Poeme : Karukera

Karukera

Karukera
Karukera, tu as vu libérer tes esclaves
Des vastes champs de sucres vers l’intérieur des terres
Ta liberté m’a accueilli à bras ouverts
Moi l’étranger libre, insouciant et sans entraves
Loin des miens et des milliers de coups de rames
Dans l’océan, ont marqués pour la vie mon âme.
Karukera, lorsque j’évoque ton nom
Je revois ces graines qui ornaient mon cou
De ces arbres joyeux nichés de Fou-fou
Au parfum si frais de mangue et de citron.
Et sous ton soleil ardent j’arpentais
Les chemins qui mènent à Zion.
Karukera, tu m’as pris dans tes bras,
Gardé loin de la conformité de ce monde
Et de ma liberté sacrifiée
Pour préserver ma foi que dans mon cœur tu sondes
L’Amour de ce pays où tes ancêtres vivent toujours.
Ô descendant des Arawaks privé de ton héritage
Et la servitude déguisée, je découvrais sur mon passage
L’éclat terni de ta beauté que m’offrait ton paysage.
De ce combat permanent, quête de liberté,
Venant de tes mangroves des voies qui s’élevaient
Comme une révolte douce, criant : « Awa béké ! »
Guidé sur mon chemin par les chants Rasta
Et les tambours d’Alpha qui résonnent encore
Accompagné par les signes de ma Bhagavad-Gîta.
… À Aimé CESAIRE.
R. Ali

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Karukera

  ka=ru=ke=ra 4
  ka=ruke=ra=tu=as=vu=li=bé=rer=tes=es=claves 12
  des=vas=tes=champs=de=sucres=vers=lin=té=rieur=des=terres 12
  ta=li=ber=té=ma=ac=cueil=li=à=bras=ou=verts 12
  moi=lé=tran=ger=libre=in=sou=ciant=et=sans=en=traves 12
  loin=des=miens=et=des=mil=liers=de=coups=de=ra=mes 12
  dans=lo=cé=an=ont=mar=qués=pour=la=vie=mon=âme 12
  ka=ru=ke=ra=lors=que=jé=vo=que=ton=nom 11
  je=re=vois=ces=grai=nes=qui=or=naient=mon=cou 11
  de=ces=ar=bres=joy=eux=ni=chés=de=fou=fou 11
  au=par=fum=si=frais=de=man=gue=et=de=ci=tron 12
  et=sous=ton=so=leil=ar=dent=jar=pen=tais 10
  les=che=mins=qui=mè=nent=à=zi=on 9
  ka=ru=ke=ra=tu=mas=pris=dans=tes=bras 10
  gar=dé=loin=de=la=con=for=mi=té=de=ce=monde 12
  et=de=ma=li=ber=té=sa=cri=fi=ée 10
  pour=pré=ser=ver=ma=foi=que=dans=mon=cœur=tu=sondes 12
  la=mour=de=ce=pa=ys=où=tes=an=cêtres=vi=vent=tou=jours 14
  ô=des=cen=dant=des=a=ra=waks=pri=vé=de=ton=hé=ri=tage 15
  et=la=ser=vi=tude=dé=gui=sée=je=dé=cou=vrais=sur=mon=pas=sage 16
  lé=clat=ter=ni=de=ta=beau=té=que=mof=frait=ton=pay=sage 14
  de=ce=com=bat=per=manent=quê=te=de=li=ber=té 12
  ve=nant=de=tes=man=groves=des=voies=qui=sé=le=vaient 12
  commeu=ne=ré=vol=te=dou=ce=criant=a=wa=bé=ké 12
  gui=dé=sur=mon=che=min=par=les=chants=ras=ta 11
  et=les=tam=bours=dal=pha=qui=ré=son=nent=en=core 12
  ac=com=pa=gné=par=les=signes=de=ma=b=ha=ga=vad=gî=ta 15
  à=ai=mé=ce=sai=re 7
  r=ali 2
 • Phonétique : Karukera

