Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Amour Anthropophage

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/05/2011 00:45

L'écrit contient 378 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Squally

Amour Anthropophage

Dans un tambourinement fougueux à bout d’haleine,
Poursuivant la symphonie dans ta poitrine,
Mon c½ur se laisse glisser au son de ta doctrine
Voguant mes lèvres sur les fourches de tes veines

Dans tes yeux s’émerge mes désirs vermillon…
Je pianote un sentier de baisers immaculé
Sur ta douce nuque d’une blancheur éthérée
Mais une liche impure s’immisce sur les gravillons…

Je m’abandonne à frôler ton tendre minois
Pourtant mon c½ur me susurre des appétences viles…
Tel une rose noire attrayant un volatile
Ton effluve s’empare de mes désires sournois…

L’épée de Damoclès flottant sur nos caresses
Sonne notre glas dans un tintement cristallin
Laissant ton corps à mes sybarites malsains
Ma bouche t’empoigne pour découdre ton écorce…

Mes crocs déracinent un lambeau de ton derme
Alors que tu me protèges au creux de ton sein
Réalises-tu l’évidence de mon dessein ?
N’est-ce pas anormal de retarder son terme ?

Une averse de pétales pourpre enivre mes sens
Muse suave de mon aquarelle d’hémoglobine,
Somptueuse source inexploitable d’erbine,
L’esquisse de ta peau m’est pourtant insuffisant…

Comme le loup mesquin s’approchant du chaperon
Je lape cette exquise sapidité ferreuse
Silencieuse, dans toute ta dignité valeureuse,
Espionnant ma délectation de tes bougeons…

L’acide de mon avidité corrompt ta peau
Mes cheveux imbibent dans un amas de téguments
Les sens enchevêtrer, j’hasarde un ligament
S’ensuit l’envie agité qui m’emporte dans un fléau

Savourons d’abord tes membres si soignées
Foie, viscères, muscle juteux de ta résistance
Broyer tes poumons, une éhontée insistance
Les nerfs flageolant sous mes assauts calculés

Le visage enfoui dans ta carcasse désemplie
Recueillant aux creux des mains le pistil épargné
L’astreignant contre moi, l’évitant de s’esbigner
Contre mes paumes, sentir ses remous assoupli

Dans ce morceau s’expose tes sentiments pour moi
Ta dévotion à mon cannibalisme me rend épanouie
Les textes de notre amour resteront insoumis
Et notre parti d’échec poursuivra sans roi

Mes lèvres fleuretant contre la membrane animée
Ton c½ur se laissant dévorer part mes médisances
Il n’y a qu’ainsi que cet amour gardera de sens
Juste une ultime fois… avec ma langue… te minauder…
 • Pieds Hyphénique: Amour Anthropophage

  dans=un=tam=bou=ri=ne=ment=fou=gueux=à=bout=dha=lei=ne 14
  pour=sui=vant=la=sym=pho=nie=dans=ta=poi=tri=ne 12
  mon=c=un=de=mi=ur=se=laisse=glis=ser=au=son=de=ta=doc=trine 16
  vo=guant=mes=lè=vres=sur=les=four=ches=de=tes=vei=nes 13

  dans=tes=y=eux=sé=mer=ge=mes=dé=sirs=ver=mil=lon 13
  je=pia=no=te=un=sen=tier=de=bai=sers=im=ma=cu=lé 14
  sur=ta=dou=ce=nu=que=du=ne=blan=cheur=é=thé=rée 13
  mais=une=li=che=im=pu=re=sim=mis=ce=sur=les=gra=villons 14

  je=ma=ban=don=ne=à=frô=ler=ton=ten=dre=mi=nois 13
  pour=tant=mon=c=un=de=mi=ur=me=su=sur=re=des=ap=péten=ces=viles 17
  tel=u=ne=ro=se=noi=re=at=tray=ant=un=vo=la=tile 14
  ton=ef=flu=ve=sem=pa=re=de=mes=dé=si=res=sour=nois 14

