Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Coeur Volage

Poème Amour
Publié le 05/05/2017 13:43

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Singe Vert

A Propos du Poeme

Hommage aux femmes qui ont partagé un instant de ma vie.

Coeur Volage

Ma belle maîtresse au doux surnom de « ma puce »,
Me laissa choir pour convoler avec un pou.
Ma consolatrice rivalisait d’astuces,
Pour tromper avec tact, son riche et vieil époux.

Mais mon curé de baptême m’excommunia ;
Après m’avoir patiemment pris en confession.
Ma très chère épouse ne me pardonna pas ;
Craignant le scandale d’une reconversion.

L’affectueuse qui m’appelait « mon lapin »,
Devint chasseresse voulant ma triste peau.
Une pension à vie fut le prix du chagrin.
Son avocat un virtuose du barreau.

Ainsi désargenté, je perdais tout mon charme ;
Mon romantisme et mes attraits spirituels.
Affamé, je me fis chasseur de vieilles dames ;
Chouettes esseulées surnommées « tourterelle ».

Cette société de fortes consommations,
Dépouillant tout artisan et tout gigolo ;
Ma vieille gourmande augmenta ses prétentions.
Venait le temps où je n’étais plus son jeunot.

Ne pouvant plus courir, après tous les jupons,
Je décidai enfin de porter une robe.
Une pieuse repentance et moult privations,
Mirent ma fraiche vertu à l’abri d’une aube.

Mais à ce jour j’entends, certaines confessions ;
Qui me font craindre, pour mon vœu et ma soutane.
Lorsque je considère le prix d’un pardon,
Je préfère aller boire une forte tisane.

Dieu ne créa t’il pas Eve, belle diablesse,
Et les bons moines les liqueurs de la sagesse ?
L’amour de son prochain, n’est-il pas l’eau de vie
Qui nous ouvre à tous les portes du paradis ?
 • Pieds Hyphénique: Coeur Volage

  ma=bel=le=maîtres=seau=doux=sur=nom=de=ma=pu=ce 12
  me=lais=sa=choir=pour=con=vo=ler=a=vec=un=pou 12
  ma=con=so=la=tri=ce=ri=va=li=sait=das=tuces 12
  pour=trom=per=a=vec=tact=son=riche=et=vieil=é=poux 12

  mais=mon=cu=ré=de=bap=tê=me=mex=com=mu=nia 12
  après=ma=voir=pa=tiem=ment=pris=en=con=fes=si=on 12
  ma=très=chère=é=pou=se=ne=me=par=don=na=pas 12
  crai=gnant=le=s=can=dale=du=ne=re=con=ver=sion 12

  laf=fec=tu=eu=se=qui=map=pe=lait=mon=la=pin 12
  de=vint=chas=se=res=se=vou=lant=ma=tris=te=peau 12
  u=ne=pen=sion=à=vie=fut=le=prix=du=cha=grin 12
  son=a=vo=cat=un=vir=tuo=se=du=bar=reau 11

  ain=si=dé=sar=gen=té=je=per=dais=tout=mon=char=me 13
  mon=ro=man=tisme=et=mes=at=traits=s=pi=ri=tuels 12
  af=fa=mé=je=me=fis=chas=seur=de=viei=lles=dames 12
  chouet=tes=es=seu=lées=sur=nom=mées=tour=te=rel=le 12

  cette=so=ci=é=té=de=for=tes=con=som=ma=tions 12
  dé=pouillant=tout=ar=ti=san=et=tout=gi=go=lo 11
  ma=vieille=gour=man=de=aug=men=ta=ses=pré=ten=tions 12
  ve=nait=le=temps=où=je=né=tais=plus=son=jeu=not 12

  ne=pou=vant=plus=cou=rir=a=près=tous=les=ju=pons 12
  je=dé=ci=dai=en=fin=de=por=ter=u=ne=robe 12
  u=ne=pieu=se=re=pen=tance=et=moult=pri=va=tions 12
  mirent=ma=frai=che=ver=tu=à=la=bri=du=ne=aube 12

