Poeme-France : Lecture Écrit Divers

Poeme : La Bière À Nini

Poème Divers
Publié le 05/07/2011 11:36

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : (Bf) Thea (Bf)

La Bière À Nini

Ce midi Nini me disait TONNERRE DE BREST de ce boulot à la GAULOISE
Ce soir va me falloir bonne bière fraiche, si possible plus forte que la CERVOISE
Rejouer Arthur et la table ronde, LANCELOT et MORGANE en bonne compagnie
Si vous lui offrez une blonde légère, que ca soit pas une bimbo, mais une PERONI

Mieux vaut un CARDINAL à Fribourg qu’un pape à Rome, crient les suissesses
Vaut-il mieux croire NOSTRADAMUS ou lire son avenir dans une GUINESS
Après avoir pris en stage, le YETI, la BETE DES VOSGES, BELZEBUTH réunis
Elle aspire à plus de PRESTIGE, une HINANO de notre grande sœur de Tahiti

Dédicaçons-là à la manière des Lez Games en hommage à notre chère PORTER
La fontaine de jouvence n’est qu’un MYTHOS, mais pas pour une PILSNER
Rubens l’avait peinte avant nous cette PECHERESSE et son FRUIT DEFENDU
La pomme de NEWTON frappe mieux qu’un METEOR en 1664, c’est tout vu

Vous l’aurez compris, ce soir c’est OKTOBERFEST pour la KOENIGIN
Evénement à marquer d’une PIETRA brune, en amitié blanche et DIVINE
LÖWENBRÄU rugit envers BOCK, CORBEAU, GIRAFES et GALOPIN
Coup de BOTTES à la MORT-SUBITE, noble CHEVALIER, tout ira bien

Prost, Cheers, Tchin-tchin, Gezondheid, Salute
 • Pieds Hyphénique: La Bière À Nini

  ce=mi=di=ni=ni=me=di=sait=ton=ner=re=de=brest=de=ce=bou=lot=à=la=gau=loi=se 22
  ce=soir=va=me=fal=loir=bonne=biè=re=frai=che=si=pos=si=ble=plus=for=te=que=la=cer=voise 22
  re=jouer=ar=thur=et=la=table=ron=de=lan=ce=lot=et=mor=ga=ne=en=bon=ne=com=pa=gnie 22
  si=vous=lui=of=frez=une=blon=de=lé=gè=re=que=ca=soit=pas=u=ne=bim=bo=mais=u=ne=pe=ro=ni 25

  mieux=vaut=un=car=di=nal=à=fri=bourg=quun=pa=pe=à=ro=me=crient=les=suis=sesses 19
  vaut=til=mieux=croi=re=no=stra=da=mus=ou=li=re=son=a=ve=nir=dans=u=ne=gui=ness 21
  après=a=voir=pris=en=stage=le=ye=ti=la=be=te=des=vos=ges=bel=ze=bu=th=ré=u=nis 22
  elleas=pire=à=plus=de=pres=ti=ge=u=ne=hi=na=no=de=no=tre=gran=de=sœur=de=ta=hi=ti 23

  dé=di=ca=çons=là=à=la=ma=nière=des=lez=ga=mes=en=hom=ma=geà=no=tre=chè=re=por=ter 23
  la=fon=tai=ne=de=jou=ven=ce=nest=quun=my=thos=mais=pas=pour=u=ne=pils=ner 19
  ru=bens=la=vait=pein=te=a=vant=nous=cet=te=pe=che=res=se=et=son=fruit=de=fen=du 21
  la=pomme=de=new=ton=frap=pe=mieux=quun=me=teor=en=mille=six=cent=soixan=te=qua=tre=cest=tout=vu 22

