Poeme : Frimas Pour Tous

Frimas Pour Tous

Les frimas de décembre arrivent.
Les rosées de novembre givrent,
Tandis que des nuages gris et blancs
Sur les cîmes s’étirent sur leurs flancs

A la campagne on finit d’entasser
Les bûches fraîchement coupées.
La forêt paie sa dîme aux exploitants
Profitant que la sève desend.

Les tronçconneuses rugissent dans les plantations
C’est l’heure du masssacre des aiguilles
Qui vont honorer les séjours des familles
Pour la joie des petites filles et garçons

Le Père Noël finit de préparer ses rennes
Les banquiers aux parents jouent les sirènes,
Tandis que les magasins bourrent leurs éclatants rayons
Rivalisant tous des dernières inventions.

Les enfants émerveillés rêvent
Devant les grands magasins.
Les parents hurlent à l’assassin
Alors que leurs portefeuilles crèvent.

La nature joue aux streepteaseuse
Après nous avoir offert une pyrotechnie
Des plus merveilleuses
Et pare ses sols de fruis et baies délicieuses.

Décembre antichambre des fêtes.
Celles de la luxure, de la nature,
Les folies de la neige les vacances
De la fin de l’année signe de décadences.

Ces deux derniers mois sont prétextes
A toutes les gabegies, à tous les commerces
Aux excès en tous genres jusqu’à l’indécence
En se moquant bien des images d’indigence.

Peu importe les gens qui en meurent
On se fout des gosses dénutris,
On se moque des sans demeure,
On oublie l’assiette du pauvre au bout du tapis…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Frimas Pour Tous

  les=fri=mas=de=dé=cem=bre=ar=rivent 9
  les=ro=sées=de=no=vem=bre=gi=vrent 9
  tan=dis=que=des=nu=a=ges=gris=et=blancs 10
  sur=les=cî=mes=sé=ti=rent=sur=leurs=flancs 10

  a=la=cam=pa=gne=on=fi=nit=den=tas=ser 11
  les=bû=ches=fraî=che=ment=cou=pées 8
  la=fo=rêt=paie=sa=dî=me=aux=ex=ploi=tants 11
  pro=fi=tant=que=la=sè=ve=de=send 9

  les=tron=ç=con=neuses=ru=gissent=dans=les=plan=ta=tions 12
  cest=lheure=du=ma=s=s=s=a=cre=des=ai=guilles 12
  qui=vont=ho=no=rer=les=sé=jours=des=fa=mi=lles 12
  pour=la=joie=des=pe=ti=tes=fil=les=et=gar=çons 12

  le=pè=re=noël=fi=nit=de=pré=pa=rer=ses=rennes 12
  les=ban=qui=ers=aux=pa=rents=jouent=les=si=rè=nes 12
  tan=dis=que=les=ma=ga=sins=bourrent=leurs=é=cla=tants=rayons 13
  ri=va=li=sant=tous=des=der=niè=res=in=ven=tions 12

  les=en=fants=é=mer=veil=lés=rêvent 8
  de=vant=les=grands=ma=ga=sins 7
  les=pa=rents=hur=lent=à=las=sas=sin 9
  a=lors=que=leurs=por=te=feu=i=lles=crèvent 10

  la=na=tu=re=joue=aux=streep=tea=seu=se 10
  après=nous=a=voir=of=fert=u=ne=py=ro=tech=nie 12
  des=plus=mer=veil=leu=ses 6
  et=pa=re=ses=sols=de=fruis=et=baies=dé=li=cieuses 12

  dé=cem=bre=an=ti=cham=bre=des=fê=tes 10
  cel=les=de=la=luxu=re=de=la=na=tu=re 11
  les=fo=lies=de=la=nei=ge=les=va=can=ces 11
  de=la=fin=de=lan=née=si=gne=de=dé=ca=dences 12

