Poeme : A Femme Fatale

A Femme Fatale

Salut, maintenant tu es revenue enfin, quoi ? !
Pour célébrer avec moi aussi ta fête noire !
« Soit » - comme au casting pornographique je te réponds alors d’un simple devoir ?
Et chaînes de la dhimmitude sexuelle m’habilant ainsi
Pour pauvre sensuelle pourboire ?
Toi, qui me propose un jolie pari, putain ! ,
Moi, déjà cuit par tes morsures pharisiennes d’antin, tu crois ?
Madame la féroce Envie accompagnée de fausse espoir, comme d’une petite chienne,
En des vêtements colorés de tous les gay-parades sur ce fameux Paris - amant,
Un peu, probablement, « Vanesse Paradis » dans le brouillard des insupportables liens,
Une dame - traîtresse dans le tournois vilain de cette vie,
Perdue elle-même pour un moins que rien
En cette nuit sans un aucun sens ou fin et même sans pluie,
Alors elle vient maintenant aujourd’hui non une consolatrice
Et pas du tout une femme en larmes
Ou simplement, n’est-ce pas, un être humain ? ! -
Non, absolument ! C’est interdit ici - si je le comprend bien ! , - elle me répond « oui »,
Cette jeune vampire à la lune naissante, maîtresse de Caïn, fausse amie,
Et dans mon miroir cordial se voit son vide abominable dont je n’ai plus envie…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Femme Fatale

  sa=lut=main=te=nant=tu=es=re=ve=nue=en=fin=quoi 13
  pour=cé=lé=brer=a=vec=moi=aus=si=ta=fê=te=noi=re 14
  soit=commeau=cas=ting=por=no=gra=phi=que=je=te=ré=ponds=a=lors=dun=sim=ple=de=voir 21
  et=chaî=nes=de=la=d=him=mi=tu=de=sexuel=le=m=ha=bi=lant=ain=si 18
  pour=pau=vre=sen=suel=le=pour=boi=re 9
  toi=qui=me=pro=po=se=un=jo=lie=pa=ri=pu=tain 13
  moi=dé=jà=cuit=par=tes=mor=su=res=pha=ri=sien=nes=dan=tin=tu=crois 17
  ma=dame=la=fé=ro=ceen=vie=ac=com=pa=gnée=de=faus=se=es=poir=com=me=du=ne=pe=ti=te=chienne 24
  en=des=vête=ments=co=lo=rés=de=tous=les=gay=pa=ra=des=sur=ce=fa=meux=pa=ris=a=mant 22
  un=peu=pro=bable=ment=va=nes=se=pa=ra=dis=dans=le=brouil=lard=des=in=sup=por=ta=bles=liens 22
  u=ne=da=me=traî=tres=se=dans=le=tour=nois=vi=lain=de=cet=te=vie 17
  per=due=el=le=même=pour=un=moins=que=rien 10
  en=cette=nuit=sans=un=au=cun=sens=ou=fin=et=mê=me=sans=pluie 15
  a=lors=elle=vient=mainte=nant=au=jourdhui=non=u=ne=con=so=la=trice 15
  et=pas=du=tout=u=ne=fem=me=en=larmes 10
  ou=simple=ment=nest=ce=pas=un=ê=tre=hu=main 11
  non=ab=so=lument=cest=in=ter=dit=i=ci=si=je=le=com=prend=bien=el=le=me=ré=pond=oui 22
  cette=jeu=ne=vam=pi=re=à=la=lu=ne=nais=san=te=maî=tres=se=de=caïn=faus=se=a=mie 22
  et=dans=mon=mi=roir=cor=dial=se=voit=son=vide=a=bo=mi=na=ble=dont=je=nai=plus=en=vie 22
 • Phonétique : A Femme Fatale

