Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Solitude

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/05/2011 00:00

L'écrit contient 190 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Ma Solitude

Ma délicate solitude je t’encourage
Reste prés de moi, amante dévouée
Je veux te conter, écoute ma rage !

Entend dans cette nuit du désarroi
La tristesse de ce corps fataliste
Désenchanté par de vils effrois

Regarde ! Je pars dans l’inconnu
Qui réveille la stupeur de mes sens
À vouloir vivre avec toi vidé et nu

Depuis des ans je marche à tes cotes
Et tu me conseilles avec sagesse
De briser ce mur du silence démodé

J’ai imaginé mille fois de te quitter
Mais ton écoute a rompu les barrières
D’autres demandes restées désespérées

J’ai toujours flirté à ton appel irréel
Mais l’amour nous capture sans prière
Et nous plonge dans un besoin cruel

Je ne pensais pas devenir ton amant
Car jamais tu ne pourras assouvir salace
L’étreinte charnelle de mon corps absent

Pardonne-moi si demain je te laisse
Sache patiente que je te retrouverai
Pour te parler de ceux qui me délaissent.

Il me sera toujours l’inquiet jour d’un jour
Pour me parler à l’image de mon image
Alors je ne pourrai que te redire bonjour
ÐCF
 • Pieds Hyphénique: Ma Solitude

  ma=dé=li=ca=te=so=li=tu=de=je=ten=cou=rage 13
  res=te=prés=de=moi=a=man=te=dé=vouée 10
  je=veux=te=con=ter=é=cou=te=ma=rage 10

  en=tend=dans=cet=te=nuit=du=dé=sar=roi 10
  la=tris=tes=se=de=ce=corps=fa=ta=liste 10
  désen=chan=té=par=de=vils=ef=frois 8

  re=gar=de=je=pars=dans=lin=con=nu 9
  qui=ré=vei=lle=la=s=tu=peur=de=mes=sens 11
  à=vou=loir=vi=vrea=vec=toi=vi=dé=et=nu 11

  de=puis=des=ans=je=mar=cheà=tes=cotes 9
  et=tu=me=con=sei=lles=a=vec=sa=gesse 10
  de=bri=ser=ce=mur=du=si=len=ce=dé=mo=dé 12

  jai=i=ma=gi=né=mil=le=fois=de=te=quit=ter 12
  mais=ton=é=cou=tea=rom=pu=les=bar=rières 10
  dau=tres=de=man=des=res=tées=dé=ses=pérées 10

  jai=tou=jours=flir=té=à=ton=ap=pel=ir=réel 11
  mais=la=mour=nous=cap=tu=re=sans=prière 9
  et=nous=plon=ge=dans=un=be=soin=cruel 9

  je=ne=pen=sais=pas=de=ve=nir=ton=a=mant 11
  car=ja=mais=tu=ne=pour=ras=as=sou=vir=sa=lace 12
  lé=trein=te=char=nel=le=de=mon=corps=ab=sent 11

  par=don=ne=moi=si=de=main=je=te=laisse 10
  sa=che=pa=tien=te=que=je=te=re=trou=ve=rai 12
  pour=te=par=ler=de=ceux=qui=me=dé=laissent 10

  il=me=se=ra=tou=jours=lin=quiet=jour=dun=jour 11
  pour=me=par=ler=à=li=ma=ge=de=mon=i=mage 12
  a=lors=je=ne=pour=rai=que=te=re=di=re=bon=jour 13
  ðcf 1
 • Phonétique : Ma Solitude

  ma delikatə sɔlitydə ʒə tɑ̃kuʁaʒə
  ʁεstə pʁe də mwa, amɑ̃tə devue
  ʒə vø tə kɔ̃te, ekutə ma ʁaʒə !

  ɑ̃tɑ̃ dɑ̃ sεtə nɥi dy dezaʁwa
  la tʁistεsə də sə kɔʁ fatalistə
  dezɑ̃ʃɑ̃te paʁ də vilz- efʁwa

  ʁəɡaʁdə ! ʒə paʁ dɑ̃ lɛ̃kɔny
  ki ʁevεjə la stypœʁ də mε sɑ̃s
  a vulwaʁ vivʁə avεk twa vide e ny

  dəpɥi dεz- ɑ̃ ʒə maʁʃə a tε kɔtə
  e ty mə kɔ̃sεjəz- avεk saʒεsə
  də bʁize sə myʁ dy silɑ̃sə demɔde

