Poeme-France : Lecture Écrit Splendeur-Grandeur

Poeme : Petit Lac Salé

Poème Splendeur-Grandeur
Publié le 17/04/2012 11:22

L'écrit contient 334 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Wildpath

Petit Lac Salé

A naître dans la joie ou la douleur insigne
Tu trouves, spontanée, les lits et les sentiers
Qui couvrent de leurs bras, marbrée feuille de vigne
Les abîmes discrets des poètes entiers.
Dévale librement les pentes du volcan
Et lave d’un élan tout désir partisan.
Partage l’innocence et forge les aciers.
Abandonne au présent le soin attentionné
De pourvoir à la soif de découvrir demain.
Ouvre le portillon du don occasionné
A la chaleur diffuse au secours d’une main.
Nourris à profusion les océans sans fond
Que nul courant contraire en son sein ne confond.
Sois sel et pur ferment, tel au pain le levain.
Pardonne au sourd désir d’être le préféré,
Quand le tain du miroir ombre un funeste trait.
Non, ne regrette pas, le temps s’est altéré
D’inonder un pardon qui brûlait, chavirait.
Ne masque plus l’entrée du chemin sinueux
A l’éclat flamboyant d’un geste vertueux.
Si les perles chantaient, rosée chuchoterait.
Ruisselle sur ce dôme agité, où médite
Un enfant de la houle et source du bonheur
De sa venue au jour. Quand, rageur, il s’agite
Au cri de son essor, apaise un peu sa peur
Tiraillée d’inconfort à l’appel du destin.
Mais ne te retiens plus au lever du matin
Où d’un pas lent et fier s’affirme sa vigueur.
Abreuve les rizières de satiété urgente
Et la foule affamée au joug de jours fourbus.
Délave les couleurs de contrainte latente
Distribue les cadeaux patiemment attendus.
Penche le révolté à l’abandon soudain
Des luttes incomprises, en exil et dédain.
Rejoins le fleuve aisé loin de crue mésentente.
Jamais barrage hautain ne saurait détourner
Le cours sans intention de ta substance fluide
Au tourbillon léger dont elle veut bien s’orner.
Rivière sans retour et que l’émotion guide
Avoue ton nom au front sans faille ni regret
Et noie tous les remords à l’oubli du secret.
Eclabousse, étincelle, tu es larme limpide.

