Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Jeu.

Le Poème

La reine joue tantôt le fou, tantôt la tour.
La frénésie de ses talons sur le plateau,
Sa morbidesse valsant sur mon échafaud,
Pièce maitresse qui se joue de mon amour…

Tantôt sur une case noir, tantôt sur une blanche,
Pavane sans embarras sa félinité,
S’ébattant de ma dévotion illimitée,
Espérant niaisement que mon cœur s’épanche…

Vile damoiselle fraîchement couronné… .
L’élégiaque sirène assoupie en toi m’attise
Vile convoitise, sans aucune logique en mise
N’étant qu’un pion noir sans once d’opiniâtreté

Oblitère la vision de cette femme appétée,
La dame à déjà son cœur piquer au vif
Elle subsistera, semblable à un abessif
La noirceur des tourments viendront me dévorer

Déposséder d’elle, quinte flush royale dépeuplé,
Un biseauteur finirait par la subroger…
A croire qu’il est éprouvant pour moi de tricher,
Ne remédiant aux cupidités du passé…

De mon bunker d’acier glacial et maussade
Je l’épie qui virevolte, chantonnant un air léger,
Claquemurant contre ses seins un nouveau cahier,
Un livre aux flancs soigné, avec peu d’algarade…

Auparavant, nous avions aussi notre bouquin,
Sa couverture cisaillée par ma jalousie
L’intérieur raturé par tes finauderies… .
Des douleurs présentent qui paraissent pourtant si loin… .

Ce recueil cuivrer est sous un tas de poussière
Ces petits flocons qui recouvrent les hivers gelés,
Caractéristique de ces nuits de cauchemars hantés…
Il aurait du finir en cendre, incinérer…

Voulant être auprès du cœur de la convoité,
Il survit, semblant avoir suspendu son temps,
Pourtant, j’ai déchiré ses nombreux feuillets blancs
Mais je ne peux amorcer un autre imprimé…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Squally

Poète Squally

Squally a publié sur le site 10 écrits. Squally est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Jeu.la=rei=ne=joue=tan=tôt=le=fou=tan=tôt=la=tour 12
la=fré=né=sie=de=ses=ta=lons=sur=le=pla=teau 12
sa=mor=bi=des=se=val=sant=sur=mon=é=cha=faud 12
piè=ce=mai=tres=se=qui=se=joue=de=mon=a=mour 12

tan=tôt=sur=une=ca=se=noir=tan=tôt=sur=u=ne=blanche 13
pa=va=ne=sans=em=bar=ras=sa=fé=li=ni=té 12
sé=bat=tant=de=ma=dé=vo=ti=on=illi=mi=tée 12
es=pé=rant=niai=se=ment=que=mon=cœur=sé=pan=che 12

vi=le=da=moi=sel=le=fraî=che=ment=cou=ron=né 12
lé=lé=gia=que=si=rèneas=sou=pie=en=toi=mat=tise 12
vile=con=voi=ti=se=sans=au=cu=ne=lo=gi=queen=mise 13
né=tant=quun=pion=noir=sans=once=do=pi=niâ=tre=té 12

obli=tère=la=vi=sion=de=cet=te=fem=meap=pé=tée 12
la=da=me=à=dé=jà=son=cœur=pi=quer=au=vif 12
elle=sub=siste=ra=sem=bla=ble=à=un=a=bes=sif 12
la=noir=ceur=des=tour=ments=vien=dront=me=dé=vo=rer 12

dé=pos=sé=der=del=le=quinte=flu=sh=roya=le=dé=peu=plé 14
un=bi=seau=teur=fi=ni=rait=par=la=su=bro=ger 12
a=croire=quil=est=é=prou=vant=pour=moi=de=tri=cher 12
ne=re=mé=diant=aux=cu=pi=di=tés=du=pas=sé 12

de=mon=bun=ker=da=cier=gla=cial=et=maus=sa=de 12
je=lé=pie=qui=vire=vol=te=chan=ton=nant=un=air=lé=ger 14
cla=que=mu=rant=contre=ses=seins=un=nou=veau=ca=hier 12
un=livre=aux=flancs=soi=gné=a=vec=peu=dal=ga=rade 12

au=pa=ra=vant=nous=a=vions=aus=si=notre=bou=quin 12
sa=cou=ver=tu=re=ci=saillée=par=ma=ja=lou=sie 12
lin=té=rieur=ra=tu=ré=par=tes=fi=nau=de=ries 12
des=dou=leurs=présen=tent=qui=pa=rais=sent=pour=tant=si=loin 13

