Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Sandra Je Veux Une Femme Like You ! ! !

Poème Amour-Amitié
Publié le 23/03/2005 20:37

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Vlyne320

Sandra Je Veux Une Femme Like You ! ! !

Je veux une femme Like You
Femme t’es belle mais quand tu chante t’es sexy ! !

Sandra

Je suis désolé… .

Tu hante mes penser chaque fois que tu n’es pas à mes coter !
Tu me fais tripper juste de la façons de me r’garder.
Tu occupe mon esprits jour et nuit et je suis incapable de ne pas t’imaginé à mes coter. Quand je te vois je fond sur place je n’ai pus aucun de mes sens que j’en perds mes moyen et sa ne prend qu’une fraction de seconde quand je franchis la porte et que tu es partis je craque et je m’ennuie.

Je ne peux passé une journée s’en te parlé car ta voix motive mes pensées et me fait avancé j’ai besoin de te voir ! Parfois je sens le besoin de te prendre dans mes bras mais j’aimerais t’en t’embrassé… pour me rassurer car tes lèvres sont si douce qu’elle me fond oublier mes ennuies ! ! ! ! Je t’aime tant mais pourtant il n’y a que le temps qui choisira ses pas. . J’aimerais tant t’appartenir car peu importe ou j’irai je sais que tu sera toujours a mes coter même si se n’ai que par pensées… J’ai peur à cet été ! La peur de me faire délaisser juste parceque j’ai déménager ! J’ai l’impression de m’enfuir mais pourtant je ne fait que partir. Ma vie est làbas ! ! Mais si j’aurais le choix je t’emmenerais avec moi ! ! Loin de toi je serais. . mais pourtant je demeurais a tes cotés éternellement même si se n’ai quand pensées…
Vien a moi et j’irais à toi ! ! Mais ne me délaisse pas car je ne serais te délaisser…

Et si un jours tu t’ennuie de moi ou que tu pense a moi regarde les 3 étoiles que je t’ai dédiées et à cet instant je serais a tes coter…

Je t’aime fort

-XxXx-
 • Pieds Hyphénique: Sandra Je Veux Une Femme Like You ! ! !

  je=veux=une=fem=me=li=ke=you 8
  fem=me=tes=bel=le=mais=quand=tu=chante=tes=sexy 11

  san=dra 2

  je=suis=dé=so=lé 5

  tu=hante=mes=pen=ser=cha=que=fois=que=tu=nes=pas=à=mes=co=ter 16
  tu=me=fais=trip=per=jus=te=de=la=fa=çons=de=me=r=gar=der 16
  tu=oc=cupe=mon=es=prits=jour=et=nuit=et=je=suis=in=ca=pa=ble=de=ne=pas=ti=ma=gi=né=à=mes=co=ter=quand=je=te=vois=je=fond=sur=pla=ce=je=nai=pus=au=cun=de=mes=sens=que=jen=perds=mes=moyen=et=sa=ne=prend=quu=ne=frac=tion=de=se=con=de=quand=je=fran=chis=la=por=teet=que=tu=es=par=tis=je=cra=que=et=je=men=nuie 80

  je=ne=peux=pas=sé=une=jour=née=sen=te=par=lé=car=ta=voix=mo=ti=ve=mes=pen=sées=et=me=fait=a=van=cé=jai=be=soin=de=te=voir=par=fois=je=sens=le=be=soin=de=te=pren=dre=dans=mes=bras=mais=jai=me=rais=ten=tem=bras=sé=pour=me=ras=su=rer=car=tes=lè=vres=sont=si=dou=ce=quel=le=me=fond=ou=blier=mes=en=nuies=je=tai=me=tant=mais=pour=tant=il=ny=a=que=le=temps=qui=choi=si=ra=ses=pas=jai=me=rais=tant=tap=par=te=nir=car=peu=im=por=teou=ji=rai=je=sais=que=tu=se=ra=tou=jours=a=mes=co=ter=mê=me=si=se=nai=que=par=pen=sées=jai=peur=à=cet=é=té=la=peur=de=me=fai=re=dé=lais=ser=jus=te=par=ce=que=jai=dé=mé=na=ger=jai=lim=pres=sion=de=men=fu=ir=mais=pour=tant=je=ne=fait=que=par=tir=ma=vie=est=là=bas=mais=si=jau=rais=le=choix=je=tem=me=ne=rais=a=vec=moi=loin=de=toi=je=se=rais=mais=pour=tant=je=de=meu=rais=a=tes=co=tés=é=ter=nel=le=ment=mê=me=si=se=nai=quand=pen=sées 223
  vien=a=moi=et=ji=rais=à=toi=mais=ne=me=dé=laisse=pas=car=je=ne=se=rais=te=dé=lais=ser 23

