Poeme-France : Lecture Écrit Séparation

Poeme : Fait Inconnu

Poème Séparation
Publié le 03/09/2012 22:37

L'écrit contient 134 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mikie95

Fait Inconnu

Tu claironnes tohu-bohu,
Dix de retrouvées, une de déçue,
Et la vie continue,
Mais à qui mens-tu ?
Pauvre petit être perdu,
Dans ces bras qui t’ont reçu,
Ou tes naufrages à travers ces corps nus,
Mais à qui manques-tu ?
Aux rumeurs de la rue,
Et leurs langues bien pendues,
T’accusant de ne pas être reclu,
Mais que regrettes-tu ?
De rien, tu t’es défendu,
A chacun son point de vue,
Sur tes amours dissolues,
Mais qui oublies-tu ?
Aux saloperies entendues,
Tu n’as jamais rien répondu,
Et que les mots soient crus,
Le mérites-tu ?
Par contre sur ta peine, tu t’es tu,
Et personne n’en a jamais rien su,
Quand seul, aux yeux du monde, inaperçu,
Mais que tes larmes ont chu.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Fait Inconnu

  tu=clai=ronnes=to=hu=bo=hu 7
  dix=de=re=trou=vées=une=de=dé=çue 9
  et=la=vie=con=ti=nue 6
  mais=à=qui=mens=tu 5
  pauvre=pe=tit=ê=tre=per=du 7
  dans=ces=bras=qui=tont=re=çu 7
  ou=tes=nau=frages=à=tra=vers=ces=corps=nus 10
  mais=à=qui=man=ques=tu 6
  aux=ru=meurs=de=la=rue 6
  et=leurs=lan=gues=bien=pen=dues 7
  tac=cu=sant=de=ne=pas=être=re=clu 9
  mais=que=re=gret=tes=tu 6
  de=rien=tu=tes=défen=du 6
  a=cha=cun=son=point=de=vue 7
  sur=tes=a=mours=dis=so=lues 7
  mais=qui=ou=blies=tu 5
  aux=sa=lope=ries=en=ten=dues 7
  tu=nas=ja=mais=rien=ré=pon=du 8
  et=que=les=mots=soient=crus 6
  le=mé=ri=tes=tu 5
  par=contre=sur=ta=pei=ne=tu=tes=tu 9
  et=per=sonne=nen=a=ja=mais=rien=su 9
  quand=seul=aux=yeux=du=monde=i=na=per=çu 10
  mais=que=tes=lar=mes=ont=chu 7

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Fait Inconnu

  ty klεʁɔnə tɔy bɔy,
  di- də ʁətʁuve, ynə də desɥ,
  e la vi kɔ̃tinɥ,
  mεz- a ki mɑ̃ ty ?
  povʁə pəti εtʁə pεʁdy,
  dɑ̃ sε bʁa ki tɔ̃ ʁəsy,
  u tε nofʁaʒəz- a tʁavεʁ sε kɔʁ nys,
  mεz- a ki mɑ̃k ty ?
  o ʁymœʁ də la ʁy,
  e lœʁ lɑ̃ɡ bjɛ̃ pɑ̃dɥ,
  takyzɑ̃ də nə pa εtʁə ʁəkly,
  mε kə ʁəɡʁεtə ty ?
  də ʁjɛ̃, ty tε defɑ̃dy,
  a ʃakœ̃ sɔ̃ pwɛ̃ də vɥ,
  syʁ tεz- amuʁ disɔlɥ,
  mε ki ubli ty ?
  o salɔpəʁiz- ɑ̃tɑ̃dɥ,
  ty na ʒamε ʁjɛ̃ ʁepɔ̃dy,
  e kə lε mo swae kʁys,
  lə meʁitə ty ?
  paʁ kɔ̃tʁə syʁ ta pεnə, ty tε ty,
  e pεʁsɔnə nɑ̃n- a ʒamε ʁjɛ̃ sy,
  kɑ̃ səl, oz- iø dy mɔ̃də, inapεʁsy,
  mε kə tε laʁməz- ɔ̃ ʃy.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Fait Inconnu

  ty=klε=ʁɔ=nə=tɔ=y=bɔ=y 8
  didə=ʁə=tʁu=ve=y=nə=də=desɥ 8
  e=la=vi=kɔ̃=tinɥ 5
  mε=za=ki=mɑ̃=ty 5
  po=vʁə=pə=ti=ε=tʁə=pεʁ=dy 8
  dɑ̃=sε=bʁa=ki=tɔ̃=ʁə=sy 7
  u=tε=nofʁaʒə=za=tʁa=vεʁ=sε=kɔʁ=nys 9
  mε=za=ki=mɑ̃k=ty 5
  o=ʁy=mœ=ʁə=də=la=ʁy 7
  e=lœ=ʁə=lɑ̃ɡ=bj=ɛ̃=pɑ̃dɥ 7
  ta=ky=zɑ̃də=nə=pa=ε=tʁəʁə=kly 8
  mε=kə=ʁə=ɡʁε=tə=ty 6
  də=ʁj=ɛ̃=ty=tε=de=fɑ̃=dy 8
  a=ʃa=kœ̃=sɔ̃=pwɛ̃=də=vɥ 7
  syʁ=tε=za=muʁ=di=sɔlɥ 6
  mε=ki=u=bli=ty 5
  o=sa=lɔ=pə=ʁi=zɑ̃=tɑ̃dɥ 7
  ty=na=ʒa=mε=ʁjɛ̃=ʁe=pɔ̃=dy 8
  e=kə=lε=mo=swa=kʁys 6
  lə=me=ʁi=tə=ty 5
  paʁ=kɔ̃tʁə=syʁ=ta=pε=nə=ty=tε=ty 9
  e=pεʁ=sɔnə=nɑ̃=na=ʒa=mε=ʁjɛ̃=sy 9
  kɑ̃=səl=o=ziø=dy=mɔ̃də=i=na=pεʁ=sy 10
  mε=kə=tε=laʁ=mə=zɔ̃=ʃy 7

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2012 11:44Melly-Mellow

Très beau ! J’ai adoré les multiples petites images tel que " dix de perdues, une de déçue ".. Vraiment bien ! Rien à redire, superbe.. L’evolution, la remise en question, les déceptions, les fiertés, les autres.. Un excellent condensé ! Merci du partage ! Mon coup de coeur, bises & amitié.