  mais=à=ce=jour=jen=tends=cer=tai=nes=con=fes=sions 12
  qui=me=font=crain=dre=pour=mon=vœu=et=ma=sou=tane 12
  lors=que=je=con=si=dè=re=le=prix=dun=par=don 12
  je=pré=fèreal=ler=boi=re=u=ne=for=te=ti=sane 12

  dieu=ne=cré=a=til=pas=e=ve=bel=le=diables=se 12
  et=les=bons=moines=les=li=queurs=de=la=sa=ges=se 12
  la=mour=de=son=pro=chain=nest=il=pas=leau=de=vie 12
  qui=nous=ouvre=à=tous=les=por=tes=du=pa=ra=dis 12
 • Phonétique : Coeur Volage

  ma bεllə mεtʁεsə o du syʁnɔ̃ də « ma pysə »,
  mə lεsa ʃwaʁ puʁ kɔ̃vɔle avεk œ̃ pu.
  ma kɔ̃sɔlatʁisə ʁivalizε dastysə,
  puʁ tʁɔ̃pe avεk takt, sɔ̃ ʁiʃə e vjεj epu.

  mε mɔ̃ kyʁe də batεmə mεkskɔmynja,
  apʁε mavwaʁ pasjamɑ̃ pʁiz- ɑ̃ kɔ̃fesjɔ̃.
  ma tʁε ʃεʁə epuzə nə mə paʁdɔna pa,
  kʁεɲɑ̃ lə skɑ̃dalə dynə ʁəkɔ̃vεʁsjɔ̃.

  lafεktɥøzə ki mapəlεt « mɔ̃ lapin »,
  dəvɛ̃ ʃasəʁεsə vulɑ̃ ma tʁistə po.
  ynə pɑ̃sjɔ̃ a vi fy lə pʁi dy ʃaɡʁɛ̃.
  sɔ̃n- avɔka œ̃ viʁtyozə dy baʁo.

  ɛ̃si dezaʁʒɑ̃te, ʒə pεʁdε tu mɔ̃ ʃaʁmə,
  mɔ̃ ʁɔmɑ̃tismə e mεz- atʁε spiʁitɥεl.
  afame, ʒə mə fi ʃasœʁ də vjεjə damə,
  ʃuεtəz- esəle syʁnɔmeəs « tuʁtəʁεllə ».

  sεtə sɔsjete də fɔʁtə- kɔ̃sɔmasjɔ̃,
  depujɑ̃ tut- aʁtizɑ̃ e tu ʒiɡɔlo,
  ma vjεjə ɡuʁmɑ̃də oɡmɑ̃ta sε pʁetɑ̃sjɔ̃.
  vənε lə tɑ̃z- u ʒə netε plys sɔ̃ ʒəno.

  nə puvɑ̃ plys kuʁiʁ, apʁε tus lε ʒypɔ̃,
  ʒə desidε ɑ̃fɛ̃ də pɔʁte ynə ʁɔbə.
  ynə pjøzə ʁəpɑ̃tɑ̃sə e mult pʁivasjɔ̃,
  miʁe ma fʁεʃə vεʁty a labʁi dynə obə.

  mεz- a sə ʒuʁ ʒɑ̃tɑ̃, sεʁtεnə kɔ̃fesjɔ̃,
  ki mə fɔ̃ kʁɛ̃dʁə, puʁ mɔ̃ vey e ma sutanə.
  lɔʁskə ʒə kɔ̃sidεʁə lə pʁi dœ̃ paʁdɔ̃,
  ʒə pʁefεʁə ale bwaʁə ynə fɔʁtə tizanə.

  djø nə kʁea til pa əvə, bεllə djablεsə,
  e lε bɔ̃ mwanə lε likœʁ də la saʒεsə ?
  lamuʁ də sɔ̃ pʁoʃɛ̃, nεt- il pa lo də vi
  ki nuz- uvʁə a tus lε pɔʁtə- dy paʁadi ?
 • Pieds Phonétique : Coeur Volage

