Poeme : Le Jeu.

Le Jeu.

La reine joue tantôt le fou, tantôt la tour.
La frénésie de ses talons sur le plateau,
Sa morbidesse valsant sur mon échafaud,
Pièce maitresse qui se joue de mon amour…

Tantôt sur une case noir, tantôt sur une blanche,
Pavane sans embarras sa félinité,
S’ébattant de ma dévotion illimitée,
Espérant niaisement que mon cœur s’épanche…

Vile damoiselle fraîchement couronné… .
L’élégiaque sirène assoupie en toi m’attise
Vile convoitise, sans aucune logique en mise
N’étant qu’un pion noir sans once d’opiniâtreté

Oblitère la vision de cette femme appétée,
La dame à déjà son cœur piquer au vif
Elle subsistera, semblable à un abessif
La noirceur des tourments viendront me dévorer

Déposséder d’elle, quinte flush royale dépeuplé,
Un biseauteur finirait par la subroger…
A croire qu’il est éprouvant pour moi de tricher,
Ne remédiant aux cupidités du passé…

De mon bunker d’acier glacial et maussade
Je l’épie qui virevolte, chantonnant un air léger,
Claquemurant contre ses seins un nouveau cahier,
Un livre aux flancs soigné, avec peu d’algarade…

Auparavant, nous avions aussi notre bouquin,
Sa couverture cisaillée par ma jalousie
L’intérieur raturé par tes finauderies… .
Des douleurs présentent qui paraissent pourtant si loin… .

Ce recueil cuivrer est sous un tas de poussière
Ces petits flocons qui recouvrent les hivers gelés,
Caractéristique de ces nuits de cauchemars hantés…
Il aurait du finir en cendre, incinérer…

Voulant être auprès du cœur de la convoité,
Il survit, semblant avoir suspendu son temps,
Pourtant, j’ai déchiré ses nombreux feuillets blancs
Mais je ne peux amorcer un autre imprimé…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Jeu.

  la=rei=ne=joue=tan=tôt=le=fou=tan=tôt=la=tour 12
  la=fré=né=sie=de=ses=ta=lons=sur=le=pla=teau 12
  sa=mor=bi=des=se=val=sant=sur=mon=é=cha=faud 12
  piè=ce=mai=tres=se=qui=se=joue=de=mon=a=mour 12

  tan=tôt=sur=une=ca=se=noir=tan=tôt=sur=u=ne=blanche 13
  pa=va=ne=sans=em=bar=ras=sa=fé=li=ni=té 12
  sé=bat=tant=de=ma=dé=vo=ti=on=illi=mi=tée 12
  es=pé=rant=niai=se=ment=que=mon=cœur=sé=pan=che 12

  vi=le=da=moi=sel=le=fraî=che=ment=cou=ron=né 12
  lé=lé=gia=que=si=rèneas=sou=pie=en=toi=mat=tise 12
  vile=con=voi=ti=se=sans=au=cu=ne=lo=gi=queen=mise 13
  né=tant=quun=pion=noir=sans=once=do=pi=niâ=tre=té 12

  obli=tère=la=vi=sion=de=cet=te=fem=meap=pé=tée 12
  la=da=me=à=dé=jà=son=cœur=pi=quer=au=vif 12
  elle=sub=siste=ra=sem=bla=ble=à=un=a=bes=sif 12
  la=noir=ceur=des=tour=ments=vien=dront=me=dé=vo=rer 12

  dé=pos=sé=der=del=le=quinte=flu=sh=roya=le=dé=peu=plé 14
  un=bi=seau=teur=fi=ni=rait=par=la=su=bro=ger 12
  a=croire=quil=est=é=prou=vant=pour=moi=de=tri=cher 12
  ne=re=mé=diant=aux=cu=pi=di=tés=du=pas=sé 12

  de=mon=bun=ker=da=cier=gla=cial=et=maus=sa=de 12
  je=lé=pie=qui=vire=vol=te=chan=ton=nant=un=air=lé=ger 14
  cla=que=mu=rant=contre=ses=seins=un=nou=veau=ca=hier 12
  un=livre=aux=flancs=soi=gné=a=vec=peu=dal=ga=rade 12

  au=pa=ra=vant=nous=a=vions=aus=si=notre=bou=quin 12
  sa=cou=ver=tu=re=ci=saillée=par=ma=ja=lou=sie 12
  lin=té=rieur=ra=tu=ré=par=tes=fi=nau=de=ries 12
  des=dou=leurs=présen=tent=qui=pa=rais=sent=pour=tant=si=loin 13

