Poeme-France : Lecture Écrit Splendeur-Grandeur

Prose : L’Intime Grandeur Des Solitudes.

Prose Splendeur-Grandeur
Publié le 12/05/2019 19:45

L'écrit contient 584 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

L’Intime Grandeur Des Solitudes.

Fleurs de Mai
Belles filles
Du printemps
Enfantées des splendeurs
Enflammant l’âme
Votre vue
Et d’attrait l’œil
Et de parfum les espaces
Actives abeilles
Butinant en toute agilité
Des roses et des fleurs
Les calices de miel
Étourdis papillons
Aux corps de soie
Herbes, feuilles
Aux robes de velours
Arbres aux ramures
Chanteuses
Par écho, par vue
Fraîche rivière
Aux rires vifs et murmures
Constellés d’eaux
Que tout passant solitaire
Découvre le vocabulaire du rêve
Et mille fraîcheurs
En la vitalité de votre eau
Je vous envie
De votre cœur joie
De vivre… Dès le matin
Aux parfums de la vie
Jusqu’au couchant
Et sans âge la passion
Animés par les flûtes
De l’innocence
Où s’égare en votre espace
Et paysage
L’âme en quête
En la transparence du jour
Sa raison d’être
Et son verbe d’amour
Qui sèmerait ses graines vives
Et ses proses d’aubes et de vie
Où toute nostalgie, aux jours enfiévrés
Se retirera avec ses frous-frous
Et sa voix vibrante et gestes
Soudains des nuits
Ô fleurs ! Combien belles et pures
Effleurant la vie à chaque lieu
Sans se soucier du temps
Et de la couleur de ses maux
Veilleur à l’ombre éveillée
Et qui passe et qui ne se lassait
Jamais de m’inquiéter
Et me martyrisait sans fin
Quand bon lui semble
Et à n’importe quel moment
Qu’il pleuve, où qu’il vente
Qu’il fait soleil
Et chante la joie
Ses tendres refrains
Noyant le sens, l’âme
Et la raison
Changeant en cendres
Tout désarroi
Sauf le mien
Fleurs de Mai
Toujours adorées
J’ai passé les cinquante ans
Et ma patience d’ange
À relâchée tous ses pigeons
À force d’attendre de la vie
Un printemps d’amour
De désirs et de bonheur
Ô vierges amies de la beauté
Et des métamorphoses
Enflammant les jardins et les cœurs
Et m’inspire leurs beautés
Majestueuses
Le chagrin me tuait… Ô douleur !
Et mon cœur au neuf sibylles
M’enfonçais de jour en jour
En le sable des questions
Sans réponses et sans bords
Et en les pensées plus sombres
Que le soir
Puis me cédai au silence
De la raison qui ne trouvait
Plus son entrain
Où je perds mes repères
Et mes yeux regardaient le ciel
Absent regard à mon solitaire lieu
Dîtes –moi ! Fleurs de Mai
Qui garnissaient les espaces
Et le théâtre des jardins
Et apaisaient le regard
Leurs splendeurs criantes
De fraîcheurs
Verrai-je un jour ma joie
Revenir des horizons
Avec ses rosées de miel
Et m’ouvrira largement
Ses remarquables et tendres bras
Comme naguère
Et de sa flamme éternelle
Ce qui fut miroir et le mal
En lui véhément
Se pliera avec son linge
De chagrin
Et rejaillira du ciel de l’oubli
Mélancolique
Tout ce qui était de mes hier
Le calme de mes nuits
Et le doux sommeil
Et sur le front du jour
Le plaisir qui se renouvelait
Chaque matin
Avec ses éclats ardents
Où tout mal se laissa prendre
Aux jeux de mon espoir
De feux tuant
Et plus net que le soleil
Et la vérité de sa chaleur
Se déliera des mains du silence
Ce qui sommeillait ainsi
Qu’une veilleuse
Et qui vit encore en moi
Avec son monde de songe
Et ses mots de lilas
Le juillet de mon amour illimité
Qui est ma demeure, mon lieu
Et mon soleil perpétué
Que seule la mort saurait éclipser.
 • Phonétique : L’Intime Grandeur Des Solitudes.

