Poeme-France : Lecture Écrit Guerre

Poeme : Danses Martiales

Poème Guerre
Publié le 14/02/2020 11:44

L'écrit contient 363 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Poesie999

Danses Martiales

On vit une époque bizarre mon frère
Ces gens-là gagnent de l’argent en occupant
Avec des danses martiales…
Ne vois-tu pas les bombardements
Et les pillages ?
Tu crèves à essayer de gagner quelques sous…
De nos jours
La sueur de ton front ne sert pas à grand-chose !
Des tanks venus de pays lointains
Passent dans tes rues
Et ils te demandent la raison de ta naissance !
Et tu ne peux rien dire…
Bientôt ce sera le tour des cours de droit
D’être supprimés dans les écoles
Si cela continue ainsi.

On parlait des droits de l’homme par ci par là
Toi, ne crois pas à ces rumeurs !
Tu vois que rien n’est à sa place en ce moment !

On vit une époque bizarre mon frère
Les marchands d’armes
Les secteurs de la construction
Gouvernent les pays
Est-ce si difficile à comprendre ?
Ils vendront leurs produits par la guerre !

Viens écouter mes quelques conseils !
Ne te marie pas pour n’avoir point à supporter
Le chagrin du massacre de tes enfants
La bonne marche de leurs affaires a besoin
De produire des ennemis fictifs à menacer…
Par cette voie, ils s’approprient les petits pays
Les uns après les autres sous prétexte de les ’sauver’.
Pendant que vous vous battrez entre vous
Ceux-là consommeront vos ressources souterraines.

Que devrais-je vous dire
Au moment où le passé s’installe
Douloureusement dans vos cœurs ?
Soyez compréhensifs un tout petit peu !
Augmentez la dose des guerres fratricides
Divisez encore plus vos peuples
Pour faciliter la vie à ces gens-là !
N’oubliez pas que l’intérêt tue l’amour
Ils ne demandent qu’une seule chose :
Vivre dans une société sans amour
Et sans instruction aucune…
Vivre dans la clarté ou l’obscurité
Ne dépend que de vous !
Le soleil se lève et se couche à temps…
On égorge les coqs chantant avant l’heure !

On vit une époque bizarre mon frère
Ces gens-là gagnent de l’argent en occupant
Avec des danses martiales…
Ne vois-tu pas les bombardements
Et les pillages ?

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Paris, le 17 mars 2003
Traduit par Yakup YURT
 • Pieds Hyphénique: Danses Martiales

  on=vit=u=ne=é=po=que=bi=zar=re=mon=frère 12
  ces=gens=là=ga=gnent=de=lar=gent=en=oc=cu=pant 12
  a=vec=des=dan=ses=mar=ti=a=les 9
  ne=vois=tu=pas=les=bom=bar=de=ments 9
  et=les=pilla=ges 4
  tu=crè=ves=à=es=sayer=de=ga=gner=quel=ques=sous 12
  de=nos=jours 3
  la=sueur=de=ton=front=ne=sert=pas=à=grand=cho=se 12
  des=tanks=ve=nus=de=pa=ys=loin=tains 9
  pas=sent=dans=tes=rues 5
  et=ils=te=de=mandent=la=rai=son=de=ta=nais=sance 12
  et=tu=ne=peux=rien=di=re 7
  bien=tôt=ce=se=ra=le=tour=des=cours=de=droit 11
  dê=tre=sup=pri=més=dans=les=é=co=les 10
  si=ce=la=con=ti=nue=ain=si 8

  on=par=lait=des=droits=de=l=homme=par=ci=par=là 12
  toi=ne=crois=pas=à=ces=ru=meurs 8
  tu=vois=que=rien=nest=à=sa=pla=ce=en=ce=moment 12

  on=vit=u=ne=é=po=que=bi=zar=re=mon=frère 12
  les=mar=chands=da=rmes 5
  les=sec=teurs=de=la=cons=truc=ti=on 9
  gou=ver=nent=les=pa=ys 6
  est=ce=si=dif=fi=ci=le=à=com=pren=dre 11
  ils=ven=dront=leurs=pro=duits=par=la=guer=re 10

