Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : 16 Janvier 2004 (Tanya)

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/02/2005 20:44

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 17 strophes.

Poete : Vlyne320

16 Janvier 2004 (Tanya)

Cette Chanson est écrite pour toi !

16janvier 2004

J’arrive de travaillé
Fatigué, brûlé je ne rêvais que de me couché
Mon téléphone sonne sais Marye-Josée
S’tente-tu d’sortir

Refrain

En cette journée du 16 janvier
Je t’ai rencontré, je t’ai aimé
Je t’ai appréciée là toute 1ere soirée

Es-ce qu’on va se revoir ? À été la toute 1ère question
Que je me suis posé juste avent de quitté
Se bar rue st-pierre

Quand je vous ais quitté en se début de matinée
Pour rejoindre une amie pour les billets de Britney
J’ai culpabilisé quand tu étais dans mes bras
En me demandant si je te reverrait un jour
Juste avent de me faire dire on fait tu d’quoi demain ! ! ! !

Refrain

En cette journée du 16 janvier
Je t’ai rencontré, je t’ai aimé
Je t’ai appréciée là toute 1ère soirée

Mais pour je n’sais koi tu a annulé cette soirée
Que j’ai passer seul a parlé avec Marye-Josée

Seul a tes côté en ce 18 janvier
A se parlé et a ce confier ont n’a passé une
Magnifique soirée a fêté mon anniversaire
Durant cette soirée j’ai toute suite sue
Que nous deux seront amie éternellement

Et aujourd’hui, 1ans après je ne m’avais
Pas tromper car je suis toujours à tes cotés
À être là pour toi peu importe se qu’il arrivera

En cette journée du 16 janvier 2004
Je n’ai pas regretté de t’avoir parlé
Appréciée et t’en aimé

Refrain

En cette journée du 16 janvier
Je t’ai rencontré, je t’ai aimé
Je t’ai appréciée là toute 1ère soirée

Tout comme si ça fessais des années
Qu’ont se s’raient rencontrée en toute complicité
C’est donc pour sa que je t’ais donné mon amitié
En cette soirée du 16 janvier

Je t’ai rencontré, je t’ai aimé
Je t’ai appréciée là toute 1ère soirée ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: 16 Janvier 2004 (Tanya)

  cet=te=chan=son=est=é=cri=te=pour=toi 10

  sei=ze=jan=vi=er=deux=mil=le=qua=tre 10

  jar=ri=ve=de=tra=vail=lé 7
  fa=ti=gué=brû=lé=je=ne=rê=vais=que=de=me=cou=ché 14
  mon=té=lé=pho=ne=son=ne=sais=ma=rye=jo=sée 12
  sten=te=tu=d=sor=tir 6

  re=frain 2

  en=cet=te=jour=née=du=sei=ze=jan=vi=er 11
  je=tai=ren=con=tré=je=tai=ai=mé 9
  je=tai=ap=pré=ci=ée=là=tou=te=un=e=re=soi=rée 14

  es=ce=quon=va=se=re=voir=à=é=té=la=touteun=è=re=ques=tion 16
  que=je=me=suis=po=sé=jus=te=a=vent=de=quit=té 13
  se=bar=rue=saint=pi=er=re 7

  quand=je=vous=ais=quit=té=en=se=dé=but=de=ma=ti=née 14
  pour=re=join=dre=u=ne=a=mie=pour=les=billets=de=brit=ney 14
  jai=cul=pa=bi=li=sé=quand=tu=é=tais=dans=mes=bras 13
  en=me=de=man=dant=si=je=te=re=ver=rait=un=jour 13
  jus=teavent=de=me=fai=re=di=re=on=fait=tu=d=quoi=de=main 15

  re=frain 2

  en=cet=te=jour=née=du=sei=ze=jan=vi=er 11
  je=tai=ren=con=tré=je=tai=ai=mé 9
  je=tai=ap=pré=ci=ée=là=tou=te=un=è=re=soi=rée 14

  mais=pour=je=n=sais=koi=tu=a=an=nu=lé=cette=soi=rée 14
  que=jai=pas=ser=seul=a=par=lé=a=vec=ma=rye=jo=sée 14

  seul=a=tes=cô=té=en=ce=dix=hu=it=jan=vi=er 13
  a=se=par=lé=et=a=ce=con=fier=ont=na=pas=sé=une 14
  ma=gni=fi=que=soi=rée=a=fê=té=mon=an=ni=ver=saire 14
  du=rant=cet=te=soi=rée=jai=tou=te=sui=te=sue 12
  que=nous=deux=se=ront=a=mie=é=ter=nel=le=ment 12

  et=au=jourd=hui=vir=gule=un=ans=a=près=je=ne=ma=vais 14
  pas=trom=per=car=je=suis=tou=jours=à=tes=co=tés 12
  à=être=là=pour=toi=peu=im=por=te=se=quil=ar=ri=ve=ra 15