  ma=bεllə=mε=tʁεsə=o=du=syʁ=nɔ̃=də=ma=py=sə 12
  mə=lε=sa=ʃwaʁ=puʁ=kɔ̃=vɔ=le=a=vεk=œ̃=pu 12
  ma=kɔ̃=sɔ=la=tʁi=sə=ʁi=va=li=zε=das=tysə 12
  puʁ=tʁɔ̃=pe=a=vεk=takt=sɔ̃=ʁiʃə=e=vjεj=e=pu 12

  mε=mɔ̃=ky=ʁe=də=ba=tε=mə=mεk=skɔ=my=nja 12
  a=pʁε=ma=vwaʁ=pa=sja=mɑ̃=pʁi=zɑ̃=kɔ̃=fe=sjɔ̃ 12
  ma=tʁε=ʃε=ʁə=e=puzə=nə=mə=paʁ=dɔ=na=pa 12
  kʁε=ɲɑ̃=lə=skɑ̃=da=lə=dy=nə=ʁə=kɔ̃=vεʁ=sjɔ̃ 12

  la=fεk=tɥ=ø=zə=ki=ma=pə=lεt=mɔ̃=la=pin 12
  də=vɛ̃=ʃa=sə=ʁε=sə=vu=lɑ̃=ma=tʁis=tə=po 12
  y=nə=pɑ̃=sjɔ̃=a=vi=fy=lə=pʁi=dy=ʃa=ɡʁɛ̃ 12
  sɔ̃=na=vɔ=ka=œ̃=viʁ=ty=o=zə=dy=ba=ʁo 12

  ɛ̃=si=de=zaʁ=ʒɑ̃=te=ʒə=pεʁ=dε=tu=mɔ̃=ʃaʁmə 12
  mɔ̃=ʁɔ=mɑ̃=tis=mə=e=mε=za=tʁε=spi=ʁit=ɥεl 12
  a=fa=me=ʒə=mə=fi=ʃa=sœʁ=də=vjε=jə=damə 12
  ʃu=εtə=ze=sə=le=syʁ=nɔ=me=əs=tuʁ=tə=ʁεllə 12

  sε=tə=sɔ=sje=te=də=fɔʁ=tə=kɔ̃=sɔ=ma=sjɔ̃ 12
  de=pu=jɑ̃=tu=taʁ=ti=zɑ̃=e=tu=ʒi=ɡɔ=lo 12
  ma=vjεjə=ɡuʁ=mɑ̃də=oɡ=mɑ̃=ta=sε=pʁe=tɑ̃=s=jɔ̃ 12
  və=nε=lə=tɑ̃=zu=ʒə=ne=tε=plys=sɔ̃=ʒə=no 12

  nə=pu=vɑ̃=plys=ku=ʁiʁ=a=pʁε=tus=lε=ʒy=pɔ̃ 12
  ʒə=de=si=dε=ɑ̃=fɛ̃=də=pɔʁ=te=y=nə=ʁɔbə 12
  ynə=pjø=zəʁə=pɑ̃=tɑ̃=sə=e=mult=pʁi=va=s=jɔ̃ 12
  mi=ʁe=ma=fʁεʃə=vεʁ=ty=a=la=bʁi=dy=nə=obə 12

  mε=za=sə=ʒuʁ=ʒɑ̃=tɑ̃=sεʁ=tε=nə=kɔ̃=fe=sjɔ̃ 12
  kimə=fɔ̃=kʁɛ̃=dʁə=puʁ=mɔ̃=ve=y=e=ma=su=tanə 12
  lɔʁ=skə=ʒə=kɔ̃=si=dε=ʁə=lə=pʁi=dœ̃=paʁ=dɔ̃ 12
  ʒə=pʁe=fεʁə=a=le=bwa=ʁə=y=nə=fɔʁ=tə=tizanə 12

  djø=nə=kʁe=a=til=pa=ə=və=bεl=lə=dja=blεsə 12
  e=lε=bɔ̃=mwa=nə=lε=li=kœʁ=də=la=sa=ʒεsə 12
  la=muʁ=də=sɔ̃=pʁo=ʃɛ̃=nε=til=pa=lo=də=vi 12
  ki=nu=zuvʁə=a=tus=lε=pɔʁ=tə=dy=pa=ʁa=di 12

Historique des Modifications

05/05/2017 13:44

Récompense

1
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.