Poeme : Guerre Sainte

Guerre Sainte

Guerre sainte

Jihad, il n’y a pas de guerre sainte
Qui fasse couler le sang
De son frère étranger, ennemi
Jihad, il n’y a pas plus grand ennemi
Que soi même
Jihad, il n’y a pas de guerre sainte
Qui tue les enfants, innocents
Jihad, pour nous amener à confondre
Islam et terrorisme
Jihad, l’islam qui tue au nom d’Allah ?
Jihad, aux mécréants le seul châtiment de Dieu
Qu’aucune main ne peux exécuter
Jihad, il n’y a pas de guerre sainte
Qui fasse couler le sang
Jihad, lorsque l’on entend aujourd’hui on imagine
Des soldats armés, kamikazes et martyrs
Jihad, lorsque l’on entend aujourd’hui on croit
Que ça vient du mot G. I. A Groupe Islamiste armée
Jihad, il y a trop de confusion car tant d’ignorant
Jihad, il n’y a pas de guerre sainte
Qui fasse couler le sang
Jihad, est le combat contre soi-même
Et nos démons
Jihad, parce qu’on croit pouvoir ignorer
Ce que nous dicte notre conscience
Jihad, est le combat à mener
Il n’y a pas de guerre sainte
Qui fasse couler le sang
Jihad, il n’y a pas de guerre sainte
Qui porte ton nom.

R. Ali

Salem (paix) , et bon jihad à tous

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Guerre Sainte

  guer=re=sai=nte 4

  ji=had=il=ny=a=pas=de=guer=re=sainte 10
  qui=fas=se=cou=ler=le=sang 7
  de=son=frè=re=é=tran=ger=en=ne=mi 10
  ji=had=il=ny=a=pas=plus=grand=enne=mi 10
  que=soi=mê=me 4
  ji=had=il=ny=a=pas=de=guer=re=sainte 10
  qui=tue=les=en=fants=in=no=cents 8
  ji=had=pour=nous=a=me=ner=à=con=fondre 10
  is=lam=et=ter=ro=ris=me 7
  ji=had=lis=lam=qui=tue=au=nom=dal=lah 10
  ji=had=aux=mé=cré=ants=le=seul=châ=timent=de=dieu 12
  quau=cu=ne=main=ne=peux=exé=cu=ter 9
  ji=had=il=ny=a=pas=de=guer=re=sainte 10
  qui=fas=se=cou=ler=le=sang 7
  ji=had=lors=que=lon=en=tend=au=jourdhui=on=i=ma=gine 13
  des=sol=dats=ar=més=ka=mi=kazes=et=mar=tyrs 11
  ji=had=lors=que=lon=en=tend=au=jourdhui=on=croit 11
  que=ça=vient=du=mot=g=i=a=groupe=is=la=mis=tear=mée 14
  ji=had=il=y=a=trop=de=con=fu=sion=car=tant=di=gno=rant 15
  ji=had=il=ny=a=pas=de=guer=re=sainte 10
  qui=fas=se=cou=ler=le=sang 7
  ji=had=est=le=com=bat=con=tre=soi=même 10
  et=nos=dé=mons 4
  ji=had=par=ce=quon=croit=pou=voir=i=gno=rer 11
  ce=que=nous=dic=te=no=tre=cons=cien=ce 10
  ji=had=est=le=com=bat=à=me=ner 9
  il=ny=a=pas=de=guer=re=sai=nte 9
  qui=fas=se=cou=ler=le=sang 7
  ji=had=il=ny=a=pas=de=guer=re=sainte 10
  qui=por=te=ton=nom 5