  ʒε imaʒine milə fwa də tə kite
  mε tɔ̃n- ekutə a ʁɔ̃py lε baʁjεʁə
  dotʁə- dəmɑ̃də ʁεste dezεspeʁe

  ʒε tuʒuʁ fliʁte a tɔ̃n- apεl iʁeεl
  mε lamuʁ nu kaptyʁə sɑ̃ pʁjεʁə
  e nu plɔ̃ʒə dɑ̃z- œ̃ bəzwɛ̃ kʁyεl

  ʒə nə pɑ̃sε pa dəvəniʁ tɔ̃n- amɑ̃
  kaʁ ʒamε ty nə puʁʁaz- asuviʁ salasə
  letʁɛ̃tə ʃaʁnεllə də mɔ̃ kɔʁz- absɑ̃

  paʁdɔnə mwa si dəmɛ̃ ʒə tə lεsə
  saʃə pasjɑ̃tə kə ʒə tə ʁətʁuvəʁε
  puʁ tə paʁle də sø ki mə delεse.

  il mə səʁa tuʒuʁ lɛ̃kjε ʒuʁ dœ̃ ʒuʁ
  puʁ mə paʁle a limaʒə də mɔ̃n- imaʒə
  alɔʁ ʒə nə puʁʁε kə tə ʁədiʁə bɔ̃ʒuʁ
  kf
 • Pieds Phonétique : Ma Solitude

  ma=de=li=ka=tə=sɔ=li=ty=də=ʒə=tɑ̃=ku=ʁaʒə 13
  ʁεs=tə=pʁe=də=mwa=a=mɑ̃=tə=de=vu=e 11
  ʒə=vø=tə=kɔ̃=te=e=ku=tə=ma=ʁaʒə 10

  ɑ̃=tɑ̃=dɑ̃=sε=tə=nɥi=dy=de=za=ʁwa 10
  la=tʁis=tε=sə=də=sə=kɔʁ=fa=ta=lis=tə 11
  de=zɑ̃=ʃɑ̃=te=paʁ=də=vil=ze=fʁwa 9

  ʁə=ɡaʁ=də=ʒə=paʁ=dɑ̃=lɛ̃=kɔ=ny 9
  ki=ʁe=vε=jə=la=sty=pœʁ=də=mε=sɑ̃s 10
  a=vu=lwaʁ=vi=vʁəa=vεk=twa=vi=de=e=ny 11

  dəp=ɥi=dε=zɑ̃=ʒə=maʁ=ʃəa=tε=kɔtə 9
  e=ty=mə=kɔ̃=sε=jə=za=vεk=sa=ʒεsə 10
  də=bʁi=ze=sə=myʁ=dy=si=lɑ̃=sə=de=mɔ=de 12

  ʒε=i=ma=ʒi=ne=mi=lə=fwa=də=tə=ki=te 12
  mε=tɔ̃=ne=ku=təa=ʁɔ̃=py=lε=ba=ʁjεʁə 10
  do=tʁə=də=mɑ̃=də=ʁεs=te=de=zεs=pe=ʁe 11

  ʒε=tu=ʒuʁ=fliʁ=te=a=tɔ̃=na=pεl=i=ʁe=εl 12
  mε=la=muʁ=nu=kap=ty=ʁə=sɑ̃=pʁjεʁə 9
  e=nu=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=zœ̃=bə=zwɛ̃=kʁy=εl 10

  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pa=də=və=niʁ=tɔ̃=na=mɑ̃ 11
  kaʁ=ʒa=mε=ty=nə=puʁ=ʁa=za=su=viʁ=sa=lasə 12
  le=tʁɛ̃=tə=ʃaʁ=nεl=lə=də=mɔ̃=kɔʁ=zab=sɑ̃ 11

  paʁ=dɔ=nə=mwa=si=də=mɛ̃=ʒə=tə=lεsə 10
  sa=ʃə=pa=sjɑ̃=tə=kə=ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε 12
  puʁ=tə=paʁ=le=də=sø=ki=mə=de=lε=se 11

  il=mə=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=lɛ̃=kjε=ʒuʁ=dœ̃=ʒuʁ 11
  puʁ=mə=paʁ=le=a=li=ma=ʒə=də=mɔ̃=ni=maʒə 12
  a=lɔʁ=ʒə=nə=puʁ=ʁε=kə=tə=ʁə=di=ʁə=bɔ̃=ʒuʁ 13
  kf 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.