Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : J’Aurai Aimé Flirter Avec Dame Chance

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/09/2010 09:26

L'écrit contient 267 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Modepoete

J’Aurai Aimé Flirter Avec Dame Chance

J’aurai aimé flirter avec dame chance

J’aurai aimé flirter avec dame chance
Etre ensemble rien qu’une fois au palais
Avec grande humilité on se serait montré
En haut de l’escalier comme associés de l’agence

Combien de fois ne l’ai-je pas aguiché
Je lui ai levé mille barrières ensorcelantes
En lui accordant de prendre l’âme dévorante
Le démon pour justifier ma présence d’ enteté

Mais voilà je vous le dis je ne l’ai toujours pas vu
Je la cherche depuis tant d’années, que ma foi !
Une voyante m’avait dit un jour : Tu la rencontreras
Mais quand sera-t-il jour de la réalité attendue

On m’a dit surtout fidèle ne l’attend pas
Quand elle viendra tu en seras surpris
Ton voyage pour la rencontrer n’a de prix
Elle te remboursera toujours pour que ta joie soit

Mais maintenant tu sais patience, il se peut
Qu’elle ne vienne jamais à ton devant
Aussi sera-t-il là, ta chance bien évidemment
De ne pas être perturber par un moins que mieux

Car sais-tu la chance n’apporte pas que le bonheur
Quelquefois elle retourne le bien en malheur
C’est la loterie du hasard qui décide de l’erreur
Alors mon ami ne rêve pas avant que ne soit l’heure

Maintenant je n’ose l’attendre, je la fuis
Seul je garde dans mon cœur mon besoin de bonheur
Il me garantit de vivre avec sagesse à toute heure
Et de ne plus espéré l’impossible qui s’est enfui
ÐCF
CF
 • Pieds Hyphénique: J’Aurai Aimé Flirter Avec Dame Chance

  jau=rai=ai=mé=flir=ter=a=vec=da=me=chan=ce 12

  jau=rai=ai=mé=flir=ter=a=vec=da=me=chan=ce 12
  et=re=en=sem=ble=rien=quune=fois=au=pa=lais 11
  a=vec=grande=hu=mi=li=té=on=se=se=rait=mon=tré 13
  en=haut=de=les=ca=lier=comme=as=so=ci=és=de=la=gence 14

  com=bien=de=fois=ne=lai=je=pas=a=gui=ché 11
  je=lui=ai=le=vé=mil=le=bar=riè=res=en=sor=ce=lantes 14
  en=lui=ac=cor=dant=de=pren=dre=lâ=me=dé=vo=ran=te 14
  le=dé=mon=pour=jus=ti=fier=ma=pré=sen=ce=den=te=té 14

  mais=voi=là=je=vous=le=dis=je=ne=lai=tou=jours=pas=vu 14
  je=la=cher=che=de=puis=tant=dan=nées=que=ma=foi 12
  une=voyan=te=ma=vait=dit=un=jour=tu=la=ren=con=tre=ras 14
  mais=quand=se=ra=til=jour=de=la=ré=a=li=té=at=ten=due 15

  on=ma=dit=sur=tout=fi=dè=le=ne=lat=tend=pas 12
  quand=el=le=vien=dra=tu=en=se=ras=sur=pris 11
  ton=voy=a=ge=pour=la=ren=con=trer=na=de=prix 12
  el=le=te=rem=bour=se=ra=tou=jours=pour=que=ta=joie=soit 14

  mais=main=te=nant=tu=sais=pa=tien=ce=il=se=peut 12
  quel=le=ne=vien=ne=ja=mais=à=ton=de=vant 11
  aus=si=se=ra=til=là=ta=chan=ce=bien=é=vi=dem=ment 14
  de=ne=pas=ê=tre=per=tur=ber=par=un=moins=que=mieux 13

