Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Au Sacrifice De L’Amour

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/08/2012 12:18

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Au Sacrifice De L’Amour

Je me suis promenée l’âme propre et nue
Vierge éternelle de toutes mauvaises pensées
Au sacrifice rituel de mon précieux bien aimé

Mes yeux de saphir ont soufflé ce premier regard
Pour Illuminer ses pensées dans la vasque princière
De ses reflets luisants plus purs qu’une douce prière

J’ai enduit hâtive de volupté mes lèvres nacrées
Pour les poser riches au temple de ses vifs sens
De ses saveurs qui valsent dans ma décence

J’ai serti mes seins de ces dures pierres alcalines
Pour les lui présenter offrande de mon corps
Aux caresses de ses mains signe de nos accords

A toutes mes splendeurs il a fait le grand serment
De garder saines au secret nos belles soifs d’intimité
Faites de longue litanie de vœux toujours renouvelés

J’ai dilué mon antre aux senteurs des parfums efficients
Qui enivrent son malin prolongé vers notre bel inconscient
Où il se repose au geste attentif sur mes justes patiences

Ma rêveuse danse nuptiale serpente vivace sur ta peau
Sifflant des mots merveilleux plus beaux que le plus beau
Son venin tenace me donne l’ardeur pour une nouvelle vie

Au magique sacrifice de toutes mes plus chastes envies
Je t’élèverai un grand autel doré de mes humbles beautés
Pour divaguer et pouvoir d’aise à tout jamais me rêver.
☼ƑƇ
 • Pieds Hyphénique: Au Sacrifice De L’Amour

  je=me=suis=pro=me=née=lâ=me=pro=pre=et=nue 12
  vier=ge=é=ter=nel=le=de=tou=tes=mau=vai=ses=pen=sées 14
  au=sa=cri=fi=ce=ri=tuel=de=mon=pré=cieux=bien=ai=mé 14

  mes=y=eux=de=sa=phir=ont=souf=flé=ce=pre=mier=re=gard 14
  pour=illu=mi=ner=ses=pen=sées=dans=la=vas=que=prin=ciè=re 14
  de=ses=re=flets=lui=sants=plus=purs=quu=ne=dou=ce=pri=ère 14

  jai=en=duit=hâ=tive=de=vo=lup=té=mes=lè=vres=na=crées 14
  pour=les=po=ser=ri=ches=au=tem=ple=de=ses=vifs=sens 13
  de=ses=sa=veurs=qui=val=sent=dans=ma=dé=cen=ce 12

  jai=ser=ti=mes=seins=de=ces=du=res=pier=res=al=ca=lines 14
  pour=les=lui=pré=sen=ter=of=fran=de=de=mon=corps 12
  aux=ca=res=ses=de=ses=mains=si=gne=de=nos=ac=cords 13

  a=tou=tes=mes=splen=deurs=il=a=fait=le=grand=serment 12
  de=gar=der=saines=au=se=cret=nos=bel=les=soifs=din=ti=mi=té 15
  faites=de=lon=gue=li=ta=nie=de=vœux=tou=jours=re=nou=ve=lés 15

  jai=di=lué=mon=antre=aux=sen=teurs=des=par=fums=ef=fi=cients 14
  qui=en=ivrent=son=ma=lin=pro=lon=gé=vers=notre=bel=in=cons=cient 15
  où=il=se=re=poseau=ges=te=at=ten=tif=sur=mes=jus=tes=pa=tiences 16

  ma=rê=veuse=dan=se=nup=tia=le=ser=pen=te=vi=va=ce=sur=ta=peau 17
  sif=flant=des=mots=mer=veil=leux=plus=beaux=que=le=plus=beau 13
  son=ve=nin=te=nace=me=don=ne=lar=deur=pour=u=ne=nou=vel=le=vie 17

  au=ma=gi=que=sa=cri=fice=de=tou=tes=mes=plus=chas=tes=en=vies 16
  je=té=lève=rai=un=grand=au=tel=do=ré=de=mes=hum=bles=beau=tés 16
  pour=di=va=guer=et=pou=voir=daiseà=tout=ja=mais=me=rê=ver 14
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Au Sacrifice De L’Amour

  ʒə mə sɥi pʁɔməne lamə pʁɔpʁə e nɥ
  vjεʁʒə etεʁnεllə də tutə movεzə pɑ̃se
  o sakʁifisə ʁitɥεl də mɔ̃ pʁesjø bjɛ̃ εme

  mεz- iø də safiʁ ɔ̃ sufle sə pʁəmje ʁəɡaʁ
  puʁ ilymine sε pɑ̃se dɑ̃ la vaskə pʁɛ̃sjεʁə
  də sε ʁəflε lɥizɑ̃ plys pyʁ kynə dusə pʁjεʁə

  ʒε ɑ̃dɥi ativə də vɔlypte mε lεvʁə- nakʁe
  puʁ lε poze ʁiʃəz- o tɑ̃plə də sε vif sɑ̃s
  də sε savœʁ ki valse dɑ̃ ma desɑ̃sə

