Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Existence

Poème Amour
Publié le 28/07/2004 00:00

L'écrit contient 103 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Sfykraft

Existence

Existence

Elle passe devant moi
Ignorant que je suis là
Ne détectant ma présence
Ne remarquant mon essence.

Pour elle, je n’existe pas
Elle ne m’entend, ne me voit pas
Quoi que je fasse ou que je dise
Je n’ai sur elle, aucune emprise.

Pourtant comme j’aimerai
Qu’un jour, elle me regarderai
Avec ses beaux yeux violets
Enfin elle me découvrirai.

Penser à sa surprise
Naître comme la brise
En entendant mon pas
En écoutant ma voix.

Bientôt aurai-je cette chance
Lui parler de ce que je pense
Sentir tout contre moi
Son cœur battre avec émoi.
 • Pieds Hyphénique: Existence

  exis=ten=ce 3

  el=le=passe=de=vant=moi 6
  igno=rant=que=je=suis=là 6
  ne=dé=tec=tant=ma=pré=sence 7
  ne=re=mar=quant=mon=es=sence 7

  pour=el=le=je=nexiste=pas 6
  elle=ne=men=tend=ne=me=voit=pas 8
  quoi=que=je=fasseou=que=je=dise 7
  je=nai=sur=elle=au=cuneem=prise 7

  pour=tant=comme=jai=me=rai 6
  quun=jour=el=le=me=re=gar=de=rai 9
  a=vec=ses=beaux=yeux=violets 6
  en=fin=elle=me=dé=cou=vri=rai 8

  pen=ser=à=sa=sur=prise 6
  naî=tre=com=me=la=brise 6
  en=en=ten=dant=mon=pas 6
  en=é=cou=tant=ma=voix 6

  bien=tôt=au=rai=je=cette=chance 7
  lui=par=ler=de=ce=que=je=pense 8
  sen=tir=tout=con=tre=moi 6
  son=cœur=bat=trea=vec=é=moi 7
 • Phonétique : Existence

  εɡzistɑ̃sə

  εllə pasə dəvɑ̃ mwa
  iɲɔʁɑ̃ kə ʒə sɥi la
  nə detεktɑ̃ ma pʁezɑ̃sə
  nə ʁəmaʁkɑ̃ mɔ̃n- esɑ̃sə.

  puʁ εllə, ʒə nεɡzistə pa
  εllə nə mɑ̃tɑ̃, nə mə vwa pa
  kwa kə ʒə fasə u kə ʒə dizə
  ʒə nε syʁ εllə, okynə ɑ̃pʁizə.

  puʁtɑ̃ kɔmə ʒεməʁε
  kœ̃ ʒuʁ, εllə mə ʁəɡaʁdəʁε
  avεk sε boz- iø vjɔlε
  ɑ̃fɛ̃ εllə mə dekuvʁiʁε.

  pɑ̃se a sa syʁpʁizə
  nεtʁə kɔmə la bʁizə
  ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dɑ̃ mɔ̃ pa
  ɑ̃n- ekutɑ̃ ma vwa.

  bjɛ̃to oʁε ʒə sεtə ʃɑ̃sə
  lɥi paʁle də sə kə ʒə pɑ̃sə
  sɑ̃tiʁ tu kɔ̃tʁə mwa
  sɔ̃ kœʁ batʁə avεk emwa.
 • Pieds Phonétique : Existence

  εɡ=zis=tɑ̃=sə 4

  εl=lə=pa=sə=də=vɑ̃=mwa 7
  i=ɲɔ=ʁɑ̃=kə=ʒə=sɥi=la 7
  nə=de=tεk=tɑ̃=ma=pʁe=zɑ̃=sə 8
  nə=ʁə=maʁ=kɑ̃=mɔ̃=ne=sɑ̃=sə 8

  puʁ=εl=lə=ʒə=nεɡ=zis=tə=pa 8
  εllə=nə=mɑ̃=tɑ̃=nə=mə=vwa=pa 8
  kwa=kə=ʒə=fasə=u=kə=ʒə=dizə 8
  ʒə=nε=syʁ=εl=lə=o=kynə=ɑ̃pʁizə 8

  puʁ=tɑ̃=kɔ=mə=ʒε=mə=ʁε 7
  kœ̃=ʒuʁ=εl=lə=mə=ʁə=ɡaʁdə=ʁε 8
  a=vεk=sε=bo=zi=ø=vjɔ=lε 8
  ɑ̃=fɛ̃=εllə=mə=de=ku=vʁi=ʁε 8

  pɑ̃=se=a=sa=syʁ=pʁi=zə 7
  nε=tʁə=kɔ=mə=la=bʁi=zə 7
  ɑ̃=nɑ̃=tɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=pa 6
  ɑ̃=ne=ku=tɑ̃=ma=vwa 6

  bjɛ̃=to=o=ʁε=ʒə=sε=tə=ʃɑ̃sə 8
  lɥi=paʁ=le=də=sə=kə=ʒə=pɑ̃sə 8
  sɑ̃=tiʁ=tu=kɔ̃=tʁə=mwa 6
  sɔ̃=kœʁ=ba=tʁə=a=vεk=e=mwa 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/07/2004 00:00Gentil

J’aime beaucoup ces vers:
Pourtant, comme j’aimerai
Qu’un jour, elle me regarderai
Avec ses beaux yeux violets

Auteur de Poésie
28/07/2004 00:00¤Half-Angel*half-Dev

j’aime bcp, super beau comme els autres 😉
gros kiss ta fan

Auteur de Poésie
29/07/2004 00:00Sfykraft

merci merci tu es trop mimi trop trop trop (j’aime hihi)
je t’embrasse
ton admirateur
sfy

Auteur de Poésie
01/08/2004 00:00¤Half-Angel*half-Dev

{}{}{} merci a toi sfy 🙂