Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : La Toile

Poème Amour-Amitié
Publié le 29/04/2011 02:39

L'écrit contient 216 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

La Toile

La toile
La toile, je l’ai découverte vierge
Dans l’attente d’un épanchement
De couleurs éprises au firmament
De par cette conscience prise au piége
D’une femme artiste éperdument
De sa main attentive en douces caresses
Sur la jouissante toile habile de couleurs
Comme celle qui interpelle la danse du bonheur
Elle libère sage un tableau peint en finesse
Pour procurer à sa dame, l’intrigante vigueur
Le pinceau se faufile au lumineux profil
De la toile vers ce devenir luminescence
Auguste peinture pour donner l’influence
A tous ces plaisirs dévoilant le non vil
De cet ingénieux paysage devenu évidence
Les tons s’esclaffent en tenaces véracités
Nous conduisant au chemin de notre enfance
Quand les flamboyants là sans nuances
Pleuraient leurs rouges larmes balayées
Dans l’aube de nos grandes vacances
La toile sentait la fin du bon plaisir
A ne plus être touchée par celles
Martine et Gaélou qui l’avaient peinte dentelle
Si gracieuse que demain à son beau devenir
On s’émerveillerait à sa lumière fidèle
Elle est pour toi Gigi, sœur de conscience
Pour la reconnaissance de l’éthéré amour
Celui du sang de l’enfance qui coule au contour
Des racines de ce flamboyant ; ô Effervescence
Ce refuge qui attend chacun de nos avides retours.
ÐC₣
 • Pieds Hyphénique: La Toile

  la=toile 2
  la=toile=je=lai=dé=cou=ver=te=vierge 9
  dans=lat=ten=te=dun=é=pan=che=ment 9
  de=cou=leurs=é=pri=ses=au=fir=ma=ment 10
  de=par=cet=te=cons=cien=ce=pri=seau=piége 10
  du=ne=fem=mear=tis=teé=per=du=ment 9
  de=sa=main=at=ten=ti=veen=dou=ces=ca=resses 11
  sur=la=jouis=san=te=toi=le=ha=bi=le=de=cou=leurs 13
  com=me=cel=le=qui=in=ter=pel=le=la=dan=se=du=bon=heur 15
  el=le=li=bè=re=sa=geun=ta=bleau=peint=en=fi=nesse 13
  pour=pro=cu=rer=à=sa=dame=lin=tri=gan=te=vi=gueur 13
  le=pin=ceau=se=fau=fi=leau=lu=mi=neux=pro=fil 12
  de=la=toi=le=vers=ce=de=ve=nir=lu=mi=nes=cence 13
  au=gus=te=pein=tu=re=pour=don=ner=lin=flu=ence 12
  a=tous=ces=plai=sirs=dé=voi=lant=le=non=vil 11
  de=cet=in=gé=nieux=pa=y=sa=ge=de=ve=nu=é=vi=dence 15
  les=tons=ses=claf=fent=en=te=na=ces=vé=ra=ci=tés 13
  nous=con=dui=sant=au=che=min=de=no=treen=fance 11
  quand=les=flam=boy=ants=là=sans=nuances 8
  pleu=raient=leurs=rou=ges=lar=mes=ba=layées 9
  dans=lau=be=de=nos=gran=des=va=cances 9
  la=toi=le=sen=tait=la=fin=du=bon=plai=sir 11
  a=ne=plus=ê=tre=tou=chée=par=celles 9
  mar=ti=neet=gaé=lou=qui=la=vaient=pein=te=den=telle 12
  si=gra=cieu=se=que=de=main=à=son=beau=de=ve=nir 13
  on=sé=mer=vei=lle=rait=à=sa=lu=miè=re=fi=dèle 13
  el=leest=pour=toi=gi=gi=sœur=de=cons=cience 10
  pour=la=re=con=nais=san=ce=de=lé=thé=ré=a=mour 13
  ce=lui=du=sang=de=len=fan=ce=qui=cou=leau=con=tour 13
  des=ra=ci=nes=de=ce=flam=boy=ant=ô=ef=fer=ves=cence 14
  ce=re=fu=ge=qui=at=tend=cha=cun=de=nos=a=vi=des=re=tours 16
  ðc₣ 1
 • Phonétique : La Toile

