Univers de poésie d'un auteur

Poème:Vampires

Le Poème

Un oreiller de plumes blanches dissimule le cercle lunaire
Sa lumière éclatante laisse transparaitre toutes vérités
Et celle de cette nuit se repend délicatement dans l’air
La terreur intervient au-delà des dunes enneigés
Des yeux de prédateurs affamer, sombre
S’ouvrent sauvagement aux cœurs des flocons
Acclament et suppliant une plus forte pénombre
Et qu’enfin le crépuscule s’évade de ce mont
Se soir, tu te montrera docilement vers moi,
M’arrachant un baiser éternel sur mon cou
Rendant mon cœur pieu, un cristal froid.
Pénètre en moi tes canines de loup…
Je frisonne d’envie à ta venu
Que ton doux soupir m’envoute définitivement
La mise à nue de mon être ; instant tant attendu
En me noyant dans ton regard impertinent
Ton charme m’envahit de spasmes
Mon être désirs que de morsures
Et que de ton regard vide d’âme,
Plus avide encore à tes moindres murmures.
Un gémissement sourd quémandant
Suce-moi, dévore-moi, que nos sang s’entremêlent
Lape-moi, que tout ton être me pourfende
Et que notre immortalité à jamais nous cèle
La douleur de ton fléaux ; pire qu’une ronce
Pétales noires fragiles qui m’ôtent la vie
Fleure agile, contrasté, emplie de vices
Offre-moi dont tes roses déraciner pour l’infini

Sans regret, mon sang se déverse
Sur ma peau à présent saturée de stalactites et pâle
Je ne souhaite plus que tu cesses
Ce geste sensuel, si tabou et si sale

Démon à présent ailé de plumes noires
La neige innocente devient sang impure
La naissance d’un Satan se perpètre se soir
Ma pierre tombale nait déjà si mûre…
Serre-moi et déchire-moi contre toi
Invite-moi à cette mort utopique
Vide moi, que ton poison devient mon roi
Je deviens femme, mon cœur abdique.
La solitude me rongera dans ton poison
Ma mutation ne sera que mon plus grand désir,
Ma passion mourante sans moindre son
Mon péché extrême ; être un vampire
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Squally

Poète Squally

Squally a publié sur le site 10 écrits. Squally est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Vampiresun=o=reiller=de=plumes=blan=ches=dis=si=mu=le=le=cer=cle=lu=naire 16
sa=lu=mièreé=cla=tan=te=lais=se=trans=pa=rai=tre=tou=tes=vé=ri=tés 17
et=cel=le=de=cette=nuit=se=re=pend=dé=li=ca=te=ment=dans=lair 16
la=ter=reur=in=ter=vient=au=de=là=des=dunes=en=nei=gés 14
des=y=eux=de=pré=da=teurs=af=fa=mer=som=bre 12
sou=vrent=sau=va=ge=ment=aux=cœurs=des=flo=cons 11
ac=cla=ment=et=sup=pliant=u=ne=plus=for=te=pé=nom=bre 14
et=quen=fin=le=cré=pus=cu=le=sé=va=de=de=ce=mont 14
se=soir=tu=te=mon=tre=ra=do=ci=le=ment=vers=moi 13
mar=ra=chant=un=bai=ser=é=ter=nel=sur=mon=cou 12
ren=dant=mon=cœur=pieu=un=cris=tal=froid 9
pé=nè=tre=en=moi=tes=ca=ni=nes=de=loup 11
je=fri=son=ne=den=vie=à=ta=ve=nu 10
que=ton=doux=sou=pir=men=vou=te=dé=fi=ni=ti=ve=ment 14
la=mise=à=nue=de=mon=ê=tre=ins=tant=tant=at=ten=du 14
en=me=noy=ant=dans=ton=re=gard=im=per=ti=nent 12
ton=char=me=men=va=hit=de=s=pas=mes 10
mon=ê=tre=dé=sirs=que=de=mor=su=res 10
et=que=de=ton=re=gard=vi=de=dâ=me 10
plus=a=vi=de=en=core=à=tes=moin=dres=mur=mures 12
un=gé=mis=se=ment=sourd=qué=man=dant 9
suce=moi=dé=vo=re=moi=que=nos=sang=sen=tre=mêlent 12
la=pe=moi=que=tout=ton=ê=tre=me=pour=fen=de 12
et=que=notreim=mor=ta=li=té=à=ja=mais=nous=cèle 12
la=dou=leur=de=ton=flé=aux=pi=re=quu=ne=ronce 12
pé=tales=noi=res=fra=gi=les=qui=mô=tent=la=vie 12
fleu=re=a=gi=le=con=tras=té=em=plie=de=vices 12
of=fre=moi=dont=tes=roses=dé=ra=ci=ner=pour=lin=fi=ni 14

