Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Song Of Solomon In Opera De Bastille

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/03/2013 15:32

L'écrit contient 156 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Dimitri Et

Song Of Solomon In Opera De Bastille

Blue light and blue marine eyes,
The purple cross, a sapphire’s dress,
Two doves in arms and hands,
Few green and yellow limes on table of the sacrifice,
A running girl this time, but also central tree of life in paradise,
And me, i like to be a defense’s sword around such a little prince,
Some natty blond and brunette dreads before the red sunrise,
One avengeress against my so often pains by strongest snakes of universe,
Zipporah black and Miriam prophetess are your two feeds with steps in friendly dance,
All vibes of water source through contemporary wilderness,
But modern world prefer the Babylon and disagree those simply colored portraits,
All pharisees try to steal my lovely Mercedes
And give the condemnation’s kiss to me like to Edmond Dantes,
Old pirates are they-self in bottomless shit from homosexual Paris’ maze of streets
Around square Bastille - Abyss, all parisians on broken knees.
 • Pieds Hyphénique: Song Of Solomon In Opera De Bastille

  blue=light=and=blue=ma=ri=ne=eyes 8
  the=pur=ple=cross=a=sap=phi=res=dress 9
  two=do=ves=in=arms=and=hands 7
  few=green=and=yel=low=li=mes=on=ta=ble=of=the=sa=cri=fi=ce 16
  a=run=ning=girl=this=time=but=al=so=cen=tral=treeof=li=fe=in=pa=ra=dise 18
  and=me=i=like=to=bea=de=fen=ses=s=word=a=round=su=ch=a=lit=tle=prince 19
  so=me=nat=ty=blond=and=bru=net=te=dreads=be=fo=re=the=red=sun=ri=se 18
  oneaven=ge=ress=a=gainst=my=so=of=ten=pains=by=stron=gest=s=na=kes=of=u=ni=verse 20
  zip=po=rah=bla=ck=and=mi=riam=prophe=tess=a=re=your=t=wo=feeds=wi=th=steps=in=friend=ly=dance 23
  all=vi=bes=of=wa=ter=sour=ce=through=con=tem=po=ra=ry=wil=der=ness 17
  but=mo=dern=world=pre=fer=the=ba=by=lon=and=di=sa=gree=those=sim=ply=co=lo=red=por=traits 22
  all=pha=ri=se=es=try=to=steal=my=lo=ve=ly=mer=cedes 14
  and=gi=ve=the=con=dem=na=tions=kiss=to=me=li=ke=to=ed=mond=dan=tes 18
  old=pi=rates=a=re=they=self=in=bot=tom=less=shit=from=ho=mo=sexual=pa=ris=ma=zeof=streets 21
  around=s=qua=re=bas=ti=lle=a=byss=all=pa=ri=sians=on=bro=ken=k=nees 18
 • Phonétique : Song Of Solomon In Opera De Bastille

  blɥ liɡt ɑ̃d blɥ maʁinə εj,
  tə pyʁplə kʁɔs, a sapiʁəεs dʁεs,
  two dɔvəz- ɛ̃ aʁmz- ɑ̃d-ɑ̃,
  fεw ɡʁin ɑ̃d iεllɔw liməz- ɔ̃ tablə ɔf tə sakʁifisə,
  a ʁœ̃niŋ ʒiʁl ti timə, byt also sɑ̃tʁal tʁi ɔf lifə ɛ̃ paʁadizə,
  ɑ̃d mə, i likə to bə a dəfɑ̃səεs swɔʁ aʁund syk a litlə pʁɛ̃sə,
  sɔmə nati blɔ̃t- ɑ̃d bʁynεtə dʁəad bəfɔʁə tə ʁεd sœ̃ʁizə,
  ɔnə avɑ̃ʒəʁεsz- aɡɛ̃st mi so ɔftɛ̃ pɛ̃ bi stʁɔ̃ʒεst snakəz- ɔf ynivεʁsə,
  zipɔʁa blak ɑ̃d miʁjam pʁɔfətεsz- aʁə iuʁ two fid wit stεpz- ɛ̃ fʁjɛ̃dli dɑ̃sə,
  al vibəz- ɔf wate suʁsə tʁuɡ kɔ̃tɑ̃pɔʁaʁi wildεʁnεs,
  byt mɔdεʁn wɔʁld pʁəfe tə babilɔ̃ ɑ̃d dizaɡʁi tozə sɛ̃pli kɔlɔʁεd pɔʁtʁε,
  al faʁizi tʁi to stəal mi lɔvəli mεʁsədə
  ɑ̃d ʒivə tə kɔ̃dεmnasjɔnεs kis to mə likə to εdmɔ̃ dɑ̃tə,
  ɔld piʁatəz- aʁə te sεlf ɛ̃ bɔtɔmlεs ʃi fʁɔm omosεksɥal paʁismazə ɔf stʁi
  aʁund skaʁə bastijə abis, al paʁizjɑ̃z- ɔ̃ bʁɔkɛ̃ kni.
 • Pieds Phonétique : Song Of Solomon In Opera De Bastille

