Univers de poésie d'un auteur

Poème:Amour Anthropophage

Le Poème

Dans un tambourinement fougueux à bout d’haleine,
Poursuivant la symphonie dans ta poitrine,
Mon c½ur se laisse glisser au son de ta doctrine
Voguant mes lèvres sur les fourches de tes veines

Dans tes yeux s’émerge mes désirs vermillon…
Je pianote un sentier de baisers immaculé
Sur ta douce nuque d’une blancheur éthérée
Mais une liche impure s’immisce sur les gravillons…

Je m’abandonne à frôler ton tendre minois
Pourtant mon c½ur me susurre des appétences viles…
Tel une rose noire attrayant un volatile
Ton effluve s’empare de mes désires sournois…

L’épée de Damoclès flottant sur nos caresses
Sonne notre glas dans un tintement cristallin
Laissant ton corps à mes sybarites malsains
Ma bouche t’empoigne pour découdre ton écorce…

Mes crocs déracinent un lambeau de ton derme
Alors que tu me protèges au creux de ton sein
Réalises-tu l’évidence de mon dessein ?
N’est-ce pas anormal de retarder son terme ?

Une averse de pétales pourpre enivre mes sens
Muse suave de mon aquarelle d’hémoglobine,
Somptueuse source inexploitable d’erbine,
L’esquisse de ta peau m’est pourtant insuffisant…

Comme le loup mesquin s’approchant du chaperon
Je lape cette exquise sapidité ferreuse
Silencieuse, dans toute ta dignité valeureuse,
Espionnant ma délectation de tes bougeons…

L’acide de mon avidité corrompt ta peau
Mes cheveux imbibent dans un amas de téguments
Les sens enchevêtrer, j’hasarde un ligament
S’ensuit l’envie agité qui m’emporte dans un fléau

Savourons d’abord tes membres si soignées
Foie, viscères, muscle juteux de ta résistance
Broyer tes poumons, une éhontée insistance
Les nerfs flageolant sous mes assauts calculés

Le visage enfoui dans ta carcasse désemplie
Recueillant aux creux des mains le pistil épargné
L’astreignant contre moi, l’évitant de s’esbigner
Contre mes paumes, sentir ses remous assoupli

Dans ce morceau s’expose tes sentiments pour moi
Ta dévotion à mon cannibalisme me rend épanouie
Les textes de notre amour resteront insoumis
Et notre parti d’échec poursuivra sans roi

Mes lèvres fleuretant contre la membrane animée
Ton c½ur se laissant dévorer part mes médisances
Il n’y a qu’ainsi que cet amour gardera de sens
Juste une ultime fois… avec ma langue… te minauder…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Squally

Poète Squally

Squally a publié sur le site 10 écrits. Squally est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Amour Anthropophagedans=un=tam=bou=ri=ne=ment=fou=gueux=à=bout=dha=lei=ne 14
pour=sui=vant=la=sym=pho=nie=dans=ta=poi=tri=ne 12
mon=c=un=de=mi=ur=se=laisse=glis=ser=au=son=de=ta=doc=trine 16
vo=guant=mes=lè=vres=sur=les=four=ches=de=tes=vei=nes 13

dans=tes=y=eux=sé=mer=ge=mes=dé=sirs=ver=mil=lon 13
je=pia=no=te=un=sen=tier=de=bai=sers=im=ma=cu=lé 14
sur=ta=dou=ce=nu=que=du=ne=blan=cheur=é=thé=rée 13
mais=une=li=che=im=pu=re=sim=mis=ce=sur=les=gra=villons 14

je=ma=ban=don=ne=à=frô=ler=ton=ten=dre=mi=nois 13
pour=tant=mon=c=un=de=mi=ur=me=su=sur=re=des=ap=péten=ces=viles 17
tel=u=ne=ro=se=noi=re=at=tray=ant=un=vo=la=tile 14
ton=ef=flu=ve=sem=pa=re=de=mes=dé=si=res=sour=nois 14