sans=re=gret=mon=sang=se=dé=ver=se 9
sur=ma=peau=à=présent=sa=tu=rée=de=sta=lac=ti=tes=et=pâle 15
je=ne=sou=hai=te=plus=que=tu=cesses 9
ce=ges=te=sen=suel=si=ta=bou=et=si=sa=le 12

dé=mon=à=pré=sent=ai=lé=de=plu=mes=noi=res 12
la=nei=ge=in=no=cen=te=de=vient=sang=im=pure 12
la=nais=sance=dun=sa=tan=se=per=pè=tre=se=soir 12
ma=pier=re=tom=ba=le=nait=dé=jà=si=mû=re 12
ser=re=moi=et=dé=chi=re=moi=con=tre=toi 11
in=vi=te=moi=à=cet=te=mort=u=to=pique 11
vi=de=moi=que=ton=poi=son=de=vient=mon=roi 11
je=de=viens=fem=me=mon=cœur=ab=dique 9
la=so=li=tude=me=ron=ge=ra=dans=ton=poi=son 12
ma=mu=ta=tion=ne=se=ra=que=mon=plus=grand=dé=sir 13
ma=pas=si=on=mou=ran=te=sans=moin=dre=son 11
mon=pé=ché=ex=trê=me=ê=tre=un=vam=pi=re 12
Phonétique : Vampiresœ̃n- ɔʁεje də plymə blɑ̃ʃə disimylə lə sεʁklə lynεʁə
sa lymjεʁə eklatɑ̃tə lεsə tʁɑ̃spaʁεtʁə tutə veʁite
e sεllə də sεtə nɥi sə ʁəpɑ̃ delikatəmɑ̃ dɑ̃ lεʁ
la teʁœʁ ɛ̃tεʁvjɛ̃ o dəla dε dynəz- εnεʒe
dεz- iø də pʁedatœʁz- afame, sɔ̃bʁə
suvʁe sovaʒəmɑ̃ o kœʁ dε flɔkɔ̃
aklame e sypljɑ̃ ynə plys fɔʁtə penɔ̃bʁə
e kɑ̃fɛ̃ lə kʁepyskylə sevadə də sə mɔ̃
sə swaʁ, ty tə mɔ̃tʁəʁa dɔsiləmɑ̃ vεʁ mwa,
maʁaʃɑ̃ œ̃ bεze etεʁnεl syʁ mɔ̃ ku
ʁɑ̃dɑ̃ mɔ̃ kœʁ pjø, œ̃ kʁistal fʁwa.
penεtʁə ɑ̃ mwa tε kaninə də lu…
ʒə fʁizɔnə dɑ̃vi a ta vəny
kə tɔ̃ du supiʁ mɑ̃vutə definitivəmɑ̃
la mizə a nɥ də mɔ̃n- εtʁə, ɛ̃stɑ̃ tɑ̃ atɑ̃dy
ɑ̃ mə nwajɑ̃ dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ ɛ̃pεʁtine
tɔ̃ ʃaʁmə mɑ̃vai də spasmə
mɔ̃n- εtʁə deziʁ kə də mɔʁsyʁə
e kə də tɔ̃ ʁəɡaʁ vidə damə,
plysz- avidə ɑ̃kɔʁə a tε mwɛ̃dʁə- myʁmyʁə.
œ̃ ʒemisəmɑ̃ suʁ kemɑ̃dɑ̃
sysə mwa, devɔʁə mwa, kə no sɑ̃ sɑ̃tʁəmεle
lapə mwa, kə tu tɔ̃n- εtʁə mə puʁfɑ̃də
e kə nɔtʁə imɔʁtalite a ʒamε nu sεlə
la dulœʁ də tɔ̃ fleo, piʁə kynə ʁɔ̃sə
petalə nwaʁə fʁaʒilə ki mote la vi
flœʁə aʒilə, kɔ̃tʁaste, ɑ̃pli də visə
ɔfʁə mwa dɔ̃ tε ʁozə deʁasine puʁ lɛ̃fini

