Poeme-France : Lecture Écrit Anorexie

Slam : L’Épreuve.

Slam Anorexie
Publié le 16/09/2020 21:53

L'écrit contient 287 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Roserouge

L’Épreuve.

Tu sais, j’me suis dit en passant devant la boulangerie
Si je réussis l’épreuve qui m’attend,
Je veux tenir entre les mains ce que, je m’interdis depuis des lustres.

Sérieux, je ne sais plus depuis combien de temps,
Je garde ça en moi…
Mais ça reste toujours un moment compliqué,
Difficile d’en parler,
Que les gens peuvent rire, me blâmer, s’exprimer,

Le résultat sera le même pour moi.
J’exclus l’hypothèse, qu’aller mieux m’attire en même temps
Que beaucoup d’autres évènements moins rassurant.
Voler dans le grand, n’est pas si différent,
Comme mes résultats à cet exam…
Mais si je le fais, et si j’y arrive,
Mon but n’est pas de remporter la place du premier, nan,
Mais de réussir à parier ma place que je l’aurais.
J’irais m’acheter un éclair chez le boulanger, qui me servira sans voir,
Que pendant bien des années, je me l’interdisais.
Et je pense que je ne vais pas la finir, après une bouchée,
Les souvenirs qui vont déborder feront resurgir tous les mauvais côtés.

Tu sais pour bien des gens, c’est rien qu’un bout qu’on croque sans même avoir faim…
Mais je me suis privé depuis tant d’années, que mes bras en trembles
C’est une étape qui fais grandir. C’est aussi des émotions qui vont s’échapper…
Si je ne réussis pas, ce sera sans gravité.
Sans fin, je vais finir par replonger…

Être aider, n’est pas la clé
Celle-ci, c’est de toi qu’elle vient.
Quand tu te sens prêt à ouvrir cette porte,
C’est à ce moment que tu vas avancer.
 • Pieds Hyphénique: L’Épreuve.

  tu=sais=j=me=suis=dit=en=pas=sant=de=vant=la=bou=lange=rie 15
  si=je=réus=sis=lé=preu=ve=qui=mat=tend 10
  je=veux=te=nir=entre=les=mains=ce=que=je=min=ter=dis=de=puis=des=lustres 17

  sé=rieux=je=ne=sais=plus=de=puis=com=bien=de=temps 12
  je=gar=de=ça=en=moi 6
  mais=ça=res=te=tou=jours=un=mo=ment=com=pli=qué 12
  dif=fi=ci=le=den=par=ler 7
  que=les=gens=peuvent=ri=re=me=blâ=mer=sex=pri=mer 12

  le=ré=sul=tat=se=ra=le=mê=me=pour=moi 11
  jex=clus=lhy=po=thèse=qual=ler=mieux=mat=ti=reen=même=temps 13
  que=beau=coup=dautres=é=vè=ne=ments=moins=ras=su=rant 12
  vo=ler=dans=le=grand=nest=pas=si=dif=fé=rent 11
  com=me=mes=ré=sul=tats=à=cet=exam 9
  mais=si=je=le=fais=et=si=jy=ar=ri=ve 11
  mon=but=nest=pas=de=rem=por=ter=la=place=du=pre=mier=nan 14
  mais=de=réus=sir=à=pa=rier=ma=place=que=je=lau=rais 13
  ji=rais=mache=ter=un=é=clair=chez=le=bou=lan=ger=qui=me=ser=vi=ra=sans=voir 19
  que=pen=dant=bien=des=an=nées=je=me=lin=ter=di=sais 13
  et=je=pense=que=je=ne=vais=pas=la=fi=nir=a=près=une=bou=chée 16
  les=souve=nirs=qui=vont=dé=bor=der=fe=ront=re=sur=gir=tous=les=mau=vais=cô=tés 19

  tu=sais=pour=bien=des=gens=cest=rien=quun=bout=quon=cro=que=sans=mêmea=voir=faim 17
  mais=je=me=suis=pri=vé=de=puis=tant=dan=nées=que=mes=bras=en=trembles 16
  cest=uneé=tape=qui=fais=gran=dir=cest=aus=si=des=é=mo=tions=qui=vont=sé=chap=per 19
  si=je=ne=réus=sis=pas=ce=se=ra=sans=gra=vi=té 13
  sans=fin=je=vais=fi=nir=par=re=plon=ger 10