ce=re=cueil=cui=vrer=est=sous=un=tas=de=pous=sière 12
ces=pe=tits=flo=cons=qui=re=couvrent=les=hi=vers=ge=lés 13
ca=rac=té=ris=ti=que=de=ces=nuits=de=cauche=mars=han=tés 14
il=au=rait=du=fi=nir=en=cendre=in=ci=né=rer 12

vou=lant=être=au=près=du=cœur=de=la=con=voi=té 12
il=sur=vit=sem=blant=a=voir=sus=pen=du=son=temps 12
pour=tant=jai=dé=chi=ré=ses=nom=breux=feu=illets=blancs 12
mais=je=ne=peux=a=mor=cer=un=autre=im=pri=mé 12
Phonétique : Le Jeu.la ʁεnə ʒu tɑ̃to lə fu, tɑ̃to la tuʁ.
la fʁenezi də sε talɔ̃ syʁ lə plato,
sa mɔʁbidεsə valsɑ̃ syʁ mɔ̃n- eʃafo,
pjεsə mεtʁεsə ki sə ʒu də mɔ̃n- amuʁ…

tɑ̃to syʁ ynə kazə nwaʁ, tɑ̃to syʁ ynə blɑ̃ʃə,
pavanə sɑ̃z- ɑ̃baʁa sa felinite,
sebatɑ̃ də ma devɔsjɔ̃ ilimite,
εspeʁɑ̃ njεsəmɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ sepɑ̃ʃə…

vilə damwazεllə fʁεʃəmɑ̃ kuʁɔne…
leleʒjakə siʁεnə asupi ɑ̃ twa matizə
vilə kɔ̃vwatizə, sɑ̃z- okynə lɔʒikə ɑ̃ mizə
netɑ̃ kœ̃ pjɔ̃ nwaʁ sɑ̃z- ɔ̃sə dɔpinjatʁəte

ɔblitεʁə la vizjɔ̃ də sεtə famə apete,
la damə a deʒa sɔ̃ kœʁ pike o vif
εllə sybzistəʁa, sɑ̃blablə a œ̃n- abesif
la nwaʁsœʁ dε tuʁmɑ̃ vjɛ̃dʁɔ̃ mə devɔʁe

depɔsede dεllə, kɛ̃tə flyʃ ʁwajalə depəple,
œ̃ bizotœʁ finiʁε paʁ la sybʁɔʒe…
a kʁwaʁə kil εt- epʁuvɑ̃ puʁ mwa də tʁiʃe,
nə ʁəmedjɑ̃ o kypidite dy pase…

də mɔ̃ bœ̃ke dasje ɡlasjal e mosadə
ʒə lepi ki viʁəvɔltə, ʃɑ̃tɔnɑ̃ œ̃n- εʁ leʒe,
klakəmyʁɑ̃ kɔ̃tʁə sε sɛ̃z- œ̃ nuvo kaje,
œ̃ livʁə o flɑ̃k swaɲe, avεk pø dalɡaʁadə…

opaʁavɑ̃, nuz- avjɔ̃z- osi nɔtʁə bukɛ̃,
sa kuvεʁtyʁə sizaje paʁ ma ʒaluzi
lɛ̃teʁjœʁ ʁatyʁe paʁ tε finodəʁi…
dε dulœʁ pʁezɑ̃te ki paʁεse puʁtɑ̃ si lwɛ̃…

sə ʁəkœj kɥivʁe ε suz- œ̃ tas də pusjεʁə
sε pəti flɔkɔ̃ ki ʁəkuvʁe lεz- ivεʁ ʒəle,
kaʁakteʁistikə də sε nɥi də koʃəmaʁ-ɑ̃te…
il oʁε dy finiʁ ɑ̃ sɑ̃dʁə, ɛ̃sineʁe…

vulɑ̃ εtʁə opʁε dy kœʁ də la kɔ̃vwate,
il syʁvi, sɑ̃blɑ̃ avwaʁ syspɑ̃dy sɔ̃ tɑ̃,
puʁtɑ̃, ʒε deʃiʁe sε nɔ̃bʁø fœjε blɑ̃
mε ʒə nə pøz- amɔʁse œ̃n- otʁə ɛ̃pʁime…
Syllabes Phonétique : Le Jeu.la=ʁε=nə=ʒu=tɑ̃=to=lə=fu=tɑ̃=to=la=tuʁ 12
la=fʁe=ne=zi=də=sε=ta=lɔ̃=syʁ=lə=pla=to 12
sa=mɔʁ=bi=dε=sə=val=sɑ̃=syʁ=mɔ̃=ne=ʃa=fo 12
pjε=sə=mε=tʁε=sə=ki=sə=ʒu=də=mɔ̃=na=muʁ 12

