Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Moi Je Suis Tanné ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/02/2005 22:54

L'écrit contient 448 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Vlyne320

Moi Je Suis Tanné ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

J’AI SU TE RESPECTER PENDANT UNE ANNÉE
MAIS C’EST À SE DEMANDER
SI TOI TU M’AS AUTANT RESPECTÉ DE TON COTÉ
JE ME SUIS SOUVENT POSÉ LA QUESTION
EN ME DEMANDANT SOUVENT SE QUE TU DISAIS DE MOI QUAND JE N’ÉTAIS PAS LÀ
ON S’EST POGNÉ ENGEULÉ, ÇA M’AS BLESSÉE MAIS JE SUIS TOUJOURS RESTÉ
DANS LE DOUTE MAIS AUJOURD’HUI JE ME SENS TRAHI
VENANT DE TA PART TU NOUS A TELLEMENT MENTIS POUR TE SORTIR DU PÉTRIN
QUE J’EN SUIS A ME DEMANDER
COMBIEN DE FOIS TU M’AS MENTI DEPUIS CELA UN AN
PIS C’EST PAS NORMAL QUE QUAND JE PENSE A TOI SES DERNIERS TEMPS
QUE LA SEULE CHOSE QUI ME VIENNE À LA TÊTE C’EST :
SHE’S A BITCH ALRIGHT SHE’S A FUCKING BITCH ALRIGHT…
WAKE UP MARYE… T’ES ENTRAIN DE PERDRE TOUT LE MONDE
ET TU T’EN CRISSSSSSSSSSS… PIS SA ME FAIT CHIER
JE T’ES EU EN AMITÉ MAIS AJOURD’HUI IT’S :
Just so i can push you away
Je peux donc te jeter
And when you’re crawlin on broken glass to get to me
Et quand tu ramperas sur les verres brisés pour me réavoir
That’s when i’ll let you come back
Ca sera quand je te laisserai revenir
All my life I’ve been sorry for something
Toute ma vie, j’ai été désolé pour quelque chose
Something gets me nothing and nothings such a waste
Quelque chose que je n’est pas et rien n’est perdu
All this time I’ve been sayin I’m sorry
Tout le temps, j’ai essayé de dire que j’était désolé
But why should I be sorry for all of your mistakes
Mais pourquoi je devrais être désolé pour toutes tes erreurs
Why should I be sorry
Pourquoi je devrais être désolé
I’ve had enough of you
J’en ai eu assez de toi
Please forget my name
S’il te plait oublie mon nom
I’m runnin around on empty
Je cours dans le vide
Still tryin to get away
Essayant toujours de partir
Anything to kill
Quelque chose pour tuer
The consciousness of you
Ta conscience
Anything to end myself
Quelque chose pour en finir avec moi
Before the thought of you
Avant de pensée à toi
SES PAROLES REPRÉSENTENT BIEN SE QUE JE PENSE PRÉSENTEMENT
ET JE SUIS DÉSOLÉ D’EN ARRIVER AINSI
MAIS LA VIE EST COMME SA ET JE SAIS QUE TU SURVIVERAS
JE NE M’INQUÈTE MÊME PAS POUR ÇA ! ! ! ! LONGUE VIE À TOI
JUST TOO BAD UNE FILLE S’ÉCœurE MARYE
I’AM SO SORRY

