Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Dragon Blanc

Poème Amour
Publié le 24/07/2004 00:00

L'écrit contient 163 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Sfykraft

Le Dragon Blanc

Le dragon blanc

Une fée un jour rencontra,
Un dragon blanc.
Celui-ci était bien en peine,
Il n’avait vraiment pas de veine.

Dragon, dis-moi ce qui ne va pas ?
Puis-je t’aider à régler cela,
Conte-moi ta déveine,
Pourquoi pleurer de même ?

Les gens ne m’aiment pas,
Ils se sauvent de moi,
Ils courent à perdre haleine,
Pourtant, je ne suis pas croquemitaine

Oh, comme je voudrais être licorne,
Sur ma tête une belle corne,
Et manger des châtaignes,
Dans les bois, comme une reine.

Dragon ! dragon ! que me dis-tu là ?
Je t’aime, ne le sais-tu pas ?
Si tu n’existais pas,
Qui me réchaufferait par grand froid.

Viens que je te gratte derrière les oreilles,
Tu aimes cela sans pareil,
Je te fais de gros câlins,
Laisse donc fuir les gros malins.

Reviens au château,
Tu as encore du boulot,
Q’importe que tu ne sois beau,
Ne fais donc plus l’idiot.
 • Pieds Hyphénique: Le Dragon Blanc

  le=dra=gon=blanc 4

  u=ne=fée=un=jour=ren=con=tra 8
  un=dra=gon=blanc 4
  ce=lui=ci=é=tait=bien=en=peine 8
  il=na=vait=vrai=ment=pas=de=veine 8

  dra=gon=dis=moi=ce=qui=ne=va=pas 9
  puis=je=tai=der=à=ré=gler=ce=la 9
  con=te=moi=ta=dé=vei=ne 7
  pour=quoi=pleu=rer=de=mê=me 7

  les=gens=ne=mai=ment=pas 6
  ils=se=sau=vent=de=moi 6
  ils=cou=rent=à=per=dre=ha=leine 8
  pour=tant=je=ne=suis=pas=cro=que=mi=taine 10

  oh=comme=je=vou=drais=ê=tre=li=corne 9
  sur=ma=tê=te=une=bel=le=corne 8
  et=man=ger=des=châ=tai=gnes 7
  dans=les=bois=com=me=u=ne=reine 8

  dra=gon=dra=gon=que=me=dis=tu=là 9
  je=tai=me=ne=le=sais=tu=pas 8
  si=tu=nexis=tais=pas 5
  qui=me=ré=chauf=fe=rait=par=grand=froid 9

  viens=que=je=te=grat=te=der=rière=les=o=reilles 11
  tu=ai=mes=ce=la=sans=pa=reil 8
  je=te=fais=de=gros=câ=lins 7
  laisse=donc=fu=ir=les=gros=ma=lins 8

  re=viens=au=châ=teau 5
  tu=as=en=co=re=du=bou=lot 8
  qim=por=te=que=tu=ne=sois=beau 8
  ne=fais=donc=plus=li=di=ot 7
 • Phonétique : Le Dragon Blanc

  lə dʁaɡɔ̃ blɑ̃

  ynə fe œ̃ ʒuʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁa,
  œ̃ dʁaɡɔ̃ blɑ̃.
  səlɥi si etε bjɛ̃ ɑ̃ pεnə,
  il navε vʁεmɑ̃ pa də vεnə.

  dʁaɡɔ̃, di mwa sə ki nə va pa ?
  pɥi ʒə tεde a ʁeɡle səla,
  kɔ̃tə mwa ta devεnə,
  puʁkwa pləʁe də mεmə ?

  lε ʒɑ̃ nə mεme pa,
  il sə sove də mwa,
  il kuʁe a pεʁdʁə-alεnə,
  puʁtɑ̃, ʒə nə sɥi pa kʁɔkəmitεnə

  ɔ, kɔmə ʒə vudʁεz- εtʁə likɔʁnə,
  syʁ ma tεtə ynə bεllə kɔʁnə,
  e mɑ̃ʒe dε ʃatεɲə,
  dɑ̃ lε bwa, kɔmə ynə ʁεnə.

  dʁaɡɔ̃ ! dʁaɡɔ̃ ! kə mə di ty la ?
  ʒə tεmə, nə lə sε ty pa ?
  si ty nεɡzistε pa,
  ki mə ʁeʃofəʁε paʁ ɡʁɑ̃ fʁwa.

  vjɛ̃ kə ʒə tə ɡʁatə dəʁjεʁə lεz- ɔʁεjə,
  ty εmə səla sɑ̃ paʁεj,
  ʒə tə fε də ɡʁo kalɛ̃,
  lεsə dɔ̃k fɥiʁ lε ɡʁo malɛ̃.