lé=pée=de=da=mo=clès=flot=tant=sur=nos=ca=resses 12
son=ne=no=tre=glas=dans=un=tin=te=ment=cris=tal=lin 13
lais=sant=ton=corps=à=mes=sy=ba=ri=tes=mal=sains 12
ma=bou=che=tem=poi=gne=pour=dé=cou=dre=ton=é=cor=ce 14

mes=crocs=dé=ra=ci=nent=un=lam=beau=de=ton=der=me 13
a=lors=que=tu=me=pro=tè=ges=au=creux=de=ton=sein 13
ré=a=li=ses=tu=lé=vi=den=ce=de=mon=des=sein 13
nest=ce=pas=a=nor=mal=de=re=tar=der=son=ter=me 13

unea=ver=se=de=pé=ta=les=pour=pre=en=i=vre=mes=sens 14
muse=sua=ve=de=mon=a=qua=rel=le=d=hé=mo=glo=bine 14
somp=tu=eu=se=sour=ce=i=nex=ploi=ta=ble=der=bi=ne 14
les=quis=se=de=ta=peau=mest=pour=tant=in=suf=fi=sant 13

com=me=le=loup=mes=quin=sap=pro=chant=du=cha=pe=ron 13
je=la=pe=cet=te=ex=qui=se=sa=pi=di=té=fer=reuse 14
si=len=cieu=se=dans=tou=te=ta=di=gni=té=va=leu=reuse 14
es=pi=on=nant=ma=dé=lec=ta=ti=on=de=tes=bou=geons 14

la=ci=de=de=mon=a=vi=di=té=cor=rompt=ta=peau 13
mes=che=veux=im=bi=bent=dans=un=a=mas=de=té=gu=ments 14
les=sens=en=che=vê=trer=j=ha=sar=de=un=li=ga=ment 14
sen=suit=len=vie=a=gi=té=qui=mem=porte=dans=un=flé=au 14

sa=vou=rons=da=bord=tes=mem=bres=si=soi=gnées 11
foie=vis=cè=res=mus=cle=ju=teux=de=ta=ré=sis=tan=ce 14
broy=er=tes=pou=mons=u=ne=é=hon=tée=in=sis=tan=ce 14
les=nerfs=fla=geo=lant=sous=mes=as=sauts=cal=cu=lés 12

le=vi=sa=ge=en=foui=dans=ta=car=cas=se=dé=sem=plie 14
re=cueillant=aux=creux=des=mains=le=pis=til=é=par=gné 12
las=trei=gnant=con=tre=moi=lé=vi=tant=de=ses=bi=gner 13
con=tre=mes=pau=mes=sen=tir=ses=re=mous=as=sou=pli 13

dans=ce=mor=ceau=sex=po=se=tes=sen=ti=ments=pour=moi 13
ta=dé=vo=tion=à=mon=can=ni=ba=lisme=me=rend=é=pa=nouie 15
les=tex=tes=de=no=tre=a=mour=res=te=ront=in=sou=mis 14
et=no=tre=par=ti=dé=chec=pour=sui=vra=sans=roi 12

mes=lè=vres=fleu=re=tant=contre=la=mem=bra=ne=a=ni=mée 14
ton=c=un=de=mi=ur=se=lais=sant=dé=vo=rer=part=mes=mé=di=sances 17
il=ny=a=quain=si=que=cet=a=mour=gar=de=ra=de=sens 14
jus=teune=ul=ti=me=fois=a=vec=ma=lan=gue=te=mi=nau=der 15
Phonétique : Amour Anthropophagedɑ̃z- œ̃ tɑ̃buʁinəmɑ̃ fuɡøz- a bu dalεnə,
puʁsɥivɑ̃ la sɛ̃fɔni dɑ̃ ta pwatʁinə,
mɔ̃ se œ̃ dəmi yʁ sə lεsə ɡlise o sɔ̃ də ta dɔktʁinə
vɔɡɑ̃ mε lεvʁə- syʁ lε fuʁʃə də tε vεnə

dɑ̃ tεz- iø semεʁʒə mε deziʁ vεʁmijɔ̃…
ʒə pjanɔtə œ̃ sɑ̃tje də bεzez- imakyle
syʁ ta dusə nykə dynə blɑ̃ʃœʁ eteʁe
mεz- ynə liʃə ɛ̃pyʁə simisə syʁ lε ɡʁavilɔ̃…

