Poeme : Mes « 120 Journees » En France

Mes « 120 Journees » En France

Nature, les arbres, les forets pleuraient autour Paris,
Dans cette pluie je m’abritais un peu de temps couvert par l’arc-en-ciel jadis,
Mais les méchants sangliers m’ont cherché en me trouvant même ici,
En m’obligeant sans succès me baptiser en fleuves babyloniennes de l’hipocrite apostasie,
Eux exigeants participer aux gay-parades idôlatriques avant la Parousie,
Sinon au jour d’une maladie moi, épié, je suis tombé comme en prison
Aux mains d’une dictature des médecins maçons à Taverny,
Qui m’ont laissé mourir sans abri aux yeux des sodomites nombreux
En me privant de simples médicaments à bien modeste prix,
Alors je suis irrégulier toujours chez vous et même en carré -
Privé aussi de Ce Droit Primaire Le Dieu Prier pour cette terre dont je maintenant maudis :
Malheur à votre « libre volonté » alors, qui s’avererait maligne et non une simple vanité -
Cette séduction mortèle contre Ces Petits ! ,
Putain, j’ai vu toi, Paris - Caïn ! ,
La rêve - me dites vous encore aujourd’hui ? ! ,
Plutôt c’est un cauchemar et mascarade de l’Asmodée
Pour un brebis de la Salette jadis perdu, mais Retrouvé
Par Sainte Vierge Marie !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mes « 120 Journees » En France

  na=tu=re=les=ar=bres=les=fo=rets=pleu=raient=au=tour=pa=ris 15
  dans=cette=pluie=je=ma=bri=tais=un=peu=de=temps=cou=vert=par=larc=en=ciel=ja=dis 19
  mais=les=mé=chants=san=gli=ers=mont=cher=ché=en=me=trou=vant=mê=me=i=ci 18
  en=mo=bli=geant=sans=suc=cès=me=bap=ti=ser=en=fleuves=ba=by=lo=nien=nes=de=lhi=po=cri=tea=po=sta=sie 26
  eux=exi=geants=par=ti=ci=per=aux=gay=pa=rades=i=dô=la=tri=ques=a=vant=la=pa=rou=sie 22
  si=non=au=jour=dune=ma=la=die=moi=é=pié=je=suis=tom=bé=com=meen=pri=son 19
  aux=mains=du=ne=dic=ta=tu=re=des=mé=de=cins=ma=çons=à=ta=ver=ny 18
  qui=mont=lais=sé=mou=rir=sans=a=bri=aux=y=eux=des=so=do=mites=nom=breux 18
  en=me=pri=vant=de=sim=ples=mé=di=ca=ments=à=bien=mo=des=te=prix 17
  a=lors=je=suis=ir=ré=gu=lier=tou=jours=chez=vous=et=mê=me=en=car=ré 18
  pri=vé=aus=si=de=ce=droit=pri=maire=le=dieu=prier=pour=cet=te=ter=re=dont=je=main=te=nant=mau=dis 24
  malheur=à=votre=li=bre=vo=lon=té=a=lors=qui=sa=ve=re=rait=ma=li=gneet=non=u=ne=sim=ple=va=ni=té 26
  cet=te=sé=duc=ti=on=mor=tè=le=con=tre=ces=pe=tits 14
  pu=tain=jai=vu=toi=pa=ris=caïn 8
  la=rê=ve=me=di=tes=vous=en=co=re=au=jourd=hui 13
  plu=tôt=cest=un=cau=che=mar=et=mas=ca=ra=de=de=las=mo=dée 16
  pour=un=bre=bis=de=la=sa=let=te=ja=dis=per=du=mais=re=trou=vé 17
  par=sain=te=vi=er=ge=ma=rie 8
 • Phonétique : Mes « 120 Journees » En France

