Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Vicky

Poème Amour-Amitié
Publié le 03/05/2005 21:25

L'écrit contient 354 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Vlyne320

Vicky

Vicky

Toi qui a su me montrer qui j’étais réellement ! ! !
Tu a su être la a tout les épreuves que j’ai du surmonté
Mais pourtant la toute 1ere fois que nous nous somme vue
Ont ne s’aimaient pas vraiment… Ont pourrais même aller jusqu’a dire
Qu’ont se détestaient ! ! ! Mais aujourd’hui… tout a changer cela
Fait déjà 6ans½ que nous nous connaissons… et tu est ma plus belle
Relation d’amitié que j’ai vécu ! Mais comme je ne saisse de te répéter depuis quelque Temps… la distance qui nous séparera sous peu me terrifie un peu ! ! ! ! !
Cette peur de te perdre cette histoire se répètera année après année
J’ai peur que sa se finissent ! ! ! La peur qu’ont va se perdre de vue ! ! !
Mais cette fois-ci… J’ai vraiment peur toi a Longueuil et moi a Vaudreuil…
Cela va faire un minimum de 1h20 de route pour se voir ont va travailler chacun de
Notre coté je ses que tu va te tanner et qu’ont va se quitter en cette belle amitié tout sa pour une erreur d’avoir déménager ! ! ! J’ai mal juste a y penser depuis quelque jours…
J’écoute cette chanson qu’on n’écoutais… dans le temps s’en nous tanner cette chanson
Qui nous sera destiner a tout jamais certain bout ’’tu t’en vas ’’ de Lara Fabien

Si je pouvais je te dirais reste avec moi
Sur mon cœur et mon âme se brise une larme ’’ je n’ais pas le droit ’’
Tu t’en vas… en me laissant seul derrière toi
Tu t’en vas… et mon cœur s’envole en éclat
Tu t’en vas… en n’arrachant un bout de moi…

Je m’ennuie de toi vick et tu n’ai même pas encore partis
Après 6ans½ je ne peu pas m’imaginer que sa va se finir incis

Mais une chose est sur ses que de tout mon cœur je souhaite que cette amitié
Ne s’éteigne jamais…

Je t’aime tite sœur

Sœur a vie…
Amie pour la vie…

Je t’adore Vicky ! ! ! ! ! ! !

-XxXxXxX-
 • Pieds Hyphénique: Vicky

  vi=cky 2

  toi=qui=a=su=me=mon=trer=qui=jé=tais=réel=le=ment 13
  tu=a=su=ê=tre=la=a=tout=les=é=preu=ves=que=jai=du=sur=mon=té 18
  mais=pour=tant=la=tou=te=un=e=re=fois=que=nous=nous=som=me=vue 16
  ont=ne=sai=maient=pas=vrai=ment=ont=pour=rais=mê=me=al=ler=jus=qua=di=re 18
  quont=se=dé=tes=taient=mais=au=jourd=hui=tout=a=chan=ger=ce=la 15
  fait=dé=jà=six=ans=un=de=mi=que=nous=nous=con=nais=sons=et=tu=est=ma=plus=belle 20
  re=la=tion=da=mi=tié=que=jai=vé=cu=mais=comme=je=ne=sais=se=de=te=ré=pé=ter=de=puis=quel=que=temps=la=dis=tan=ce=qui=nous=sé=pa=re=ra=sous=peu=me=ter=ri=fieun=peu 43
  cette=peur=de=te=per=dre=cet=te=his=toi=re=se=ré=pè=te=ra=an=née=a=près=an=née 22
  jai=peur=que=sa=se=fi=nis=sent=la=peur=quont=va=se=per=dre=de=vue 17
  mais=cet=te=fois=ci=jai=vrai=ment=peur=toi=a=lon=gueuil=et=moi=a=vau=dreuil 18
  ce=la=va=faireun=mi=ni=mum=de=un=h=vingt=de=rou=te=pour=se=voir=ont=va=tra=vailler=cha=cun=de 24
  notre=co=té=je=ses=que=tu=va=te=tan=ner=et=quont=va=se=quit=ter=en=cet=te=bel=lea=mi=tié=tout=sa=pour=u=ne=er=reur=da=voir=dé=mé=na=ger=jai=mal=jus=te=a=y=pen=ser=de=puis=quel=que=jours 50
  jé=coute=cet=te=chan=son=quon=né=cou=tais=dans=le=temps=sen=nous=tan=ner=cet=te=chan=son 21
  qui=nous=se=ra=des=ti=ner=a=tout=ja=mais=cer=tain=bout=tu=ten=vasde=la=ra=fa=bien 21