  flœʁ də mε
  bεllə fijə
  dy pʁɛ̃tɑ̃
  ɑ̃fɑ̃te dε splɑ̃dœʁ
  ɑ̃flamɑ̃ lamə
  vɔtʁə vɥ
  e datʁε lœj
  e də paʁfœ̃ lεz- εspasə
  aktivəz- abεjə
  bytinɑ̃ ɑ̃ tutə aʒilite
  dε ʁozəz- e dε flœʁ
  lε kalisə də mjεl
  etuʁdi papijɔ̃
  o kɔʁ də swa
  εʁbə, fœjə
  o ʁɔbə də vəluʁ
  aʁbʁəz- o ʁamyʁə
  ʃɑ̃tøzə
  paʁ eʃo, paʁ vɥ
  fʁεʃə ʁivjεʁə
  o ʁiʁə vifz- e myʁmyʁə
  kɔ̃stεlle do
  kə tu pasɑ̃ sɔlitεʁə
  dekuvʁə lə vɔkabylεʁə dy ʁεvə
  e milə fʁεʃœʁ
  ɑ̃ la vitalite də vɔtʁə o
  ʒə vuz- ɑ̃vi
  də vɔtʁə kœʁ ʒwa
  də vivʁə… dε lə matɛ̃
  o paʁfœ̃ də la vi
  ʒysko kuʃɑ̃
  e sɑ̃z- aʒə la pasjɔ̃
  anime paʁ lε flytə
  də linɔsɑ̃sə
  u seɡaʁə ɑ̃ vɔtʁə εspasə
  e pεizaʒə
  lamə ɑ̃ kεtə
  ɑ̃ la tʁɑ̃spaʁɑ̃sə dy ʒuʁ
  sa ʁεzɔ̃ dεtʁə
  e sɔ̃ vεʁbə damuʁ
  ki sεməʁε sε ɡʁεnə vivə
  e sε pʁozə dobəz- e də vi
  u tutə nɔstalʒi, o ʒuʁz- ɑ̃fjevʁe
  sə ʁətiʁəʁa avεk sε fʁus fʁus
  e sa vwa vibʁɑ̃tə e ʒεstə
  sudɛ̃ dε nɥi
  o flœʁ ! kɔ̃bjɛ̃ bεlləz- e pyʁə
  efləʁɑ̃ la vi a ʃakə ljø
  sɑ̃ sə susje dy tɑ̃
  e də la kulœʁ də sε mo
  vεjœʁ a lɔ̃bʁə evεje
  e ki pasə e ki nə sə lasε
  ʒamε də mɛ̃kjete
  e mə maʁtiʁizε sɑ̃ fɛ̃
  kɑ̃ bɔ̃ lɥi sɑ̃blə
  e a nɛ̃pɔʁtə kεl mɔmɑ̃
  kil pləvə, u kil vɑ̃tə
  kil fε sɔlεj
  e ʃɑ̃tə la ʒwa
  sε tɑ̃dʁə- ʁəfʁɛ̃
  nwajɑ̃ lə sɑ̃s, lamə
  e la ʁεzɔ̃
  ʃɑ̃ʒɑ̃ ɑ̃ sɑ̃dʁə
  tu dezaʁwa
  sof lə mjɛ̃
  flœʁ də mε
  tuʒuʁz- adɔʁe
  ʒε pase lε sɛ̃kɑ̃tə ɑ̃
  e ma pasjɑ̃sə dɑ̃ʒə
  a ʁəlaʃe tus sε piʒɔ̃
  a fɔʁsə datɑ̃dʁə də la vi
  œ̃ pʁɛ̃tɑ̃ damuʁ
  də deziʁz- e də bɔnœʁ
  o vjεʁʒəz- ami də la bote
  e dε metamɔʁfozə
  ɑ̃flamɑ̃ lε ʒaʁdɛ̃z- e lε kœʁ
  e mɛ̃spiʁə lœʁ bote
  maʒεstɥøzə
  lə ʃaɡʁɛ̃ mə tɥε… o dulœʁ !
  e mɔ̃ kœʁ o nəf sibilə