DéSOlé ! ! ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Moi Je Suis Tanné ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  jai=su=te=res=pec=ter=pen=dant=unean=née 10
  mais=cest=à=se=de=man=der 7
  si=toi=tu=mas=au=tant=res=pec=té=de=ton=co=té 13
  je=me=suis=souvent=po=sé=la=ques=tion 9
  en=me=de=man=dant=souvent=se=que=tu=di=sais=de=moi=quand=je=né=tais=pas=là 19
  on=sest=po=gné=en=geu=lé=ça=mas=bles=sée=mais=je=suis=tou=jours=res=té 18
  dans=le=doute=mais=au=jourdhui=je=me=sens=tra=hi 11
  ve=nant=de=ta=part=tu=nous=a=tel=le=ment=men=tis=pour=te=sor=tir=du=pé=trin 20
  que=jen=suis=a=me=de=man=der 8
  com=bien=de=fois=tu=mas=men=ti=de=puis=ce=la=un=an 14
  pis=cest=pas=nor=mal=que=quand=je=pensea=toi=ses=der=niers=temps 14
  que=la=seule=cho=se=qui=me=vien=ne=à=la=tê=te=cest 14
  shes=a=bit=ch=al=right=shes=a=fu=cking=bit=ch=al=right 14
  wa=ke=up=ma=rye=tes=en=train=de=per=dre=tout=le=monde 14
  et=tu=ten=cri=s=s=s=s=pis=sa=me=fait=chi=er 14
  je=tes=eu=en=a=mi=té=mais=a=jourd=hui=its 12
  just=so=i=can=pu=sh=you=a=way 9
  je=peux=donc=te=je=ter 6
  and=w=hen=youre=craw=lin=on=bro=ken=glass=to=get=to=me 14
  et=quand=tu=rampe=ras=sur=les=ver=res=bri=sés=pour=me=ré=a=voir 16
  thats=w=hen=il=l=let=you=co=me=back 10
  ca=se=ra=quand=je=te=lais=se=rai=re=ve=nir 12
  all=my=li=fe=i=ve=be=en=sor=ry=for=so=me=thing 14
  tou=te=ma=vie=jai=é=té=dé=so=lé=pour=quel=que=chose 14
  so=me=thing=gets=me=no=thing=and=no=things=su=ch=a=waste 14
  quel=que=cho=se=que=je=nest=pas=et=rien=nest=per=du 13
  all=this=ti=me=i=ve=be=en=sayin=im=sor=ry 12
  tout=le=temps=jai=es=sayé=de=dire=que=jé=tait=dé=so=lé 14
  but=w=hy=should=i=be=sor=ry=for=all=of=your=mis=takes 14
  mais=pour=quoi=je=de=vrais=être=dé=so=lé=pour=tou=tes=tes=er=reurs 16
  why=should=i=be=sor=ry 6
  pour=quoi=je=de=vrais=ê=tre=dé=so=lé 10
  i=ve=had=e=nough=of=you 7
  jen=ai=eu=as=sez=de=toi 7
  plea=se=for=get=my=na=me 7
  sil=te=plait=ou=blie=mon=nom 7
  im=run=nin=a=round=on=emp=ty 8
  je=cours=dans=le=vi=de 6
  still=tryin=to=get=a=way 6
  es=say=ant=tou=jours=de=par=tir 8
  any=thing=to=kill 4
  quel=que=cho=se=pour=tuer 6
  the=cons=cious=ness=of=you 6
  ta=cons=cien=ce 4
  any=thing=to=end=my=self 6
  quel=que=cho=se=pour=en=fi=nir=a=vec=moi 11
  be=fo=re=the=thought=of=you 7
  avant=de=pen=sée=à=toi 6
  ses=pa=roles=re=pré=sen=tent=bien=se=que=je=pen=se=pré=sen=te=ment 17
  et=je=suis=dé=so=lé=den=ar=ri=ver=ain=si 12
  mais=la=vieest=comme=sa=et=je=sais=que=tu=sur=vi=ve=ras 14
  je=ne=min=quète=mê=me=pas=pour=ça=lon=gue=vie=à=toi 14
  just=too=bad=u=ne=fil=le=sé=cœu=re=ma=rye 12
  iam=so=sor=ry 4