  si=je=pou=vais=je=te=di=rais=res=te=a=vec=moi 13
  sur=mon=cœur=et=mon=â=me=se=brise=u=ne=lar=me=je=nais=pas=le=droit 18
  tu=ten=vas=en=me=lais=sant=seul=der=ri=è=re=toi 13
  tu=ten=vas=et=mon=cœur=sen=vo=le=en=é=clat 12
  tu=ten=vas=en=nar=ra=chant=un=bout=de=moi 11

  je=men=nuie=de=toi=vi=ck=et=tu=nai=mê=me=pas=en=co=re=par=tis 18
  après=six=ans=un=de=mi=je=ne=peu=pas=mi=ma=gi=ner=que=sa=va=se=fi=nir=in=cis 22

  mais=une=cho=seest=sur=ses=que=de=tout=mon=cœur=je=sou=hai=te=que=cet=te=a=mi=tié 21
  ne=sé=tei=gne=ja=mais 6

  je=tai=me=ti=te=sœur 6

  sœur=a=vie 3
  a=mie=pour=la=vie 5

  je=ta=do=re=vi=cky 6

  x=x=x=x 4
 • Phonétique : Vicky

  viki

  twa ki a sy mə mɔ̃tʁe ki ʒetε ʁeεllmɑ̃ ! ! !
  ty a sy εtʁə la a tu lεz- epʁəvə kə ʒε dy syʁmɔ̃te
  mε puʁtɑ̃ la tutə œ̃n- əʁə fwa kə nu nu sɔmə vɥ
  ɔ̃ nə sεmε pa vʁεmɑ̃… ɔ̃ puʁʁε mεmə ale ʒyska diʁə
  kɔ̃ sə detεstε ! ! ! mεz- oʒuʁdɥi… tut- a ʃɑ̃ʒe səla
  fε deʒa siz- ɑ̃ œ̃ dəmi kə nu nu kɔnεsɔ̃… e ty ε ma plys bεllə
  ʁəlasjɔ̃ damitje kə ʒε veky ! mε kɔmə ʒə nə sεsə də tə ʁepete dəpɥi kεlkə tɑ̃… la distɑ̃sə ki nu sepaʁəʁa su pø mə teʁifi œ̃ pø ! ! !
  sεtə pœʁ də tə pεʁdʁə sεtə istwaʁə sə ʁepεtəʁa ane apʁεz- ane
  ʒε pœʁ kə sa sə finise ! ! ! la pœʁ kɔ̃ va sə pεʁdʁə də vɥ ! ! !
  mε sεtə fwa si… ʒε vʁεmɑ̃ pœʁ twa a lɔ̃ɡəj e mwa a vodʁəj…
  səla va fεʁə œ̃ minimɔm də œ̃ aʃ vɛ̃ də ʁutə puʁ sə vwaʁ ɔ̃ va tʁavaje ʃakœ̃ də
  nɔtʁə kɔte ʒə sε kə ty va tə tane e kɔ̃ va sə kite ɑ̃ sεtə bεllə amitje tu sa puʁ ynə eʁœʁ davwaʁ demenaʒe ! ! ! ʒε mal ʒystə a i pɑ̃se dəpɥi kεlkə ʒuʁ…
  ʒekutə sεtə ʃɑ̃sɔ̃ kɔ̃ nekutε… dɑ̃ lə tɑ̃ sɑ̃ nu tane sεtə ʃɑ̃sɔ̃
  ki nu səʁa dεstine a tu ʒamε sεʁtɛ̃ butty tɑ̃ vasdə laʁa fabjɛ̃

  si ʒə puvε ʒə tə diʁε ʁεstə avεk mwa
  syʁ mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə sə bʁizə ynə laʁməʒə nεs pa lə dʁwat
  ty tɑ̃ va… ɑ̃ mə lεsɑ̃ səl dəʁjεʁə twa
  ty tɑ̃ va… e mɔ̃ kœʁ sɑ̃vɔlə ɑ̃n- ekla
  ty tɑ̃ va… ɑ̃ naʁaʃɑ̃ œ̃ bu də mwa…

  ʒə mɑ̃nɥi də twa vik e ty nε mεmə pa ɑ̃kɔʁə paʁti
  apʁε siz- ɑ̃ œ̃ dəmi ʒə nə pø pa mimaʒine kə sa va sə finiʁ ɛ̃si

  mεz- ynə ʃozə ε syʁ sε kə də tu mɔ̃ kœʁ ʒə suεtə kə sεtə amitje
  nə setεɲə ʒamε…

  ʒə tεmə titə sœʁ

  sœʁ a vi…
  ami puʁ la vi…

  ʒə tadɔʁə viki ! ! !

