Poeme-France : Lecture Écrit Condition

Poeme : Ô Bel Humain

Poème Condition
Publié le 07/03/2019 19:32

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Ô Bel Humain

O bel humain

O bel humain ! Vole, vole sur tes rêves
D’un arc en ciel de lumières imaginaires
Ciel d’azur voguant vers les chimères
Que tes yeux colorent dans la nuitée brève

Rassemble tes âmes dans leurs poussières
En un pathétique amas de douceur stellaire
Qui orbitent bénéfiques à la vie austère
Des astres, des étoiles, aux lustres vulgaires

Cherche dans les vifs abysses sanguinolents
La sève de tes trésors, inventions puissantes
Qui trancheront d’un large couperet rutilant
Tous les désirs fous, d’envies impotentes

Avance, avance prés des confins d’univers
Regarde là devant toi, un jour de naissance
Brille d’un incendie étoilé à ta réminiscence
Plus loin encore imagine ce n’est pas heure

Et les couleurs infinies se parent de paillettes
Des ors qui se coulent sur votre sage prairie
Couvrent vos angoisses couchées dans la maladie
De vos espaces gris, prospères aux amulettes

Dans un grand défi fou la nature pleure perdue
Humain qu’aimes-tu te dit-elle, de l’aventure
Les couleurs se filent et d’un violent perdure
Redonne le clair, la transparence du pur reconnu

Humain glisse sur ton paradis assis sur la filante
Etoile qui vive scintille gaie sur tes yeux éblouis
Déversant gentillette ces mille et mille pluies
Couvrant ta terre de mirifiques pensées étincelantes

Et la lumière flottera comme un voile de dentelles
Te menant au grand bal du riche bonheur salutaire
Quand les pas de danses te caresseront bon légataire
De ces richesses altruistes se déposant don naturels.
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Ô Bel Humain

  o=bel=hu=main 4

  o=bel=hu=main=vo=le=vo=le=sur=tes=rê=ves 12
  dun=arc=en=ciel=de=lu=miè=res=i=ma=gi=naires 12
  ciel=da=zur=vo=guant=vers=les=chi=mè=res 10
  que=tes=y=eux=co=lo=rent=dans=la=nui=tée=brève 12
  1
  ras=sem=ble=tes=â=mes=dans=leurs=pous=si=è=res 12
  en=un=pa=thé=ti=quea=mas=de=dou=ceur=stel=laire 12
  qui=or=bitent=bé=né=fi=ques=à=la=vie=aus=tère 12
  des=as=tres=des=é=toi=les=aux=lus=tres=vul=gaires 12
  1
  cher=che=dans=les=vifs=a=bys=ses=san=gui=no=lents 12
  la=sè=ve=de=tes=tré=sors=in=ven=tions=puis=santes 12
  qui=tranche=ront=dun=lar=ge=cou=pe=ret=ru=ti=lant 12
  tous=les=dé=sirs=fous=den=vies=im=po=ten=tes 11
  1
  avan=ce=a=van=ce=prés=des=con=fins=du=ni=vers 12
  re=gar=de=là=de=vant=toi=un=jour=de=nais=sance 12
  brille=dun=incen=dieé=toi=lé=à=ta=ré=mi=nis=cence 12
  plus=loin=en=core=i=ma=gi=ne=ce=nest=pas=heure 12

  et=les=cou=leurs=in=fi=nies=se=parent=de=pail=lettes 12
  des=ors=qui=se=coulent=sur=vo=tre=sa=ge=prai=rie 12
  couvrent=vos=an=gois=ses=cou=chées=dans=la=ma=la=die 12
  de=vos=es=paces=gris=pros=pè=res=aux=a=mu=lettes 12
  1
  dans=un=grand=dé=fi=fou=la=na=ture=pleure=per=due 12
  hu=main=quaimes=tu=te=dit=tel=le=de=la=ven=ture 12
  les=cou=leurs=se=fi=lent=et=dun=vio=lent=per=dure 12
  re=donne=le=clair=la=trans=parence=du=pur=re=con=nu 12
  1
  hu=main=glisse=sur=ton=pa=ra=dis=as=sis=sur=la=fi=lante 14
  etoile=qui=vive=s=cin=tille=gaie=sur=tes=yeux=é=blou=is 13
  dé=ver=sant=gen=tillette=ces=mil=le=et=mil=le=pluies 12
  cou=vrant=ta=terre=de=mi=ri=fi=ques=pen=sées=é=tince=lantes 14
  1
  et=la=lu=mière=flot=te=ra=com=meun=voile=de=den=telles 13
  te=me=nant=au=grand=bal=du=riche=bon=heur=sa=lu=taire 13
  quand=les=pas=de=danses=te=cares=se=ront=bon=lé=ga=taire 13
  de=ces=riches=ses=al=truistes=se=dé=po=sant=don=na=tu=rels 14
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Ô Bel Humain

