Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Le Marc De Cafe

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/08/2012 11:24

L'écrit contient 249 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

Le Marc De Cafe

Fut un matin, j’humais un très bon café
Mon passe café tomba sur ma banquette
Je ne m’imaginais pas devoir ramasser
Un bonheur traînant sur mon vil passé

J’ai lu dans le marc de café un message
Et mes yeux curieux ont entrevu bel auspice
Un cœur auréole formait une belle image
Pressentiment d’un amour sans naufrage

Mon esprit attentif entrepris une saine fouille
Vers de nouveaux trésors démunis d’oxyde
Anneau d’or qui vous soustrait de la trouille
De périr solitaire à jamais, extrait de la houille

L’anneau et le cœur m’ont remis dans l’espoir
De découvrir pour l’avenir enfin le bon gage
Pour un futur amour qui ne serait pas dérisoire
Mais comblerait mes vœux pieux d’être exécutoire
J’ai prévenu le marc, suffit balivernes j’en ai marre
De rester naïf devant la promesse de ces béotiens
Ils manègent la douleur de mon cœur qui dare-dare
Fond de larmes trop brûlantes pour un amour phare

Ne me ment pas joli marc, dis moi toute cette vérité
Mon avenir calme est il celui des amours assouvis ?
Ceux qui vous donnent la force des sens endiablés
Où la folie du raisonnable est de vouloir vous aimer

Je suis prêt je donne mon cœur, qu’on me le prenne
Il saigne de bleus effluents pour des pensées d’altesse
Elles empilent sur mon esprit toutes ces mirifiques scènes
Celles où les corps se mélangent et sage s’enchaînent.
☼ƑƇ
 • Pieds Hyphénique: Le Marc De Cafe

  fut=un=ma=tin=j=hu=mais=un=très=bon=ca=fé 12
  mon=pas=se=ca=fé=tom=ba=sur=ma=ban=quet=te 12
  je=ne=mi=ma=gi=nais=pas=de=voir=ra=mas=ser 12
  un=bon=heur=traî=nant=sur=mon=vil=pas=sé 10

  jai=lu=dans=le=marc=de=ca=fé=un=mes=sa=ge 12
  et=mes=y=eux=cu=rieux=ont=entre=vu=bel=aus=pice 12
  un=cœur=au=réole=for=mait=u=ne=bel=le=i=mage 12
  pres=sen=ti=ment=dun=a=mour=sans=nau=fra=ge 11

  mon=es=prit=at=ten=tif=entre=pris=u=ne=sai=ne=fouille 13
  vers=de=nou=veaux=tré=sors=dé=mu=nis=doxyde 10
  an=neau=dor=qui=vous=sous=trait=de=la=troui=lle 11
  de=pé=rir=so=li=taireà=ja=mais=ex=trait=de=la=houille 13

  lan=neau=et=le=cœur=mont=re=mis=dans=les=poir 11
  de=dé=cou=vrir=pour=lave=nir=en=fin=le=bon=gage 12
  pour=un=fu=tur=a=mour=qui=ne=se=rait=pas=dé=ri=soire 14
  mais=com=ble=rait=mes=vœux=pieux=dê=tre=exé=cu=toire 12
  jai=préve=nu=le=marc=suf=fit=ba=li=ver=nes=jen=ai=marre 14
  de=res=ter=naïf=de=vant=la=promes=se=de=ces=béo=tiens 13
  ils=ma=nègent=la=dou=leur=de=mon=cœur=qui=da=re=dare 13
  fond=de=lar=mes=trop=brû=lantes=pour=un=a=mour=phare 12

  ne=me=ment=pas=jo=li=marc=dis=moi=toute=cet=te=vé=ri=té 15
  mon=ave=nir=cal=meest=il=ce=lui=des=a=mours=as=sou=vis 14
  ceux=qui=vous=donnent=la=for=ce=des=sens=en=dia=blés 12
  où=la=fo=lie=du=rai=son=nableest=de=vou=loir=vous=ai=mer 14

  je=suis=prêt=je=don=ne=mon=cœur=quon=me=le=prenne 12
  il=saigne=de=bleus=ef=fluents=pour=des=pen=sées=dal=tesse 12
  elles=em=pilent=sur=mon=es=prit=tou=tes=ces=mi=ri=fi=ques=s=cènes 16
  cel=les=où=les=corps=se=mé=langent=et=sa=ge=sen=chaînent 13
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Le Marc De Cafe

  fy œ̃ matɛ̃, ʒymεz- œ̃ tʁε bɔ̃ kafe
  mɔ̃ pasə kafe tɔ̃ba syʁ ma bɑ̃kεtə
  ʒə nə mimaʒinε pa dəvwaʁ ʁamase
  œ̃ bɔnœʁ tʁεnɑ̃ syʁ mɔ̃ vil pase

  ʒε ly dɑ̃ lə maʁk də kafe œ̃ mesaʒə
  e mεz- iø kyʁjøz- ɔ̃ ɑ̃tʁəvy bεl ospisə
  œ̃ kœʁ oʁeɔlə fɔʁmε ynə bεllə imaʒə
  pʁəsɑ̃time dœ̃n- amuʁ sɑ̃ nofʁaʒə

  mɔ̃n- εspʁi atɑ̃tif ɑ̃tʁəpʁiz- ynə sεnə fujə
  vεʁ də nuvo tʁezɔʁ demyni dɔksidə
  ano dɔʁ ki vu sustʁε də la tʁujə
  də peʁiʁ sɔlitεʁə a ʒamε, εkstʁε də la ujə