  lé=pée=de=da=mo=clès=flot=tant=sur=nos=ca=resses 12
  son=ne=no=tre=glas=dans=un=tin=te=ment=cris=tal=lin 13
  lais=sant=ton=corps=à=mes=sy=ba=ri=tes=mal=sains 12
  ma=bou=che=tem=poi=gne=pour=dé=cou=dre=ton=é=cor=ce 14

  mes=crocs=dé=ra=ci=nent=un=lam=beau=de=ton=der=me 13
  a=lors=que=tu=me=pro=tè=ges=au=creux=de=ton=sein 13
  ré=a=li=ses=tu=lé=vi=den=ce=de=mon=des=sein 13
  nest=ce=pas=a=nor=mal=de=re=tar=der=son=ter=me 13

  unea=ver=se=de=pé=ta=les=pour=pre=en=i=vre=mes=sens 14
  muse=sua=ve=de=mon=a=qua=rel=le=d=hé=mo=glo=bine 14
  somp=tu=eu=se=sour=ce=i=nex=ploi=ta=ble=der=bi=ne 14
  les=quis=se=de=ta=peau=mest=pour=tant=in=suf=fi=sant 13

  com=me=le=loup=mes=quin=sap=pro=chant=du=cha=pe=ron 13
  je=la=pe=cet=te=ex=qui=se=sa=pi=di=té=fer=reuse 14
  si=len=cieu=se=dans=tou=te=ta=di=gni=té=va=leu=reuse 14
  es=pi=on=nant=ma=dé=lec=ta=ti=on=de=tes=bou=geons 14

  la=ci=de=de=mon=a=vi=di=té=cor=rompt=ta=peau 13
  mes=che=veux=im=bi=bent=dans=un=a=mas=de=té=gu=ments 14
  les=sens=en=che=vê=trer=j=ha=sar=de=un=li=ga=ment 14
  sen=suit=len=vie=a=gi=té=qui=mem=porte=dans=un=flé=au 14

  sa=vou=rons=da=bord=tes=mem=bres=si=soi=gnées 11
  foie=vis=cè=res=mus=cle=ju=teux=de=ta=ré=sis=tan=ce 14
  broy=er=tes=pou=mons=u=ne=é=hon=tée=in=sis=tan=ce 14
  les=nerfs=fla=geo=lant=sous=mes=as=sauts=cal=cu=lés 12

  le=vi=sa=ge=en=foui=dans=ta=car=cas=se=dé=sem=plie 14
  re=cueillant=aux=creux=des=mains=le=pis=til=é=par=gné 12
  las=trei=gnant=con=tre=moi=lé=vi=tant=de=ses=bi=gner 13
  con=tre=mes=pau=mes=sen=tir=ses=re=mous=as=sou=pli 13

  dans=ce=mor=ceau=sex=po=se=tes=sen=ti=ments=pour=moi 13
  ta=dé=vo=tion=à=mon=can=ni=ba=lisme=me=rend=é=pa=nouie 15
  les=tex=tes=de=no=tre=a=mour=res=te=ront=in=sou=mis 14
  et=no=tre=par=ti=dé=chec=pour=sui=vra=sans=roi 12

  mes=lè=vres=fleu=re=tant=contre=la=mem=bra=ne=a=ni=mée 14
  ton=c=un=de=mi=ur=se=lais=sant=dé=vo=rer=part=mes=mé=di=sances 17
  il=ny=a=quain=si=que=cet=a=mour=gar=de=ra=de=sens 14
  jus=teune=ul=ti=me=fois=a=vec=ma=lan=gue=te=mi=nau=der 15
 • Phonétique : Amour Anthropophage

  dɑ̃z- œ̃ tɑ̃buʁinəmɑ̃ fuɡøz- a bu dalεnə,
  puʁsɥivɑ̃ la sɛ̃fɔni dɑ̃ ta pwatʁinə,
  mɔ̃ se œ̃ dəmi yʁ sə lεsə ɡlise o sɔ̃ də ta dɔktʁinə
  vɔɡɑ̃ mε lεvʁə- syʁ lε fuʁʃə də tε vεnə

  dɑ̃ tεz- iø semεʁʒə mε deziʁ vεʁmijɔ̃…
  ʒə pjanɔtə œ̃ sɑ̃tje də bεzez- imakyle
  syʁ ta dusə nykə dynə blɑ̃ʃœʁ eteʁe
  mεz- ynə liʃə ɛ̃pyʁə simisə syʁ lε ɡʁavilɔ̃…