  viens=é=cou=ter=mes=quel=ques=con=seils 9
  ne=te=ma=rie=pas=pour=na=voir=point=à=sup=por=ter 13
  le=cha=grin=du=mas=sa=cre=de=tes=en=fants 11
  la=bonne=mar=che=de=leurs=af=fai=res=a=be=soin 12
  de=pro=duire=des=enne=mis=fic=tifs=à=me=na=cer 12
  par=cette=voie=ils=sap=pro=prient=les=pe=tits=pa=ys 12
  les=uns=a=près=les=autres=sous=pré=tex=te=de=les=sau=ver 14
  pen=dant=que=vous=vous=bat=trez=en=tre=vous 10
  ceux=là=con=somme=ront=vos=res=sour=ces=sou=ter=raines 12

  que=de=vrais=je=vous=di=re 7
  au=mo=ment=où=le=pas=sé=sins=ta=lle 10
  dou=lou=reu=se=ment=dans=vos=cœurs 8
  soyez=com=pré=hen=sifs=un=tout=pe=tit=peu 10
  aug=men=tez=la=do=se=des=guer=res=fra=tri=cides 12
  di=vi=sez=en=co=re=plus=vos=peu=ples 10
  pour=fa=ci=li=ter=la=vie=à=ces=gens=là 11
  nou=bliez=pas=que=lin=té=rêt=tue=la=mour 10
  ils=ne=de=man=dent=quu=ne=seu=le=cho=se 11
  vi=vre=dans=u=ne=so=ci=é=té=sans=a=mour 12
  et=sans=ins=truc=ti=on=au=cu=ne 9
  vi=vre=dans=la=clar=té=ou=lobs=cu=ri=té 11
  ne=dé=pend=que=de=vous 6
  le=so=leil=se=lè=ve=et=se=cou=che=à=temps 12
  on=é=gorge=les=co=qs=chan=tant=a=vant=l=heure 12

  on=vit=u=ne=é=po=que=bi=zar=re=mon=frère 12
  ces=gens=là=ga=gnent=de=lar=gent=en=oc=cu=pant 12
  a=vec=des=dan=ses=mar=ti=a=les 9
  ne=vois=tu=pas=les=bom=bar=de=ments 9
  et=les=pilla=ges 4

  üzeyir=lok=man=çay=ci 5
  pa=ris=le=dix=sept=mars=deux=mil=le=trois 10
  tra=duit=par=ya=kup=yurt 6
 • Phonétique : Danses Martiales

  ɔ̃ vit ynə epɔkə bizaʁə mɔ̃ fʁεʁə
  sε ʒɑ̃ la ɡaɲe də laʁʒe ɑ̃n- ɔkypɑ̃
  avεk dε dɑ̃sə maʁsjalə…
  nə vwa ty pa lε bɔ̃baʁdəmɑ̃
  e lε pijaʒə ?
  ty kʁεvəz- a esεje də ɡaɲe kεlk su…
  də no ʒuʁ
  la sɥœʁ də tɔ̃ fʁɔ̃ nə sεʁ pa a ɡʁɑ̃ ʃozə !
  dε tɑ̃k vənys də pεi lwɛ̃tɛ̃
  pase dɑ̃ tε ʁy
  e il tə dəmɑ̃de la ʁεzɔ̃ də ta nεsɑ̃sə !
  e ty nə pø ʁjɛ̃ diʁə…
  bjɛ̃to sə səʁa lə tuʁ dε kuʁ də dʁwa
  dεtʁə sypʁime dɑ̃ lεz- ekɔlə
  si səla kɔ̃tinɥ ɛ̃si.

  ɔ̃ paʁlε dε dʁwa də lɔmə paʁ si paʁ la
  twa, nə kʁwa pa a sε ʁymœʁ !
  ty vwa kə ʁjɛ̃ nεt- a sa plasə ɑ̃ sə mɔmɑ̃ !