  vous=lau=rez=com=pris=ce=soir=cest=ok=to=ber=fest=pour=la=koe=ni=gin 17
  evé=ne=ment=à=mar=quer=du=ne=pie=tra=bru=ne=en=a=mi=ti=é=blan=che=et=di=vine 22
  lö=wen=bräu=ru=git=en=vers=bo=ck=cor=beau=gi=ra=fes=et=ga=lo=pin 18
  coup=de=bot=tes=à=la=mort=su=bi=te=no=ble=che=va=li=er=tout=i=ra=bien 20

  prost=cheers=t=chin=t=chin=ge=zond=heid=sa=lu=te 12
 • Phonétique : La Bière À Nini

  sə midi nini mə dizε tɔneʁə də bʁεst də sə bulo a la ɡolwazə
  sə swaʁ va mə falwaʁ bɔnə bjεʁə fʁεʃə, si pɔsiblə plys fɔʁtə kə la sεʁvwazə
  ʁəʒue aʁtyʁ e la tablə ʁɔ̃də, lɑ̃səlo e mɔʁɡanə ɑ̃ bɔnə kɔ̃paɲi
  si vu lɥi ɔfʁez- ynə blɔ̃də leʒεʁə, kə ka swa pa ynə bɛ̃bo, mεz- ynə pəʁɔni

  mjø vo œ̃ kaʁdinal a fʁibuʁɡ kœ̃ papə a ʁɔmə, kʁje lε sɥisesə
  vo til mjø kʁwaʁə nɔstʁadamysz- u liʁə sɔ̃n- avəniʁ dɑ̃z- ynə ɡinεs
  apʁεz- avwaʁ pʁiz- ɑ̃ staʒə, lə iəti, la bətə dε vɔzʒə, bεlzəbyt ʁeyni
  εllə aspiʁə a plys də pʁεstiʒə, ynə inano də nɔtʁə ɡʁɑ̃də sœʁ də taiti

  dedikasɔ̃ la a la manjεʁə dε le ɡaməz- ɑ̃n- ɔmaʒə a nɔtʁə ʃεʁə pɔʁte
  la fɔ̃tεnə də ʒuvɑ̃sə nε kœ̃ mito, mε pa puʁ ynə pilsne
  ʁybɛ̃ lavε pɛ̃tə avɑ̃ nu sεtə pεʃəʁεsə e sɔ̃ fʁɥi dəfɑ̃dy
  la pɔmə də nεwtɔ̃ fʁapə mjø kœ̃ mətəɔʁ ɑ̃ milə si- sɑ̃ swasɑ̃tə katʁə, sε tu vy

  vu loʁe kɔ̃pʁi, sə swaʁ sεt- ɔktɔbεʁfεst puʁ la koəniʒɛ̃
  əvenəmɑ̃ a maʁke dynə pjεtʁa bʁynə, ɑ̃n- amitje blɑ̃ʃə e divinə
  lɔwɑ̃bʁy ʁyʒi ɑ̃vεʁ bɔk, kɔʁbo, ʒiʁafəz- e ɡalɔpɛ̃
  ku də bɔtəz- a la mɔʁ sybitə, nɔblə ʃəvalje, tut- iʁa bjɛ̃

  pʁɔst, ʃiʁ, tʃɛ̃ tʃɛ̃, ʒəzɔ̃dεd, salytə
 • Pieds Phonétique : La Bière À Nini

  sə=mi=di=ni=ni=mə=di=zε=tɔ=ne=ʁə=də=bʁεst=də=sə=bu=lo=a=la=ɡo=lwa=zə 22
  sə=swaʁ=va=mə=fa=lwaʁ=bɔ=nə=bjε=ʁə=fʁε=ʃə=si=pɔ=si=blə=plys=fɔʁ=tə=kə=la=sεʁ=vwa=zə 24
  ʁə=ʒu=e=aʁ=tyʁ=e=la=ta=blə=ʁɔ̃=də=lɑ̃=sə=lo=e=mɔʁ=ɡa=nə=ɑ̃=bɔ=nə=kɔ̃=pa=ɲi 24
  si=vu=lɥi=ɔ=fʁe=zynə=blɔ̃=də=le=ʒε=ʁə=kə=ka=swa=pa=y=nə=bɛ̃=bo=mε=zy=nə=pə=ʁɔ=ni 25