  ê=tre=ai=der=nest=pas=la=clé 8
  cel=le=ci=cest=de=toi=quel=le=vient 9
  quand=tu=te=sens=prêt=à=ou=vrir=cet=te=por=te 12
  cest=à=ce=mo=ment=que=tu=vas=a=van=cer 11
 • Phonétique : L’Épreuve.

  ty sε, ʒmə sɥi di ɑ̃ pasɑ̃ dəvɑ̃ la bulɑ̃ʒəʁi
  si ʒə ʁeysi lepʁəvə ki matɑ̃,
  ʒə vø təniʁ ɑ̃tʁə lε mɛ̃ sə kə, ʒə mɛ̃tεʁdi dəpɥi dε lystʁə.

  seʁjø, ʒə nə sε plys dəpɥi kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃,
  ʒə ɡaʁdə sa ɑ̃ mwa…
  mε sa ʁεstə tuʒuʁz- œ̃ mɔmɑ̃ kɔ̃plike,
  difisilə dɑ̃ paʁle,
  kə lε ʒɑ̃ pəve ʁiʁə, mə blame, sεkspʁime,

  lə ʁezylta səʁa lə mεmə puʁ mwa.
  ʒεksklys lipɔtεzə, kale mjø matiʁə ɑ̃ mεmə tɑ̃
  kə boku dotʁəz- evεnəmɑ̃ mwɛ̃ ʁasyʁɑ̃.
  vɔle dɑ̃ lə ɡʁɑ̃, nε pa si difeʁɑ̃,
  kɔmə mε ʁezyltaz- a sεt εɡzam…
  mε si ʒə lə fε, e si ʒi aʁivə,
  mɔ̃ byt nε pa də ʁɑ̃pɔʁte la plasə dy pʁəmje, nɑ̃,
  mε də ʁeysiʁ a paʁje ma plasə kə ʒə loʁε.
  ʒiʁε maʃəte œ̃n- eklεʁ ʃe lə bulɑ̃ʒe, ki mə sεʁviʁa sɑ̃ vwaʁ,
  kə pɑ̃dɑ̃ bjɛ̃ dεz- ane, ʒə mə lɛ̃tεʁdizε.
  e ʒə pɑ̃sə kə ʒə nə vε pa la finiʁ, apʁεz- ynə buʃe,
  lε suvəniʁ ki vɔ̃ debɔʁde fəʁɔ̃ ʁəsyʁʒiʁ tus lε movε kote.

  ty sε puʁ bjɛ̃ dε ʒɑ̃, sε ʁjɛ̃ kœ̃ bu kɔ̃ kʁɔkə sɑ̃ mεmə avwaʁ fɛ̃…
  mε ʒə mə sɥi pʁive dəpɥi tɑ̃ dane, kə mε bʁaz- ɑ̃ tʁɑ̃blə
  sεt- ynə etapə ki fε ɡʁɑ̃diʁ. sεt- osi dεz- emɔsjɔ̃ ki vɔ̃ seʃape…
  si ʒə nə ʁeysi pa, sə səʁa sɑ̃ ɡʁavite.
  sɑ̃ fɛ̃, ʒə vε finiʁ paʁ ʁəplɔ̃ʒe…

  εtʁə εde, nε pa la kle
  sεllə si, sε də twa kεllə vjɛ̃.
  kɑ̃ ty tə sɑ̃s pʁε a uvʁiʁ sεtə pɔʁtə,
  sεt- a sə mɔmɑ̃ kə ty va avɑ̃se.
 • Pieds Phonétique : L’Épreuve.