  saly, mɛ̃tənɑ̃ ty ε ʁəvənɥ ɑ̃fɛ̃, kwa ? !
  puʁ selebʁe avεk mwa osi ta fεtə nwaʁə !
  « swat » kɔmə o kastiŋ pɔʁnɔɡʁafikə ʒə tə ʁepɔ̃z- alɔʁ dœ̃ sɛ̃plə dəvwaʁ ?
  e ʃεnə də la dimitydə sεksɥεllə mabilɑ̃ ɛ̃si
  puʁ povʁə sɑ̃sɥεllə puʁbwaʁə ?
  twa, ki mə pʁɔpozə œ̃ ʒɔli paʁi, pytɛ̃ ! ,
  mwa, deʒa kɥi paʁ tε mɔʁsyʁə faʁizjεnə dɑ̃tɛ̃, ty kʁwa ?
  madamə la feʁɔsə ɑ̃vi akɔ̃paɲe də fosə εspwaʁ, kɔmə dynə pətitə ʃjεnə,
  ɑ̃ dε vεtəmɑ̃ kɔlɔʁe də tus lε ɡε paʁadə syʁ sə famø paʁiz- amɑ̃,
  œ̃ pø, pʁɔbabləmɑ̃, « vanεsə paʁadis » dɑ̃ lə bʁujaʁ dεz- ɛ̃sypɔʁtablə ljɛ̃,
  ynə damə tʁεtʁεsə dɑ̃ lə tuʁnwa vilɛ̃ də sεtə vi,
  pεʁdɥ εllə mεmə puʁ œ̃ mwɛ̃ kə ʁjɛ̃
  ɑ̃ sεtə nɥi sɑ̃z- œ̃n- okœ̃ sɑ̃sz- u fɛ̃ e mεmə sɑ̃ plɥi,
  alɔʁz- εllə vjɛ̃ mɛ̃tənɑ̃ oʒuʁdɥi nɔ̃ ynə kɔ̃sɔlatʁisə
  e pa dy tut- ynə famə ɑ̃ laʁmə
  u sɛ̃pləmɑ̃, nε sə pa, œ̃n- εtʁə ymɛ̃ ? !
  nɔ̃, absɔlymɑ̃ ! sεt- ɛ̃tεʁdi isi si ʒə lə kɔ̃pʁɑ̃ bjɛ̃ ! , εllə mə ʁepɔ̃d « ui »,
  sεtə ʒənə vɑ̃piʁə a la lynə nεsɑ̃tə, mεtʁεsə də kaɛ̃, fosə ami,
  e dɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ kɔʁdjal sə vwa sɔ̃ vidə abɔminablə dɔ̃ ʒə nε plysz- ɑ̃vi…
 • Syllabes Phonétique : A Femme Fatale

  sa=ly=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=ε=ʁə=vənɥ=ɑ̃=fɛ̃=kwa 12
  puʁse=le=bʁe=a=vεk=mwa=o=si=ta=fε=tə=nwaʁə 12
  swat=kɔməo=kas=tiŋ=pɔʁ=nɔ=ɡʁa=fi=kə=ʒə=tə=ʁe=pɔ̃=za=lɔʁ=dœ̃=sɛ̃=plə=də=vwaʁ 21
  e=ʃεnə=də=la=di=mi=ty=də=sεk=sɥεllə=ma=bi=lɑ̃=ɛ̃=si 15
  puʁ=po=vʁə=sɑ̃s=ɥεl=lə=puʁ=bwa=ʁə 9
  twa=kimə=pʁɔ=po=zə=œ̃=ʒɔ=li=pa=ʁi=py=tɛ̃ 12
  mwa=de=ʒa=kɥi=paʁ=tε=mɔʁ=syʁə=fa=ʁi=zjε=nə=dɑ̃=tɛ̃=ty=kʁwa 16
  ma=damə=la=fe=ʁɔ=səɑ̃=vi=a=kɔ̃=pa=ɲe=də=fo=sə=εs=pwaʁ=kɔ=mə=dy=nə=pə=ti=tə=ʃjεnə 24
  ɑ̃=dε=vεtə=mɑ̃=kɔ=lɔ=ʁe=də=tus=lε=ɡε=pa=ʁa=də=syʁ=sə=fa=mø=pa=ʁi=za=mɑ̃ 22
  œ̃=pø=pʁɔ=bablə=mɑ̃=va=nε=sə=pa=ʁa=dis=dɑ̃=lə=bʁu=jaʁ=dε=zɛ̃=sy=pɔʁ=ta=blə=ljɛ̃ 22
  ynə=da=mə=tʁε=tʁε=sə=dɑ̃=lə=tuʁ=nwa=vi=lɛ̃=də=sε=tə=vi 16
  pεʁdɥ=εl=lə=mε=mə=puʁ=œ̃=mwɛ̃=kə=ʁj=ɛ̃ 11
  ɑ̃=sεtə=nɥi=sɑ̃=zœ̃=no=kœ̃=sɑ̃s=zu=fɛ̃=e=mε=mə=sɑ̃=plɥi 15
  a=lɔʁ=zεllə=vjɛ̃=mɛ̃tə=nɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi=nɔ̃=y=nə=kɔ̃=sɔ=la=tʁisə 16
  e=pa=dy=tu=ty=nə=fa=mə=ɑ̃=la=ʁmə 11
  u=sɛ̃=plə=mɑ̃=nε=sə=pa=œ̃=nε=tʁə=y=mɛ̃ 12
  nɔ̃=ab=sɔ=ly=mɑ̃=sε=tɛ̃=tεʁ=di=i=si=siʒə=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=bjɛ̃=εl=lə=mə=ʁe=pɔ̃d=ui 22
  sεtə=ʒə=nə=vɑ̃=pi=ʁəa=la=ly=nə=nε=sɑ̃=tə=mε=tʁε=sə=də=ka=ɛ̃=fo=sə=a=mi 22
  e=dɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ=kɔʁ=djal=sə=vwa=sɔ̃=vidə=a=bɔ=mi=na=blə=dɔ̃=ʒə=nε=plys=zɑ̃=vi 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.