  et=si=un=jours=tu=ten=nuie=de=moi=ou=que=tu=pensea=moi=re=gar=de=les=trois=é=toi=les=que=je=tai=dé=di=ées=et=à=cet=ins=tant=je=se=rais=a=tes=co=ter 40

  je=tai=me=fort 4

  x=x=x=x 4
 • Phonétique : Sandra Je Veux Une Femme Like You ! ! !

  ʒə vøz- ynə famə likə iu
  famə tε bεllə mε kɑ̃ ty ʃɑ̃tə tε sεksi ! !

  sɑ̃dʁa

  ʒə sɥi dezɔle…

  ty-ɑ̃tə mε pɑ̃se ʃakə fwa kə ty nε pa a mε kɔte !
  ty mə fε tʁipe ʒystə də la fasɔ̃ də mə ʁɡaʁde.
  ty ɔkypə mɔ̃n- εspʁi ʒuʁ e nɥi e ʒə sɥiz- ɛ̃kapablə də nə pa timaʒine a mε kɔte. kɑ̃ ʒə tə vwa ʒə fɔ̃ syʁ plasə ʒə nε py okœ̃ də mε sɑ̃s kə ʒɑ̃ pεʁd mε mwajɛ̃ e sa nə pʁɑ̃ kynə fʁaksjɔ̃ də səɡɔ̃də kɑ̃ ʒə fʁɑ̃ʃi la pɔʁtə e kə ty ε paʁti ʒə kʁakə e ʒə mɑ̃nɥi.

  ʒə nə pø pase ynə ʒuʁne sɑ̃ tə paʁle kaʁ ta vwa mɔtivə mε pɑ̃sez- e mə fε avɑ̃se ʒε bəzwɛ̃ də tə vwaʁ ! paʁfwa ʒə sɑ̃s lə bəzwɛ̃ də tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa mε ʒεməʁε tɑ̃ tɑ̃bʁase… puʁ mə ʁasyʁe kaʁ tε lεvʁə- sɔ̃ si dusə kεllə mə fɔ̃t- ublje mεz- ɑ̃nɥi ! ! ! ʒə tεmə tɑ̃ mε puʁtɑ̃ il ni a kə lə tɑ̃ ki ʃwaziʁa sε pa. ʒεməʁε tɑ̃ tapaʁtəniʁ kaʁ pø ɛ̃pɔʁtə u ʒiʁε ʒə sε kə ty səʁa tuʒuʁz- a mε kɔte mεmə si sə nε kə paʁ pɑ̃se… ʒε pœʁ a sεt ete ! la pœʁ də mə fεʁə delεse ʒystə paʁsəkə ʒε demenaʒe ! ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də mɑ̃fɥiʁ mε puʁtɑ̃ ʒə nə fε kə paʁtiʁ. ma vi ε laba ! ! mε si ʒoʁε lə ʃwa ʒə tamənəʁεz- avεk mwa ! ! lwɛ̃ də twa ʒə səʁε. mε puʁtɑ̃ ʒə dəməʁεz- a tε kɔtez- etεʁnεllmɑ̃ mεmə si sə nε kɑ̃ pɑ̃se…
  vjɛ̃ a mwa e ʒiʁεz- a twa ! ! mε nə mə delεsə pa kaʁ ʒə nə səʁε tə delεse…

  e si œ̃ ʒuʁ ty tɑ̃nɥi də mwa u kə ty pɑ̃sə a mwa ʁəɡaʁdə lε tʁwaz- etwalə kə ʒə tε dedjez- e a sεt ɛ̃stɑ̃ ʒə səʁεz- a tε kɔte…

  ʒə tεmə fɔʁ

  iks iks iks iks
 • Pieds Phonétique : Sandra Je Veux Une Femme Like You ! ! !