  ty=sε=ʒmə=sɥi=di=ɑ̃pasɑ̃də=vɑ̃=la=bu=lɑ̃=ʒə=ʁi 12
  si=ʒə=ʁe=y=si=le=pʁə=və=ki=ma=tɑ̃ 11
  ʒə=vøtə=niʁ=ɑ̃tʁə=lε=mɛ̃sə=kə=ʒə=mɛ̃=tεʁ=di=dəp=ɥi=dε=lys=tʁə 16

  se=ʁjø=ʒə=nə=sε=plys=dəp=ɥi=kɔ̃=bjɛ̃=də=tɑ̃ 12
  ʒə=ɡaʁ=də=sa=ɑ̃=mwa 6
  mε=sa=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=zœ̃=mɔ=mɑ̃=kɔ̃=pli=ke 12
  di=fi=si=lə=dɑ̃=paʁ=le 7
  kə=lε=ʒɑ̃=pə=ve=ʁiʁə=mə=bla=me=sεk=spʁ=me 12

  lə=ʁe=zyl=ta=sə=ʁa=lə=mε=mə=puʁ=mwa 11
  ʒεk=skls=lipɔtεzə=ka=le=mjø=ma=ti=ʁəɑ̃=mε=mə=tɑ̃ 12
  kə=bo=ku=dotʁə=ze=vε=nə=mɑ̃=mwɛ̃=ʁa=sy=ʁɑ̃ 12
  vɔ=le=dɑ̃=lə=ɡʁɑ̃=nε=pa=si=di=fe=ʁɑ̃ 11
  kɔ=mə=mε=ʁe=zyl=ta=za=sεt=εɡ=zam 10
  mε=si=ʒə=lə=fε=e=si=ʒi=a=ʁi=və 11
  mɔ̃=byt=nεpadə=ʁɑ̃=pɔʁ=te=la=plasə=dy=pʁə=mje=nɑ̃ 12
  mεdə=ʁe=y=siʁ=a=pa=ʁje=maplasə=kə=ʒə=lo=ʁε 12
  ʒiʁεmaʃə=te=œ̃=ne=klεʁ=ʃe=lə=bu=lɑ̃=ʒe=ki=mə=sεʁ=vi=ʁa=sɑ̃=vwaʁ 17
  kə=pɑ̃=dɑ̃=bjɛ̃=dε=za=ne=ʒə=mə=lɛ̃=tεʁ=di=zε 13
  e=ʒə=pɑ̃sə=kə=ʒə=nə=vε=pa=la=fi=niʁ=a=pʁεzynə=bu=ʃe 15
  lεsuvə=niʁ=ki=vɔ̃=de=bɔʁ=de=fə=ʁɔ̃ʁə=syʁ=ʒiʁ=tus=lε=mo=vε=ko=te 17

  ty=sε=puʁ=bjɛ̃=dε=ʒɑ̃=sε=ʁjɛ̃=kœ̃=bukɔ̃kʁɔkə=sɑ̃=mε=məa=vwaʁ=fɛ̃ 15
  mεʒə=mə=sɥi=pʁi=ve=dəp=ɥi=tɑ̃=da=ne=kə=mε=bʁazɑ̃tʁɑ̃blə 13
  sε=tynəe=tapə=ki=fε=ɡʁɑ̃=diʁ=sε=to=si=dε=ze=mɔ=sjɔ̃=ki=vɔ̃se=ʃa=pe 18
  siʒə=nə=ʁe=y=si=pa=sə=sə=ʁa=sɑ̃=ɡʁa=vi=te 13
  sɑ̃=fɛ̃=ʒə=vε=fi=niʁ=paʁ=ʁə=plɔ̃=ʒe 10

  ε=tʁə=ε=de=nε=pa=la=kle 8
  sεl=lə=si=sε=də=twa=kεl=lə=vj=ɛ̃ 10
  kɑ̃=ty=tə=sɑ̃s=pʁε=a=u=vʁiʁ=sε=tə=pɔʁ=tə 12
  sε=ta=sə=mɔ=mɑ̃=kə=ty=va=a=vɑ̃=se 11

Historique des Modifications

16/09/2020 21:56
16/09/2020 21:54

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.