  ces=deux=der=ni=ers=mois=sont=pré=textes 9
  a=tou=tes=les=ga=be=gies=à=tous=les=com=merces 12
  aux=ex=cès=en=tous=gen=res=jus=quà=lin=dé=cence 12
  en=se=mo=quant=bien=des=i=ma=ges=din=di=gence 12

  peu=im=por=te=les=gens=qui=en=meurent 9
  on=se=fout=des=gos=ses=dé=nu=tris 9
  on=se=mo=que=des=sans=de=meu=re 9
  on=ou=blie=las=siette=du=pau=vreau=bout=du=ta=pis 12
 • Phonétique : Frimas Pour Tous

  lε fʁima də desɑ̃bʁə aʁive.
  lε ʁoze də nɔvɑ̃bʁə ʒivʁe,
  tɑ̃di kə dε nɥaʒə ɡʁiz- e blɑ̃
  syʁ lε simə setiʁe syʁ lœʁ flɑ̃k

  a la kɑ̃paɲə ɔ̃ fini dɑ̃tase
  lε byʃə fʁεʃəmɑ̃ kupe.
  la fɔʁε pε sa dimə oz- εksplwatɑ̃
  pʁɔfitɑ̃ kə la sεvə dəzɑ̃.

  lε tʁɔ̃skɔnøzə ʁyʒise dɑ̃ lε plɑ̃tasjɔ̃
  sε lœʁ dy ma εs εs εs akʁə dεz- εɡɥjə
  ki vɔ̃ onoʁe lε seʒuʁ dε famijə
  puʁ la ʒwa dε pətitə fijəz- e ɡaʁsɔ̃

  lə pεʁə nɔεl fini də pʁepaʁe sε ʁεnə
  lε bɑ̃kjez- o paʁɑ̃ ʒue lε siʁεnə,
  tɑ̃di kə lε maɡazɛ̃ buʁʁe lœʁz- eklatɑ̃ ʁεjɔ̃
  ʁivalizɑ̃ tus dε dεʁnjεʁəz- ɛ̃vɑ̃sjɔ̃.

  lεz- ɑ̃fɑ̃z- emεʁvεje ʁεve
  dəvɑ̃ lε ɡʁɑ̃ maɡazɛ̃.
  lε paʁɑ̃z- yʁle a lasasɛ̃
  alɔʁ kə lœʁ pɔʁtəfœjə kʁεve.

  la natyʁə ʒu o stʁiptəazøzə
  apʁε nuz- avwaʁ ɔfεʁ ynə piʁɔtεkni
  dε plys mεʁvεjøzə
  e paʁə sε sɔl də fʁɥiz- e bε delisjøzə.

  desɑ̃bʁə ɑ̃tiʃɑ̃bʁə dε fεtə.
  sεllə də la lyksyʁə, də la natyʁə,
  lε fɔli də la nεʒə lε vakɑ̃sə
  də la fɛ̃ də lane siɲə də dekadɑ̃sə.

  sε dø dεʁnje mwa sɔ̃ pʁetεkstə
  a tutə lε ɡabəʒi, a tus lε kɔmεʁsə
  oz- εksεz- ɑ̃ tus ʒɑ̃ʁə- ʒyska lɛ̃desɑ̃sə
  ɑ̃ sə mɔkɑ̃ bjɛ̃ dεz- imaʒə dɛ̃diʒɑ̃sə.

  pø ɛ̃pɔʁtə lε ʒɑ̃ ki ɑ̃ məʁe
  ɔ̃ sə fu dε ɡɔsə denytʁi,
  ɔ̃ sə mɔkə dε sɑ̃ dəməʁə,
  ɔ̃n- ubli lasjεtə dy povʁə o bu dy tapi…
 • Syllabes Phonétique : Frimas Pour Tous

  lε=fʁi=ma=də=de=sɑ̃=bʁə=a=ʁi=ve 10
  lε=ʁo=ze=də=nɔ=vɑ̃=bʁə=ʒi=vʁe 9
  tɑ̃=di=kə=dε=nɥ=a=ʒə=ɡʁi=ze=blɑ̃ 10
  syʁ=lε=si=mə=se=ti=ʁe=syʁ=lœʁ=flɑ̃k 10