  o bεl ymɛ̃

  o bεl ymɛ̃ ! vɔlə, vɔlə syʁ tε ʁεvə
  dœ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl də lymjεʁəz- imaʒinεʁə
  sjεl dazyʁ vɔɡɑ̃ vεʁ lε ʃimεʁə
  kə tεz- iø kɔlɔʁe dɑ̃ la nɥite bʁεvə

  ʁasɑ̃blə tεz- amə dɑ̃ lœʁ pusjεʁə
  ɑ̃n- œ̃ patetikə ama də dusœʁ stεllεʁə
  ki ɔʁbite benefikz- a la vi ostεʁə
  dεz- astʁə, dεz- etwalə, o lystʁə- vylɡεʁə

  ʃεʁʃə dɑ̃ lε vifz- abisə sɑ̃ɡinɔlɑ̃
  la sεvə də tε tʁezɔʁ, ɛ̃vɑ̃sjɔ̃ pɥisɑ̃tə
  ki tʁɑ̃ʃəʁɔ̃ dœ̃ laʁʒə kupəʁε ʁytilɑ̃
  tus lε deziʁ fus, dɑ̃viz- ɛ̃pɔtɑ̃tə

  avɑ̃sə, avɑ̃sə pʁe dε kɔ̃fɛ̃ dynive
  ʁəɡaʁdə la dəvɑ̃ twa, œ̃ ʒuʁ də nεsɑ̃sə
  bʁijə dœ̃n- ɛ̃sɑ̃di etwale a ta ʁeminisɑ̃sə
  plys lwɛ̃ ɑ̃kɔʁə imaʒinə sə nε pa œʁ

  e lε kulœʁz- ɛ̃fini sə paʁɑ̃ də pajεtə
  dεz- ɔʁs ki sə kule syʁ vɔtʁə saʒə pʁεʁi
  kuvʁe voz- ɑ̃ɡwasə kuʃe dɑ̃ la maladi
  də voz- εspasə ɡʁi, pʁɔspεʁəz- oz- amylεtə

  dɑ̃z- œ̃ ɡʁɑ̃ defi fu la natyʁə plœʁə pεʁdɥ
  ymɛ̃ kεmə ty tə di tεllə, də lavɑ̃tyʁə
  lε kulœʁ sə file e dœ̃ vjɔle pεʁdyʁə
  ʁədɔnə lə klεʁ, la tʁɑ̃spaʁɑ̃sə dy pyʁ ʁəkɔny

  ymɛ̃ ɡlisə syʁ tɔ̃ paʁadiz- asi syʁ la filɑ̃tə
  ətwalə ki vivə sɛ̃tijə ɡε syʁ tεz- iøz- eblui
  devεʁsɑ̃ ʒɑ̃tijεtə sε milə e milə plɥi
  kuvʁɑ̃ ta teʁə də miʁifik pɑ̃sez- etɛ̃səlɑ̃tə

  e la lymjεʁə flɔtəʁa kɔmə œ̃ vwalə də dɑ̃tεllə
  tə mənɑ̃ o ɡʁɑ̃ bal dy ʁiʃə bɔnœʁ salytεʁə
  kɑ̃ lε pa də dɑ̃sə tə kaʁesəʁɔ̃ bɔ̃ leɡatεʁə
  də sε ʁiʃesəz- altʁɥistə sə depozɑ̃ dɔ̃ natyʁεl.
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Ô Bel Humain

  o=bεl=y=mɛ̃ 4

  o=bεl=y=mɛ̃=vɔ=lə=vɔ=lə=syʁ=tε=ʁε=və 12
  dœ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl=də=ly=mj=ε=ʁə=zi=ma=ʒi=nεʁ=ə 14
  sjεl=da=zyʁ=vɔ=ɡɑ̃=vεʁ=lε=ʃi=mε=ʁə 10
  kə=tε=zi=ø=kɔ=lɔ=ʁe=dɑ̃=la=nɥi=te=bʁε=və 13