  ʒə mabɑ̃dɔnə a fʁole tɔ̃ tɑ̃dʁə minwa
  puʁtɑ̃ mɔ̃ se œ̃ dəmi yʁ mə syzyʁə dεz- apetɑ̃sə vilə…
  tεl ynə ʁozə nwaʁə atʁεjɑ̃ œ̃ vɔlatilə
  tɔ̃n- eflyvə sɑ̃paʁə də mε deziʁə suʁnwa…

  lepe də damɔklε flɔtɑ̃ syʁ no kaʁesə
  sɔnə nɔtʁə ɡla dɑ̃z- œ̃ tɛ̃təmɑ̃ kʁistalɛ̃
  lεsɑ̃ tɔ̃ kɔʁz- a mε sibaʁitə malsɛ̃
  ma buʃə tɑ̃pwaɲə puʁ dekudʁə tɔ̃n- ekɔʁsə…

  mε kʁo deʁasine œ̃ lɑ̃bo də tɔ̃ dεʁmə
  alɔʁ kə ty mə pʁɔtεʒəz- o kʁø də tɔ̃ sɛ̃
  ʁealizə ty levidɑ̃sə də mɔ̃ desɛ̃ ?
  nε sə pa anɔʁmal də ʁətaʁde sɔ̃ tεʁmə ?

  ynə avεʁsə də petalə puʁpʁə ɑ̃nivʁə mε sɑ̃s
  myzə sɥavə də mɔ̃n- akaʁεllə demɔɡlɔbinə,
  sɔ̃ptɥøzə suʁsə inεksplwatablə dεʁbinə,
  lεskisə də ta po mε puʁtɑ̃ ɛ̃syfizɑ̃…

  kɔmə lə lu mεskɛ̃ sapʁoʃɑ̃ dy ʃapəʁɔ̃
  ʒə lapə sεtə εkskizə sapidite feʁøzə
  silɑ̃sjøzə, dɑ̃ tutə ta diɲite valəʁøzə,
  εspjɔnɑ̃ ma delεktasjɔ̃ də tε buʒɔ̃…

  lasidə də mɔ̃n- avidite kɔʁɔ̃ ta po
  mε ʃəvøz- ɛ̃bibe dɑ̃z- œ̃n- ama də teɡymɑ̃
  lε sɑ̃sz- ɑ̃ʃəvεtʁe, ʒazaʁdə œ̃ liɡame
  sɑ̃sɥi lɑ̃vi aʒite ki mɑ̃pɔʁtə dɑ̃z- œ̃ fleo

  savuʁɔ̃ dabɔʁ tε mɑ̃bʁə- si swaɲe
  fwa, visεʁə, mysklə ʒytø də ta ʁezistɑ̃sə
  bʁwaje tε pumɔ̃, ynə eɔ̃te ɛ̃sistɑ̃sə
  lε nεʁf flaʒɔlɑ̃ su mεz- aso kalkyle

  lə vizaʒə ɑ̃fui dɑ̃ ta kaʁkasə dezɑ̃pli
  ʁəkœjɑ̃ o kʁø dε mɛ̃ lə pistil epaʁɲe
  lastʁεɲɑ̃ kɔ̃tʁə mwa, levitɑ̃ də sεzbiɲe
  kɔ̃tʁə mε pomə, sɑ̃tiʁ sε ʁəmuz- asupli