ʒə mabɑ̃dɔnə a fʁole tɔ̃ tɑ̃dʁə minwa
puʁtɑ̃ mɔ̃ se œ̃ dəmi yʁ mə syzyʁə dεz- apetɑ̃sə vilə…
tεl ynə ʁozə nwaʁə atʁεjɑ̃ œ̃ vɔlatilə
tɔ̃n- eflyvə sɑ̃paʁə də mε deziʁə suʁnwa…

lepe də damɔklε flɔtɑ̃ syʁ no kaʁesə
sɔnə nɔtʁə ɡla dɑ̃z- œ̃ tɛ̃təmɑ̃ kʁistalɛ̃
lεsɑ̃ tɔ̃ kɔʁz- a mε sibaʁitə malsɛ̃
ma buʃə tɑ̃pwaɲə puʁ dekudʁə tɔ̃n- ekɔʁsə…

mε kʁo deʁasine œ̃ lɑ̃bo də tɔ̃ dεʁmə
alɔʁ kə ty mə pʁɔtεʒəz- o kʁø də tɔ̃ sɛ̃
ʁealizə ty levidɑ̃sə də mɔ̃ desɛ̃ ?
nε sə pa anɔʁmal də ʁətaʁde sɔ̃ tεʁmə ?

ynə avεʁsə də petalə puʁpʁə ɑ̃nivʁə mε sɑ̃s
myzə sɥavə də mɔ̃n- akaʁεllə demɔɡlɔbinə,
sɔ̃ptɥøzə suʁsə inεksplwatablə dεʁbinə,
lεskisə də ta po mε puʁtɑ̃ ɛ̃syfizɑ̃…

kɔmə lə lu mεskɛ̃ sapʁoʃɑ̃ dy ʃapəʁɔ̃
ʒə lapə sεtə εkskizə sapidite feʁøzə
silɑ̃sjøzə, dɑ̃ tutə ta diɲite valəʁøzə,
εspjɔnɑ̃ ma delεktasjɔ̃ də tε buʒɔ̃…

lasidə də mɔ̃n- avidite kɔʁɔ̃ ta po
mε ʃəvøz- ɛ̃bibe dɑ̃z- œ̃n- ama də teɡymɑ̃
lε sɑ̃sz- ɑ̃ʃəvεtʁe, ʒazaʁdə œ̃ liɡame
sɑ̃sɥi lɑ̃vi aʒite ki mɑ̃pɔʁtə dɑ̃z- œ̃ fleo

savuʁɔ̃ dabɔʁ tε mɑ̃bʁə- si swaɲe
fwa, visεʁə, mysklə ʒytø də ta ʁezistɑ̃sə
bʁwaje tε pumɔ̃, ynə eɔ̃te ɛ̃sistɑ̃sə
lε nεʁf flaʒɔlɑ̃ su mεz- aso kalkyle

lə vizaʒə ɑ̃fui dɑ̃ ta kaʁkasə dezɑ̃pli
ʁəkœjɑ̃ o kʁø dε mɛ̃ lə pistil epaʁɲe
lastʁεɲɑ̃ kɔ̃tʁə mwa, levitɑ̃ də sεzbiɲe
kɔ̃tʁə mε pomə, sɑ̃tiʁ sε ʁəmuz- asupli