sɑ̃ ʁəɡʁε, mɔ̃ sɑ̃ sə devεʁsə
syʁ ma po a pʁezɑ̃ satyʁe də stalaktitəz- e palə
ʒə nə suεtə plys kə ty sesə
sə ʒεstə sɑ̃sɥεl, si tabu e si salə

demɔ̃ a pʁezɑ̃ εle də plymə nwaʁə
la nεʒə inɔsɑ̃tə dəvjɛ̃ sɑ̃ ɛ̃pyʁə
la nεsɑ̃sə dœ̃ satɑ̃ sə pεʁpεtʁə sə swaʁ
ma pjeʁə tɔ̃balə nε deʒa si myʁə…
seʁə mwa e deʃiʁə mwa kɔ̃tʁə twa
ɛ̃vitə mwa a sεtə mɔʁ ytɔpikə
vidə mwa, kə tɔ̃ pwazɔ̃ dəvjɛ̃ mɔ̃ ʁwa
ʒə dəvjɛ̃ famə, mɔ̃ kœʁ abdikə.
la sɔlitydə mə ʁɔ̃ʒəʁa dɑ̃ tɔ̃ pwazɔ̃
ma mytasjɔ̃ nə səʁa kə mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ deziʁ,
ma pasjɔ̃ muʁɑ̃tə sɑ̃ mwɛ̃dʁə sɔ̃
mɔ̃ peʃe εkstʁεmə, εtʁə œ̃ vɑ̃piʁə
Syllabes Phonétique : Vampiresœ̃=nɔ=ʁε=je=də=plymə=blɑ̃=ʃə=di=si=my=lə=lə=sεʁ=klə=ly=nεʁə 17
sa=ly=mjεʁəe=kla=tɑ̃=tə=lε=sə=tʁɑ̃s=pa=ʁε=tʁə=tu=tə=ve=ʁi=te 17
e=sεllə=də=sεtə=nɥi=sə=ʁə=pɑ̃=de=li=ka=tə=mɑ̃=dɑ̃=lεʁ 15
la=te=ʁœʁ=ɛ̃=tεʁ=vjɛ̃odə=la=dε=dy=nə=zε=nε=ʒe 13
dε=zi=ø=də=pʁe=da=tœʁ=za=fa=me=sɔ̃=bʁə 12
su=vʁe=so=va=ʒə=mɑ̃=o=kœ=ʁə=dε=flɔ=kɔ̃ 12
a=kla=me=e=sy=pljɑ̃=ynə=plys=fɔʁ=tə=pe=nɔ̃bʁə 12
e=kɑ̃=fɛ̃lə=kʁe=pys=ky=lə=se=va=də=də=sə=mɔ̃ 13
sə=swaʁ=tytə=mɔ̃=tʁə=ʁa=dɔ=si=lə=mɑ̃=vεʁ=mwa 12
ma=ʁa=ʃɑ̃=œ̃=bε=ze=e=tεʁ=nεl=syʁ=mɔ̃=ku 12
ʁɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=pj=ø=œ̃=kʁis=tal=fʁwa 11
pe=nε=tʁə=ɑ̃=mwa=tε=ka=ni=nə=də=lu 11
ʒə=fʁi=zɔ=nə=dɑ̃=vi=a=ta=və=ny 10
kə=tɔ̃=du=su=piʁ=mɑ̃=vutə=de=fi=ni=ti=və=mɑ̃ 13
la=mizəa=nɥ=də=mɔ̃=nε=tʁə=ɛ̃s=tɑ̃=tɑ̃=a=tɑ̃=dy 13
ɑ̃=mə=nwa=jɑ̃=dɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ɛ̃=pεʁ=ti=ne 12
tɔ̃=ʃaʁ=mə=mɑ̃=va=i=də=spas=mə 9
mɔ̃=nε=tʁə=de=ziʁ=kə=də=mɔʁ=sy=ʁə 10
e=kə=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=vi=də=da=mə 10
plys=za=vi=də=ɑ̃=kɔʁə=a=tε=mwɛ̃=dʁə=myʁ=myʁə 12
œ̃=ʒe=mi=sə=mɑ̃=suʁ=ke=mɑ̃=dɑ̃ 9
sysə=mwa=de=vɔ=ʁə=mwa=kə=no=sɑ̃=sɑ̃=tʁə=mε=le 13
la=pə=mwa=kə=tu=tɔ̃=nε=tʁə=mə=puʁ=fɑ̃=də 12
e=kə=nɔtʁə=i=mɔʁ=ta=li=te=a=ʒa=mε=nusεlə 12
la=du=lœʁ=də=tɔ̃=fle=o=pi=ʁə=ky=nə=ʁɔ̃sə 12
pe=talə=nwa=ʁə=fʁa=ʒi=lə=ki=mo=te=la=vi 12
flœ=ʁə=a=ʒi=lə=kɔ̃=tʁas=te=ɑ̃=pli=də=visə 12
ɔfʁə=mwa=dɔ̃=tε=ʁo=zə=de=ʁa=si=ne=puʁ=lɛ̃=fi=ni 14