  ʒε sεʁti mε sɛ̃ də sε dyʁə pjeʁəz- alkalinə
  puʁ lε lɥi pʁezɑ̃te ɔfʁɑ̃də də mɔ̃ kɔʁ
  o kaʁesə də sε mɛ̃ siɲə də noz- akɔʁd

  a tutə mε splɑ̃dœʁz- il a fε lə ɡʁɑ̃ sεʁme
  də ɡaʁde sεnəz- o sεkʁε no bεllə swaf dɛ̃timite
  fεtə də lɔ̃ɡ litani də veyks tuʒuʁ ʁənuvəle

  ʒε dilye mɔ̃n- ɑ̃tʁə o sɑ̃tœʁ dε paʁfœ̃z- efisjɑ̃
  ki ɑ̃nivʁe sɔ̃ malɛ̃ pʁɔlɔ̃ʒe vεʁ nɔtʁə bεl ɛ̃kɔ̃sjɑ̃
  u il sə ʁəpozə o ʒεstə atɑ̃tif syʁ mε ʒystə pasjɑ̃sə

  ma ʁεvøzə dɑ̃sə nypsjalə sεʁpɑ̃tə vivasə syʁ ta po
  siflɑ̃ dε mo mεʁvεjø plys bo kə lə plys bo
  sɔ̃ vənɛ̃ tənasə mə dɔnə laʁdœʁ puʁ ynə nuvεllə vi

  o maʒikə sakʁifisə də tutə mε plys ʃastəz- ɑ̃vi
  ʒə telεvəʁε œ̃ ɡʁɑ̃t- otεl dɔʁe də mεz- œ̃blə bote
  puʁ divaɡe e puvwaʁ dεzə a tu ʒamε mə ʁεve.
 • Pieds Phonétique : Au Sacrifice De L’Amour

  ʒə=mə=sɥi=pʁɔ=mə=ne=la=mə=pʁɔ=pʁə=e=nɥ 12
  vjεʁ=ʒə=e=tεʁ=nεl=lə=də=tu=tə=mo=vε=zə=pɑ̃=se 14
  o=sa=kʁi=fi=sə=ʁit=ɥεl=də=mɔ̃=pʁe=sjø=bjɛ̃=ε=me 14

  mε=zi=ø=də=sa=fiʁ=ɔ̃=su=fle=sə=pʁə=mje=ʁə=ɡaʁ 14
  puʁ=i=ly=mi=ne=sε=pɑ̃=se=dɑ̃=la=vas=kə=pʁɛ̃=sjεʁə 14
  də=sε=ʁə=flε=lɥi=zɑ̃=plys=pyʁ=ky=nə=du=sə=pʁi=jεʁ 14

  ʒε=ɑ̃d=ɥi=a=tivə=də=vɔ=lyp=te=mε=lε=vʁə=na=kʁe 14
  puʁ=lε=po=ze=ʁi=ʃə=zo=tɑ̃=plə=də=sε=vif=sɑ̃s 13
  də=sε=sa=vœ=ʁə=ki=val=se=dɑ̃=ma=de=sɑ̃=sə 13

  ʒε=sεʁ=ti=mε=sɛ̃=də=sε=dy=ʁə=pje=ʁə=zal=ka=linə 14
  puʁ=lε=lɥi=pʁe=zɑ̃=te=ɔ=fʁɑ̃=də=də=mɔ̃=kɔʁ 12
  o=ka=ʁe=sə=də=sε=mɛ̃=si=ɲə=də=no=za=kɔʁd 13

  a=tu=tə=mε=splɑ̃=dœ=ʁə=zil=a=fε=lə=ɡʁɑ̃=sεʁ=me 14
  də=ɡaʁ=de=sεnə=zo=sε=kʁε=no=bεllə=swaf=dɛ̃=ti=mi=te 14
  fεtə=də=lɔ̃ɡ=li=ta=ni=də=ve=yks=tu=ʒuʁ=ʁə=nu=və=le 15

  ʒε=di=ly=e=mɔ̃=nɑ̃tʁəo=sɑ̃=tœʁ=dε=paʁ=fœ̃=ze=fi=sjɑ̃ 14
  ki=ɑ̃=ni=vʁe=sɔ̃=ma=lɛ̃=pʁɔ=lɔ̃=ʒe=vεʁ=nɔtʁə=bεl=ɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃ 16
  u=il=sə=ʁə=pozəo=ʒεs=tə=a=tɑ̃=tif=syʁ=mε=ʒys=tə=pa=sjɑ̃sə 16

  ma=ʁε=vøzə=dɑ̃=sə=nyp=sja=lə=sεʁ=pɑ̃=tə=vi=va=sə=syʁ=ta=po 17
  si=flɑ̃=dε=mo=mεʁ=vε=jø=plys=bo=kə=lə=plys=bo 13
  sɔ̃və=nɛ̃=tə=na=sə=mə=dɔ=nə=laʁ=dœʁ=puʁ=y=nə=nu=vεllə=vi 16

  o=ma=ʒikə=sa=kʁi=fi=sə=də=tu=tə=mε=plys=ʃas=tə=zɑ̃=vi 16
  ʒə=te=lεvə=ʁε=œ̃=ɡʁɑ̃=to=tεl=dɔ=ʁe=də=mε=zœ̃=blə=bo=te 16
  puʁ=di=va=ɡe=e=pu=vwaʁ=dεzəa=tu=ʒa=mε=mə=ʁε=ve 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.