  natyʁə, lεz- aʁbʁə, lε fɔʁε pləʁε otuʁ paʁi,
  dɑ̃ sεtə plɥi ʒə mabʁitεz- œ̃ pø də tɑ̃ kuvεʁ paʁ laʁk ɑ̃ sjεl ʒadi,
  mε lε meʃɑ̃ sɑ̃ɡlje mɔ̃ ʃεʁʃe ɑ̃ mə tʁuvɑ̃ mεmə isi,
  ɑ̃ mɔbliʒɑ̃ sɑ̃ syksε mə batize ɑ̃ fləvə babilɔnjεnə də lipɔkʁitə apɔstazi,
  øz- εɡziʒɑ̃ paʁtisipe o ɡε paʁadəz- idolatʁikz- avɑ̃ la paʁuzi,
  sinɔ̃ o ʒuʁ dynə maladi mwa, epje, ʒə sɥi tɔ̃be kɔmə ɑ̃ pʁizɔ̃
  o mɛ̃ dynə diktatyʁə dε medəsɛ̃ masɔ̃z- a tavεʁni,
  ki mɔ̃ lεse muʁiʁ sɑ̃z- abʁi oz- iø dε sɔdɔmitə nɔ̃bʁø
  ɑ̃ mə pʁivɑ̃ də sɛ̃plə medikamɑ̃z- a bjɛ̃ mɔdεstə pʁi,
  alɔʁ ʒə sɥiz- iʁeɡylje tuʒuʁ ʃe vuz- e mεmə ɑ̃ kaʁe
  pʁive osi də sə dʁwa pʁimεʁə lə djø pʁje puʁ sεtə teʁə dɔ̃ ʒə mɛ̃tənɑ̃ modi :
  malœʁ a vɔtʁə « libʁə vɔlɔ̃te » alɔʁ, ki savəʁəʁε maliɲə e nɔ̃ ynə sɛ̃plə vanite
  sεtə sedyksjɔ̃ mɔʁtεlə kɔ̃tʁə sε pəti ! ,
  pytɛ̃, ʒε vy twa, paʁi kaɛ̃ ! ,
  la ʁεvə mə ditə vuz- ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ? ! ,
  plyto sεt- œ̃ koʃəmaʁ e maskaʁadə də lasmɔde
  puʁ œ̃ bʁəbi də la salεtə ʒadi pεʁdy, mε ʁətʁuve
  paʁ sɛ̃tə vjεʁʒə maʁi !
 • Syllabes Phonétique : Mes « 120 Journees » En France

  na=ty=ʁə=lε=zaʁ=bʁə=lε=fɔ=ʁε=plə=ʁε=o=tuʁ=pa=ʁi 15
  dɑ̃=sεtə=plɥi=ʒə=ma=bʁi=tε=zœ̃=pø=də=tɑ̃=ku=vεʁ=paʁ=laʁk=ɑ̃=sjεl=ʒa=di 19
  mε=lε=me=ʃɑ̃=sɑ̃=ɡli=je=mɔ̃=ʃεʁ=ʃe=ɑ̃=mə=tʁu=vɑ̃=mε=mə=i=si 18
  ɑ̃=mɔ=bli=ʒɑ̃=sɑ̃=syk=sεmə=ba=ti=ze=ɑ̃=flə=və=ba=bi=lɔ=njε=nə=də=li=pɔ=kʁi=təa=pɔs=ta=zi 26
  ø=zεɡ=zi=ʒɑ̃=paʁ=ti=si=pe=o=ɡε=pa=ʁadə=zi=do=la=tʁik=za=vɑ̃=la=pa=ʁu=zi 22
  si=nɔ̃=o=ʒuʁ=dynə=ma=la=di=mwa=e=pje=ʒə=sɥi=tɔ̃=be=kɔ=məɑ̃=pʁi=zɔ̃ 19
  o=mɛ̃=dy=nə=dik=ta=ty=ʁə=dε=me=də=sɛ̃=ma=sɔ̃=za=ta=vεʁ=ni 18
  ki=mɔ̃=lεse=mu=ʁiʁ=sɑ̃=za=bʁi=o=zi=ø=dε=sɔ=dɔ=mi=tə=nɔ̃=bʁø 18
  ɑ̃=mə=pʁi=vɑ̃=də=sɛ̃=plə=me=di=ka=mɑ̃=za=bj=ɛ̃=mɔ=dεs=tə=pʁi 18
  a=lɔʁ=ʒə=sɥi=zi=ʁe=ɡy=lje=tu=ʒuʁ=ʃe=vu=ze=mε=mə=ɑ̃=ka=ʁe 18
  pʁi=ve=o=sidə=sə=dʁwa=pʁi=mε=ʁə=lə=djø=pʁje=puʁ=sε=tə=te=ʁə=dɔ̃=ʒə=mɛ̃=tə=nɑ̃=mo=di 24
  ma=lœʁ=a=vɔtʁə=li=bʁə=vɔ=lɔ̃=te=a=lɔʁ=ki=sa=və=ʁə=ʁε=ma=li=ɲəe=nɔ̃=y=nə=sɛ̃=plə=va=ni=te 27
  sε=tə=se=dyk=sj=ɔ̃=mɔʁ=tε=lə=kɔ̃=tʁə=sε=pə=ti 14
  py=tɛ̃=ʒε=vy=twa=pa=ʁi=ka=ɛ̃ 9
  la=ʁε=və=mə=di=tə=vu=zɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi 13
  ply=to=sε=tœ̃=ko=ʃə=maʁ=e=mas=ka=ʁa=də=də=las=mɔ=de 16
  puʁ=œ̃=bʁə=bi=də=la=sa=lε=tə=ʒa=di=pεʁ=dy=mε=ʁə=tʁu=ve 17
  paʁ=sɛ̃=tə=vjεʁ=ʒə=ma=ʁi 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.