Poeme : O Ma Bouche

O Ma Bouche

O ma bouche

O ma bouche, je voudrai te parler
Comme toi parfois, pressée tu le fais
Dans l’instant, où tu voles mes mots
Oui tu le sais, quand tu veux me tromper
Ta linguistique ne m’est, que syllabe viciée

Oui regarde, encore hier tu m’as menti
Je voulais dire je peux, tu as dis je veux
Mais que pourrai-je ! Ce n’est pas un jeu
Que le bel amour, du petit baiser joli

Tais-toi, tu vas me faire rougir de honte
Ce n’est pas l’heure légale, de ton régal
Celle que j’aime préfère, ton mot jovial
A ta saveur couplée, comme tentation originale
Qu’elle pourrait ailleurs ; capturer à la ronde

Je te laisse encor me dire : - Pardon j’ai trop faim
Encore un caprice, pour déranger mon sage esprit
Je t’en prie, non de non ; sapristi, arrête tous tes cris
Dormir dois-je ? -Pour que tes envies, aient enfin une fin
>₣C

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: O Ma Bouche

  o=ma=bou=che 4

  o=ma=bou=che=je=vou=drai=te=par=ler 10
  com=me=toi=par=fois=pres=sée=tu=le=fais 10
  dans=lins=tant=où=tu=vo=les=mes=mots 9
  oui=tu=le=sais=quand=tu=veux=me=trom=per 10
  ta=lin=guis=ti=que=ne=mest=que=syl=labe=vi=ci=ée 13

  oui=re=gar=de=en=co=re=hier=tu=mas=men=ti 12
  je=vou=lais=di=re=je=peux=tu=as=dis=je=veux 12
  mais=que=pour=rai=je=ce=nest=pas=un=jeu 10
  que=le=bel=a=mour=du=pe=tit=bai=ser=jo=li 12

  tais=toi=tu=vas=me=faire=rou=gir=de=honte 10
  ce=nest=pas=lheure=lé=ga=le=de=ton=ré=gal 11
  cel=le=que=jaime=pré=fè=re=ton=mot=jo=vial 11
  a=ta=sa=veur=cou=plée=comme=ten=ta=tion=o=ri=gi=nale 14
  quel=le=pour=rait=ailleurs=cap=tu=rer=à=la=ronde 11

  je=te=laisseen=cor=me=di=re=par=don=jai=trop=faim 12
  en=coreun=ca=pri=ce=pour=dé=ran=ger=mon=sa=ge=es=prit 14
  je=ten=prie=non=de=non=sa=pris=ti=ar=rête=tous=tes=cris 14
  dor=mir=dois=je=pour=que=tes=en=vies=aient=en=fin=une=fin 14
  su=pé=ri=eur=₣c 5
 • Phonétique : O Ma Bouche

  o ma buʃə

  o ma buʃə, ʒə vudʁε tə paʁle
  kɔmə twa paʁfwa, pʁese ty lə fε
  dɑ̃ lɛ̃stɑ̃, u ty vɔlə mε mo
  ui ty lə sε, kɑ̃ ty vø mə tʁɔ̃pe
  ta lɛ̃ɡɥistikə nə mε, kə silabə visje

  ui ʁəɡaʁdə, ɑ̃kɔʁə jεʁ ty ma mɑ̃ti
  ʒə vulε diʁə ʒə pø, ty a di ʒə vø
  mε kə puʁʁε ʒə ! sə nε pa œ̃ ʒø
  kə lə bεl amuʁ, dy pəti bεze ʒɔli

  tε twa, ty va mə fεʁə ʁuʒiʁ də ɔ̃tə
  sə nε pa lœʁ leɡalə, də tɔ̃ ʁeɡal
  sεllə kə ʒεmə pʁefεʁə, tɔ̃ mo ʒɔvjal
  a ta savœʁ kuple, kɔmə tɑ̃tasjɔ̃ ɔʁiʒinalə
  kεllə puʁʁε ajœʁ, kaptyʁe a la ʁɔ̃də

  ʒə tə lεsə ɑ̃kɔʁ mə diʁə : paʁdɔ̃ ʒε tʁo fɛ̃
  ɑ̃kɔʁə œ̃ kapʁisə, puʁ deʁɑ̃ʒe mɔ̃ saʒə εspʁi
  ʒə tɑ̃ pʁi, nɔ̃ də nɔ̃, sapʁisti, aʁεtə tus tε kʁi
  dɔʁmiʁ dwa ʒə ? puʁ kə tεz- ɑ̃vi, ε ɑ̃fɛ̃ ynə fɛ̃
  sypeʁjœʁ k
 • Syllabes Phonétique : O Ma Bouche

  o=ma=bu=ʃə 4

  o=ma=bu=ʃə=ʒə=vu=dʁε=tə=paʁ=le 10
  kɔ=mə=twa=paʁ=fwa=pʁe=se=ty=lə=fε 10
  dɑ̃=lɛ̃s=tɑ̃=u=ty=vɔ=lə=mε=mo 9
  u=i=ty=lə=sε=kɑ̃=ty=vø=mə=tʁɔ̃=pe 11
  ta=lɛ̃ɡ=ɥis=tikə=nə=mε=kə=si=la=bə=vi=sje 12

  u=iʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=kɔ=ʁə=jεʁ=ty=ma=mɑ̃=ti 12
  ʒə=vu=lε=di=ʁə=ʒə=pø=ty=a=di=ʒə=vø 12
  mε=kə=puʁ=ʁε=ʒə=sə=nε=pa=œ̃=ʒø 10
  kə=lə=bεl=a=muʁ=dy=pə=ti=bε=ze=ʒɔ=li 12

  tε=twa=ty=va=mə=fε=ʁə=ʁu=ʒiʁ=də=ɔ̃=tə 12
  sə=nε=pa=lœ=ʁə=le=ɡa=lə=də=tɔ̃=ʁe=ɡal 12
  sεl=lə=kə=ʒε=mə=pʁe=fε=ʁə=tɔ̃=mo=ʒɔ=vjal 12
  a=ta=sa=vœʁ=ku=ple=kɔmə=tɑ̃=ta=sjɔ̃=ɔ=ʁi=ʒinalə 13
  kεl=lə=puʁ=ʁε=a=jœʁ=kap=ty=ʁe=a=la=ʁɔ̃də 12

  ʒə=tə=lεsəɑ̃=kɔʁ=mə=di=ʁə=paʁ=dɔ̃=ʒε=tʁo=fɛ̃ 12
  ɑ̃=kɔʁəœ̃=ka=pʁi=sə=puʁ=de=ʁɑ̃=ʒe=mɔ̃=sa=ʒə=εs=pʁi 14
  ʒə=tɑ̃=pʁi=nɔ̃də=nɔ̃=sa=pʁis=ti=a=ʁε=tə=tus=tε=kʁi 14
  dɔʁ=miʁ=dwaʒə=puʁ=kə=tε=zɑ̃=vi=ε=ɑ̃=fɛ̃=y=nə=fɛ̃ 14
  sy=pe=ʁjœ=ʁə=k 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.