  kaʁykəʁa
  kaʁykəʁa, ty a vy libeʁe tεz- εsklavə
  dε vastə ʃɑ̃ də sykʁə- vεʁ lɛ̃teʁjœʁ dε teʁə
  ta libεʁte ma akœji a bʁaz- uvεʁ
  mwa letʁɑ̃ʒe libʁə, ɛ̃susjɑ̃ e sɑ̃z- ɑ̃tʁavə
  lwɛ̃ dε mjɛ̃z- e dε milje də ku də ʁamə
  dɑ̃ lɔseɑ̃, ɔ̃ maʁke puʁ la vi mɔ̃n- amə.
  kaʁykəʁa, lɔʁskə ʒevɔkə tɔ̃ nɔ̃
  ʒə ʁəvwa sε ɡʁεnə ki ɔʁnε mɔ̃ ku
  də sεz- aʁbʁə- ʒwajø niʃe də fu fu
  o paʁfœ̃ si fʁε də mɑ̃ɡ e də sitʁɔ̃.
  e su tɔ̃ sɔlεj aʁde ʒaʁpɑ̃tε
  lε ʃəmɛ̃ ki mεne a zjɔ̃.
  kaʁykəʁa, ty ma pʁi dɑ̃ tε bʁa,
  ɡaʁde lwɛ̃ də la kɔ̃fɔʁmite də sə mɔ̃də
  e də ma libεʁte sakʁifje
  puʁ pʁezεʁve ma fwa kə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty sɔ̃də
  lamuʁ də sə pεiz- u tεz- ɑ̃sεtʁə- vive tuʒuʁ.
  o desɑ̃dɑ̃ dεz- aʁawak pʁive də tɔ̃n- eʁitaʒə
  e la sεʁvitydə deɡize, ʒə dekuvʁε syʁ mɔ̃ pasaʒə
  lekla tεʁni də ta bote kə mɔfʁε tɔ̃ pεizaʒə.
  də sə kɔ̃ba pεʁmane, kεtə də libεʁte,
  vənɑ̃ də tε mɑ̃ɡʁɔvə dε vwa ki seləvε
  kɔmə ynə ʁevɔltə dusə, kʁjɑ̃ : « awa beke ! »
  ɡide syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃ paʁ lε ʃɑ̃ ʁasta
  e lε tɑ̃buʁ dalfa ki ʁezɔne ɑ̃kɔʁə
  akɔ̃paɲe paʁ lε siɲə də ma baɡavad ʒita.
  … a εme səzεʁə.
  εʁ. ali
 • Syllabes Phonétique : Karukera

  ka=ʁy=kə=ʁa 4
  ka=ʁy=kə=ʁa=ty=a=vy=li=be=ʁe=tε=zεs=kla=və 14
  dε=vas=tə=ʃɑ̃=də=sy=kʁə=vεʁ=lɛ̃=te=ʁjœʁ=dε=te=ʁə 14
  ta=li=bεʁ=te=ma=a=kœj=i=a=bʁa=zu=vεʁ 12
  mwa=le=tʁɑ̃=ʒe=li=bʁə=ɛ̃=su=sjɑ̃=e=sɑ̃=zɑ̃=tʁa=və 14
  lwɛ̃=dε=mj=ɛ̃=ze=dε=mi=lj=e=də=ku=də=ʁa=mə 14
  dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=ɔ̃=maʁ=ke=puʁ=la=vi=mɔ̃=na=mə 13
  ka=ʁy=kə=ʁa=lɔʁ=skə=ʒe=vɔ=kə=tɔ̃=nɔ̃ 11
  ʒə=ʁə=vwa=sε=ɡʁε=nə=ki=ɔʁ=nε=mɔ̃=ku 11
  də=sε=zaʁ=bʁə=ʒwa=jø=ni=ʃe=də=fu=fu 11
  o=paʁ=fœ̃=si=fʁε=də=mɑ̃ɡ=e=də=si=tʁɔ̃ 11
  e=su=tɔ̃=sɔ=lεj=aʁ=de=ʒaʁ=pɑ̃=tε 10
  lε=ʃə=mɛ̃=ki=mε=ne=a=zj=ɔ̃ 9
  ka=ʁy=kə=ʁa=ty=ma=pʁi=dɑ̃=tε=bʁa 10
  ɡaʁ=de=lwɛ̃=də=la=kɔ̃=fɔʁ=mi=te=də=sə=mɔ̃=də 13
  e=də=ma=li=bεʁ=te=sa=kʁi=fj=e 10
  puʁ=pʁe=zεʁ=ve=ma=fwa=kə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ty=sɔ̃=də 14
  la=muʁdə=sə=pε=i=zu=tε=zɑ̃=sε=tʁə=vi=ve=tu=ʒuʁ 14
  o=de=sɑ̃=dɑ̃=dε=za=ʁa=wak=pʁi=ve=də=tɔ̃=ne=ʁi=taʒə 15
  e=la=sεʁ=vi=tydə=de=ɡi=ze=ʒə=de=ku=vʁε=syʁ=mɔ̃=pa=saʒə 16
  le=kla=tεʁ=nidə=ta=bo=te=kə=mɔ=fʁε=tɔ̃=pε=i=zaʒə 14
  də=sə=kɔ̃=ba=pεʁ=ma=ne=kε=tə=də=li=bεʁ=te 13
  və=nɑ̃=də=tε=mɑ̃=ɡʁɔ=və=dε=vwa=ki=se=lə=vε 13
  kɔ=mə=y=nə=ʁe=vɔl=tə=du=sə=kʁjɑ̃=a=wa=be=ke 14
  ɡi=de=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=paʁ=lε=ʃɑ̃=ʁas=ta 11
  e=lε=tɑ̃=buʁ=dal=fa=ki=ʁe=zɔ=ne=ɑ̃=kɔʁ=ə 13
  a=kɔ̃=pa=ɲe=paʁ=lε=siɲə=də=ma=ba=ɡa=vad=ʒi=ta 14
  a=ε=me=sə=zε=ʁə 7
  εʁ=a=li 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2011 09:28Disjonct'heure

Magnifique!
Je me suis senti sur une île paradisiaque.

Poème Liberté
Publié le 18/07/2011 22:52

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ras Ali

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs