Univers de poésie d'un auteur

Poème:Une Femme Au Sein Lourd

Le Poème

Un papillon de nuit volant au clair de lune
Se déposse sur les lèvres inanimé d’une femme
Lui offrant un baiser sur sa bouche ferme
Des formes d’un blanc pur qui dans la neige délicatement se fane

Ses cheveux se rependent comme des poussieres d’étoiles
Brillant de tout leur éclat, leur reflet de feu danse sur la glaçe
Ses yeux souvrent, formant un parfait contraste sur sa face
Aussi profondement bleu que les océans mysterieux, caché d’un doux voile

Doucement, elle prend le papillon de ses main délicate
Des mains fines, belles, mais terrifiantes pour ces cinq griffes
La femme se relève, ces cheveux flottant dans une brise qui la coiffe
Elle déchiré les ailes du volatiled’un geste bruste etavec une incroyable hâte

Un sourire docile se repend alors sur ses lèves délicieuses
Comme si un démon s’était empris de son esprit
Seul sont sentiment de solitude, dans cette transformation survi
Derrier sa beauté aparante se cache une femme affreuse

Comme si sont masque de velour
N’était que du verre veritable
Qui serai tomber apres un vecu instable
Et une prison de fer l’enveloppe pour toujours

Du sang coule le long de ses joue si clair
Le sourir disparait dans un brouillard
La lune est si grosse se soir…
Et un destin funeste se prépare dans l’air

Les ailes blanche du papillon s’envole
Loin de son corps et de son esprit
Plus rien n’a d’importance et de prix
Le glas funeste tinte légerment au sol

La mort se fait entendre dans une peur parfaite
Un pognard transperce un corps si faible
La vie prend de nous cette face aimable
Et subsiste eternelement dans notre tête

Le souvenir de cette femme aux ailes blanche
Répendant sa tristesse dans les plaines
Et son doux poison dans les fontaines
Des sanglots desendant des montage tel des avalanche

Une femme qui tien dans sa main
Le destin du monde est des êtres
Une femme qui tien dans son sein
Une faux comme si elle était sa mère
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Squally

Poète Squally

Squally a publié sur le site 10 écrits. Squally est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Une Femme Au Sein Lourdun=pa=pillon=de=nuit=vo=lant=au=clair=de=lune 11
se=dé=pos=se=sur=les=lèvres=i=na=ni=mé=du=ne=femme 14
lui=of=frant=un=bai=ser=sur=sa=bou=che=fer=me 12
des=formes=dun=blanc=pur=qui=dans=la=nei=ge=dé=li=ca=te=ment=se=fane 17

ses=che=veux=se=re=pendent=com=me=des=pous=sie=res=dé=toiles 14
brillant=de=tout=leur=é=clat=leur=re=flet=de=feu=danse=sur=la=glaçe 15
ses=yeux=souvrent=for=mant=un=par=fait=con=tras=te=sur=sa=face 14
aus=si=pro=fonde=ment=bleu=que=les=o=cé=ans=mys=te=rieux=ca=ché=dun=doux=voile 19

douce=ment=el=le=prend=le=pa=pillon=de=ses=main=dé=li=cate 14
des=mains=fines=bel=les=mais=ter=ri=fian=tes=pour=ces=cinq=griffes 14
la=fem=me=se=re=lève=ces=che=veux=flot=tant=dans=u=ne=bri=se=qui=la=coiffe 19
elle=dé=chi=ré=les=ailes=du=vo=la=tile=dun=ges=te=brus=te=e=ta=vec=u=nein=croya=ble=hâte 23

un=sou=rire=do=ci=le=se=re=pend=a=lors=sur=ses=lè=ves=dé=li=cieuses 18
com=me=si=un=dé=mon=sé=tait=em=pris=de=son=es=prit 14
seul=sont=sen=timent=de=so=li=tu=de=dans=cet=te=trans=for=ma=tion=sur=vi 18
der=rier=sa=beau=té=a=pa=rante=se=ca=cheu=ne=fem=me=af=freuse 16

com=me=si=sont=mas=que=de=ve=lour 9
né=tait=que=du=ver=re=ve=ri=ta=ble 10
qui=se=rai=tom=ber=a=pres=un=ve=cu=ins=ta=ble 13
et=u=ne=pri=son=de=fer=len=ve=lop=pe=pour=tou=jours 14

du=sang=cou=le=le=long=de=ses=joue=si=clair 11
le=sou=rir=dis=pa=rait=dans=un=brouil=lard 10
la=lu=ne=est=si=gros=se=se=soir 9
et=un=des=tin=fu=nes=te=se=pré=pa=re=dans=lair 13

les=ai=les=blan=che=du=pa=pil=lon=sen=vo=le 12
loin=de=son=corps=et=de=son=es=prit 9
plus=rien=na=dim=por=tan=ce=et=de=prix 10
le=glas=fu=nes=te=tin=te=lé=ger=ment=au=sol 12

la=mort=se=fait=en=ten=dre=dans=u=ne=peur=par=fai=te 14
un=po=gnard=trans=per=ce=un=corps=si=fai=ble 11
la=vie=prend=de=nous=cet=te=fa=ce=ai=ma=ble 12
et=sub=sis=te=e=ter=ne=le=ment=dans=no=tre=tê=te 14

le=sou=ve=nir=de=cet=te=fem=me=aux=ai=les=blan=che 14
ré=pen=dant=sa=tris=tes=se=dans=les=plai=nes 11
et=son=doux=poi=son=dans=les=fon=tai=nes 10
des=san=glots=de=sen=dant=des=mon=tage=tel=des=a=va=lanche 14

u=ne=fem=me=qui=tien=dans=sa=main 9
le=des=tin=du=mon=de=est=des=ê=tres 10
u=ne=fem=me=qui=tien=dans=son=sein 9
u=ne=faux=com=me=si=el=le=é=tait=sa=mè=re 13
Phonétique : Une Femme Au Sein Lourdœ̃ papijɔ̃ də nɥi vɔlɑ̃ o klεʁ də lynə
sə depɔsə syʁ lε lεvʁəz- inanime dynə famə
lɥi ɔfʁɑ̃ œ̃ bεze syʁ sa buʃə fεʁmə
dε fɔʁmə- dœ̃ blɑ̃ pyʁ ki dɑ̃ la nεʒə delikatəmɑ̃ sə fanə

sε ʃəvø sə ʁəpɑ̃de kɔmə dε pusjəʁə detwalə
bʁijɑ̃ də tu lœʁ ekla, lœʁ ʁəflε də fø dɑ̃sə syʁ la ɡlasə
sεz- iø suvʁe, fɔʁmɑ̃ œ̃ paʁfε kɔ̃tʁastə syʁ sa fasə
osi pʁɔfɔ̃dəmɑ̃ blø kə lεz- ɔseɑ̃ mistəʁjø, kaʃe dœ̃ du vwalə

dusəmɑ̃, εllə pʁɑ̃ lə papijɔ̃ də sε mɛ̃ delikatə
dε mɛ̃ finə, bεllə, mε teʁifjɑ̃tə puʁ sε sɛ̃k ɡʁifə
la famə sə ʁəlεvə, sε ʃəvø flɔtɑ̃ dɑ̃z- ynə bʁizə ki la kwafə
εllə deʃiʁe lεz- εlə dy vɔlatilədœ̃ ʒεstə bʁystə ətavεk ynə ɛ̃kʁwajablə atə

