Poeme : Tu Dors…

Tu Dors…

Tu dors, sur l’oreiller l’étal de tes cheveux
Est couronne de rêves comme un début d’aveu,
Tu dors avec la grâce et la sérénité
De ce bébé joufflu heureux de sa tétée.

Tu dors le souffle calme, léger comme une plume,
Qui soulève ton sein comme l’est la haut la lune.
Tu dors et tes lèvres laissent naitre une bulle
Et cette notion de rêve rend mon rêve incrédule.

Tu dors, le drap de lin dénude gentiment
Les fossettes de tes reins à mes yeux de gourmand
Tu dors comme indécente dans ton rêve d’amante
Bras et jambes alanguis, abandon de dormante.

Je regarde incrédule ta présence merveilleuse
Les reflets sur ton corps la flamme de la veilleuse
Le temps qui va passant donnera l’heure fatale
Qui sonnera cette heure, la fin de cette escale.

Tu dors comme innocente ne connaissant le mal
Celui que tu sais faire me traitant d’animal
Tu dors après m’avoir renvoyé à ma niche
Jouet de tes caprices, pauvre petit caniche.

Tu dors et je t’adore et je vai te quitter
Pas pour une autre femme mais pour l’éternité
Tu dors et à mon tour vaincre cette douleur
Offrir mon âme à dieu, cette âme sans valeur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Dors…

  tu=dors=sur=lo=reil=ler=lé=tal=de=tes=che=veux 12
  est=cou=ron=ne=de=rê=ves=com=me=un=dé=but=da=veu 14
  tu=dors=a=vec=la=grâ=ce=et=la=sé=ré=ni=té 13
  de=ce=bé=bé=jouf=flu=heu=reux=de=sa=té=tée 12

  tu=dors=le=souf=fle=cal=me=lé=ger=com=me=u=ne=plume 14
  qui=sou=lè=ve=ton=sein=com=me=lest=la=haut=la=lu=ne 14
  tu=dors=et=tes=lè=vres=lais=sent=nai=tre=u=ne=bu=lle 14
  et=cette=no=tion=de=rê=ve=rend=mon=rê=ve=in=cré=dule 14

  tu=dors=le=drap=de=lin=dé=nu=de=gen=ti=ment 12
  les=fos=set=tes=de=tes=reins=à=mes=y=eux=de=gour=mand 14
  tu=dors=com=me=in=dé=cen=te=dans=ton=rê=ve=da=mante 14
  bras=et=jam=bes=a=lan=guis=a=ban=don=de=dor=man=te 14

  je=re=gar=de=in=cré=dule=ta=pré=sen=ce=mer=veil=leuse 14
  les=re=flets=sur=ton=corps=la=flam=me=de=la=veil=leu=se 14
  le=temps=qui=va=pas=sant=don=ne=ra=l=heu=re=fa=tale 14
  qui=sonne=ra=cet=te=heu=re=la=fin=de=cet=te=es=cale 14

  tu=dors=com=me=in=no=cen=te=ne=con=nais=sant=le=mal 14
  ce=lui=que=tu=sais=fai=re=me=trai=tant=da=ni=mal 13
  tu=dors=a=près=ma=voir=ren=voy=é=à=ma=ni=che 13
  jouet=de=tes=ca=pri=ces=pau=vre=pe=tit=ca=ni=che 13

  tu=dors=et=je=ta=do=re=et=je=vai=te=quit=ter 13
  pas=pour=u=ne=au=tre=fem=me=mais=pour=lé=ter=ni=té 14
  tu=dors=et=à=mon=tour=vain=cre=cet=te=dou=leur 12
  of=frir=mon=â=me=à=dieu=cet=te=â=me=sans=va=leur 14
 • Phonétique : Tu Dors…

  ty dɔʁ, syʁ lɔʁεje letal də tε ʃəvø
  ε kuʁɔnə də ʁεvə kɔmə œ̃ deby davø,
  ty dɔʁz- avεk la ɡʁasə e la seʁenite
  də sə bebe ʒufly œʁø də sa tete.

  ty dɔʁ lə suflə kalmə, leʒe kɔmə ynə plymə,
  ki sulεvə tɔ̃ sɛ̃ kɔmə lε la-o la lynə.
  ty dɔʁz- e tε lεvʁə- lεse nεtʁə ynə bylə
  e sεtə nɔsjɔ̃ də ʁεvə ʁɑ̃ mɔ̃ ʁεvə ɛ̃kʁedylə.

  ty dɔʁ, lə dʁa də lɛ̃ denydə ʒɑ̃time
  lε fɔsεtə də tε ʁɛ̃z- a mεz- iø də ɡuʁmɑ̃
  ty dɔʁ kɔmə ɛ̃desɑ̃tə dɑ̃ tɔ̃ ʁεvə damɑ̃tə
  bʁaz- e ʒɑ̃bəz- alɑ̃ɡi, abɑ̃dɔ̃ də dɔʁmɑ̃tə.