  mɑ̃fɔ̃sε də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ
  ɑ̃ lə sablə dε kεstjɔ̃
  sɑ̃ ʁepɔ̃səz- e sɑ̃ bɔʁd
  e ɑ̃ lε pɑ̃se plys sɔ̃bʁə
  kə lə swaʁ
  pɥi mə sedε o silɑ̃sə
  də la ʁεzɔ̃ ki nə tʁuvε
  plys sɔ̃n- ɑ̃tʁɛ̃
  u ʒə pεʁd mε ʁəpεʁə
  e mεz- iø ʁəɡaʁdε lə sjεl
  absɑ̃ ʁəɡaʁ a mɔ̃ sɔlitεʁə ljø
  ditə mwa ! flœʁ də mε
  ki ɡaʁnisε lεz- εspasə
  e lə teatʁə dε ʒaʁdɛ̃
  e apεzε lə ʁəɡaʁ
  lœʁ splɑ̃dœʁ kʁjɑ̃tə
  də fʁεʃœʁ
  veʁε ʒə œ̃ ʒuʁ ma ʒwa
  ʁəvəniʁ dεz- ɔʁizɔ̃
  avεk sε ʁoze də mjεl
  e muvʁiʁa laʁʒəmɑ̃
  sε ʁəmaʁkabləz- e tɑ̃dʁə- bʁa
  kɔmə naɡεʁə
  e də sa flamə etεʁnεllə
  sə ki fy miʁwaʁ e lə mal
  ɑ̃ lɥi veemɑ̃
  sə pljəʁa avεk sɔ̃ lɛ̃ʒə
  də ʃaɡʁɛ̃
  e ʁəʒajiʁa dy sjεl də lubli
  melɑ̃kɔlikə
  tu sə ki etε də mεz- jεʁ
  lə kalmə də mε nɥi
  e lə du sɔmεj
  e syʁ lə fʁɔ̃ dy ʒuʁ
  lə plεziʁ ki sə ʁənuvəlε
  ʃakə matɛ̃
  avεk sεz- eklaz- aʁdɑ̃
  u tu mal sə lεsa pʁɑ̃dʁə
  o ʒø də mɔ̃n- εspwaʁ
  də fø tɥɑ̃
  e plys nεt kə lə sɔlεj
  e la veʁite də sa ʃalœʁ
  sə deljəʁa dε mɛ̃ dy silɑ̃sə
  sə ki sɔmεjε ɛ̃si
  kynə vεjøzə
  e ki vit ɑ̃kɔʁə ɑ̃ mwa
  avεk sɔ̃ mɔ̃də də sɔ̃ʒə
  e sε mo də lila
  lə ʒɥjε də mɔ̃n- amuʁ ilimite
  ki ε ma dəməʁə, mɔ̃ ljø
  e mɔ̃ sɔlεj pεʁpetye
  kə sələ la mɔʁ soʁε eklipse.

PostScriptum

Je porte éternellement le même visage et rien ne peut effacer de mes temps, la marque ancienne d’un partage.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/05/2019 21:19Exinstas

Très très beau poème mais même un peu long😊

Auteur de Poésie
13/05/2019 07:11Âme Perdue

Une balade harmonieuse en ce merveilleux mois de mai très beau comme tjrs

Auteur de Poésie
22/05/2019 17:21Ecuyer56

une bel errance musicale de la pensée: bravo