œ̃ suʁiʁə dɔsilə sə ʁəpɑ̃t- alɔʁ syʁ sε lεvə delisjøzə
kɔmə si œ̃ demɔ̃ setε ɑ̃pʁi də sɔ̃n- εspʁi
səl sɔ̃ sɑ̃timɑ̃ də sɔlitydə, dɑ̃ sεtə tʁɑ̃sfɔʁmasjɔ̃ syʁvi
dəʁje sa bote apaʁɑ̃tə sə kaʃə ynə famə afʁøzə

kɔmə si sɔ̃ maskə də vəluʁ
netε kə dy veʁə vəʁitablə
ki səʁε tɔ̃be apʁəz- œ̃ vəky ɛ̃stablə
e ynə pʁizɔ̃ də fεʁ lɑ̃vəlɔpə puʁ tuʒuʁ

dy sɑ̃ kulə lə lɔ̃ də sε ʒu si klεʁ
lə suʁiʁ dispaʁε dɑ̃z- œ̃ bʁujaʁ
la lynə ε si ɡʁɔsə sə swaʁ…
e œ̃ dεstɛ̃ fynεstə sə pʁepaʁə dɑ̃ lεʁ

lεz- εlə blɑ̃ʃə dy papijɔ̃ sɑ̃vɔlə
lwɛ̃ də sɔ̃ kɔʁz- e də sɔ̃n- εspʁi
plys ʁjɛ̃ na dɛ̃pɔʁtɑ̃sə e də pʁi
lə ɡla fynεstə tɛ̃tə leʒεʁme o sɔl

la mɔʁ sə fε ɑ̃tɑ̃dʁə dɑ̃z- ynə pœʁ paʁfεtə
œ̃ pɔɲaʁ tʁɑ̃spεʁsə œ̃ kɔʁ si fεblə
la vi pʁɑ̃ də nu sεtə fasə εmablə
e sybzistə ətεʁnələmɑ̃ dɑ̃ nɔtʁə tεtə

lə suvəniʁ də sεtə famə oz- εlə blɑ̃ʃə
ʁepɑ̃dɑ̃ sa tʁistεsə dɑ̃ lε plεnə
e sɔ̃ du pwazɔ̃ dɑ̃ lε fɔ̃tεnə
dε sɑ̃ɡlo dəzɑ̃dɑ̃ dε mɔ̃taʒə tεl dεz- avalɑ̃ʃə

ynə famə ki tjɛ̃ dɑ̃ sa mɛ̃
lə dεstɛ̃ dy mɔ̃də ε dεz- εtʁə
ynə famə ki tjɛ̃ dɑ̃ sɔ̃ sɛ̃
ynə fo kɔmə si εllə etε sa mεʁə
Syllabes Phonétique : Une Femme Au Sein Lourdœ̃=pa=pi=jɔ̃=də=nɥi=vɔ=lɑ̃=o=klεʁ=də=lynə 12
sə=de=pɔ=sə=syʁ=lε=lεvʁə=zi=na=ni=me=dy=nə=famə 14
lɥi=ɔ=fʁɑ̃=œ̃=bε=ze=syʁ=sa=bu=ʃə=fεʁ=mə 12
dε=fɔʁmə=dœ̃=blɑ̃=pyʁ=ki=dɑ̃=la=nε=ʒə=de=li=ka=tə=mɑ̃=sə=fanə 17

sεʃə=vø=sə=ʁə=pɑ̃=de=kɔ=mə=dε=pu=sjə=ʁə=de=twalə 14
bʁi=jɑ̃də=tu=lœʁ=e=kla=lœʁ=ʁə=flε=də=fø=dɑ̃=sə=syʁ=la=ɡlasə 16
sε=ziø=su=vʁe=fɔʁ=mɑ̃=œ̃=paʁ=fε=kɔ̃=tʁas=tə=syʁ=sa=fasə 15
o=si=pʁɔ=fɔ̃də=mɑ̃=blø=kə=lε=zɔ=se=ɑ̃=mis=tə=ʁjø=ka=ʃe=dœ̃=du=vwalə 19

dusə=mɑ̃=εl=lə=pʁɑ̃=lə=pa=pi=jɔ̃=də=sε=mɛ̃=de=li=katə 15
dε=mɛ̃=finə=bεl=lə=mε=te=ʁi=fjɑ̃=tə=puʁ=sε=sɛ̃k=ɡʁifə 14
la=famə=sə=ʁə=lε=və=sε=ʃə=vø=flɔ=tɑ̃=dɑ̃=zy=nə=bʁi=zə=ki=la=kwafə 19
εllə=de=ʃi=ʁe=lε=zεlə=dy=vɔ=la=ti=lə=dœ̃=ʒεs=tə=bʁys=tə=ə=ta=vεk=y=nəɛ̃=kʁwa=ja=blə=atə 25