  ʒə ʁəɡaʁdə ɛ̃kʁedylə ta pʁezɑ̃sə mεʁvεjøzə
  lε ʁəflε syʁ tɔ̃ kɔʁ la flamə də la vεjøzə
  lə tɑ̃ ki va pasɑ̃ dɔnəʁa lœʁ fatalə
  ki sɔnəʁa sεtə œʁ, la fɛ̃ də sεtə εskalə.

  ty dɔʁ kɔmə inɔsɑ̃tə nə kɔnεsɑ̃ lə mal
  səlɥi kə ty sε fεʁə mə tʁεtɑ̃ danimal
  ty dɔʁz- apʁε mavwaʁ ʁɑ̃vwaje a ma niʃə
  ʒuε də tε kapʁisə, povʁə pəti kaniʃə.

  ty dɔʁz- e ʒə tadɔʁə e ʒə vε tə kite
  pa puʁ ynə otʁə famə mε puʁ letεʁnite
  ty dɔʁz- e a mɔ̃ tuʁ vɛ̃kʁə sεtə dulœʁ
  ɔfʁiʁ mɔ̃n- amə a djø, sεtə amə sɑ̃ valœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Tu Dors…

  ty=dɔʁ=syʁ=lɔ=ʁε=j=e=le=tal=də=tε=ʃə=vø 13
  ε=ku=ʁɔ=nə=də=ʁε=və=kɔ=mə=œ̃=de=by=da=vø 14
  ty=dɔʁ=za=vεk=la=ɡʁa=sə=e=la=se=ʁe=ni=te 13
  də=sə=be=be=ʒu=fly=œ=ʁø=də=sa=te=te 12

  ty=dɔʁ=lə=su=flə=kal=mə=le=ʒe=kɔ=mə=y=nə=plymə 14
  ki=su=lε=və=tɔ̃=sɛ̃=kɔ=mə=lε=la-o=la=ly=nə 14
  ty=dɔʁ=ze=tε=lε=vʁə=lε=se=nε=tʁə=y=nə=by=lə 14
  e=sε=tə=nɔ=sjɔ̃=də=ʁεvə=ʁɑ̃=mɔ̃=ʁε=və=ɛ̃=kʁe=dylə 14

  ty=dɔʁ=lə=dʁa=də=lɛ̃=de=ny=də=ʒɑ̃=ti=me 12
  lε=fɔ=sε=tə=də=tε=ʁɛ̃=za=mε=zi=ø=də=ɡuʁ=mɑ̃ 14
  ty=dɔʁ=kɔ=mə=ɛ̃=de=sɑ̃=tə=dɑ̃=tɔ̃=ʁε=və=da=mɑ̃tə 14
  bʁa=ze=ʒɑ̃=bə=za=lɑ̃=ɡi=a=bɑ̃=dɔ̃=də=dɔʁ=mɑ̃=tə 14

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ɛ̃=kʁe=dylə=ta=pʁe=zɑ̃=sə=mεʁ=vε=jøzə 14
  lε=ʁə=flε=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=la=fla=mə=də=la=vε=jø=zə 14
  lə=tɑ̃=ki=va=pa=sɑ̃=dɔ=nə=ʁa=lœ=ʁə=fa=ta=lə 14
  ki=sɔ=nə=ʁa=sε=tə=œʁ=la=fɛ̃=də=sε=tə=εs=kalə 14

  ty=dɔʁ=kɔ=mə=i=nɔ=sɑ̃=tə=nə=kɔ=nε=sɑ̃=lə=mal 14
  səl=ɥi=kə=ty=sε=fεʁ=ə=mə=tʁε=tɑ̃=da=ni=mal 13
  ty=dɔʁ=za=pʁε=ma=vwaʁ=ʁɑ̃=vwa=j=e=a=ma=ni=ʃə 14
  ʒu=ε=də=tε=ka=pʁis=ə=po=vʁə=pə=ti=ka=ni=ʃə 14

  ty=dɔʁ=ze=ʒə=ta=dɔʁ=ə=e=ʒə=vε=tə=ki=te 13
  pa=puʁ=y=nə=o=tʁə=fa=mə=mε=puʁ=le=tεʁ=ni=te 14
  ty=dɔʁ=ze=a=mɔ̃=tuʁ=vɛ̃=kʁə=sε=tə=du=lœ=ʁə 13
  ɔ=fʁiʁ=mɔ̃=na=mə=a=djø=sε=tə=a=mə=sɑ̃=va=lœʁ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/08/2011 09:15Solfege34

surtout pas trop vite c’est très beau
amitié

Auteur de Poésie
25/08/2011 19:26Ancien Membre

["Huguette Gomis","toujours aussi beau mais tres triste la vie vaut le vouloir de vivre il y a tant de chose a connaitre meme si l’en pense etre arriv\u00e9 a terme l’on ne sait jamais tout"]

Poème Amour
Publié le 22/08/2011 15:57

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0