  ʁəvjɛ̃z- o ʃato,
  ty a ɑ̃kɔʁə dy bulo,
  kɛ̃pɔʁtə kə ty nə swa bo,
  nə fε dɔ̃k plys lidjo.
 • Pieds Phonétique : Le Dragon Blanc

  lə=dʁa=ɡɔ̃=blɑ̃ 4

  y=nə=fe=œ̃=ʒuʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁa 8
  œ̃=dʁa=ɡɔ̃=blɑ̃ 4
  səl=ɥi=si=e=tε=bjɛ̃=ɑ̃=pεnə 8
  il=na=vε=vʁε=mɑ̃=pa=də=vεnə 8

  dʁa=ɡɔ̃=di=mwasə=ki=nə=va=pa 8
  pɥiʒə=tε=de=a=ʁe=ɡle=sə=la 8
  kɔ̃=tə=mwa=ta=de=vε=nə 7
  puʁ=kwa=plə=ʁe=də=mε=mə 7

  lε=ʒɑ̃=nə=mε=me=pa 6
  il=sə=so=ve=də=mwa 6
  il=ku=ʁe=a=pεʁ=dʁə-a=lεnə 8
  puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=kʁɔkə=mitεnə 8

  ɔ=kɔmə=ʒə=vu=dʁε=zε=tʁə=likɔʁnə 8
  syʁ=ma=tεtə=y=nə=bεl=lə=kɔʁnə 8
  e=mɑ̃=ʒe=dε=ʃa=tε=ɲə 7
  dɑ̃=lε=bwa=kɔ=mə=y=nə=ʁεnə 8

  dʁa=ɡɔ̃=dʁa=ɡɔ̃kə=mə=di=ty=la 8
  ʒə=tε=mə=nə=lə=sε=ty=pa 8
  si=ty=nεɡ=zis=tε=pa 6
  ki=mə=ʁe=ʃofə=ʁε=paʁ=ɡʁɑ̃=fʁwa 8

  vjɛ̃kə=ʒə=tə=ɡʁa=tə=də=ʁjε=ʁə=lε=zɔ=ʁεjə 11
  ty=ε=mə=sə=la=sɑ̃=pa=ʁεj 8
  ʒə=tə=fε=də=ɡʁo=ka=lɛ̃ 7
  lεsə=dɔ̃k=fɥ=iʁ=lε=ɡʁo=ma=lɛ̃ 8

  ʁə=vj=ɛ̃=zo=ʃa=to 6
  ty=a=ɑ̃=kɔ=ʁə=dy=bu=lo 8
  kɛ̃=pɔʁ=tə=kə=ty=nə=swa=bo 8
  nə=fε=dɔ̃k=plys=li=dj=o 7

PostScriptum

Ptite histoire dediée a ma petite niéce « léa » (5 ans) qui me fais craquer,
a chaque fois que mon est prenoncé
gros bisous a ma petite puce {}
tonton sfy

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00¤Half-Angel*half-Dev

wouaaaaaaaw c magnifique
gros kiss a ta ptite nièce
gros kiss a toi
ta fan

Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00Sfykraft

mercii beaucoup je l’ui transmettrais avec la plus grande joie!merci!!
tu es adorable
mouahhhhhhhhhhh
ton fan
sfy

Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00¤Half-Angel*half-Dev

{}{}{}{}{} tu es admirable
ta fan

Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00Sfykraft

merci cet adjectif me touche enormement tu es vraiment remarquable. . .
je t’embrasse. . .
ton fan
sfy

Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00¤Half-Angel*half-Dev

je ne c plus koi dire tt les mots ke jutilise sont bien trop faible :’(
grooooooooooooooooooos kisssssssssssssssssssssssssssssss
{}{}{}{} ta fan val