  dɑ̃ sə mɔʁso sεkspozə tε sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa
  ta devɔsjɔ̃ a mɔ̃ kanibalismə mə ʁɑ̃t- epanui
  lε tεkstə də nɔtʁə amuʁ ʁεstəʁɔ̃ ɛ̃sumi
  e nɔtʁə paʁti deʃεk puʁsɥivʁa sɑ̃ ʁwa

  mε lεvʁə- fləʁətɑ̃ kɔ̃tʁə la mɑ̃bʁanə anime
  tɔ̃ se œ̃ dəmi yʁ sə lεsɑ̃ devɔʁe paʁ mε medizɑ̃sə
  il ni a kɛ̃si kə sεt amuʁ ɡaʁdəʁa də sɑ̃s
  ʒystə ynə yltimə fwa… avεk ma lɑ̃ɡ… tə minode…
 • Pieds Phonétique : Amour Anthropophage

  dɑ̃=zœ̃=tɑ̃=bu=ʁi=nə=mɑ̃=fu=ɡø=za=bu=da=lε=nə 14
  puʁ=sɥi=vɑ̃=la=sɛ̃=fɔ=ni=dɑ̃=ta=pwa=tʁi=nə 12
  mɔ̃se=œ̃=də=mi=yʁ=sə=lε=sə=ɡli=se=o=sɔ̃=də=ta=dɔk=tʁinə 16
  vɔ=ɡɑ̃=mε=lε=vʁə=syʁ=lε=fuʁ=ʃə=də=tε=vε=nə 13

  dɑ̃=tε=zi=ø=se=mεʁ=ʒə=mε=de=ziʁ=vεʁ=mi=j=ɔ̃ 14
  ʒə=pja=nɔ=tə=œ̃=sɑ̃=tje=də=bε=ze=zi=ma=ky=le 14
  syʁ=ta=du=sə=ny=kə=dy=nə=blɑ̃=ʃœ=ʁə=e=te=ʁe 14
  mε=zynə=li=ʃəɛ̃=py=ʁə=si=mi=sə=syʁ=lε=ɡʁa=vi=lɔ̃ 14

  ʒə=ma=bɑ̃=dɔ=nə=a=fʁo=le=tɔ̃=tɑ̃=dʁə=mi=nwa 13
  puʁ=tɑ̃=mɔ̃se=œ̃=də=mi=yʁ=mə=sy=zy=ʁə=dε=za=pe=tɑ̃=sə=vilə 17
  tεl=y=nə=ʁo=zə=nwa=ʁə=a=tʁε=jɑ̃=œ̃=vɔ=la=tilə 14
  tɔ̃=ne=fly=və=sɑ̃=pa=ʁə=də=mε=de=zi=ʁə=suʁ=nwa 14

  le=pe=də=da=mɔ=klε=flɔ=tɑ̃=syʁ=no=ka=ʁe=sə 13
  sɔ=nə=nɔ=tʁə=ɡla=dɑ̃=zœ̃=tɛ̃=tə=mɑ̃=kʁis=ta=lɛ̃ 13
  lε=sɑ̃=tɔ̃=kɔʁ=za=mε=si=ba=ʁi=tə=mal=sɛ̃ 12
  ma=bu=ʃə=tɑ̃=pwa=ɲə=puʁ=de=ku=dʁə=tɔ̃=ne=kɔʁ=sə 14

  mε=kʁo=de=ʁa=si=ne=œ̃=lɑ̃=bo=də=tɔ̃=dεʁ=mə 13
  a=lɔʁ=kə=ty=mə=pʁɔ=tε=ʒə=zo=kʁø=də=tɔ̃=sɛ̃ 13
  ʁe=a=li=zə=ty=le=vi=dɑ̃=sə=də=mɔ̃=de=sɛ̃ 13
  nε=sə=pa=a=nɔʁ=mal=də=ʁə=taʁ=de=sɔ̃=tεʁ=mə 13

