Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Dès Que La Nuit

Poème Amour
Publié le 08/05/2011 01:34

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

Dès Que La Nuit

Dès que la nuit

Dés que la nuit s’ouvre, mes yeux épris de ta blancheur
Scintillent de l’aube à l’aurore, sur ton corps tendre
Dans une danse libertine, enlacée à ta fraîcheur
Là mon étreinte te vole, mille baisers comme bel ambre

Ton absence est présente, à la pulsion de mon âme
Je respire la senteur, de ta peau inaccessible
Et je t’entoure calme, de mon regard qui s’étame
Pour se reposer dans le noir, d’un rêve invisible

Je te cherche impatient, pour que tu m’apportes soudain
Toute la puissance de m’évader, libre dans mes envies
Cette raison de ma déraison, d’un amour pur et sans fin
Qui se promène sur le désir, de ces instants de ma vie

Je te crie toute ma douleur, en cette nuit d’être seul
Pour te prendre fantôme, dans l’étreinte de mon rite
Et de survoler ton image, qui gît dans le linceul
De l’envoûtement d’un corps, il veut effacer le mythe

Je respire prés de toi, des mots si inavouables
A mon loin ta mélodie subjugue, tout mon être
Et seul mon esprit vif, la câlinera imperturbable
Pour lui raconter ton demain : Ton désir de renaître

Notre amour enfin pourra, se parer de l’arc en ciel
De ces libidos indélébiles, subites par nos corps intimes
Prés à donner l’un pour l’autre, le suprême irréel
D’instants précieux, gisant sous nos accords sublimes
 • Pieds Hyphénique: Dès Que La Nuit

  dès=que=la=nuit 4

  dés=que=la=nuit=souvre=mes=y=eux=é=pris=de=ta=blan=cheur 14
  scin=tillent=de=lau=be=à=lau=ro=re=sur=ton=corps=ten=dre 14
  dans=une=dan=se=li=ber=ti=ne=en=la=cée=à=ta=fraî=cheur 15
  là=mon=é=treinte=te=vo=le=mille=bai=sers=com=me=bel=ambre 14

  ton=ab=sen=ce=est=pré=sente=à=la=pul=sion=de=mon=âme 14
  je=res=pi=re=la=sen=teur=de=ta=peau=i=nac=ces=sible 14
  et=je=ten=tou=re=cal=me=de=mon=re=gard=qui=sé=tame 14
  pour=se=re=po=ser=dans=le=noir=dun=rê=ve=in=vi=sible 14

  je=te=chercheim=pa=ti=ent=pour=que=tu=map=por=tes=sou=dain 14
  toute=la=puis=san=ce=de=mé=va=der=li=bre=dans=mes=en=vies 15
  cette=rai=son=de=ma=dé=rai=son=dun=a=mour=pur=et=sans=fin 15
  qui=se=pro=mène=sur=le=dé=sir=de=ces=ins=tants=de=ma=vie 15

  je=te=crie=toute=ma=dou=leur=en=cet=te=nuit=dê=tre=seul 14
  pour=te=pren=dre=fan=tô=me=dans=lé=trein=te=de=mon=rite 14
  et=de=sur=vo=ler=ton=i=mage=qui=gît=dans=le=lin=ceul 14
  de=len=voû=te=ment=dun=corps=il=veut=ef=fa=cer=le=mythe 14

  je=res=pi=re=prés=de=toi=des=mots=si=i=na=vou=ables 14
  a=mon=loin=ta=mé=lo=die=sub=ju=gue=tout=mon=ê=tre 14
  et=seul=mon=es=prit=vif=la=câ=line=ra=im=per=tur=bable 14
  pour=lui=ra=con=ter=ton=de=main=ton=dé=sir=de=re=naître 14

  notre=a=mour=en=fin=pour=ra=se=pa=rer=de=larc=en=ciel 14
  de=ces=li=bi=dos=in=dé=lé=biles=su=bi=tes=par=nos=corps=in=times 17
  prés=à=don=ner=lun=pour=lau=tre=le=su=prê=me=ir=réel 14
  dins=tants=pré=cieux=gi=sant=sous=nos=ac=cords=su=bli=mes 13
 • Phonétique : Dès Que La Nuit

  dε kə la nɥi

  des kə la nɥi suvʁə, mεz- iøz- epʁi də ta blɑ̃ʃœʁ
  sɛ̃tije də lobə a loʁɔʁə, syʁ tɔ̃ kɔʁ tɑ̃dʁə
  dɑ̃z- ynə dɑ̃sə libεʁtinə, ɑ̃lase a ta fʁεʃœʁ
  la mɔ̃n- etʁɛ̃tə tə vɔlə, milə bεze kɔmə bεl ɑ̃bʁə

  tɔ̃n- absɑ̃sə ε pʁezɑ̃tə, a la pylsjɔ̃ də mɔ̃n- amə
  ʒə ʁεspiʁə la sɑ̃tœʁ, də ta po inaksesiblə
  e ʒə tɑ̃tuʁə kalmə, də mɔ̃ ʁəɡaʁ ki setamə
  puʁ sə ʁəpoze dɑ̃ lə nwaʁ, dœ̃ ʁεvə ɛ̃viziblə

  ʒə tə ʃεʁʃə ɛ̃pasjɑ̃, puʁ kə ty mapɔʁtə- sudɛ̃
  tutə la pɥisɑ̃sə də mevade, libʁə dɑ̃ mεz- ɑ̃vi
  sεtə ʁεzɔ̃ də ma deʁεzɔ̃, dœ̃n- amuʁ pyʁ e sɑ̃ fɛ̃
  ki sə pʁɔmεnə syʁ lə deziʁ, də sεz- ɛ̃stɑ̃ də ma vi