  ʁa=sɑ̃=blə=tε=za=mə=dɑ̃=lœ=ʁə=pu=sjεʁ=ə 12
  ɑ̃=nœ̃=pa=te=ti=kə=a=ma=də=du=sœʁ=stεl=lε=ʁə 14
  ki=ɔʁ=bi=te=be=ne=fik=za=la=vi=os=tεʁ=ə 13
  dε=zas=tʁə=dε=ze=twa=lə=o=lys=tʁə=vyl=ɡεʁ=ə 13

  ʃεʁ=ʃə=dɑ̃=lε=vif=za=bi=sə=sɑ̃=ɡi=nɔ=lɑ̃ 12
  la=sε=və=də=tε=tʁe=zɔʁ=ɛ̃=vɑ̃=sj=ɔ̃=pɥi=sɑ̃=tə 14
  ki=tʁɑ̃=ʃə=ʁɔ̃=dœ̃=la=ʁʒə=ku=pə=ʁε=ʁy=ti=lɑ̃ 13
  tus=lε=de=ziʁ=fus=dɑ̃=vi=zɛ̃=pɔ=tɑ̃=tə 11

  a=vɑ̃=sə=a=vɑ̃=sə=pʁe=dε=kɔ̃=fɛ̃=dy=ni=veʁ 13
  ʁə=ɡaʁ=də=la=də=vɑ̃=twa=œ̃=ʒuʁ=də=nε=sɑ̃=sə 13
  bʁi=jə=dœ̃=nɛ̃=sɑ̃=di=e=twa=le=a=ta=ʁe=mi=nisɑ̃sə 14
  plys=lwɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=i=ma=ʒi=nə=sə=nε=pa=œ=ʁə 14

  e=lε=ku=lœʁ=zɛ̃=fi=ni=sə=pa=ʁɑ̃=də=pa=jε=tə 14
  dε=zɔʁs=ki=sə=ku=le=syʁ=vɔ=tʁə=sa=ʒə=pʁε=ʁi 13
  ku=vʁe=vo=zɑ̃=ɡwa=sə=ku=ʃe=dɑ̃=la=ma=la=di 13
  də=vo=zεs=pa=sə=ɡʁi=pʁɔs=pε=ʁə=zo=za=my=lε=tə 14

  dɑ̃=zœ̃=ɡʁɑ̃=de=fi=fu=la=na=ty=ʁə=plœ=ʁə=pεʁdɥ 13
  y=mɛ̃=kε=mə=ty=tə=di=tεl=lə=də=la=vɑ̃=ty=ʁə 14
  lε=ku=lœʁ=sə=fi=le=e=dœ̃=vj=ɔ=le=pεʁ=dy=ʁə 14
  ʁə=dɔnə=lə=klεʁ=la=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=sə=dy=pyʁ=ʁə=kɔ=ny 14

  y=mɛ̃=ɡlisə=syʁ=tɔ̃=pa=ʁa=di=za=si=syʁ=la=fi=lɑ̃tə 14
  ə=twalə=ki=vi=və=sɛ̃=ti=jə=ɡε=syʁ=tε=ziø=ze=blui 14
  de=vεʁ=sɑ̃=ʒɑ̃=ti=jε=tə=sε=mi=lə=e=mi=lə=plɥi 14
  ku=vʁɑ̃=ta=te=ʁə=də=mi=ʁi=fik=pɑ̃se=ze=tɛ̃=sə=lɑ̃tə 14

  e=la=ly=mjεʁə=flɔ=tə=ʁa=kɔ=məœ̃=vwa=lə=də=dɑ̃=tεllə 14
  tə=mə=nɑ̃=o=ɡʁɑ̃=bal=dy=ʁi=ʃə=bɔ=nœʁ=sa=ly=tεʁə 14
  kɑ̃=lε=padə=dɑ̃=sə=tə=ka=ʁe=sə=ʁɔ̃=bɔ̃=le=ɡa=tεʁə 14
  də=sε=ʁi=ʃe=sə=zal=tʁɥs=tə=sə=de=po=zɑ̃=dɔ̃=na=ty=ʁεl 16
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/06/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.