  ʒə=vø=zynə=fa=mə=li=kə=i=u 9
  famə=tε=bεllə=mε=kɑ̃=ty=ʃɑ̃=tə=tε=sεk=si 11

  sɑ̃=dʁa 2

  ʒə=sɥi=de=zɔ=le 5

  ty-ɑ̃tə=mε=pɑ̃=se=ʃa=kə=fwa=kə=ty=nε=pa=a=mε=kɔ=te 16
  tymə=fε=tʁi=pe=ʒys=tə=də=la=fa=sɔ̃=də=mə=ʁɡaʁ=de 14
  ty=ɔ=kypə=mɔ̃=nεs=pʁi=ʒuʁ=e=nɥi=e=ʒə=sɥi=zɛ̃=ka=pa=blə=də=nə=pa=ti=ma=ʒi=ne=a=mε=kɔ=te=kɑ̃=ʒə=tə=vwa=ʒə=fɔ̃=syʁ=pla=sə=ʒə=nε=py=o=kœ̃=də=mε=sɑ̃s=kə=ʒɑ̃=pεʁd=mε=mwa=jɛ̃=e=sa=nə=pʁɑ̃=ky=nə=fʁak=sjɔ̃=də=sə=ɡɔ̃=də=kɑ̃=ʒə=fʁɑ̃=ʃi=la=pɔʁ=təe=kə=ty=ε=paʁ=ti=ʒə=kʁa=kə=e=ʒə=mɑ̃n=ɥi 81

  ʒə=nə=pø=pase=y=nə=ʒuʁ=ne=sɑ̃=tə=paʁ=le=kaʁ=ta=vwa=mɔ=ti=və=mε=pɑ̃=se=ze=mə=fε=a=vɑ̃=se=ʒε=bə=zwɛ̃=də=tə=vwaʁ=paʁ=fwa=ʒə=sɑ̃s=lə=bə=zwɛ̃=də=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa=mε=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=tɑ̃=bʁa=se=puʁ=mə=ʁa=sy=ʁe=kaʁ=tε=lε=vʁə=sɔ̃=si=du=sə=kεllə=mə=fɔ̃=tu=blje=mε=zɑ̃n=ɥi=ʒə=tε=mə=tɑ̃=mε=puʁ=tɑ̃=il=ni=a=kə=lə=tɑ̃=ki=ʃwa=zi=ʁa=sε=pa=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=ta=paʁ=tə=niʁ=kaʁ=pø=ɛ̃=pɔʁ=təu=ʒi=ʁε=ʒə=sε=kə=ty=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=za=mε=kɔ=te=mε=mə=si=sə=nε=kə=paʁ=pɑ̃=se=ʒε=pœʁ=a=sεt=e=te=la=pœʁ=də=mə=fε=ʁə=de=lε=se=ʒys=tə=paʁ=sə=kə=ʒε=de=me=na=ʒe=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=mɑ̃f=ɥiʁ=mε=puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=fε=kə=paʁ=tiʁ=ma=vi=ε=la=ba=mε=si=ʒo=ʁε=lə=ʃwa=ʒə=ta=mə=nə=ʁε=za=vεk=mwa=lwɛ̃=də=twa=ʒə=sə=ʁε=mε=puʁ=tɑ̃=ʒə=də=mə=ʁε=za=tε=kɔ=te=ze=tεʁ=nεl=lmɑ̃=mε=mə=si=sə=nε=kɑ̃=pɑ̃se 219
  vjɛ̃=a=mwa=e=ʒi=ʁε=za=twa=mεnə=mə=de=lε=sə=pa=kaʁ=ʒə=nə=sə=ʁε=tə=de=lεse 22

  e=si=œ̃=ʒuʁ=ty=tɑ̃n=ɥidə=mwa=u=kə=ty=pɑ̃=səa=mwa=ʁə=ɡaʁ=də=lε=tʁwa=ze=twa=lə=kə=ʒə=tε=de=dje=ze=a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=ʒə=sə=ʁε=za=tε=kɔ=te 39

  ʒə=tε=mə=fɔʁ 4

  iks=iks=iks=iks 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/03/2005 20:42Vlyne320

je dédie se poeme a la fille que j’aime

Auteur de Poésie
23/03/2005 20:42Manou

jolie,
amitié
maeva alias manou!

Auteur de Poésie
23/03/2005 20:44Vlyne320

je dédie se poeme a la fille que j’aime

Auteur de Poésie
30/03/2005 16:4924ju

Beautiful Dream!