Poeme : Es-Tu Sincère

Es-Tu Sincère

Es-tu sincère quand tu ne dis rien
Et que tu plonges ton regard dans le mien
Me laisserais tu porter ton destin
Le long de tes multiples chemin
Me laisserais tu poser mes mains
Sur ce corps qui est le tien
Comment te dire
Ce que je ressent
Face à ton sourire
Tellement attendrissant
Tu es ma vie, mon avenir
Chaque soir je me perd dans tes soupires
Je me perd dans tes yeux a n’en plus finir
Tu es l’objet de mon existence
L’ange pur de mon innocence
Je voudrai te montrer combien je t’aime
Te dire autrement que par des mots ce que je ressent
Te faire comprendre que tu est la plus importante
Si seulement je pouvais te rendre tous le bonheur
Que tu m’as offert a chaque heures

Mais pour l’instant je n’ai qu’une chose a t’offrir
C’est un peu de chaleur et la seul place qui reste dans mon cœur
Et cela je l’espère, sans jamais de rancœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Es-Tu Sincère

  es=tu=sin=cè=re=quand=tu=ne=dis=rien 10
  et=que=tu=plonges=ton=re=gard=dans=le=mien 10
  me=lais=se=rais=tu=por=ter=ton=des=tin 10
  le=long=de=tes=mul=ti=ples=che=min 9
  me=lais=se=rais=tu=po=ser=mes=mains 9
  sur=ce=corps=qui=est=le=tien 7
  com=ment=te=di=re 5
  ce=que=je=ressent 4
  fa=ce=à=ton=sou=ri=re 7
  tel=le=ment=at=ten=dris=sant 7
  tu=es=ma=vie=mon=a=ve=nir 8
  cha=que=soir=je=me=perd=dans=tes=sou=pires 10
  je=me=perd=dans=tes=yeux=a=nen=plus=fi=nir 11
  tu=es=lob=jet=de=mon=exis=ten=ce 9
  lan=ge=pur=de=mon=in=no=cen=ce 9
  je=vou=drai=te=mon=trer=com=bien=je=taime 10
  te=direau=tre=ment=que=par=des=mots=ce=que=je=ressent 12
  te=faire=com=pren=dre=que=tu=est=la=plus=im=por=tante 13
  si=seule=ment=je=pou=vais=te=ren=dre=tous=le=bon=heur 13
  que=tu=mas=of=fert=a=cha=que=heu=res 10
  1
  mais=pour=lins=tant=je=nai=quune=cho=sea=tof=frir 11
  cest=un=peu=de=cha=leur=et=la=seul=place=qui=res=te=dans=mon=cœur 16
  et=ce=la=je=les=père=sans=ja=mais=de=ran=cœur 12
 • Phonétique : Es-Tu Sincère

  ε ty sɛ̃sεʁə kɑ̃ ty nə di ʁjɛ̃
  e kə ty plɔ̃ʒə tɔ̃ ʁəɡaʁ dɑ̃ lə mjɛ̃
  mə lεsəʁε ty pɔʁte tɔ̃ dεstɛ̃
  lə lɔ̃ də tε myltiplə ʃəmɛ̃
  mə lεsəʁε ty poze mε mɛ̃
  syʁ sə kɔʁ ki ε lə tjɛ̃
  kɔmɑ̃ tə diʁə
  sə kə ʒə ʁəse
  fasə a tɔ̃ suʁiʁə
  tεllmɑ̃ atɑ̃dʁisɑ̃
  ty ε ma vi, mɔ̃n- avəniʁ
  ʃakə swaʁ ʒə mə pεʁ dɑ̃ tε supiʁə
  ʒə mə pεʁ dɑ̃ tεz- iøz- a nɑ̃ plys finiʁ
  ty ε lɔbʒε də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  lɑ̃ʒə pyʁ də mɔ̃n- inɔsɑ̃sə
  ʒə vudʁε tə mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə
  tə diʁə otʁəmɑ̃ kə paʁ dε mo sə kə ʒə ʁəse
  tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ty ε la plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
  si sələmɑ̃ ʒə puvε tə ʁɑ̃dʁə tus lə bɔnœʁ
  kə ty ma ɔfεʁ a ʃakə œʁ

  mε puʁ lɛ̃stɑ̃ ʒə nε kynə ʃozə a tɔfʁiʁ
  sεt- œ̃ pø də ʃalœʁ e la səl plasə ki ʁεstə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  e səla ʒə lεspεʁə, sɑ̃ ʒamε də ʁɑ̃kœʁ
 • Syllabes Phonétique : Es-Tu Sincère

  ε=ty=sɛ̃=sε=ʁə=kɑ̃=ty=nə=di=ʁjɛ̃ 10
  e=kə=ty=plɔ̃ʒə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=mjɛ̃ 10
  mə=lε=sə=ʁε=ty=pɔʁ=te=tɔ̃=dεs=tɛ̃ 10
  lə=lɔ̃=də=tε=myl=ti=plə=ʃə=mɛ̃ 9
  mə=lε=sə=ʁε=ty=po=ze=mε=mɛ̃ 9
  syʁ=sə=kɔʁ=ki=ε=lə=tj=ɛ̃ 8
  kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə 5
  sə=kə=ʒə=ʁə=se 5
  fa=sə=a=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 7
  tεl=lmɑ̃=a=tɑ̃=dʁi=sɑ̃ 6
  ty=ε=ma=vi=mɔ̃=na=və=niʁ 8
  ʃa=kə=swaʁ=ʒə=mə=pεʁ=dɑ̃=tε=su=piʁə 10
  ʒə=mə=pεʁ=dɑ̃=tε=ziø=za=nɑ̃=plys=fi=niʁ 11
  ty=ε=lɔb=ʒε=də=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 10
  lɑ̃=ʒə=pyʁ=də=mɔ̃=ni=nɔ=sɑ̃=sə 9
  ʒə=vu=dʁε=tə=mɔ̃=tʁe=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tεmə 10
  tə=diʁəo=tʁə=mɑ̃=kə=paʁ=dε=mo=sə=kə=ʒə=ʁə=se 13
  tə=fεʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=ty=ε=la=plys=zɛ̃=pɔʁtɑ̃tə 12
  sisə=lə=mɑ̃=ʒə=pu=vε=tə=ʁɑ̃=dʁə=tus=lə=bɔ=nœʁ 13
  kə=ty=ma=ɔ=fεʁ=a=ʃa=kə=œ=ʁə 10
  1
  mε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃ʒə=nε=ky=nə=ʃo=zəa=tɔ=fʁiʁ 11
  sε=tœ̃=pødə=ʃa=lœʁ=e=la=səl=pla=sə=ki=ʁεs=tə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 16
  e=sə=laʒə=lεs=pεʁə=sɑ̃=ʒa=mε=də=ʁɑ̃=kœʁ 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2011 07:33Marcel42

L’objet de votre existance a bien de la chance.
Cordialement,
Marcel.

Poème Amour
Publié le 30/08/2011 22:23

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Psymonea

Récompense

0
0
0