  lano e lə kœʁ mɔ̃ ʁəmi dɑ̃ lεspwaʁ
  də dekuvʁiʁ puʁ lavəniʁ ɑ̃fɛ̃ lə bɔ̃ ɡaʒə
  puʁ œ̃ fytyʁ amuʁ ki nə səʁε pa deʁizwaʁə
  mε kɔ̃bləʁε mε veyks pjø dεtʁə εɡzekytwaʁə
  ʒε pʁevəny lə maʁk, syfi balivεʁnə- ʒɑ̃n- ε maʁə
  də ʁεste najf dəvɑ̃ la pʁɔmεsə də sε beɔtjɛ̃
  il manεʒe la dulœʁ də mɔ̃ kœʁ ki daʁə daʁə
  fɔ̃ də laʁmə- tʁo bʁylɑ̃tə puʁ œ̃n- amuʁ faʁə

  nə mə mɑ̃ pa ʒɔli maʁk, di mwa tutə sεtə veʁite
  mɔ̃n- avəniʁ kalmə εt- il səlɥi dεz- amuʁz- asuvi ?
  sø ki vu dɔne la fɔʁsə dε sɑ̃sz- ɑ̃djable
  u la fɔli dy ʁεzɔnablə ε də vulwaʁ vuz- εme

  ʒə sɥi pʁε ʒə dɔnə mɔ̃ kœʁ, kɔ̃ mə lə pʁεnə
  il sεɲə də bløsz- eflɥɑ̃ puʁ dε pɑ̃se daltεsə
  εlləz- ɑ̃pile syʁ mɔ̃n- εspʁi tutə sε miʁifik sεnə
  sεlləz- u lε kɔʁ sə melɑ̃ʒe e saʒə sɑ̃ʃεne.
 • Pieds Phonétique : Le Marc De Cafe

  fy=œ̃=ma=tɛ̃=ʒy=mε=zœ̃=tʁε=bɔ̃=ka=fe 11
  mɔ̃=pa=sə=ka=fe=tɔ̃=ba=syʁ=ma=bɑ̃=kε=tə 12
  ʒə=nə=mi=ma=ʒi=nε=pa=də=vwaʁ=ʁa=ma=se 12
  œ̃=bɔ=nœ=ʁə=tʁε=nɑ̃=syʁ=mɔ̃=vil=pa=se 11

  ʒε=ly=dɑ̃=lə=maʁk=də=ka=fe=œ̃=me=sa=ʒə 12
  e=mε=zi=ø=ky=ʁj=ø=zɔ̃=ɑ̃=tʁə=vy=bεl=os=pi=sə 15
  œ̃=kœʁ=o=ʁe=ɔ=lə=fɔʁ=mε=y=nə=bεl=lə=i=maʒə 14
  pʁə=sɑ̃=ti=me=dœ̃=na=muʁ=sɑ̃=no=fʁa=ʒə 11

  mɔ̃=nεs=pʁi=a=tɑ̃=tif=ɑ̃=tʁə=pʁi=zy=nə=sε=nə=fujə 14
  vεʁ=də=nu=vo=tʁe=zɔʁ=de=my=ni=dɔk=si=də 12
  a=no=dɔʁ=ki=vu=sus=tʁε=də=la=tʁuj=ə 11
  də=pe=ʁiʁ=sɔ=li=tεʁəa=ʒa=mε=εk=stʁε=də=la=u=jə 14

  la=no=e=lə=kœ=ʁə=mɔ̃=ʁə=mi=dɑ̃=lεs=pwaʁ 12
  də=de=ku=vʁiʁ=puʁ=lavə=niʁ=ɑ̃=fɛ̃=lə=bɔ̃=ɡaʒə 12
  puʁ=œ̃=fy=tyʁ=a=muʁ=ki=nə=sə=ʁε=pa=de=ʁi=zwaʁə 14
  mε=kɔ̃=blə=ʁε=mε=ve=yks=pjø=dε=tʁə=εɡ=ze=ky=twaʁə 14
  ʒε=pʁe=və=nylə=maʁk=sy=fi=ba=li=vεʁ=nə=ʒɑ̃=nε=maʁə 14
  də=ʁεs=te=najf=də=vɑ̃=la=pʁɔ=mεsə=də=sε=be=ɔ=tjɛ̃ 14
  il=ma=nε=ʒe=la=du=lœʁ=də=mɔ̃=kœʁ=ki=da=ʁə=daʁə 14
  fɔ̃=də=laʁ=mə=tʁo=bʁy=lɑ̃=tə=puʁ=œ̃=na=muʁ=fa=ʁə 14

  nə=mə=mɑ̃=pa=ʒɔ=li=maʁk=di=mwa=tutə=sε=tə=ve=ʁi=te 15
  mɔ̃=navə=niʁ=kal=məε=til=səl=ɥi=dε=za=muʁ=za=su=vi 14
  sø=ki=vu=dɔ=ne=la=fɔʁ=sə=dε=sɑ̃s=zɑ̃=dj=a=ble 14
  u=la=fɔ=li=dy=ʁε=zɔ=nabləε=də=vu=lwaʁ=vu=zε=me 14

  ʒə=sɥi=pʁε=ʒə=dɔ=nə=mɔ̃=kœ=ʁə=kɔ̃=mə=lə=pʁε=nə 14
  il=sε=ɲə=də=bløs=zef=lɥɑ̃=puʁ=dε=pɑ̃=se=dal=tε=sə 14
  εllə=zɑ̃=pi=le=syʁ=mɔ̃=nεs=pʁi=tutə=sε=mi=ʁi=fik=sεnə 14
  sεl=lə=zu=lε=kɔʁsə=me=lɑ̃=ʒe=e=sa=ʒə=sɑ̃=ʃε=ne 14

Récompense

1
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.