  ynəa=vεʁ=sə=də=pe=ta=lə=puʁ=pʁə=ɑ̃=ni=vʁə=mε=sɑ̃s 14
  my=zə=sɥa=və=də=mɔ̃=na=ka=ʁεl=lə=de=mɔ=ɡlɔ=binə 14
  sɔ̃p=tɥ=ø=zə=suʁ=sə=i=nεks=plwa=ta=blə=dεʁ=bi=nə 14
  lεs=ki=sə=də=ta=po=mε=puʁ=tɑ̃=ɛ̃=sy=fi=zɑ̃ 13

  kɔ=mə=lə=lu=mεs=kɛ̃=sa=pʁo=ʃɑ̃=dy=ʃa=pə=ʁɔ̃ 13
  ʒə=la=pə=sε=tə=εk=ski=zə=sa=pi=di=te=fe=ʁøzə 14
  si=lɑ̃=sjø=zə=dɑ̃=tu=tə=ta=di=ɲi=te=va=lə=ʁøzə 14
  εs=pj=ɔ=nɑ̃=ma=de=lεk=ta=sj=ɔ̃=də=tε=bu=ʒɔ̃ 14

  la=si=də=də=mɔ̃=na=vi=di=te=kɔ=ʁɔ̃=ta=po 13
  mε=ʃə=vø=zɛ̃=bi=be=dɑ̃=zœ̃=na=ma=də=te=ɡy=mɑ̃ 14
  lε=sɑ̃s=zɑ̃=ʃə=vε=tʁe=ʒa=zaʁ=də=œ̃=li=ɡa=me 13
  sɑ̃s=ɥi=lɑ̃=vi=a=ʒi=te=ki=mɑ̃=pɔʁtə=dɑ̃=zœ̃=fle=o 14

  sa=vu=ʁɔ̃=da=bɔʁ=tε=mɑ̃=bʁə=si=swa=ɲe 11
  fwa=vi=sε=ʁə=mys=klə=ʒy=tø=də=ta=ʁe=zis=tɑ̃=sə 14
  bʁwa=je=tε=pu=mɔ̃=y=nə=e=ɔ̃=te=ɛ̃=sis=tɑ̃=sə 14
  lε=nεʁf=fla=ʒɔ=lɑ̃=su=mε=za=so=kal=ky=le 12

  lə=vi=zaʒə=ɑ̃=fu=i=dɑ̃=ta=kaʁ=ka=sə=de=zɑ̃=pli 14
  ʁə=kœj=ɑ̃=o=kʁø=dε=mɛ̃=lə=pis=til=e=pa=ʁɲe 13
  las=tʁε=ɲɑ̃=kɔ̃=tʁə=mwa=le=vi=tɑ̃=də=sεz=bi=ɲe 13
  kɔ̃=tʁə=mε=po=mə=sɑ̃=tiʁ=sε=ʁə=mu=za=su=pli 13

  dɑ̃=sə=mɔʁ=so=sεk=spo=zə=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=mwa 13
  ta=de=vɔ=sjɔ̃=a=mɔ̃=ka=ni=ba=lismə=mə=ʁɑ̃=te=pa=nui 15
  lε=tεk=stə=də=nɔ=tʁə=a=muʁ=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɛ̃=su=mi 14
  e=nɔ=tʁə=paʁ=ti=de=ʃεk=puʁ=sɥi=vʁa=sɑ̃=ʁwa 12

  mε=lε=vʁə=flə=ʁə=tɑ̃=kɔ̃tʁə=la=mɑ̃=bʁa=nə=a=ni=me 14
  tɔ̃se=œ̃=də=mi=yʁ=sə=lε=sɑ̃=de=vɔ=ʁe=paʁ=mε=me=di=zɑ̃sə 16
  il=ni=a=kɛ̃=si=kə=sεt=a=muʁ=ɡaʁ=də=ʁa=də=sɑ̃s 14
  ʒys=təynə=yl=ti=mə=fwa=a=vεk=ma=lɑ̃ɡ=tə=mi=no=de 14

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.