  ʒə tə kʁi tutə ma dulœʁ, ɑ̃ sεtə nɥi dεtʁə səl
  puʁ tə pʁɑ̃dʁə fɑ̃tomə, dɑ̃ letʁɛ̃tə də mɔ̃ ʁitə
  e də syʁvɔle tɔ̃n- imaʒə, ki ʒit dɑ̃ lə lɛ̃səl
  də lɑ̃vutəmɑ̃ dœ̃ kɔʁ, il vø efase lə mitə

  ʒə ʁεspiʁə pʁe də twa, dε mo si inavuablə
  a mɔ̃ lwɛ̃ ta melɔdi sybʒyɡ, tu mɔ̃n- εtʁə
  e səl mɔ̃n- εspʁi vif, la kalinəʁa ɛ̃pεʁtyʁbablə
  puʁ lɥi ʁakɔ̃te tɔ̃ dəmɛ̃ : tɔ̃ deziʁ də ʁənεtʁə

  nɔtʁə amuʁ ɑ̃fɛ̃ puʁʁa, sə paʁe də laʁk ɑ̃ sjεl
  də sε libidoz- ɛ̃delebilə, sybitə paʁ no kɔʁz- ɛ̃timə
  pʁez- a dɔne lœ̃ puʁ lotʁə, lə sypʁεmə iʁeεl
  dɛ̃stɑ̃ pʁesjø, ʒizɑ̃ su noz- akɔʁd syblimə
 • Pieds Phonétique : Dès Que La Nuit

  dε=kə=la=nɥi 4

  des=kə=la=nɥi=su=vʁə=mε=zi=ø=ze=pʁi=də=ta=blɑ̃=ʃœ=ʁə 16
  sɛ̃=ti=j=e=də=lo=bə=a=lo=ʁɔ=ʁə=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=tɑ̃=dʁə 16
  dɑ̃=zy=nə=dɑ̃=sə=li=bεʁ=ti=nə=ɑ̃=la=se=a=ta=fʁε=ʃœʁ 16
  la=mɔ̃=ne=tʁɛ̃=tə=tə=vɔ=lə=mi=lə=bε=ze=kɔ=mə=bεl=ɑ̃bʁə 16

  tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=ε=pʁe=zɑ̃=tə=a=la=pyl=sjɔ̃=də=mɔ̃=na=mə 16
  ʒə=ʁεs=pi=ʁə=la=sɑ̃=tœ=ʁə=də=ta=po=i=nak=se=si=blə 16
  e=ʒə=tɑ̃=tu=ʁə=kal=mə=də=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=se=ta=mə 15
  puʁ=sə=ʁə=po=ze=dɑ̃=lə=nwaʁ=dœ̃=ʁε=və=ɛ̃=vi=zi=blə 15

  ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=ɛ̃=pa=sj=ɑ̃=puʁ=kə=ty=ma=pɔʁ=tə=su=dɛ̃ 16
  tu=tə=la=pɥi=sɑ̃=sə=də=me=va=de=li=bʁə=dɑ̃=mε=zɑ̃=vi 16
  sε=tə=ʁε=zɔ̃=də=ma=de=ʁε=zɔ̃=dœ̃=na=muʁ=pyʁ=e=sɑ̃=fɛ̃ 16
  ki=sə=pʁɔ=mε=nə=syʁ=lə=de=ziʁ=də=sε=zɛ̃s=tɑ̃=də=ma=vi 16

  ʒə=tə=kʁi=tu=tə=ma=du=lœ=ʁə=ɑ̃=sε=tə=nɥi=dε=tʁə=səl 16
  puʁ=tə=pʁɑ̃=dʁə=fɑ̃=to=mə=dɑ̃=le=tʁɛ̃=tə=də=mɔ̃=ʁi=tə 15
  e=də=syʁ=vɔ=le=tɔ̃=ni=ma=ʒə=ki=ʒit=dɑ̃=lə=lɛ̃=səl 15
  də=lɑ̃=vu=tə=mɑ̃=dœ̃=kɔʁ=il=vø=e=fa=se=lə=mi=tə 15

  ʒə=ʁεs=pi=ʁə=pʁe=də=twa=dε=mo=si=i=na=vu=a=blə 15
  a=mɔ̃=lwɛ̃=ta=me=lɔ=di=syb=ʒyɡ=tu=mɔ̃=nε=tʁə 13
  e=səl=mɔ̃=nεs=pʁi=vif=la=ka=li=nə=ʁa=ɛ̃=pεʁ=tyʁ=ba=blə 16
  puʁ=lɥi=ʁa=kɔ̃=te=tɔ̃=də=mɛ̃=tɔ̃=de=ziʁ=də=ʁə=nε=tʁə 15

  nɔ=tʁə=a=muʁ=ɑ̃=fɛ̃=puʁ=ʁa=sə=pa=ʁe=də=laʁk=ɑ̃=sjεl 15
  də=sε=li=bi=do=zɛ̃=de=le=bilə=sy=bi=tə=paʁ=no=kɔʁ=zɛ̃=timə 17
  pʁe=za=dɔ=ne=lœ̃=puʁ=lo=tʁə=lə=sy=pʁε=mə=i=ʁe=εl 15
  dɛ̃s=tɑ̃=pʁe=sj=ø=ʒi=zɑ̃=su=no=za=kɔʁd=sy=bli=mə 14

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/10/2013 15:28Loup Gris

quelle nuit, Tikalo, l’inaccessible est souvent envoûtant dans nos amours. Amitiés du Loup.