dɑ̃ sə mɔʁso sεkspozə tε sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa
ta devɔsjɔ̃ a mɔ̃ kanibalismə mə ʁɑ̃t- epanui
lε tεkstə də nɔtʁə amuʁ ʁεstəʁɔ̃ ɛ̃sumi
e nɔtʁə paʁti deʃεk puʁsɥivʁa sɑ̃ ʁwa

mε lεvʁə- fləʁətɑ̃ kɔ̃tʁə la mɑ̃bʁanə anime
tɔ̃ se œ̃ dəmi yʁ sə lεsɑ̃ devɔʁe paʁ mε medizɑ̃sə
il ni a kɛ̃si kə sεt amuʁ ɡaʁdəʁa də sɑ̃s
ʒystə ynə yltimə fwa… avεk ma lɑ̃ɡ… tə minode…
Syllabes Phonétique : Amour Anthropophagedɑ̃=zœ̃=tɑ̃=bu=ʁi=nə=mɑ̃=fu=ɡø=za=bu=da=lε=nə 14
puʁ=sɥi=vɑ̃=la=sɛ̃=fɔ=ni=dɑ̃=ta=pwa=tʁi=nə 12
mɔ̃se=œ̃=də=mi=yʁ=sə=lε=sə=ɡli=se=o=sɔ̃=də=ta=dɔk=tʁinə 16
vɔ=ɡɑ̃=mε=lε=vʁə=syʁ=lε=fuʁ=ʃə=də=tε=vε=nə 13

dɑ̃=tε=zi=ø=se=mεʁ=ʒə=mε=de=ziʁ=vεʁ=mi=j=ɔ̃ 14
ʒə=pja=nɔ=tə=œ̃=sɑ̃=tje=də=bε=ze=zi=ma=ky=le 14
syʁ=ta=du=sə=ny=kə=dy=nə=blɑ̃=ʃœ=ʁə=e=te=ʁe 14
mε=zynə=li=ʃəɛ̃=py=ʁə=si=mi=sə=syʁ=lε=ɡʁa=vi=lɔ̃ 14

ʒə=ma=bɑ̃=dɔ=nə=a=fʁo=le=tɔ̃=tɑ̃=dʁə=mi=nwa 13
puʁ=tɑ̃=mɔ̃se=œ̃=də=mi=yʁ=mə=sy=zy=ʁə=dε=za=pe=tɑ̃=sə=vilə 17
tεl=y=nə=ʁo=zə=nwa=ʁə=a=tʁε=jɑ̃=œ̃=vɔ=la=tilə 14
tɔ̃=ne=fly=və=sɑ̃=pa=ʁə=də=mε=de=zi=ʁə=suʁ=nwa 14

le=pe=də=da=mɔ=klε=flɔ=tɑ̃=syʁ=no=ka=ʁe=sə 13
sɔ=nə=nɔ=tʁə=ɡla=dɑ̃=zœ̃=tɛ̃=tə=mɑ̃=kʁis=ta=lɛ̃ 13
lε=sɑ̃=tɔ̃=kɔʁ=za=mε=si=ba=ʁi=tə=mal=sɛ̃ 12
ma=bu=ʃə=tɑ̃=pwa=ɲə=puʁ=de=ku=dʁə=tɔ̃=ne=kɔʁ=sə 14

mε=kʁo=de=ʁa=si=ne=œ̃=lɑ̃=bo=də=tɔ̃=dεʁ=mə 13
a=lɔʁ=kə=ty=mə=pʁɔ=tε=ʒə=zo=kʁø=də=tɔ̃=sɛ̃ 13
ʁe=a=li=zə=ty=le=vi=dɑ̃=sə=də=mɔ̃=de=sɛ̃ 13
nε=sə=pa=a=nɔʁ=mal=də=ʁə=taʁ=de=sɔ̃=tεʁ=mə 13