  blɥ=liɡt=ɑ̃d=blɥ=ma=ʁi=nə=εj 8
  tə=pyʁ=plə=kʁɔs=a=sa=piʁəε=sə=dʁεs 9
  two=dɔ=və=zɛ̃=aʁ=mzɑ̃d-ɑ̃ 7
  fεw=ɡʁin=ɑ̃d=i=εl=lɔw=limə=zɔ̃=ta=bləɔf=tə=sa=kʁi=fisə 14
  a=ʁœ̃=niŋ=ʒiʁl=ti=ti=mə=byt=al=so=sɑ̃=tʁal=tʁi=ɔf=li=fə=ɛ̃=pa=ʁa=dizə 20
  ɑ̃d=mə=i=likə=to=bə=a=də=fɑ̃=sə=ε=sə=swɔʁ=a=ʁund=syk=a=li=tlə=pʁɛ̃sə 20
  sɔ=mə=na=ti=blɔ̃=tɑ̃d=bʁy=nε=tə=dʁə=ad=bə=fɔ=ʁə=tə=ʁεd=sœ̃=ʁi=zə 19
  ɔnəa=vɑ̃=ʒə=ʁεs=za=ɡɛ̃st=mi=so=ɔf=tɛ̃=pɛ̃=bi=stʁɔ̃=ʒεst=sna=kə=zɔf=y=ni=vεʁsə 20
  zi=pɔ=ʁa=blak=ɑ̃d=mi=ʁjam=pʁɔfə=tεs=za=ʁə=i=uʁ=two=fid=wit=stεp=zɛ̃=fʁjɛ̃=dli=dɑ̃sə 21
  al=vi=bə=zɔf=wa=te=suʁ=sə=tʁuɡ=kɔ̃=tɑ̃=pɔ=ʁa=ʁi=wil=dεʁ=nεs 17
  byt=mɔ=dεʁn=wɔʁld=pʁə=fe=tə=ba=bi=lɔ̃=ɑ̃d=di=za=ɡʁi=tozə=sɛ̃=pli=kɔ=lɔ=ʁεd=pɔʁ=tʁε 22
  al=fa=ʁi=zi=tʁi=to=stə=al=mi=lɔ=və=li=mεʁ=sə=də 15
  ɑ̃d=ʒi=və=tə=kɔ̃=dεm=na=sjɔ=nε=sə=kis=to=mə=li=kə=to=εd=mɔ̃=dɑ̃=tə 20
  ɔld=pi=ʁatə=za=ʁə=te=sεlf=ɛ̃=bɔ=tɔm=lε=sə=ʃi=fʁɔm=o=mo=sεk=sɥal=pa=ʁis=ma=zəɔf=stʁi 23
  a=ʁund=ska=ʁə=bas=ti=jə=a=bis=al=pa=ʁi=zj=ɑ̃=zɔ̃=bʁɔ=kɛ̃=kni 18

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
15/09/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.