Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Que Puis-Je Dire De Ma P-Tite Doriane

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/02/2005 03:23

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Vlyne320

Que Puis-Je Dire De Ma P-Tite Doriane

DORIANE

Si belle et si charmante
Qu’on dirait un ange. .

Quand ont la regarde
Ont l’apprécie des le 1er moment

La p’tite sœur que jadore temps
Depuis les derniers jours
M’en apporte beaucoup a tous les jours

J’adore te parler car avec toi rien n’est compliqué
J’ai eu des moment dur a surmonter
Et toi tu as su toujours mécouter

Sa me parais parfois bizzard
Avec nos 8ans d’écart
Mais je tenais a te metionner
Que je serais toujours ta grande sœur
Et que je serais toujours la pour toi
Peu importe ce qu’il arrivera

Aujourd’hui une partie de ma vie
Vien de s’éteindre et tu as su remettre
Un sourire a mes levre

Merci d’être la
Merci pour tout DO
Et merci d’avoir une si grande confiance en moi
Et en retour je ferais tout en mon possible
Pour y former une si belle amitiée…

Je t’aime fort Doriane (amicalement)

-Xxxx-
 • Pieds Hyphénique: Que Puis-Je Dire De Ma P-Tite Doriane

  do=ri=a=ne 4

  si=bel=le=et=si=char=man=te 8
  quon=di=rait=un=an=ge 6

  quand=ont=la=re=ga=rde 6
  ont=lap=pré=cie=des=le=un=er=mo=ment 10

  la=p=ti=te=sœur=que=ja=do=re=temps 10
  de=puis=les=der=ni=ers=jours 7
  men=ap=por=te=beau=coup=a=tous=les=jours 10

  ja=dore=te=par=ler=car=a=vec=toi=rien=nest=com=pli=qué 14
  jai=eu=des=mo=ment=dur=a=sur=mon=ter 10
  et=toi=tu=as=su=tou=jours=mé=cou=ter 10

  sa=me=pa=rais=par=fois=biz=zard 8
  a=vec=nos=hu=it=ans=dé=cart 8
  mais=je=te=nais=a=te=me=ti=on=ner 10
  que=je=se=rais=tou=jours=ta=gran=de=sœur 10
  et=que=je=se=rais=tou=jours=la=pour=toi 10
  peu=im=por=te=ce=quil=ar=ri=ve=ra 10

  au=jourd=hui=u=ne=par=tie=de=ma=vie 10
  vien=de=sé=teindre=et=tu=as=su=re=mettre 10
  un=sou=ri=re=a=mes=levre 7

  mer=ci=dê=tre=la 5
  mer=ci=pour=tout=do 5
  et=mer=ci=da=voir=une=si=gran=de=con=fian=ceen=moi 13
  et=en=re=tour=je=fe=rais=tout=en=mon=pos=sible 12
  pour=y=for=mer=une=si=bel=lea=mi=ti=ée 11

  je=taime=fort=do=ria=ne=a=mi=ca=le=ment 11

  x=x=x=x 4
 • Phonétique : Que Puis-Je Dire De Ma P-Tite Doriane

  dɔʁjanə

  si bεllə e si ʃaʁmɑ̃tə
  kɔ̃ diʁε œ̃n- ɑ̃ʒə.

  kɑ̃t- ɔ̃ la ʁəɡaʁdə
  ɔ̃ lapʁesi dε lə œ̃n- e mɔmɑ̃

  la ptitə sœʁ kə ʒadɔʁə tɑ̃
  dəpɥi lε dεʁnje ʒuʁ
  mɑ̃n- apɔʁtə boku a tus lε ʒuʁ

  ʒadɔʁə tə paʁle kaʁ avεk twa ʁjɛ̃ nε kɔ̃plike
  ʒε y dε mɔmɑ̃ dyʁ a syʁmɔ̃te
  e twa ty a sy tuʒuʁ mekute

  sa mə paʁε paʁfwa bizaʁ
  avεk no ɥit ɑ̃ dekaʁ
  mε ʒə tənεz- a tə məsjɔne
  kə ʒə səʁε tuʒuʁ ta ɡʁɑ̃də sœʁ
  e kə ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
  pø ɛ̃pɔʁtə sə kil aʁivəʁa

  oʒuʁdɥi ynə paʁti də ma vi
  vjɛ̃ də setɛ̃dʁə e ty a sy ʁəmεtʁə
  œ̃ suʁiʁə a mε ləvʁə

  mεʁsi dεtʁə la
  mεʁsi puʁ tu do
  e mεʁsi davwaʁ ynə si ɡʁɑ̃də kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa
  e ɑ̃ ʁətuʁ ʒə fəʁε tut- ɑ̃ mɔ̃ pɔsiblə
  puʁ i fɔʁme ynə si bεllə amitje…

  ʒə tεmə fɔʁ dɔʁjanə (amikaləmεnt)

  iks iks iks iks
 • Pieds Phonétique : Que Puis-Je Dire De Ma P-Tite Doriane

  dɔ=ʁj=a=nə 4

  si=bεl=lə=e=si=ʃaʁ=mɑ̃=tə 8
  kɔ̃=di=ʁε=œ̃=nɑ̃=ʒə 6

  kɑ̃=tɔ̃=la=ʁə=ɡaʁ=də 6
  ɔ̃=la=pʁe=si=dε=lə=œ̃=ne=mɔ=mɑ̃ 10

  la=pti=tə=sœ=ʁə=kə=ʒa=dɔ=ʁə=tɑ̃ 10
  dəp=ɥi=lε=dεʁ=nj=e=ʒuʁ 7
  mɑ̃=na=pɔʁ=tə=bo=ku=a=tus=lε=ʒuʁ 10

  ʒa=dɔʁə=tə=paʁ=le=kaʁ=a=vεk=twa=ʁjɛ̃=nε=kɔ̃=pli=ke 14
  ʒε=y=dε=mɔ=mɑ̃=dyʁ=a=syʁ=mɔ̃=te 10
  e=twa=ty=a=sy=tu=ʒuʁ=me=ku=te 10

  sa=mə=pa=ʁε=paʁ=fwa=bi=zaʁ 8
  a=vεk=no=ɥ=it=ɑ̃=de=kaʁ 8
  mε=ʒə=tə=nε=za=tə=mə=sj=ɔ=ne 10
  kə=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=ta=ɡʁɑ̃=də=sœʁ 10
  e=kə=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=puʁ=twa 10
  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=sə=kil=a=ʁi=və=ʁa 10

  o=ʒuʁ=dɥi=y=nə=paʁ=ti=də=ma=vi 10
  vjɛ̃də=se=tɛ̃=dʁə=e=ty=a=sy=ʁə=mεtʁə 10
  œ̃=su=ʁi=ʁə=a=mε=lə=vʁə 8

  mεʁ=si=dε=tʁə=la 5
  mεʁ=si=puʁ=tu=do 5
  e=mεʁ=si=da=vwaʁ=ynə=si=ɡʁɑ̃=də=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=mwa 13
  e=ɑ̃ʁə=tuʁ=ʒə=fə=ʁε=tu=tɑ̃=mɔ̃=pɔsiblə 10
  puʁ=i=fɔʁ=me=ynə=si=bεllə=a=mi=tje 10

  ʒə=tεmə=fɔʁ=dɔ=ʁja=nə=a=mi=ka=lə=mεnt 11

  iks=iks=iks=iks 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/03/2005 16:5424ju
😢