Poeme : Indiscipline De L’esprit

Indiscipline De L’esprit

Les pensées sont une mort grandiose et sinueuse
Qui m’étreint, me tiraille, emporte la raison.
J’en mourrais bien parfois, par quelque nuit brumeuse
À l’air d’un requiem dépourvu d’oraisons.

Si quiétude me rejette, le miroir rit de moi,
Ainsi, puis me moquant de mon insanité
D’un mépris sans égal, je l’observe deux fois,
Je ne souris que dépouillée d’humanité.

Pauvre pensée, sale esprit qu’est le mien
Toi tu ne mourras jamais, je connais bien ton jeu
Mais si jamais demain (je t’y inviterais bien)
Tu pouvais bien aimable vois-tu taire tes yeux…

Mais ta vigueur encore sonne le glas si cruel
De cet espoir mort-né qu’était une âme saine
Et à nouveau fardeau, ta voix obsessionnelle
Fera renaître en moi l’étrangeté d’une haine.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Indiscipline De L’esprit

  les=pen=sées=sont=une=mort=gran=dio=se=et=si=nueuse 12
  qui=mé=treint=me=ti=raille=em=por=te=la=rai=son 12
  jen=mour=rais=bien=par=fois=par=quel=que=nuit=bru=meuse 12
  à=lair=dun=re=quiem=dé=pour=vu=do=rai=sons 11

  si=quié=tude=me=re=jette=le=mi=roir=rit=de=moi 12
  ain=si=puis=me=mo=quant=de=mon=in=sa=ni=té 12
  dun=mé=pris=sans=é=gal=je=lob=ser=ve=deux=fois 12
  je=ne=sou=ris=que=dé=pouillée=d=hu=ma=ni=té 12

  pau=vre=pen=sée=sa=le=es=prit=quest=le=mien 11
  toi=tu=ne=mour=ras=ja=mais=je=con=nais=bien=ton=jeu 13
  mais=si=ja=mais=de=main=je=ty=in=vite=rais=bien 12
  tu=pou=vais=bien=ai=mable=vois=tu=tai=re=tes=yeux 12

  mais=ta=vi=gueur=en=core=son=ne=le=glas=si=cruel 12
  de=cet=es=poir=mort=né=qué=tait=une=â=me=saine 12
  et=à=nou=veau=far=deau=ta=voix=ob=ses=sion=nelle 12
  fe=ra=re=naîtreen=moi=lé=tran=ge=té=du=ne=haine 12
 • Phonétique : Indiscipline De L’esprit

  lε pɑ̃se sɔ̃t- ynə mɔʁ ɡʁɑ̃djozə e sinɥøzə
  ki metʁɛ̃, mə tiʁajə, ɑ̃pɔʁtə la ʁεzɔ̃.
  ʒɑ̃ muʁʁε bjɛ̃ paʁfwa, paʁ kεlkə nɥi bʁymøzə
  a lεʁ dœ̃ ʁəkjεm depuʁvy dɔʁεzɔ̃.

  si kjetydə mə ʁəʒεtə, lə miʁwaʁ ʁit də mwa,
  ɛ̃si, pɥi mə mɔkɑ̃ də mɔ̃n- ɛ̃sanite
  dœ̃ mepʁi sɑ̃z- eɡal, ʒə lɔpsεʁvə dø fwa,
  ʒə nə suʁi kə depuje dymanite.

  povʁə pɑ̃se, salə εspʁi kε lə mjɛ̃
  twa ty nə muʁʁa ʒamε, ʒə kɔnε bjɛ̃ tɔ̃ ʒø
  mε si ʒamε dəmεn (ʒə ti ɛ̃vitəʁε bjən)
  ty puvε bjɛ̃ εmablə vwa ty tεʁə tεz- iø…

  mε ta viɡœʁ ɑ̃kɔʁə sɔnə lə ɡla si kʁyεl
  də sεt εspwaʁ mɔʁ ne ketε ynə amə sεnə
  e a nuvo faʁdo, ta vwa ɔpsesjɔnεllə
  fəʁa ʁənεtʁə ɑ̃ mwa letʁɑ̃ʒəte dynə-εnə.
 • Syllabes Phonétique : Indiscipline De L’esprit

  lε=pɑ̃=se=sɔ̃=ty=nə=mɔʁ=ɡʁɑ̃=djo=zə=e=sin=ɥø=zə 14
  ki=me=tʁɛ̃=mə=ti=ʁa=jə=ɑ̃=pɔʁ=tə=la=ʁε=zɔ̃ 13
  ʒɑ̃=muʁ=ʁε=bj=ɛ̃=paʁ=fwa=paʁ=kεl=kə=nɥi=bʁy=mø=zə 14
  a=lεʁ=dœ̃=ʁə=kjεm=de=puʁ=vy=dɔ=ʁε=zɔ̃ 11

  si=kje=ty=də=mə=ʁə=ʒε=tə=lə=mi=ʁwaʁ=ʁit=də=mwa 14
  ɛ̃=si=pɥi=mə=mɔ=kɑ̃=də=mɔ̃=nɛ̃=sa=ni=te 12
  dœ̃=me=pʁi=sɑ̃=ze=ɡal=ʒə=lɔp=sεʁ=və=dø=fwa 12
  ʒə=nə=su=ʁi=kə=de=pu=j=e=dy=ma=ni=te 13

  po=vʁə=pɑ̃=se=sa=lə=εs=pʁi=kε=lə=mj=ɛ̃ 12
  twa=ty=nə=muʁ=ʁa=ʒa=mε=ʒə=kɔ=nε=bj=ɛ̃=tɔ̃=ʒø 14
  mε=si=ʒa=mε=də=mε=n=ʒə=ti=ɛ̃=vi=tə=ʁε=bjən 14
  ty=pu=vε=bjɛ̃=ε=ma=blə=vwa=ty=tε=ʁə=tε=zi=ø 14

  mε=ta=vi=ɡœʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=sɔ=nə=lə=ɡla=si=kʁy=εl 14
  də=sεt=εs=pwaʁ=mɔʁ=ne=ke=tε=y=nə=a=mə=sε=nə 14
  e=a=nu=vo=faʁ=do=ta=vwa=ɔp=se=sj=ɔ=nεl=lə 14
  fə=ʁa=ʁə=nε=tʁə=ɑ̃=mwa=le=tʁɑ̃=ʒə=te=dy=nə-εnə 14

Historique des Modifications

18/05/2021 11:02

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2021 22:18Laco

Très beau partage, merci.

Poème Folie
Publié le 17/05/2021 23:33

L'écrit contient 138 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Madgirl

Texte des commentateurs