  iks iks iks iks
 • Pieds Phonétique : Vicky

  vi=ki 2

  twa=ki=a=sy=mə=mɔ̃=tʁe=ki=ʒe=tε=ʁe=εl=lmɑ̃ 13
  ty=a=sy=ε=tʁə=la=a=tu=lε=ze=pʁə=və=kə=ʒε=dy=syʁ=mɔ̃=te 18
  mε=puʁ=tɑ̃=la=tu=tə=œ̃=nə=ʁə=fwa=kə=nu=nu=sɔ=mə=vɥ 16
  ɔ̃=nə=sε=mε=pa=vʁε=mɑ̃=ɔ̃=puʁ=ʁε=mε=mə=a=le=ʒys=ka=di=ʁə 18
  kɔ̃=sə=de=tεs=tε=mε=zo=ʒuʁ=dɥi=tu=ta=ʃɑ̃=ʒe=sə=la 15
  fε=de=ʒa=si=zɑ̃=œ̃=də=mikə=nu=nu=kɔ=nε=sɔ̃=e=ty=ε=ma=plys=bεllə 19
  ʁə=la=sjɔ̃=da=mi=tje=kə=ʒε=ve=ky=mε=kɔmə=ʒə=nə=sε=sə=də=tə=ʁe=pe=te=dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃=la=dis=tɑ̃=sə=ki=nu=se=pa=ʁə=ʁa=su=pø=mə=te=ʁi=fi=œ̃=pø 44
  sεtə=pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə=sε=tə=is=twa=ʁə=sə=ʁe=pε=tə=ʁa=a=ne=a=pʁε=za=ne 22
  ʒε=pœ=ʁə=kə=sa=sə=fi=ni=se=la=pœʁ=kɔ̃=va=sə=pεʁ=dʁə=də=vɥ 18
  mε=sε=tə=fwa=si=ʒε=vʁε=mɑ̃=pœʁ=twa=a=lɔ̃=ɡəj=e=mwa=a=vo=dʁəj 18
  sə=la=va=fεʁəœ̃=mi=ni=mɔm=də=œ̃=aʃ=vɛ̃=də=ʁu=tə=puʁ=sə=vwaʁ=ɔ̃=va=tʁa=va=je=ʃa=kœ̃=də 25
  nɔtʁə=kɔ=te=ʒə=sε=kə=ty=va=tə=ta=ne=e=kɔ̃=va=sə=ki=te=ɑ̃=sε=tə=bεlləa=mi=tje=tu=sa=puʁ=y=nə=e=ʁœʁ=da=vwaʁ=de=me=na=ʒe=ʒε=mal=ʒys=tə=a=i=pɑ̃=se=dəp=ɥi=kεl=kə=ʒuʁ 49
  ʒe=kutə=sε=tə=ʃɑ̃=sɔ̃=kɔ̃=ne=ku=tε=dɑ̃=lə=tɑ̃=sɑ̃=nu=ta=ne=sε=tə=ʃɑ̃=sɔ̃ 21
  ki=nusə=ʁa=dεs=ti=ne=a=tu=ʒa=mε=sεʁ=tɛ̃=but=ty=tɑ̃=vas=də=la=ʁa=fa=bjɛ̃ 21

  si=ʒə=pu=vε=ʒə=tə=di=ʁε=ʁεs=tə=a=vεk=mwa 13
  syʁ=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=namə=sə=bʁi=zəy=nə=laʁ=mə=ʒə=nε=sə=pa=lə=dʁwat 18
  ty=tɑ̃=va=ɑ̃=mə=lε=sɑ̃=səl=də=ʁj=ε=ʁə=twa 13
  ty=tɑ̃=va=e=mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=vɔ=lə=ɑ̃=ne=kla 13
  ty=tɑ̃=va=ɑ̃=na=ʁa=ʃɑ̃=œ̃=bu=də=mwa 11

  ʒə=mɑ̃n=ɥi=də=twa=vik=e=ty=nε=mε=mə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=paʁ=ti 17
  a=pʁε=si=zɑ̃=œ̃=də=miʒə=nə=pø=pa=mi=ma=ʒi=ne=kə=sa=va=sə=fi=niʁ=ɛ̃=si 22

  mε=zynə=ʃo=zəε=syʁ=sε=kə=də=tu=mɔ̃=kœʁ=ʒə=su=ε=tə=kə=sε=tə=a=mi=tje 21
  nə=se=tε=ɲə=ʒa=mε 6

  ʒə=tε=mə=ti=tə=sœ=ʁə 7

  sœ=ʁə=a=vi 4
  a=mi=puʁ=la=vi 5

  ʒə=ta=dɔ=ʁə=vi=ki 6

  iks=iks=iks=iks 4

PostScriptum

A toi Vicky ! !
Tu as su me montrer se qu’étais une vrai amie…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2005 05:3324ju

Tres Beau Cherie! jsuis fiere de toi!!!!!