  car=sais=tu=la=chan=ce=nap=por=te=pas=que=le=bon=heur 14
  quel=que=fois=el=le=re=tour=ne=le=bien=en=mal=heur 13
  cest=la=lote=rie=du=ha=sard=qui=dé=ci=de=de=ler=reur 14
  a=lors=mon=a=mi=ne=rêve=pas=a=vant=que=ne=soit=lheure 14

  main=te=nant=je=no=se=lat=ten=dre=je=la=fuis 12
  seul=je=gar=de=dans=mon=cœur=mon=be=soin=de=bon=heur 13
  il=me=ga=ran=tit=de=vivrea=vec=sa=ges=se=à=tou=te=heure 15
  et=de=ne=plus=es=pé=ré=lim=pos=sible=qui=sest=en=fui 14
  ðcf 1
  c=f 2
 • Phonétique : J’Aurai Aimé Flirter Avec Dame Chance

  ʒoʁε εme fliʁte avεk damə ʃɑ̃sə

  ʒoʁε εme fliʁte avεk damə ʃɑ̃sə
  εtʁə ɑ̃sɑ̃blə ʁjɛ̃ kynə fwaz- o palε
  avεk ɡʁɑ̃də ymilite ɔ̃ sə səʁε mɔ̃tʁe
  ɑ̃-o də lεskalje kɔmə asɔsje də laʒɑ̃sə

  kɔ̃bjɛ̃ də fwa nə lε ʒə pa aɡiʃe
  ʒə lɥi ε ləve milə baʁjεʁəz- ɑ̃sɔʁsəlɑ̃tə
  ɑ̃ lɥi akɔʁdɑ̃ də pʁɑ̃dʁə lamə devɔʁɑ̃tə
  lə demɔ̃ puʁ ʒystifje ma pʁezɑ̃sə dɑ̃təte

  mε vwala ʒə vu lə di ʒə nə lε tuʒuʁ pa vy
  ʒə la ʃεʁʃə dəpɥi tɑ̃ dane, kə ma fwa !
  ynə vwajɑ̃tə mavε di œ̃ ʒuʁ : ty la ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁa
  mε kɑ̃ səʁa til ʒuʁ də la ʁealite atɑ̃dɥ

  ɔ̃ ma di syʁtu fidεlə nə latɑ̃ pa
  kɑ̃t- εllə vjɛ̃dʁa ty ɑ̃ səʁa syʁpʁi
  tɔ̃ vwajaʒə puʁ la ʁɑ̃kɔ̃tʁe na də pʁi
  εllə tə ʁɑ̃buʁsəʁa tuʒuʁ puʁ kə ta ʒwa swa

  mε mɛ̃tənɑ̃ ty sε pasjɑ̃sə, il sə pø
  kεllə nə vjεnə ʒamεz- a tɔ̃ dəvɑ̃
  osi səʁa til la, ta ʃɑ̃sə bjɛ̃ evidamɑ̃
  də nə pa εtʁə pεʁtyʁbe paʁ œ̃ mwɛ̃ kə mjø

  kaʁ sε ty la ʃɑ̃sə napɔʁtə pa kə lə bɔnœʁ
  kεlkəfwaz- εllə ʁətuʁnə lə bjɛ̃ ɑ̃ malœʁ
  sε la lɔtəʁi dy-azaʁ ki desidə də leʁœʁ
  alɔʁ mɔ̃n- ami nə ʁεvə pa avɑ̃ kə nə swa lœʁ

  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nozə latɑ̃dʁə, ʒə la fɥi
  səl ʒə ɡaʁdə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ mɔ̃ bəzwɛ̃ də bɔnœʁ
  il mə ɡaʁɑ̃ti də vivʁə avεk saʒεsə a tutə œʁ
  e də nə plysz- εspeʁe lɛ̃pɔsiblə ki sεt- ɑ̃fɥi
  kf
  se εf
 • Pieds Phonétique : J’Aurai Aimé Flirter Avec Dame Chance