  r=ali 2

  sa=lem=paix=et=bon=ji=had=à=tous 9
 • Phonétique : Guerre Sainte

  ɡeʁə sɛ̃tə

  ʒiad, il ni a pa də ɡeʁə sɛ̃tə
  ki fasə kule lə sɑ̃
  də sɔ̃ fʁεʁə etʁɑ̃ʒe, εnəmi
  ʒiad, il ni a pa plys ɡʁɑ̃t- εnəmi
  kə swa mεmə
  ʒiad, il ni a pa də ɡeʁə sɛ̃tə
  ki tɥ lεz- ɑ̃fɑ̃, inɔsɑ̃
  ʒiad, puʁ nuz- aməne a kɔ̃fɔ̃dʁə
  islam e teʁɔʁismə
  ʒiad, lislam ki tɥ o nɔ̃ dala ?
  ʒiad, o mekʁeɑ̃ lə səl ʃatime də djø
  kokynə mɛ̃ nə pøz- εɡzekyte
  ʒiad, il ni a pa də ɡeʁə sɛ̃tə
  ki fasə kule lə sɑ̃
  ʒiad, lɔʁskə lɔ̃n- ɑ̃tɑ̃t- oʒuʁdɥi ɔ̃n- imaʒinə
  dε sɔldaz- aʁme, kamikazəz- e maʁtiʁ
  ʒiad, lɔʁskə lɔ̃n- ɑ̃tɑ̃t- oʒuʁdɥi ɔ̃ kʁwa
  kə sa vjɛ̃ dy mo ʒe. i. a ɡʁupə islamistə aʁme
  ʒiad, il i a tʁo də kɔ̃fyzjɔ̃ kaʁ tɑ̃ diɲɔʁɑ̃
  ʒiad, il ni a pa də ɡeʁə sɛ̃tə
  ki fasə kule lə sɑ̃
  ʒiad, ε lə kɔ̃ba kɔ̃tʁə swa mεmə
  e no demɔ̃
  ʒiad, paʁsə kɔ̃ kʁwa puvwaʁ iɲɔʁe
  sə kə nu diktə nɔtʁə kɔ̃sjɑ̃sə
  ʒiad, ε lə kɔ̃ba a məne
  il ni a pa də ɡeʁə sɛ̃tə
  ki fasə kule lə sɑ̃
  ʒiad, il ni a pa də ɡeʁə sɛ̃tə
  ki pɔʁtə tɔ̃ nɔ̃.

  εʁ. ali

  saləm (pεks) , e bɔ̃ ʒiad a tus
 • Syllabes Phonétique : Guerre Sainte

  ɡe=ʁə=sɛ̃=tə 4

  ʒi=ad=il=ni=a=pa=də=ɡe=ʁə=sɛ̃tə 10
  ki=fa=sə=ku=le=lə=sɑ̃ 7
  də=sɔ̃=fʁε=ʁə=e=tʁɑ̃=ʒe=ε=nə=mi 10
  ʒi=ad=il=ni=a=pa=plys=ɡʁɑ̃=tεnə=mi 10
  kə=swa=mε=mə 4
  ʒi=ad=il=ni=a=pa=də=ɡe=ʁə=sɛ̃tə 10
  ki=tɥ=lε=zɑ̃=fɑ̃=i=nɔ=sɑ̃ 8
  ʒi=ad=puʁ=nu=za=mə=ne=a=kɔ̃=fɔ̃dʁə 10
  i=slam=e=te=ʁɔ=ʁis=mə 7
  ʒi=ad=li=slam=ki=tɥ=o=nɔ̃=da=la 10
  ʒi=ad=o=me=kʁe=ɑ̃lə=səl=ʃa=ti=me=də=djø 12
  ko=ky=nə=mɛ̃=nə=pø=zεɡ=ze=ky=te 10
  ʒi=ad=il=ni=a=pa=də=ɡe=ʁə=sɛ̃tə 10
  ki=fa=sə=ku=le=lə=sɑ̃ 7
  ʒi=ad=lɔʁskə=lɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=to=ʒuʁ=dɥi=ɔ̃=ni=maʒinə 12
  dε=sɔl=da=zaʁ=me=ka=mi=kazə=ze=maʁ=tiʁ 11
  ʒi=ad=lɔʁskə=lɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=to=ʒuʁ=dɥi=ɔ̃=kʁwa 11
  kə=sa=vjɛ̃=dy=mo=ʒe=i=a=ɡʁupə=i=sla=mis=təaʁ=me 14
  ʒi=ad=il=i=a=tʁodə=kɔ̃=fy=zjɔ̃=kaʁ=tɑ̃=di=ɲɔ=ʁɑ̃ 14
  ʒi=ad=il=ni=a=pa=də=ɡe=ʁə=sɛ̃tə 10
  ki=fa=sə=ku=le=lə=sɑ̃ 7
  ʒi=ad=ε=lə=kɔ̃=ba=kɔ̃=tʁə=swa=mεmə 10
  e=no=de=mɔ̃ 4
  ʒi=ad=paʁsə=kɔ̃=kʁwa=pu=vwaʁ=i=ɲɔ=ʁe 10
  sə=kə=nu=dik=tə=nɔ=tʁə=kɔ̃=sjɑ̃=sə 10
  ʒi=ad=ε=lə=kɔ̃=ba=a=mə=ne 9
  il=ni=a=pa=də=ɡe=ʁə=sɛ̃=tə 9
  ki=fa=sə=ku=le=lə=sɑ̃ 7
  ʒi=ad=il=ni=a=pa=də=ɡe=ʁə=sɛ̃tə 10
  ki=pɔʁ=tə=tɔ̃=nɔ̃ 5

  εʁ=a=li 3

  sa=ləm=pεks=e=bɔ̃=ʒi=ad=a=tus 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/06/2012 22:50Ras Ali

Merci les amis pour vos commentaires