Univers de poésie d'un auteur

Poème:Karukera

Le Poème

Karukera
Karukera, tu as vu libérer tes esclaves
Des vastes champs de sucres vers l’intérieur des terres
Ta liberté m’a accueilli à bras ouverts
Moi l’étranger libre, insouciant et sans entraves
Loin des miens et des milliers de coups de rames
Dans l’océan, ont marqués pour la vie mon âme.
Karukera, lorsque j’évoque ton nom
Je revois ces graines qui ornaient mon cou
De ces arbres joyeux nichés de Fou-fou
Au parfum si frais de mangue et de citron.
Et sous ton soleil ardent j’arpentais
Les chemins qui mènent à Zion.
Karukera, tu m’as pris dans tes bras,
Gardé loin de la conformité de ce monde
Et de ma liberté sacrifiée
Pour préserver ma foi que dans mon cœur tu sondes
L’Amour de ce pays où tes ancêtres vivent toujours.
Ô descendant des Arawaks privé de ton héritage
Et la servitude déguisée, je découvrais sur mon passage
L’éclat terni de ta beauté que m’offrait ton paysage.
De ce combat permanent, quête de liberté,
Venant de tes mangroves des voies qui s’élevaient
Comme une révolte douce, criant : « Awa béké ! »
Guidé sur mon chemin par les chants Rasta
Et les tambours d’Alpha qui résonnent encore
Accompagné par les signes de ma Bhagavad-Gîta.
… À Aimé CESAIRE.
R. Ali
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Ras Ali

Poète Ras Ali

Ras Ali a publié sur le site 7 écrits. Ras Ali est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Karukeraka=ru=ke=ra 4
ka=ruke=ra=tu=as=vu=li=bé=rer=tes=es=claves 12
des=vas=tes=champs=de=sucres=vers=lin=té=rieur=des=terres 12
ta=li=ber=té=ma=ac=cueil=li=à=bras=ou=verts 12
moi=lé=tran=ger=libre=in=sou=ciant=et=sans=en=traves 12
loin=des=miens=et=des=mil=liers=de=coups=de=ra=mes 12
dans=lo=cé=an=ont=mar=qués=pour=la=vie=mon=âme 12
ka=ru=ke=ra=lors=que=jé=vo=que=ton=nom 11
je=re=vois=ces=grai=nes=qui=or=naient=mon=cou 11
de=ces=ar=bres=joy=eux=ni=chés=de=fou=fou 11
au=par=fum=si=frais=de=man=gue=et=de=ci=tron 12
et=sous=ton=so=leil=ar=dent=jar=pen=tais 10
les=che=mins=qui=mè=nent=à=zi=on 9
ka=ru=ke=ra=tu=mas=pris=dans=tes=bras 10
gar=dé=loin=de=la=con=for=mi=té=de=ce=monde 12
et=de=ma=li=ber=té=sa=cri=fi=ée 10
pour=pré=ser=ver=ma=foi=que=dans=mon=cœur=tu=sondes 12
la=mour=de=ce=pa=ys=où=tes=an=cêtres=vi=vent=tou=jours 14
ô=des=cen=dant=des=a=ra=waks=pri=vé=de=ton=hé=ri=tage 15
et=la=ser=vi=tude=dé=gui=sée=je=dé=cou=vrais=sur=mon=pas=sage 16
lé=clat=ter=ni=de=ta=beau=té=que=mof=frait=ton=pay=sage 14
de=ce=com=bat=per=manent=quê=te=de=li=ber=té 12
ve=nant=de=tes=man=groves=des=voies=qui=sé=le=vaient 12
commeu=ne=ré=vol=te=dou=ce=criant=a=wa=bé=ké 12
gui=dé=sur=mon=che=min=par=les=chants=ras=ta 11
et=les=tam=bours=dal=pha=qui=ré=son=nent=en=core 12
ac=com=pa=gné=par=les=signes=de=ma=b=ha=ga=vad=gî=ta 15
à=ai=mé=ce=sai=re 7
r=ali 2
Phonétique : Karukerakaʁykəʁa
kaʁykəʁa, ty a vy libeʁe tεz- εsklavə
dε vastə ʃɑ̃ də sykʁə- vεʁ lɛ̃teʁjœʁ dε teʁə
ta libεʁte ma akœji a bʁaz- uvεʁ
mwa letʁɑ̃ʒe libʁə, ɛ̃susjɑ̃ e sɑ̃z- ɑ̃tʁavə
lwɛ̃ dε mjɛ̃z- e dε milje də ku də ʁamə
dɑ̃ lɔseɑ̃, ɔ̃ maʁke puʁ la vi mɔ̃n- amə.
kaʁykəʁa, lɔʁskə ʒevɔkə tɔ̃ nɔ̃
ʒə ʁəvwa sε ɡʁεnə ki ɔʁnε mɔ̃ ku
də sεz- aʁbʁə- ʒwajø niʃe də fu fu
o paʁfœ̃ si fʁε də mɑ̃ɡ e də sitʁɔ̃.
e su tɔ̃ sɔlεj aʁde ʒaʁpɑ̃tε
lε ʃəmɛ̃ ki mεne a zjɔ̃.
kaʁykəʁa, ty ma pʁi dɑ̃ tε bʁa,
ɡaʁde lwɛ̃ də la kɔ̃fɔʁmite də sə mɔ̃də
e də ma libεʁte sakʁifje
puʁ pʁezεʁve ma fwa kə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty sɔ̃də
lamuʁ də sə pεiz- u tεz- ɑ̃sεtʁə- vive tuʒuʁ.
o desɑ̃dɑ̃ dεz- aʁawak pʁive də tɔ̃n- eʁitaʒə
e la sεʁvitydə deɡize, ʒə dekuvʁε syʁ mɔ̃ pasaʒə
lekla tεʁni də ta bote kə mɔfʁε tɔ̃ pεizaʒə.
də sə kɔ̃ba pεʁmane, kεtə də libεʁte,
vənɑ̃ də tε mɑ̃ɡʁɔvə dε vwa ki seləvε
kɔmə ynə ʁevɔltə dusə, kʁjɑ̃ : « awa beke ! »
ɡide syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃ paʁ lε ʃɑ̃ ʁasta
e lε tɑ̃buʁ dalfa ki ʁezɔne ɑ̃kɔʁə
akɔ̃paɲe paʁ lε siɲə də ma baɡavad ʒita.
… a εme səzεʁə.
εʁ. ali
Syllabes Phonétique : Karukeraka=ʁy=kə=ʁa 4
ka=ʁy=kə=ʁa=ty=a=vy=li=be=ʁe=tε=zεs=kla=və 14
dε=vas=tə=ʃɑ̃=də=sy=kʁə=vεʁ=lɛ̃=te=ʁjœʁ=dε=te=ʁə 14
ta=li=bεʁ=te=ma=a=kœj=i=a=bʁa=zu=vεʁ 12
mwa=le=tʁɑ̃=ʒe=li=bʁə=ɛ̃=su=sjɑ̃=e=sɑ̃=zɑ̃=tʁa=və 14
lwɛ̃=dε=mj=ɛ̃=ze=dε=mi=lj=e=də=ku=də=ʁa=mə 14
dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=ɔ̃=maʁ=ke=puʁ=la=vi=mɔ̃=na=mə 13
ka=ʁy=kə=ʁa=lɔʁ=skə=ʒe=vɔ=kə=tɔ̃=nɔ̃ 11
ʒə=ʁə=vwa=sε=ɡʁε=nə=ki=ɔʁ=nε=mɔ̃=ku 11
də=sε=zaʁ=bʁə=ʒwa=jø=ni=ʃe=də=fu=fu 11
o=paʁ=fœ̃=si=fʁε=də=mɑ̃ɡ=e=də=si=tʁɔ̃ 11
e=su=tɔ̃=sɔ=lεj=aʁ=de=ʒaʁ=pɑ̃=tε 10
lε=ʃə=mɛ̃=ki=mε=ne=a=zj=ɔ̃ 9
ka=ʁy=kə=ʁa=ty=ma=pʁi=dɑ̃=tε=bʁa 10
ɡaʁ=de=lwɛ̃=də=la=kɔ̃=fɔʁ=mi=te=də=sə=mɔ̃=də 13
e=də=ma=li=bεʁ=te=sa=kʁi=fj=e 10
puʁ=pʁe=zεʁ=ve=ma=fwa=kə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ty=sɔ̃=də 14
la=muʁdə=sə=pε=i=zu=tε=zɑ̃=sε=tʁə=vi=ve=tu=ʒuʁ 14
o=de=sɑ̃=dɑ̃=dε=za=ʁa=wak=pʁi=ve=də=tɔ̃=ne=ʁi=taʒə 15
e=la=sεʁ=vi=tydə=de=ɡi=ze=ʒə=de=ku=vʁε=syʁ=mɔ̃=pa=saʒə 16
le=kla=tεʁ=nidə=ta=bo=te=kə=mɔ=fʁε=tɔ̃=pε=i=zaʒə 14
də=sə=kɔ̃=ba=pεʁ=ma=ne=kε=tə=də=li=bεʁ=te 13
və=nɑ̃=də=tε=mɑ̃=ɡʁɔ=və=dε=vwa=ki=se=lə=vε 13
kɔ=mə=y=nə=ʁe=vɔl=tə=du=sə=kʁjɑ̃=a=wa=be=ke 14
ɡi=de=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=paʁ=lε=ʃɑ̃=ʁas=ta 11
e=lε=tɑ̃=buʁ=dal=fa=ki=ʁe=zɔ=ne=ɑ̃=kɔʁ=ə 13
a=kɔ̃=pa=ɲe=paʁ=lε=siɲə=də=ma=ba=ɡa=vad=ʒi=ta 14
a=ε=me=sə=zε=ʁə 7
εʁ=a=li 3

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
19/07/2011 09:28Disjonct'heure

Magnifique!
Je me suis senti sur une île paradisiaque.

Poème Liberté
Du 18/07/2011 22:52

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 1 strophes.