  dé=so=lé 3
 • Phonétique : Moi Je Suis Tanné ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ʒε sy tə ʁεspεkte pɑ̃dɑ̃ ynə ane
  mε sεt- a sə dəmɑ̃de
  si twa ty ma otɑ̃ ʁεspεkte də tɔ̃ kɔte
  ʒə mə sɥi suvɑ̃ poze la kεstjɔ̃
  ɑ̃ mə dəmɑ̃dɑ̃ suvɑ̃ sə kə ty dizε də mwa kɑ̃ ʒə netε pa la
  ɔ̃ sε pɔɲe ɑ̃ʒəle, sa ma blese mε ʒə sɥi tuʒuʁ ʁεste
  dɑ̃ lə dutə mεz- oʒuʁdɥi ʒə mə sɑ̃s tʁai
  vənɑ̃ də ta paʁ ty nuz- a tεllmɑ̃ mɑ̃ti puʁ tə sɔʁtiʁ dy petʁɛ̃
  kə ʒɑ̃ sɥiz- a mə dəmɑ̃de
  kɔ̃bjɛ̃ də fwa ty ma mɑ̃ti dəpɥi səla œ̃n- ɑ̃
  pi sε pa nɔʁmal kə kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa sε dεʁnje tɑ̃
  kə la sələ ʃozə ki mə vjεnə a la tεtə sε :
  ʃəεs a bitʃ alʁajt ʃəεs a fykiŋ bitʃ alʁajt…
  wakə yp maʁi… tε ɑ̃tʁɛ̃ də pεʁdʁə tu lə mɔ̃də
  e ty tɑ̃ kʁi εs εs εs εs… pi sa mə fε ʃje
  ʒə tε y ɑ̃n- amite mεz- aʒuʁdɥi itεs :
  ʒyst so i kɑ̃ pyʃ iu awε
  ʒə pø dɔ̃k tə ʒəte
  ɑ̃d wɛ̃ iuʁə kʁawlɛ̃ ɔ̃ bʁɔkɛ̃ ɡlas to ʒεt to mə
  e kɑ̃ ty ʁɑ̃pəʁa syʁ lε veʁə- bʁize puʁ mə ʁeavwaʁ
  tatεs wɛ̃ iεl εl lεt iu kɔmə bak
  ka səʁa kɑ̃ ʒə tə lεsəʁε ʁəvəniʁ
  al mi lifə ivə bin sɔʁi fɔʁ sɔmεtiŋ
  tutə ma vi, ʒε ete dezɔle puʁ kεlkə ʃozə
  sɔmεtiŋ ʒεt mə nɔtiŋ ɑ̃d nɔtiŋ syk a wastə
  kεlkə ʃozə kə ʒə nε pa e ʁjɛ̃ nε pεʁdy
  al ti timə ivə bin sεjɛ̃ iεm sɔʁi
  tu lə tɑ̃, ʒε esεje də diʁə kə ʒetε dezɔle
  byt wi ʃuld i bə sɔʁi fɔʁ al ɔf iuʁ mistakə
  mε puʁkwa ʒə dəvʁεz- εtʁə dezɔle puʁ tutə tεz- eʁœʁ
  wi ʃuld i bə sɔʁi
  puʁkwa ʒə dəvʁεz- εtʁə dezɔle
  ivə-ad ɑ̃nuɡ ɔf iu
  ʒɑ̃n- ε y ase də twa
  pləazə fɔʁʒε mi namə
  sil tə plε ubli mɔ̃ nɔ̃
  iεm ʁœ̃nɛ̃ aʁund ɔ̃n- ɑ̃pti
  ʒə kuʁ dɑ̃ lə vidə
  stij tʁiɛ̃ to ʒεt awε
  esεjɑ̃ tuʒuʁ də paʁtiʁ
  anitiŋ to kij
  kεlkə ʃozə puʁ tɥe
  tə kɔ̃sjusnεsz- ɔf iu
  ta kɔ̃sjɑ̃sə
  anitiŋ to εnd mizεlf
  kεlkə ʃozə puʁ ɑ̃ finiʁ avεk mwa
  bəfɔʁə tə tuɡt ɔf iu
  avɑ̃ də pɑ̃se a twa
  sε paʁɔlə ʁəpʁezɑ̃te bjɛ̃ sə kə ʒə pɑ̃sə pʁezɑ̃təmɑ̃
  e ʒə sɥi dezɔle dɑ̃n- aʁive ɛ̃si
  mε la vi ε kɔmə sa e ʒə sε kə ty syʁvivəʁa
  ʒə nə mɛ̃kεtə mεmə pa puʁ sa ! ! ! lɔ̃ɡ vi a twa
  ʒyst tu bad ynə fijə sekeyʁə maʁi
  iam so sɔʁi