œ̃=su=ʁiʁə=dɔ=si=lə=sə=ʁə=pɑ̃=ta=lɔʁ=syʁ=sε=lε=və=de=li=sjøzə 18
kɔ=mə=si=œ̃=de=mɔ̃=se=tε=ɑ̃=pʁi=də=sɔ̃=nεs=pʁi 14
səl=sɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃də=sɔ=li=ty=də=dɑ̃=sε=tə=tʁɑ̃s=fɔʁ=ma=sjɔ̃=syʁ=vi 18
də=ʁje=sa=bo=te=a=pa=ʁɑ̃tə=sə=ka=ʃəy=nə=fa=mə=a=fʁøzə 16

kɔ=mə=si=sɔ̃=mas=kə=də=və=luʁ 9
ne=tε=kə=dy=ve=ʁə=və=ʁi=ta=blə 10
ki=sə=ʁε=tɔ̃=be=a=pʁə=zœ̃=və=ky=ɛ̃s=ta=blə 13
e=y=nə=pʁi=zɔ̃=də=fεʁ=lɑ̃=və=lɔ=pə=puʁ=tu=ʒuʁ 14

dy=sɑ̃=ku=lə=lə=lɔ̃=də=sε=ʒu=si=klεʁ 11
lə=su=ʁiʁ=dis=pa=ʁε=dɑ̃=zœ̃=bʁu=jaʁ 10
la=ly=nə=ε=si=ɡʁɔ=sə=sə=swaʁ 9
e=œ̃=dεs=tɛ̃=fy=nεs=tə=sə=pʁe=pa=ʁə=dɑ̃=lεʁ 13

lε=zε=lə=blɑ̃=ʃə=dy=pa=pi=j=ɔ̃=sɑ̃=vɔ=lə 13
lwɛ̃=də=sɔ̃=kɔʁ=ze=də=sɔ̃=nεs=pʁi 9
plys=ʁj=ɛ̃=na=dɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=e=də=pʁi 11
lə=ɡla=fy=nεs=tə=tɛ̃=tə=le=ʒεʁ=me=o=sɔl 12

la=mɔʁ=sə=fε=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=dɑ̃=zy=nə=pœʁ=paʁ=fε=tə 14
œ̃=pɔ=ɲaʁ=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=œ̃=kɔʁ=si=fε=blə 11
la=vi=pʁɑ̃=də=nu=sε=tə=fa=sə=ε=ma=blə 12
e=syb=zis=tə=ə=tεʁ=nə=lə=mɑ̃=dɑ̃=nɔ=tʁə=tε=tə 14

lə=su=və=niʁ=də=sε=tə=fa=mə=o=zε=lə=blɑ̃=ʃə 14
ʁe=pɑ̃=dɑ̃=sa=tʁis=tε=sə=dɑ̃=lε=plε=nə 11
e=sɔ̃=du=pwa=zɔ̃=dɑ̃=lε=fɔ̃=tε=nə 10
dε=sɑ̃=ɡlodə=zɑ̃=dɑ̃=dε=mɔ̃=ta=ʒə=tεl=dε=za=va=lɑ̃ʃə 14

y=nə=fa=mə=ki=tj=ɛ̃=dɑ̃=sa=mɛ̃ 10
lə=dεs=tɛ̃=dy=mɔ̃=də=ε=dε=zε=tʁə 10
y=nə=fa=mə=ki=tj=ɛ̃=dɑ̃=sɔ̃=sɛ̃ 10
y=nə=fo=kɔ=mə=si=εl=lə=e=tε=sa=mεʁ=ə 13

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
09/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Mort
Du 07/09/2010 00:00

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.