ynəa=vεʁ=sə=də=pe=ta=lə=puʁ=pʁə=ɑ̃=ni=vʁə=mε=sɑ̃s 14
my=zə=sɥa=və=də=mɔ̃=na=ka=ʁεl=lə=de=mɔ=ɡlɔ=binə 14
sɔ̃p=tɥ=ø=zə=suʁ=sə=i=nεks=plwa=ta=blə=dεʁ=bi=nə 14
lεs=ki=sə=də=ta=po=mε=puʁ=tɑ̃=ɛ̃=sy=fi=zɑ̃ 13

kɔ=mə=lə=lu=mεs=kɛ̃=sa=pʁo=ʃɑ̃=dy=ʃa=pə=ʁɔ̃ 13
ʒə=la=pə=sε=tə=εk=ski=zə=sa=pi=di=te=fe=ʁøzə 14
si=lɑ̃=sjø=zə=dɑ̃=tu=tə=ta=di=ɲi=te=va=lə=ʁøzə 14
εs=pj=ɔ=nɑ̃=ma=de=lεk=ta=sj=ɔ̃=də=tε=bu=ʒɔ̃ 14

la=si=də=də=mɔ̃=na=vi=di=te=kɔ=ʁɔ̃=ta=po 13
mε=ʃə=vø=zɛ̃=bi=be=dɑ̃=zœ̃=na=ma=də=te=ɡy=mɑ̃ 14
lε=sɑ̃s=zɑ̃=ʃə=vε=tʁe=ʒa=zaʁ=də=œ̃=li=ɡa=me 13
sɑ̃s=ɥi=lɑ̃=vi=a=ʒi=te=ki=mɑ̃=pɔʁtə=dɑ̃=zœ̃=fle=o 14

sa=vu=ʁɔ̃=da=bɔʁ=tε=mɑ̃=bʁə=si=swa=ɲe 11
fwa=vi=sε=ʁə=mys=klə=ʒy=tø=də=ta=ʁe=zis=tɑ̃=sə 14
bʁwa=je=tε=pu=mɔ̃=y=nə=e=ɔ̃=te=ɛ̃=sis=tɑ̃=sə 14
lε=nεʁf=fla=ʒɔ=lɑ̃=su=mε=za=so=kal=ky=le 12

lə=vi=zaʒə=ɑ̃=fu=i=dɑ̃=ta=kaʁ=ka=sə=de=zɑ̃=pli 14
ʁə=kœj=ɑ̃=o=kʁø=dε=mɛ̃=lə=pis=til=e=pa=ʁɲe 13
las=tʁε=ɲɑ̃=kɔ̃=tʁə=mwa=le=vi=tɑ̃=də=sεz=bi=ɲe 13
kɔ̃=tʁə=mε=po=mə=sɑ̃=tiʁ=sε=ʁə=mu=za=su=pli 13

dɑ̃=sə=mɔʁ=so=sεk=spo=zə=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=mwa 13
ta=de=vɔ=sjɔ̃=a=mɔ̃=ka=ni=ba=lismə=mə=ʁɑ̃=te=pa=nui 15
lε=tεk=stə=də=nɔ=tʁə=a=muʁ=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɛ̃=su=mi 14
e=nɔ=tʁə=paʁ=ti=de=ʃεk=puʁ=sɥi=vʁa=sɑ̃=ʁwa 12

mε=lε=vʁə=flə=ʁə=tɑ̃=kɔ̃tʁə=la=mɑ̃=bʁa=nə=a=ni=me 14
tɔ̃se=œ̃=də=mi=yʁ=sə=lε=sɑ̃=de=vɔ=ʁe=paʁ=mε=me=di=zɑ̃sə 16
il=ni=a=kɛ̃=si=kə=sεt=a=muʁ=ɡaʁ=də=ʁa=də=sɑ̃s 14
ʒys=təynə=yl=ti=mə=fwa=a=vεk=ma=lɑ̃ɡ=tə=mi=no=de 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 2
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
09/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 14/05/2011 00:45

L'écrit contient 378 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.