  mj=ø=vo=œ̃=kaʁ=di=nal=a=fʁi=buʁɡ=kœ̃=pa=pə=a=ʁɔ=mə=kʁj=e=lε=sɥi=se=sə 22
  vo=til=mjø=kʁwa=ʁə=nɔs=tʁa=da=mys=zu=li=ʁə=sɔ̃=na=və=niʁ=dɑ̃=zy=nə=ɡi=nε=sə 22
  a=pʁε=za=vwaʁ=pʁi=zɑ̃=staʒə=lə=i=ə=ti=la=bə=tə=dε=vɔz=ʒə=bεl=zə=byt=ʁe=y=ni 23
  εlləas=piʁə=a=plys=də=pʁεs=ti=ʒə=y=nə=i=na=no=də=nɔ=tʁə=ɡʁɑ̃=də=sœʁ=də=ta=i=ti 23

  de=di=ka=sɔ̃=la=a=la=ma=njεʁə=dε=le=ɡa=mə=zɑ̃=nɔ=ma=ʒəa=nɔ=tʁə=ʃε=ʁə=pɔʁ=te 23
  la=fɔ̃=tε=nə=də=ʒu=vɑ̃=sə=nε=kœ̃=mi=to=mε=pa=puʁ=y=nə=pil=sne 19
  ʁy=bɛ̃=la=vε=pɛ̃=tə=a=vɑ̃=nu=sε=tə=pε=ʃə=ʁε=sə=e=sɔ̃=fʁɥi=də=fɑ̃=dy 21
  la=pɔmə=də=nεw=tɔ̃=fʁa=pə=mjø=kœ̃=mə=təɔʁ=ɑ̃=mi=lə=si=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=ka=tʁə=sε=tu=vy 24

  vu=lo=ʁe=kɔ̃=pʁi=sə=swaʁ=sε=tɔk=tɔ=bεʁ=fεst=puʁ=la=ko=ə=ni=ʒɛ̃ 18
  ə=ve=nə=mɑ̃=a=maʁ=ke=dy=nə=pjε=tʁa=bʁy=nə=ɑ̃=na=mi=tje=blɑ̃=ʃə=e=di=vinə 22
  lɔ=wɑ̃=bʁy=ʁy=ʒi=ɑ̃=vεʁ=bɔk=kɔʁ=bo=ʒi=ʁa=fə=ze=ɡa=lɔ=pɛ̃ 17
  ku=də=bɔ=tə=za=la=mɔʁ=sy=bi=tə=nɔ=blə=ʃə=va=lj=e=tu=ti=ʁa=bj=ɛ̃ 21

  pʁɔst=ʃiʁ=tʃɛ̃=tʃɛ̃=ʒə=zɔ̃=dεd=sa=ly=tə 10

PostScriptum

Je paie la tournée à mes lecteurs, lol

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/07/2011 12:37Solfege34

génial tout simplement génial en l’honneur de l’inano de Tahiti où j’y ai ma famille et pour tous ces mots qui m’ont bien amusé
c’est un coup de coeur Théa 😉

Auteur de Poésie
05/07/2011 14:41Papillon11

de quoi entrer dans le Guiness Book
sourire
bière qui roule perd toute sa mousse
bel arpès midi
alain

Auteur de Poésie
05/07/2011 15:45Rimailleur

Je crois que je vai maintenant aimer la biere. A votre santé.

Auteur de Poésie
06/07/2011 09:25(Bf) Thea (Bf)

Mille merci pour vos commentaires très encourageants.

Auteur de Poésie
07/07/2011 08:40Baptiste

Je n’avais jamais osé imaginer qu’on pouvait consommer de la poésie avec modération... 😉