  a=la=kɑ̃=paɲə=ɔ̃=fi=ni=dɑ̃=ta=se 10
  lε=by=ʃə=fʁε=ʃə=mɑ̃=ku=pe 8
  la=fɔ=ʁε=pε=sa=dimə=o=zεks=plw=tɑ̃ 10
  pʁɔ=fi=tɑ̃=kə=la=sε=və=də=zɑ̃ 9

  lε=tʁɔ̃s=kɔnøzə=ʁy=ʒise=dɑ̃=lε=plɑ̃=ta=s=jɔ̃ 11
  sε=lœʁ=dy=maεsəεsəε=sə=a=kʁə=dε=zεɡ=ɥjə 10
  ki=vɔ̃=o=no=ʁe=lεse=ʒuʁ=dε=fa=mi=jə 11
  puʁ=la=ʒwadεpə=ti=tə=fi=jə=ze=ɡaʁ=sɔ̃ 10

  lə=pεʁə=nɔ=εl=fi=nidə=pʁe=pa=ʁe=sεʁεnə 10
  lε=bɑ̃=kje=zo=pa=ʁɑ̃=ʒu=e=lε=siʁεnə 10
  tɑ̃dikə=lε=ma=ɡa=zɛ̃=buʁ=ʁe=lœʁ=ze=kla=tɑ̃=ʁε=jɔ̃ 13
  ʁi=va=li=zɑ̃=tus=dε=dεʁ=njεʁə=zɛ̃=vɑ̃=sjɔ̃ 11

  lε=zɑ̃=fɑ̃=ze=mεʁ=vε=j=e=ʁε=ve 10
  də=vɑ̃=lε=ɡʁɑ̃=ma=ɡa=zɛ̃ 7
  lε=pa=ʁɑ̃=zyʁ=le=a=la=sa=sɛ̃ 9
  a=lɔʁ=kə=lœʁ=pɔʁ=tə=fœ=jə=kʁε=ve 10

  la=na=ty=ʁə=ʒu=o=stʁip=tə=a=zøzə 10
  a=pʁε=nu=za=vwaʁ=ɔfεʁynə=pi=ʁɔ=tεk=ni 10
  dε=plys=mεʁ=vε=jø=zə 6
  e=paʁə=sε=sɔl=də=fʁɥi=ze=bε=de=li=sjøzə 11

  de=sɑ̃=bʁə=ɑ̃=ti=ʃɑ̃=bʁə=dε=fε=tə 10
  sεl=lə=də=la=lyk=syʁə=də=la=na=tyʁə 10
  lε=fɔ=li=də=la=nε=ʒə=lε=va=kɑ̃sə 10
  də=la=fɛ̃də=la=ne=si=ɲə=də=de=kadɑ̃sə 10

  sε=dø=dεʁ=nj=e=mwa=sɔ̃=pʁe=tεk=stə 10
  a=tutə=lε=ɡa=bə=ʒi=a=tus=lε=kɔmεʁsə 10
  o=zεk=sε=zɑ̃=tus=ʒɑ̃ʁə=ʒys=ka=lɛ̃=de=sɑ̃sə 11
  ɑ̃sə=mɔ=kɑ̃=bjɛ̃=dε=zi=ma=ʒə=dɛ̃=diʒɑ̃sə 10

  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=lε=ʒɑ̃=ki=ɑ̃=mə=ʁe 10
  ɔ̃=sə=fu=dε=ɡɔ=sə=de=ny=tʁi 9
  ɔ̃=sə=mɔ=kə=dε=sɑ̃=də=mə=ʁə 9
  ɔ̃=nu=bli=la=sjεtə=dy=po=vʁəo=bu=dy=ta=pi 12

Historique des Modifications

24/11/2022 01:18

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Noël
Publié le 23/11/2022 22:59

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Vautuit219