  ce=re=cueil=cui=vrer=est=sous=un=tas=de=pous=sière 12
  ces=pe=tits=flo=cons=qui=re=couvrent=les=hi=vers=ge=lés 13
  ca=rac=té=ris=ti=que=de=ces=nuits=de=cauche=mars=han=tés 14
  il=au=rait=du=fi=nir=en=cendre=in=ci=né=rer 12

  vou=lant=être=au=près=du=cœur=de=la=con=voi=té 12
  il=sur=vit=sem=blant=a=voir=sus=pen=du=son=temps 12
  pour=tant=jai=dé=chi=ré=ses=nom=breux=feu=illets=blancs 12
  mais=je=ne=peux=a=mor=cer=un=autre=im=pri=mé 12
 • Phonétique : Le Jeu.

  la ʁεnə ʒu tɑ̃to lə fu, tɑ̃to la tuʁ.
  la fʁenezi də sε talɔ̃ syʁ lə plato,
  sa mɔʁbidεsə valsɑ̃ syʁ mɔ̃n- eʃafo,
  pjεsə mεtʁεsə ki sə ʒu də mɔ̃n- amuʁ…

  tɑ̃to syʁ ynə kazə nwaʁ, tɑ̃to syʁ ynə blɑ̃ʃə,
  pavanə sɑ̃z- ɑ̃baʁa sa felinite,
  sebatɑ̃ də ma devɔsjɔ̃ ilimite,
  εspeʁɑ̃ njεsəmɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ sepɑ̃ʃə…

  vilə damwazεllə fʁεʃəmɑ̃ kuʁɔne…
  leleʒjakə siʁεnə asupi ɑ̃ twa matizə
  vilə kɔ̃vwatizə, sɑ̃z- okynə lɔʒikə ɑ̃ mizə
  netɑ̃ kœ̃ pjɔ̃ nwaʁ sɑ̃z- ɔ̃sə dɔpinjatʁəte

  ɔblitεʁə la vizjɔ̃ də sεtə famə apete,
  la damə a deʒa sɔ̃ kœʁ pike o vif
  εllə sybzistəʁa, sɑ̃blablə a œ̃n- abesif
  la nwaʁsœʁ dε tuʁmɑ̃ vjɛ̃dʁɔ̃ mə devɔʁe

  depɔsede dεllə, kɛ̃tə flyʃ ʁwajalə depəple,
  œ̃ bizotœʁ finiʁε paʁ la sybʁɔʒe…
  a kʁwaʁə kil εt- epʁuvɑ̃ puʁ mwa də tʁiʃe,
  nə ʁəmedjɑ̃ o kypidite dy pase…

  də mɔ̃ bœ̃ke dasje ɡlasjal e mosadə
  ʒə lepi ki viʁəvɔltə, ʃɑ̃tɔnɑ̃ œ̃n- εʁ leʒe,
  klakəmyʁɑ̃ kɔ̃tʁə sε sɛ̃z- œ̃ nuvo kaje,
  œ̃ livʁə o flɑ̃k swaɲe, avεk pø dalɡaʁadə…

  opaʁavɑ̃, nuz- avjɔ̃z- osi nɔtʁə bukɛ̃,
  sa kuvεʁtyʁə sizaje paʁ ma ʒaluzi
  lɛ̃teʁjœʁ ʁatyʁe paʁ tε finodəʁi…
  dε dulœʁ pʁezɑ̃te ki paʁεse puʁtɑ̃ si lwɛ̃…

  sə ʁəkœj kɥivʁe ε suz- œ̃ tas də pusjεʁə
  sε pəti flɔkɔ̃ ki ʁəkuvʁe lεz- ivεʁ ʒəle,
  kaʁakteʁistikə də sε nɥi də koʃəmaʁ-ɑ̃te…
  il oʁε dy finiʁ ɑ̃ sɑ̃dʁə, ɛ̃sineʁe…

  vulɑ̃ εtʁə opʁε dy kœʁ də la kɔ̃vwate,
  il syʁvi, sɑ̃blɑ̃ avwaʁ syspɑ̃dy sɔ̃ tɑ̃,
  puʁtɑ̃, ʒε deʃiʁe sε nɔ̃bʁø fœjε blɑ̃
  mε ʒə nə pøz- amɔʁse œ̃n- otʁə ɛ̃pʁime…
 • Syllabes Phonétique : Le Jeu.