sɑ̃=ʁə=ɡʁε=mɔ̃=sɑ̃=sə=de=vεʁ=sə 9
syʁ=ma=po=a=pʁe=zɑ̃=sa=ty=ʁe=də=sta=lak=titə=ze=palə 15
ʒə=nə=su=ε=tə=plys=kə=ty=se=sə 10
sə=ʒεs=tə=sɑ̃s=ɥεl=si=ta=bu=e=si=sa=lə 12

de=mɔ̃=a=pʁe=zɑ̃=ε=le=də=ply=mə=nwa=ʁə 12
la=nε=ʒə=i=nɔ=sɑ̃=tə=də=vjɛ̃=sɑ̃=ɛ̃=pyʁə 12
la=nε=sɑ̃sə=dœ̃=sa=tɑ̃=sə=pεʁ=pε=tʁə=sə=swaʁ 12
ma=pje=ʁə=tɔ̃=ba=lə=nε=de=ʒa=si=my=ʁə 12
se=ʁə=mwa=e=de=ʃi=ʁə=mwa=kɔ̃=tʁə=twa 11
ɛ̃=vi=tə=mwa=a=sε=tə=mɔʁ=y=tɔ=pi=kə 12
vi=də=mwa=kə=tɔ̃=pwa=zɔ̃=də=vj=ɛ̃=mɔ̃=ʁwa 12
ʒə=də=vj=ɛ̃=fa=mə=mɔ̃=kœ=ʁə=ab=di=kə 12
la=sɔ=li=tydə=mə=ʁɔ̃=ʒə=ʁa=dɑ̃=tɔ̃=pwa=zɔ̃ 12
ma=my=ta=sjɔ̃nə=sə=ʁa=kə=mɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=de=ziʁ 12
ma=pa=sj=ɔ̃=mu=ʁɑ̃=tə=sɑ̃=mwɛ̃=dʁə=sɔ̃ 11
mɔ̃=pe=ʃe=εk=stʁε=mə=ε=tʁə=œ̃=vɑ̃=pi=ʁə 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
09/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vice
Du 07/09/2010 00:00

L'écrit contient 329 mots qui sont répartis dans 3 strophes.