  ɔ̃ vit ynə epɔkə bizaʁə mɔ̃ fʁεʁə
  lε maʁʃɑ̃ daʁmə
  lε sεktœʁ də la kɔ̃stʁyksjɔ̃
  ɡuvεʁne lε pεi
  ε sə si difisilə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə ?
  il vɑ̃dʁɔ̃ lœʁ pʁɔdɥi paʁ la ɡeʁə !

  vjɛ̃z- ekute mε kεlk kɔ̃sεj !
  nə tə maʁi pa puʁ navwaʁ pwɛ̃ a sypɔʁte
  lə ʃaɡʁɛ̃ dy masakʁə də tεz- ɑ̃fɑ̃
  la bɔnə maʁʃə də lœʁz- afεʁəz- a bəzwɛ̃
  də pʁɔdɥiʁə dεz- εnəmi fiktifz- a mənase…
  paʁ sεtə vwa, il sapʁɔpʁje lε pəti pεi
  lεz- œ̃ apʁε lεz- otʁə- su pʁetεkstə də ləssovəʁ.
  pɑ̃dɑ̃ kə vu vu batʁez- ɑ̃tʁə vu
  sø la kɔ̃sɔməʁɔ̃ vo ʁəsuʁsə- suteʁεnə.

  kə dəvʁε ʒə vu diʁə
  o mɔmɑ̃ u lə pase sɛ̃stalə
  duluʁøzəmɑ̃ dɑ̃ vo kœʁ ?
  swaje kɔ̃pʁeɑ̃sifz- œ̃ tu pəti pø !
  oɡmɑ̃te la dozə dε ɡeʁə- fʁatʁisidə
  divizez- ɑ̃kɔʁə plys vo pəplə
  puʁ fasilite la vi a sε ʒɑ̃ la !
  nublje pa kə lɛ̃teʁε tɥ lamuʁ
  il nə dəmɑ̃de kynə sələ ʃozə :
  vivʁə dɑ̃z- ynə sɔsjete sɑ̃z- amuʁ
  e sɑ̃z- ɛ̃stʁyksjɔ̃ okynə…
  vivʁə dɑ̃ la klaʁte u lɔpskyʁite
  nə depɑ̃ kə də vu !
  lə sɔlεj sə lεvə e sə kuʃə a tɑ̃…
  ɔ̃n- eɡɔʁʒə lε kɔk ʃɑ̃tɑ̃ avɑ̃ lœʁ !

  ɔ̃ vit ynə epɔkə bizaʁə mɔ̃ fʁεʁə
  sε ʒɑ̃ la ɡaɲe də laʁʒe ɑ̃n- ɔkypɑ̃
  avεk dε dɑ̃sə maʁsjalə…
  nə vwa ty pa lε bɔ̃baʁdəmɑ̃
  e lε pijaʒə ?

  yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
  paʁi, lə di- sεt maʁs dø milə tʁwa
  tʁadɥi paʁ iakyp iyʁ
 • Pieds Phonétique : Danses Martiales

  ɔ̃=vit=y=nə=e=pɔ=kə=bi=za=ʁə=mɔ̃=fʁεʁə 12
  sε=ʒɑ̃=la=ɡa=ɲe=də=laʁ=ʒe=ɑ̃=nɔ=ky=pɑ̃ 12
  a=vεk=dε=dɑ̃=sə=maʁ=sj=a=lə 9
  nə=vwa=ty=pa=lε=bɔ̃=baʁ=də=mɑ̃ 9
  e=lε=pi=ja=ʒə 5
  tykʁεvə=za=e=sε=je=də=ɡa=ɲe=kεl=kə=su 11
  də=no=ʒuʁ 3
  la=sɥœʁ=də=tɔ̃=fʁɔ̃nə=sεʁ=pa=a=ɡʁɑ̃=ʃozə 10
  dε=tɑ̃k=və=nys=də=pε=i=lwɛ̃=tɛ̃ 9
  pa=se=dɑ̃=tε=ʁy 5
  e=il=tə=də=mɑ̃=de=la=ʁεzɔ̃də=ta=nεsɑ̃sə 10
  e=ty=nə=pø=ʁj=ɛ̃=di=ʁə 8
  bjɛ̃=to=sə=sə=ʁalə=tuʁ=dε=kuʁ=də=dʁwa 10
  dε=tʁə=sy=pʁi=me=dɑ̃=lε=ze=kɔ=lə 10
  si=sə=la=kɔ̃=tinɥ=ɛ̃=si 7