  la=ʁε=nə=ʒu=tɑ̃=to=lə=fu=tɑ̃=to=la=tuʁ 12
  la=fʁe=ne=zi=də=sε=ta=lɔ̃=syʁ=lə=pla=to 12
  sa=mɔʁ=bi=dε=sə=val=sɑ̃=syʁ=mɔ̃=ne=ʃa=fo 12
  pjε=sə=mε=tʁε=sə=ki=sə=ʒu=də=mɔ̃=na=muʁ 12

  tɑ̃=to=syʁ=ynə=ka=zə=nwaʁ=tɑ̃=to=syʁ=y=nə=blɑ̃ʃə 13
  pa=va=nə=sɑ̃=zɑ̃=ba=ʁa=sa=fe=li=ni=te 12
  se=ba=tɑ̃=də=ma=de=vɔ=sjɔ̃=i=li=mi=te 12
  εs=pe=ʁɑ̃=njε=sə=mɑ̃=kə=mɔ̃=kœʁ=se=pɑ̃=ʃə 12

  vi=lə=da=mwa=zεl=lə=fʁε=ʃə=mɑ̃=ku=ʁɔ=ne 12
  le=le=ʒjakə=si=ʁε=nə=a=su=pi=ɑ̃=twa=matizə 12
  vilə=kɔ̃=vwa=ti=zə=sɑ̃=zo=ky=nə=lɔ=ʒi=kəɑ̃=mizə 13
  ne=tɑ̃=kœ̃=pjɔ̃=nwaʁ=sɑ̃=zɔ̃sə=dɔ=pi=nja=tʁə=te 12

  ɔ=bli=tεʁə=la=vi=zjɔ̃də=sε=tə=fa=məa=pe=te 12
  la=da=mə=a=de=ʒa=sɔ̃=kœʁ=pi=ke=o=vif 12
  εllə=syb=zistə=ʁa=sɑ̃=bla=blə=a=œ̃=na=be=sif 12
  la=nwaʁ=sœʁ=dε=tuʁ=mɑ̃=vjɛ̃=dʁɔ̃=mə=de=vɔ=ʁe 12

  de=pɔse=de=dεllə=kɛ̃tə=flyʃ=ʁwa=ja=lə=de=pə=ple 12
  œ̃=bi=zo=tœʁ=fi=ni=ʁε=paʁ=la=sy=bʁɔ=ʒe 12
  a=kʁwaʁə=kil=ε=te=pʁu=vɑ̃=puʁ=mwa=də=tʁi=ʃe 12
  nə=ʁə=me=djɑ̃=o=ky=pi=di=te=dy=pa=se 12

  də=mɔ̃=bœ̃=ke=da=sje=ɡla=sjal=e=mo=sa=də 12
  ʒə=le=pi=ki=viʁə=vɔl=tə=ʃɑ̃=tɔ=nɑ̃=œ̃=nεʁ=le=ʒe 14
  klakə=my=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=sε=sɛ̃=zœ̃=nu=vo=ka=je 12
  œ̃=livʁə=o=flɑ̃k=swa=ɲe=a=vεk=pø=dal=ɡa=ʁadə 12

  o=pa=ʁa=vɑ̃=nu=za=vjɔ̃=zo=si=nɔtʁə=bu=kɛ̃ 12
  sa=ku=vεʁ=tyʁə=si=za=je=paʁ=ma=ʒa=lu=zi 12
  lɛ̃=te=ʁjœʁ=ʁa=ty=ʁe=paʁ=tε=fi=no=də=ʁi 12
  dε=du=lœʁ=pʁe=zɑ̃=te=ki=pa=ʁεse=puʁ=tɑ̃=si=lwɛ̃ 13

  sə=ʁə=kœj=kɥi=vʁe=ε=su=zœ̃=tas=də=pu=sjεʁə 12
  sεpə=ti=flɔ=kɔ̃=ki=ʁə=ku=vʁe=lε=zi=vεʁ=ʒə=le 13
  ka=ʁak=te=ʁis=tikə=də=sε=nɥi=də=ko=ʃə=maʁ-ɑ̃=te 14
  il=o=ʁε=dy=fi=niʁ=ɑ̃=sɑ̃dʁə=ɛ̃=si=ne=ʁe 12

  vu=lɑ̃=εtʁə=o=pʁε=dy=kœʁ=də=la=kɔ̃=vwa=te 12
  il=syʁ=vi=sɑ̃=blɑ̃=a=vwaʁ=sys=pɑ̃=dy=sɔ̃=tɑ̃ 12
  puʁ=tɑ̃=ʒε=de=ʃi=ʁe=sε=nɔ̃=bʁø=fœj=ε=blɑ̃ 12
  mεʒə=nə=pø=za=mɔʁ=se=œ̃=no=tʁə=ɛ̃=pʁi=me 12

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
09/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 18/12/2011 04:41

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Squally