  ʒo=ʁε=ε=me=fliʁ=te=a=vεk=da=mə=ʃɑ̃=sə 12

  ʒo=ʁε=ε=me=fliʁ=te=a=vεk=da=mə=ʃɑ̃=sə 12
  ε=tʁə=ɑ̃=sɑ̃=blə=ʁjɛ̃=ky=nə=fwa=zo=pa=lε 12
  a=vεk=ɡʁɑ̃dəy=mi=li=te=ɔ̃=sə=sə=ʁε=mɔ̃=tʁe 12
  ɑ̃-odə=lεs=ka=lje=kɔ=məa=sɔ=sje=də=la=ʒɑ̃sə 12

  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=fwa=nə=lε=ʒə=pa=a=ɡi=ʃe 12
  ʒə=lɥi=εlə=ve=mi=lə=ba=ʁjε=ʁə=zɑ̃=sɔʁ=sə=lɑ̃tə 13
  ɑ̃=lɥi=a=kɔʁ=dɑ̃də=pʁɑ̃=dʁə=la=mə=de=vɔ=ʁɑ̃tə 12
  lə=de=mɔ̃=puʁ=ʒys=ti=fje=ma=pʁe=zɑ̃sə=dɑ̃=tə=te 13

  mε=vwa=laʒə=vu=lə=di=ʒə=nə=lε=tu=ʒuʁ=pa=vy 13
  ʒə=la=ʃεʁ=ʃə=dəp=ɥi=tɑ̃=da=ne=kə=ma=fwa 12
  ynə=vwa=jɑ̃=tə=ma=vε=di=œ̃=ʒuʁ=ty=la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʁa 15
  mε=kɑ̃sə=ʁa=til=ʒuʁ=də=la=ʁe=a=li=te=a=tɑ̃dɥ 13

  ɔ̃=ma=di=syʁ=tu=fi=dε=lə=nə=la=tɑ̃=pa 12
  kɑ̃=tεl=lə=vj=ɛ̃=dʁa=ty=ɑ̃=sə=ʁa=syʁ=pʁi 12
  tɔ̃=vwa=ja=ʒə=puʁ=la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=na=də=pʁi 12
  εllə=tə=ʁɑ̃=buʁsə=ʁa=tu=ʒuʁ=puʁ=kə=ta=ʒwa=swa 12

  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=sε=pa=sjɑ̃=sə=il=sə=pø 12
  kεl=lə=nə=vj=ε=nə=ʒa=mε=za=tɔ̃=də=vɑ̃ 12
  o=sisə=ʁa=til=la=ta=ʃɑ̃=sə=bjɛ̃=e=vi=da=mɑ̃ 13
  də=nə=pa=εtʁə=pεʁ=tyʁ=be=paʁ=œ̃=mwɛ̃=kə=mjø 12

  kaʁ=sε=ty=la=ʃɑ̃sə=na=pɔʁ=tə=pa=kə=lə=bɔ=nœʁ 13
  kεl=kə=fwa=zεl=lə=ʁə=tuʁnə=lə=bjɛ̃=ɑ̃=ma=lœʁ 12
  sε=la=lɔtə=ʁi=dy-a=zaʁ=ki=de=si=də=də=le=ʁœʁ 14
  a=lɔʁ=mɔ̃=na=minə=ʁεvə=pa=a=vɑ̃=kə=nə=swa=lœʁ 13

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=no=zə=la=tɑ̃=dʁə=ʒə=la=fɥi 12
  səl=ʒə=ɡaʁdə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=mɔ̃=bə=zwɛ̃=də=bɔ=nœʁ 12
  il=mə=ɡa=ʁɑ̃=tidə=vi=vʁəa=vεk=sa=ʒε=sə=a=tu=tə=œʁ 15
  e=də=nə=plys=zεs=pe=ʁe=lɛ̃=pɔ=siblə=ki=sε=tɑ̃f=ɥi 14
  kf 1
  se=εf 2

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
13/12/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.