  en=cet=te=jour=née=du=sei=ze=jan=vier=deux=mil=le=quatre 14
  je=nai=pas=re=gret=té=de=ta=voir=par=lé 11
  ap=pré=ci=ée=et=ten=ai=mé 8

  re=frain 2

  en=cet=te=jour=née=du=sei=ze=jan=vi=er 11
  je=tai=ren=con=tré=je=tai=ai=mé 9
  je=tai=ap=pré=ci=ée=là=tou=te=un=è=re=soi=rée 14

  tout=com=me=si=ça=fes=sais=des=an=nées 10
  quont=se=s=raient=ren=con=trée=en=tou=te=com=pli=ci=té 14
  cest=donc=pour=sa=que=je=tais=don=né=mon=a=mi=ti=é 14
  en=cet=te=soi=rée=du=sei=ze=jan=vi=er 11

  je=tai=ren=con=tré=je=tai=ai=mé 9
  je=tai=ap=pré=ci=ée=là=tou=te=un=è=re=soi=rée 14
 • Phonétique : 16 Janvier 2004 (Tanya)

  sεtə ʃɑ̃sɔ̃ εt- ekʁitə puʁ twa !

  sεzə ʒɑ̃vje dø milə katʁə

  ʒaʁivə də tʁavaje
  fatiɡe, bʁyle ʒə nə ʁεvε kə də mə kuʃe
  mɔ̃ telefɔnə sɔnə sε maʁi ʒoze
  stɑ̃tə ty dsɔʁtiʁ

  ʁəfʁɛ̃

  ɑ̃ sεtə ʒuʁne dy sεzə ʒɑ̃vje
  ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe, ʒə tε εme
  ʒə tε apʁesje la tutə œ̃n- əʁə swaʁe

  ε sə kɔ̃ va sə ʁəvwaʁ ? a ete la tutə œ̃n- εʁə kεstjɔ̃
  kə ʒə mə sɥi poze ʒystə ave də kite
  sə baʁ ʁy sɛ̃ pjeʁə

  kɑ̃ ʒə vuz- εs kite ɑ̃ sə deby də matine
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə ynə ami puʁ lε bijε də bʁitne
  ʒε kylpabilize kɑ̃ ty etε dɑ̃ mε bʁa
  ɑ̃ mə dəmɑ̃dɑ̃ si ʒə tə ʁəveʁε œ̃ ʒuʁ
  ʒystə ave də mə fεʁə diʁə ɔ̃ fε ty dkwa dəmɛ̃ ! ! !

  ʁəfʁɛ̃

  ɑ̃ sεtə ʒuʁne dy sεzə ʒɑ̃vje
  ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe, ʒə tε εme
  ʒə tε apʁesje la tutə œ̃n- εʁə swaʁe

  mε puʁ ʒə nsε kwa ty a anyle sεtə swaʁe
  kə ʒε pase səl a paʁle avεk maʁi ʒoze

  səl a tε kote ɑ̃ sə diz- ɥi ʒɑ̃vje
  a sə paʁle e a sə kɔ̃fje ɔ̃ na pase ynə
  maɲifikə swaʁe a fεte mɔ̃n- anivεʁsεʁə
  dyʁɑ̃ sεtə swaʁe ʒε tutə sɥitə sɥ
  kə nu dø səʁɔ̃ ami etεʁnεllmɑ̃

  e oʒuʁdɥi viʁɡylə œ̃n- ɑ̃ apʁε ʒə nə mavε
  pa tʁɔ̃pe kaʁ ʒə sɥi tuʒuʁz- a tε kɔte
  a εtʁə la puʁ twa pø ɛ̃pɔʁtə sə kil aʁivəʁa

  ɑ̃ sεtə ʒuʁne dy sεzə ʒɑ̃vje dø milə katʁə
  ʒə nε pa ʁəɡʁεte də tavwaʁ paʁle
  apʁesje e tɑ̃n- εme

  ʁəfʁɛ̃

  ɑ̃ sεtə ʒuʁne dy sεzə ʒɑ̃vje
  ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe, ʒə tε εme
  ʒə tε apʁesje la tutə œ̃n- εʁə swaʁe

  tu kɔmə si sa fesε dεz- ane
  kɔ̃ sə sʁε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ɑ̃ tutə kɔ̃plisite
  sε dɔ̃k puʁ sa kə ʒə tεs dɔne mɔ̃n- amitje
  ɑ̃ sεtə swaʁe dy sεzə ʒɑ̃vje

  ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe, ʒə tε εme
  ʒə tε apʁesje la tutə œ̃n- εʁə swaʁe ! ! !
 • Pieds Phonétique : 16 Janvier 2004 (Tanya)

  sε=tə=ʃɑ̃=sɔ̃=ε=te=kʁi=tə=puʁ=twa 10

  sε=zə=ʒɑ̃=vj=e=dø=mi=lə=ka=tʁə 10

  ʒa=ʁi=və=də=tʁa=va=j=e 8
  fa=ti=ɡe=bʁy=le=ʒə=nə=ʁε=vεkə=də=mə=ku=ʃe 13
  mɔ̃=te=le=fɔnə=sɔ=nə=sε=ma=ʁi=ʒo=ze 11
  stɑ̃=tə=ty=dsɔʁ=tiʁ 5

  ʁə=fʁɛ̃ 2

  ɑ̃=sε=tə=ʒuʁ=ne=dy=sε=zə=ʒɑ̃=vje 10
  ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ʒə=tε=ε=me 9
  ʒə=tε=a=pʁe=sje=la=tutəœ̃=nə=ʁə=swa=ʁe 11

  εsə=kɔ̃=va=sə=ʁə=vwaʁ=a=e=te=la=tu=təœ̃=nε=ʁə=kεs=tjɔ̃ 16
  kə=ʒə=mə=sɥi=po=ze=ʒys=təa=ve=də=ki=te 12
  sə=baʁ=ʁy=sɛ̃=pj=e=ʁə 7

  kɑ̃ʒə=vu=zε=sə=ki=te=ɑ̃=sə=de=by=də=ma=ti=ne 14
  puʁʁə=ʒwɛ̃=dʁəy=nə=a=mi=puʁ=lε=bi=jε=də=bʁit=ne 13
  ʒε=kyl=pa=bi=li=ze=kɑ̃=ty=e=tε=dɑ̃=mε=bʁa 13
  ɑ̃mə=də=mɑ̃=dɑ̃=siʒə=təʁə=ve=ʁε=œ̃=ʒuʁ 10
  ʒys=təa=ve=də=mə=fεʁə=di=ʁə=ɔ̃=fε=ty=dkwa=də=mɛ̃ 14

  ʁə=fʁɛ̃ 2

  ɑ̃=sε=tə=ʒuʁ=ne=dy=sε=zə=ʒɑ̃=vje 10
  ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ʒə=tε=ε=me 9
  ʒə=tε=a=pʁe=sje=la=tutəœ̃=nε=ʁə=swa=ʁe 11

  mε=puʁʒə=nsε=kwa=ty=a=a=ny=le=sε=tə=swa=ʁe 13
  kə=ʒε=pase=səl=a=paʁ=le=a=vεk=ma=ʁi=ʒo=ze 13

  səl=a=tε=ko=te=ɑ̃sə=diz=ɥi=ʒɑ̃=vje 10
  asə=paʁ=le=e=a=sə=kɔ̃=fje=ɔ̃=na=pa=se=ynə 13
  ma=ɲi=fikə=swa=ʁe=a=fε=te=mɔ̃=na=ni=vεʁsεʁə 12
  dy=ʁɑ̃=sεtə=swa=ʁe=ʒε=tu=tə=sɥi=tə=sɥ 11
  kə=nu=døsə=ʁɔ̃=a=mi=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 10

  e=o=ʒuʁ=dɥi=viʁ=ɡyləœ̃=nɑ̃=a=pʁε=ʒə=nə=ma=vε 13
  pa=tʁɔ̃=pe=kaʁʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=za=tε=kɔ=te 11
  a=εtʁə=la=puʁ=twa=pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=sə=kil=a=ʁi=və=ʁa 15

  ɑ̃=sεtə=ʒuʁ=ne=dy=sε=zə=ʒɑ̃=vje=dø=mi=lə=katʁə 13
  ʒə=nε=paʁə=ɡʁε=te=də=ta=vwaʁ=paʁ=le 10
  a=pʁe=sj=e=e=tɑ̃=nε=me 8

  ʁə=fʁɛ̃ 2

  ɑ̃=sε=tə=ʒuʁ=ne=dy=sε=zə=ʒɑ̃=vje 10
  ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ʒə=tε=ε=me 9
  ʒə=tε=a=pʁe=sje=la=tutəœ̃=nε=ʁə=swa=ʁe 11

  tu=kɔ=mə=si=sa=fe=sε=dε=za=ne 10
  kɔ̃sə=sʁε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ɑ̃=tu=tə=kɔ̃=pli=si=te 12
  sε=dɔ̃k=puʁ=sakə=ʒə=tε=sə=dɔ=ne=mɔ̃=na=mi=tje 13
  ɑ̃=sε=tə=swa=ʁe=dy=sε=zə=ʒɑ̃=vje 10

  ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ʒə=tε=ε=me 9
  ʒə=tε=a=pʁe=sje=la=tutəœ̃=nε=ʁə=swa=ʁe 11

PostScriptum

Cette Chanson est écrite pour toi !
A toi tanya tu est une personne exceptionnel
et je t’aime fort -xxxxxx-

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/05/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.