  dezɔle ! ! !
 • Pieds Phonétique : Moi Je Suis Tanné ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ʒε=sytə=ʁεs=pεk=te=pɑ̃=dɑ̃=y=nəa=ne 10
  mε=sε=ta=sə=də=mɑ̃=de 7
  si=twa=ty=ma=o=tɑ̃=ʁεs=pεk=te=də=tɔ̃=kɔ=te 13
  ʒə=mə=sɥi=su=vɑ̃=po=ze=la=kεs=tjɔ̃ 10
  ɑ̃mə=də=mɑ̃=dɑ̃=su=vɑ̃=sə=kə=ty=di=zε=də=mwa=kɑ̃=ʒə=ne=tε=pa=la 19
  ɔ̃=sε=pɔ=ɲe=ɑ̃ʒə=le=sa=ma=ble=se=mε=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=ʁεs=te 17
  dɑ̃lə=du=tə=mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mə=sɑ̃s=tʁa=i 12
  və=nɑ̃də=ta=paʁ=ty=nu=za=tεl=lmɑ̃=mɑ̃=ti=puʁ=tə=sɔʁ=tiʁ=dy=pe=tʁɛ̃ 18
  kə=ʒɑ̃=sɥi=za=mə=də=mɑ̃=de 8
  kɔ̃=bjɛ̃də=fwa=ty=ma=mɑ̃=ti=dəp=ɥi=sə=la=œ̃=nɑ̃ 13
  pi=sε=pa=nɔʁ=mal=kə=kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=twa=sε=dεʁ=nje=tɑ̃ 14
  kə=lasə=lə=ʃo=zə=kimə=vjε=nəa=la=tε=tə=sε 12
  ʃəεsə=a=bitʃ=al=ʁajt=ʃə=ε=sə=a=fy=kiŋ=bitʃ=al=ʁajt 14
  wa=kə=yp=ma=ʁi=tε=ɑ̃=tʁɛ̃=də=pεʁ=dʁə=tu=lə=mɔ̃də 14
  e=ty=tɑ̃=kʁi=εsəε=sə=ε=sə=εs=pi=sa=mə=fε=ʃje 14
  ʒə=tε=y=ɑ̃=na=mi=te=mε=za=ʒuʁ=dɥi=i=tεs 13
  ʒyst=so=i=kɑ̃=pyʃ=i=u=a=wε 9
  ʒə=pø=dɔ̃k=tə=ʒə=te 6
  ɑ̃d=wɛ̃=i=u=ʁə=kʁaw=lɛ̃=ɔ̃=bʁɔ=kɛ̃=ɡlas=to=ʒεt=tomə 14
  e=kɑ̃=ty=ʁɑ̃pə=ʁa=syʁ=lε=ve=ʁə=bʁi=ze=puʁ=mə=ʁe=a=vwaʁ 16
  ta=tε=sə=wɛ̃=i=εl=εl=lεt=i=u=kɔ=mə=bak 13
  ka=sə=ʁa=kɑ̃=ʒə=tə=lε=sə=ʁε=ʁə=və=niʁ 12
  al=mi=li=fə=i=və=bin=sɔ=ʁi=fɔʁ=sɔ=mε=tiŋ 13
  tu=tə=ma=vi=ʒε=e=te=de=zɔ=le=puʁ=kεl=kə=ʃozə 14
  sɔ=mε=tiŋ=ʒεt=mə=nɔ=tiŋ=ɑ̃d=nɔ=tiŋ=syk=a=was=tə 14
  kεl=kə=ʃo=zə=kə=ʒə=nε=pa=e=ʁj=ɛ̃=nε=pεʁ=dy 14
  al=ti=ti=mə=i=və=bin=sε=jɛ̃=i=εm=sɔ=ʁi 13
  tulə=tɑ̃=ʒε=e=sε=je=də=di=ʁə=kə=ʒe=tε=de=zɔ=le 15
  byt=wi=ʃuld=i=bə=sɔ=ʁi=fɔʁ=al=ɔf=i=uʁ=mis=takə 14
  mε=puʁ=kwaʒə=də=vʁε=zε=tʁə=de=zɔ=le=puʁ=tu=tə=tε=ze=ʁœʁ 16
  wi=ʃuld=i=bə=sɔ=ʁi 6
  puʁ=kwa=ʒə=də=vʁε=zε=tʁə=de=zɔ=le 10
  i=və-ad=ɑ̃=nuɡ=ɔf=i=u 8
  ʒɑ̃=nε=y=a=se=də=twa 7
  plə=a=zə=fɔʁ=ʒε=mi=na=mə 8
  sil=tə=plε=u=bli=mɔ̃=nɔ̃ 7
  i=εm=ʁœ̃=nɛ̃=a=ʁund=ɔ̃=nɑ̃p=ti 9
  ʒə=kuʁ=dɑ̃=lə=vi=də 6
  stij=tʁi=ɛ̃=to=ʒεt=a=wε 7
  e=sε=j=ɑ̃=tu=ʒuʁ=də=paʁ=tiʁ 9
  a=ni=tiŋ=to=kij 5
  kεl=kə=ʃo=zə=puʁ=tɥe 6
  tə=kɔ̃=sjus=nεs=zɔf=i=u 7
  ta=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 5
  a=ni=tiŋ=to=εnd=mi=zεlf 7
  kεl=kə=ʃo=zə=puʁ=ɑ̃=fi=niʁ=a=vεk=mwa 11
  bə=fɔ=ʁə=tə=tuɡt=ɔf=i=u 8
  a=vɑ̃=də=pɑ̃=se=a=twa 7
  sε=pa=ʁɔlə=ʁə=pʁe=zɑ̃=te=bjɛ̃=sə=kə=ʒə=pɑ̃=sə=pʁe=zɑ̃=tə=mɑ̃ 17
  e=ʒə=sɥi=de=zɔ=le=dɑ̃=na=ʁi=ve=ɛ̃=si 12
  mε=la=vi=ε=kɔmə=sa=e=ʒə=sε=kə=ty=syʁ=vi=və=ʁa 15
  ʒə=nə=mɛ̃=kε=tə=mε=mə=pa=puʁ=sa=lɔ̃ɡ=vi=a=twa 14
  ʒyst=tu=bad=y=nə=fij=ə=se=ke=y=ʁə=ma=ʁi 13
  i=am=so=sɔ=ʁi 5

  de=zɔ=le 3

PostScriptum

ESTI QUE JE SUIS ECOEURÉ ! ! ! ! ! !

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/02/2005 00:00Sadness (Kk)

je suis entièrement dsl pr toi. .
beau poeme
amitié
audre