  la twalə
  la twalə, ʒə lε dekuvεʁtə vjεʁʒə
  dɑ̃ latɑ̃tə dœ̃n- epɑ̃ʃəmɑ̃
  də kulœʁz- epʁizəz- o fiʁmame
  də paʁ sεtə kɔ̃sjɑ̃sə pʁizə o pjeʒə
  dynə famə aʁtistə epεʁdyme
  də sa mɛ̃ atɑ̃tivə ɑ̃ dusə kaʁesə
  syʁ la ʒuisɑ̃tə twalə-abilə də kulœʁ
  kɔmə sεllə ki ɛ̃tεʁpεllə la dɑ̃sə dy bɔnœʁ
  εllə libεʁə saʒə œ̃ tablo pɛ̃ ɑ̃ finεsə
  puʁ pʁɔkyʁe a sa damə, lɛ̃tʁiɡɑ̃tə viɡœʁ
  lə pɛ̃so sə fofilə o lyminø pʁɔfil
  də la twalə vεʁ sə dəvəniʁ lyminesɑ̃sə
  oɡystə pɛ̃tyʁə puʁ dɔne lɛ̃flɥɑ̃sə
  a tus sε plεziʁ devwalɑ̃ lə nɔ̃ vil
  də sεt ɛ̃ʒenjø pεizaʒə dəvəny evidɑ̃sə
  lε tɔ̃ sεsklafe ɑ̃ tənasə veʁasite
  nu kɔ̃dɥizɑ̃ o ʃəmɛ̃ də nɔtʁə ɑ̃fɑ̃sə
  kɑ̃ lε flɑ̃bwajɑ̃ la sɑ̃ nɥɑ̃sə
  pləʁε lœʁ ʁuʒə laʁmə- balεje
  dɑ̃ lobə də no ɡʁɑ̃də vakɑ̃sə
  la twalə sɑ̃tε la fɛ̃ dy bɔ̃ plεziʁ
  a nə plysz- εtʁə tuʃe paʁ sεllə
  maʁtinə e ɡaelu ki lavε pɛ̃tə dɑ̃tεllə
  si ɡʁasjøzə kə dəmɛ̃ a sɔ̃ bo dəvəniʁ
  ɔ̃ semεʁvεjʁε a sa lymjεʁə fidεlə
  εllə ε puʁ twa ʒiʒi, sœʁ də kɔ̃sjɑ̃sə
  puʁ la ʁəkɔnεsɑ̃sə də leteʁe amuʁ
  səlɥi dy sɑ̃ də lɑ̃fɑ̃sə ki kulə o kɔ̃tuʁ
  dε ʁasinə də sə flɑ̃bwajɑ̃, o efεʁvesɑ̃sə
  sə ʁəfyʒə ki atɑ̃ ʃakœ̃ də noz- avidə ʁətuʁ.
  k
 • Pieds Phonétique : La Toile

  la=twalə 2
  la=twalə=ʒə=lε=de=ku=vεʁ=tə=vjεʁ=ʒə 10
  dɑ̃=la=tɑ̃=tə=dœ̃=ne=pɑ̃=ʃə=mɑ̃ 9
  də=ku=lœʁ=ze=pʁi=zə=zo=fiʁ=ma=me 10
  də=paʁ=sε=tə=kɔ̃=sjɑ̃=sə=pʁi=zəo=pj=e=ʒə 12
  dy=nə=fa=məaʁ=tis=təe=pεʁ=dy=me 9
  də=sa=mɛ̃=a=tɑ̃=ti=vəɑ̃=du=sə=ka=ʁe=sə 12
  syʁ=la=ʒui=sɑ̃=tə=twa=lə-a=bi=lə=də=ku=lœʁ 12
  kɔ=mə=sεl=lə=ki=ɛ̃=tεʁ=pεl=lə=la=dɑ̃=sə=dy=bɔ=nœʁ 15
  εl=lə=li=bε=ʁə=sa=ʒəœ̃=ta=blo=pɛ̃=ɑ̃=fi=nεsə 13
  puʁ=pʁɔ=ky=ʁe=a=sa=damə=lɛ̃=tʁi=ɡɑ̃=tə=vi=ɡœʁ 13
  lə=pɛ̃=so=sə=fo=fi=ləo=ly=mi=nø=pʁɔ=fil 12
  də=la=twa=lə=vεʁ=sə=də=və=niʁ=ly=mi=ne=sɑ̃sə 13
  o=ɡys=tə=pɛ̃=ty=ʁə=puʁ=dɔ=ne=lɛ̃f=lɥɑ̃sə 11
  a=tus=sε=plε=ziʁ=de=vwa=lɑ̃=lə=nɔ̃=vil 11
  də=sεt=ɛ̃=ʒe=njø=pε=i=za=ʒə=də=və=ny=e=vi=dɑ̃sə 15
  lε=tɔ̃=sεs=kla=fe=ɑ̃=tə=na=sə=ve=ʁa=si=te 13
  nu=kɔ̃d=ɥi=zɑ̃=o=ʃə=mɛ̃=də=nɔ=tʁəɑ̃=fɑ̃sə 11
  kɑ̃=lε=flɑ̃=bwa=jɑ̃=la=sɑ̃=nɥɑ̃sə 8
  plə=ʁε=lœʁ=ʁu=ʒə=laʁ=mə=ba=lε=j=e 11
  dɑ̃=lo=bə=də=no=ɡʁɑ̃=də=va=kɑ̃sə 9
  la=twa=lə=sɑ̃=tε=la=fɛ̃=dy=bɔ̃=plε=ziʁ 11
  a=nə=plys=zε=tʁə=tu=ʃe=paʁ=sεl=lə 10
  maʁ=ti=nəe=ɡa=e=lu=ki=la=vε=pɛ̃=tə=dɑ̃=tεl=lə 14
  si=ɡʁa=sjø=zə=kə=də=mɛ̃=a=sɔ̃=bo=də=və=niʁ 13
  ɔ̃=se=mεʁ=vεj=ʁε=a=sa=ly=mjε=ʁə=fi=dεlə 12
  εl=ləε=puʁ=twa=ʒi=ʒi=sœʁ=də=kɔ̃=sjɑ̃sə 10
  puʁ=la=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃=sə=də=le=te=ʁe=a=muʁ 13
  səl=ɥi=dy=sɑ̃=də=lɑ̃=fɑ̃=sə=ki=ku=ləo=kɔ̃=tuʁ 13
  dε=ʁa=si=nə=də=sə=flɑ̃=bwa=jɑ̃=o=e=fεʁ=ve=sɑ̃sə 14
  sə=ʁə=fy=ʒə=ki=a=tɑ̃=ʃa=kœ̃=də=no=za=vi=də=ʁə=tuʁ 16
  k 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.