tɑ̃=to=syʁ=ynə=ka=zə=nwaʁ=tɑ̃=to=syʁ=y=nə=blɑ̃ʃə 13
pa=va=nə=sɑ̃=zɑ̃=ba=ʁa=sa=fe=li=ni=te 12
se=ba=tɑ̃=də=ma=de=vɔ=sjɔ̃=i=li=mi=te 12
εs=pe=ʁɑ̃=njε=sə=mɑ̃=kə=mɔ̃=kœʁ=se=pɑ̃=ʃə 12

vi=lə=da=mwa=zεl=lə=fʁε=ʃə=mɑ̃=ku=ʁɔ=ne 12
le=le=ʒjakə=si=ʁε=nə=a=su=pi=ɑ̃=twa=matizə 12
vilə=kɔ̃=vwa=ti=zə=sɑ̃=zo=ky=nə=lɔ=ʒi=kəɑ̃=mizə 13
ne=tɑ̃=kœ̃=pjɔ̃=nwaʁ=sɑ̃=zɔ̃sə=dɔ=pi=nja=tʁə=te 12

ɔ=bli=tεʁə=la=vi=zjɔ̃də=sε=tə=fa=məa=pe=te 12
la=da=mə=a=de=ʒa=sɔ̃=kœʁ=pi=ke=o=vif 12
εllə=syb=zistə=ʁa=sɑ̃=bla=blə=a=œ̃=na=be=sif 12
la=nwaʁ=sœʁ=dε=tuʁ=mɑ̃=vjɛ̃=dʁɔ̃=mə=de=vɔ=ʁe 12

de=pɔse=de=dεllə=kɛ̃tə=flyʃ=ʁwa=ja=lə=de=pə=ple 12
œ̃=bi=zo=tœʁ=fi=ni=ʁε=paʁ=la=sy=bʁɔ=ʒe 12
a=kʁwaʁə=kil=ε=te=pʁu=vɑ̃=puʁ=mwa=də=tʁi=ʃe 12
nə=ʁə=me=djɑ̃=o=ky=pi=di=te=dy=pa=se 12

də=mɔ̃=bœ̃=ke=da=sje=ɡla=sjal=e=mo=sa=də 12
ʒə=le=pi=ki=viʁə=vɔl=tə=ʃɑ̃=tɔ=nɑ̃=œ̃=nεʁ=le=ʒe 14
klakə=my=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=sε=sɛ̃=zœ̃=nu=vo=ka=je 12
œ̃=livʁə=o=flɑ̃k=swa=ɲe=a=vεk=pø=dal=ɡa=ʁadə 12

o=pa=ʁa=vɑ̃=nu=za=vjɔ̃=zo=si=nɔtʁə=bu=kɛ̃ 12
sa=ku=vεʁ=tyʁə=si=za=je=paʁ=ma=ʒa=lu=zi 12
lɛ̃=te=ʁjœʁ=ʁa=ty=ʁe=paʁ=tε=fi=no=də=ʁi 12
dε=du=lœʁ=pʁe=zɑ̃=te=ki=pa=ʁεse=puʁ=tɑ̃=si=lwɛ̃ 13

sə=ʁə=kœj=kɥi=vʁe=ε=su=zœ̃=tas=də=pu=sjεʁə 12
sεpə=ti=flɔ=kɔ̃=ki=ʁə=ku=vʁe=lε=zi=vεʁ=ʒə=le 13
ka=ʁak=te=ʁis=tikə=də=sε=nɥi=də=ko=ʃə=maʁ-ɑ̃=te 14
il=o=ʁε=dy=fi=niʁ=ɑ̃=sɑ̃dʁə=ɛ̃=si=ne=ʁe 12

vu=lɑ̃=εtʁə=o=pʁε=dy=kœʁ=də=la=kɔ̃=vwa=te 12
il=syʁ=vi=sɑ̃=blɑ̃=a=vwaʁ=sys=pɑ̃=dy=sɔ̃=tɑ̃ 12
puʁ=tɑ̃=ʒε=de=ʃi=ʁe=sε=nɔ̃=bʁø=fœj=ε=blɑ̃ 12
mεʒə=nə=pø=za=mɔʁ=se=œ̃=no=tʁə=ɛ̃=pʁi=me 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
11/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 18/12/2011 04:41

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.