  ɔ̃=paʁ=lε=dε=dʁwadə=lɔmə=paʁ=si=paʁ=la 10
  twa=nə=kʁwa=pa=a=sε=ʁy=mœ=ʁə 9
  ty=vwakə=ʁjɛ̃=nε=ta=sa=pla=səɑ̃sə=mɔ=mɑ̃ 10

  ɔ̃=vit=ynə=e=pɔ=kə=bi=za=ʁə=mɔ̃fʁεʁə 10
  lε=maʁ=ʃɑ̃=daʁ=mə 5
  lε=sεk=tœ=ʁə=də=la=kɔ̃s=tʁyk=sj=ɔ̃ 10
  ɡu=vεʁ=ne=lε=pε=i 6
  ε=sə=si=di=fi=si=lə=a=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 10
  il=vɑ̃=dʁɔ̃=lœʁ=pʁɔd=ɥi=paʁ=la=ɡe=ʁə 10

  vj=ɛ̃=ze=ku=te=mε=kεl=kə=kɔ̃=sεj 10
  nə=tə=ma=ʁi=pa=puʁ=na=vwaʁ=pwɛ̃=a=sy=pɔʁ=te 13
  lə=ʃa=ɡʁɛ̃=dy=ma=sakʁə=də=tε=zɑ̃=fɑ̃ 10
  labɔnə=maʁʃə=də=lœʁ=za=fε=ʁə=za=bə=zwɛ̃ 10
  də=pʁɔd=ɥiʁə=dεzεnə=mi=fik=tif=za=mə=nase 10
  paʁsεtə=vwa=il=sa=pʁɔ=pʁje=lεpə=ti=pε=i 10
  lε=zœ̃=a=pʁεlεzotʁə=su=pʁe=tεk=stə=də=ləs=so=vəʁ 12
  pɑ̃=dɑ̃=kə=vu=vu=ba=tʁe=zɑ̃=tʁə=vu 10
  sø=lakɔ̃sɔmə=ʁɔ̃=vo=ʁə=suʁ=sə=su=te=ʁεnə 10

  kə=də=vʁε=ʒə=vu=di=ʁə 7
  o=mɔ=mɑ̃=u=lə=pa=se=sɛ̃s=ta=lə 10
  du=lu=ʁø=zə=mɑ̃=dɑ̃=vo=kœ=ʁə 9
  swa=je=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sif=zœ̃=tupə=ti=pø 10
  oɡ=mɑ̃=te=la=dozə=dε=ɡe=ʁə=fʁa=tʁisidə 10
  di=vi=ze=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=vo=pə=plə 10
  puʁ=fa=si=li=te=la=vi=a=sε=ʒɑ̃=la 11
  nu=blje=pa=kə=lɛ̃=te=ʁε=tɥ=la=muʁ 10
  il=nə=də=mɑ̃=de=ky=nə=sə=lə=ʃozə 10
  vi=vʁə=dɑ̃=zynə=sɔ=sje=te=sɑ̃=za=muʁ 10
  e=sɑ̃=zɛ̃s=tʁyk=sj=ɔ̃=o=ky=nə 9
  vivʁə=dɑ̃=la=klaʁ=te=u=lɔp=sky=ʁi=te 10
  nə=de=pɑ̃=kə=də=vu 6
  lə=sɔ=lεj=sə=lεvəe=sə=ku=ʃə=a=tɑ̃ 10
  ɔ̃=ne=ɡɔʁʒə=lε=kɔk=ʃɑ̃=tɑ̃=a=vɑ̃=lœʁ 10

  ɔ̃=vit=ynə=e=pɔ=kə=bi=za=ʁə=mɔ̃fʁεʁə 10
  sε=ʒɑ̃=la=ɡa=ɲe=də=laʁ=ʒe=ɑ̃=nɔ=ky=pɑ̃ 12
  a=vεk=dε=dɑ̃=sə=maʁ=sj=a=lə 9
  nə=vwa=ty=pa=lε=bɔ̃=baʁ=də=mɑ̃ 9
  e=lε=pi=ja=ʒə 5

  y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=sε=si 7
  pa=ʁi=lə=di=sεt=maʁs=dø=mi=lə=tʁwa 10
  tʁad=ɥi=paʁ=i=a=kyp=i=yʁ 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/04/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.