WildPath, avril 2012
 • Pieds Hyphénique: Petit Lac Salé

  a=naî=tre=dans=la=joie=ou=la=dou=leur=in=signe 12
  tu=trouves=s=pon=ta=née=les=lits=et=les=sen=tiers 12
  qui=cou=vrent=de=leurs=bras=mar=brée=feu=ille=de=vigne 12
  les=a=bî=mes=dis=crets=des=po=è=tes=en=tiers 12
  dé=va=le=li=bre=ment=les=pen=tes=du=vol=can 12
  et=la=ve=dun=é=lan=tout=dé=sir=par=ti=san 12
  par=tage=lin=no=cen=ce=et=for=ge=les=a=ciers 12
  aban=donne=au=pré=sent=le=soin=at=ten=ti=on=né 12
  de=pour=voir=à=la=soif=de=dé=cou=vrir=de=main 12
  ou=vre=le=por=tillon=du=don=oc=ca=si=on=né 12
  a=la=cha=leur=dif=fuse=au=se=cours=du=ne=main 12
  nour=ris=à=pro=fu=sion=les=o=cé=ans=sans=fond 12
  que=nul=cou=rant=con=traire=en=son=sein=ne=con=fond 12
  sois=sel=et=pur=fer=ment=tel=au=pain=le=le=vain 12
  par=donne=au=sourd=dé=sir=dê=tre=le=pré=fé=ré 12
  quand=le=tain=du=mi=roir=ombre=un=fu=nes=te=trait 12
  non=ne=re=gret=te=pas=le=temps=sest=al=té=ré 12
  di=non=der=un=par=don=qui=brû=lait=cha=vi=rait 12
  ne=mas=que=plus=len=trée=du=che=min=si=nu=eux 12
  a=lé=clat=flam=boy=ant=dun=ges=te=ver=tu=eux 12
  si=les=per=les=chan=taient=ro=sée=chu=cho=te=rait 12
  ruis=sel=le=sur=ce=dôme=a=gi=té=où=mé=dite 12
  un=en=fant=de=la=houle=et=sour=ce=du=bon=heur 12
  de=sa=ve=nue=au=jour=quand=ra=geur=il=sa=gite 12
  au=cri=de=son=es=sor=a=paise=un=peu=sa=peur 12
  ti=rail=lée=din=con=fort=à=lap=pel=du=des=tin 12
  mais=ne=te=re=tiens=plus=au=le=ver=du=ma=tin 12
  où=dun=pas=lent=et=fier=saf=fir=me=sa=vi=gueur 12
  abreuve=les=ri=ziè=res=de=sa=ti=é=té=ur=gente 12
  et=la=foule=af=fa=mée=au=joug=de=jours=four=bus 12
  dé=la=ve=les=cou=leurs=de=con=train=te=la=tente 12
  dis=tri=bue=les=ca=deaux=pa=tiem=ment=at=ten=dus 12
  pen=che=le=ré=vol=té=à=la=ban=don=sou=dain 12
  des=lut=tes=in=com=pri=ses=en=exil=et=dé=dain 12
  re=joins=le=fleuve=ai=sé=loin=de=crue=mé=sen=tente 12
  ja=mais=bar=rage=hau=tain=ne=sau=rait=dé=tour=ner 12
  le=cours=sans=inten=ti=on=de=ta=sub=stan=ce=fluide 12
  au=tour=billon=lé=ger=dont=el=le=veut=bien=sor=ner 12
  ri=vière=sans=re=tour=et=que=lé=mo=ti=on=guide 12
  avoue=ton=nom=au=front=sans=fail=le=ni=re=gret 11
  et=noie=tous=les=re=mords=à=lou=bli=du=se=cret 12
  ecla=bous=se=é=tin=cel=le=tu=es=lar=me=lim=pide 13

  wild=pa=th=a=vril=deux=mil=le=dou=ze 10
 • Phonétique : Petit Lac Salé

  a nεtʁə dɑ̃ la ʒwa u la dulœʁ ɛ̃siɲə
  ty tʁuvə, spɔ̃tane, lε liz- e lε sɑ̃tje
  ki kuvʁe də lœʁ bʁa, maʁbʁe fœjə də viɲə
  lεz- abimə diskʁε dε pɔεtəz- ɑ̃tje.
  devalə libʁəmɑ̃ lε pɑ̃tə dy vɔlkɑ̃
  e lavə dœ̃n- elɑ̃ tu deziʁ paʁtizɑ̃.
  paʁtaʒə linɔsɑ̃sə e fɔʁʒə lεz- asje.
  abɑ̃dɔnə o pʁezɑ̃ lə swɛ̃ atɑ̃sjɔne
  də puʁvwaʁ a la swaf də dekuvʁiʁ dəmɛ̃.
  uvʁə lə pɔʁtijɔ̃ dy dɔ̃ ɔkazjɔne
  a la ʃalœʁ difyzə o səkuʁ dynə mɛ̃.
  nuʁʁiz- a pʁɔfyzjɔ̃ lεz- ɔseɑ̃ sɑ̃ fɔ̃
  kə nyl kuʁɑ̃ kɔ̃tʁεʁə ɑ̃ sɔ̃ sɛ̃ nə kɔ̃fɔ̃.
  swa sεl e pyʁ fεʁme, tεl o pɛ̃ lə ləvɛ̃.
  paʁdɔnə o suʁ deziʁ dεtʁə lə pʁefeʁe,
  kɑ̃ lə tɛ̃ dy miʁwaʁ ɔ̃bʁə œ̃ fynεstə tʁε.
  nɔ̃, nə ʁəɡʁεtə pa, lə tɑ̃ sεt- alteʁe
  dinɔ̃de œ̃ paʁdɔ̃ ki bʁylε, ʃaviʁε.
  nə maskə plys lɑ̃tʁe dy ʃəmɛ̃ sinɥø
  a lekla flɑ̃bwajɑ̃ dœ̃ ʒεstə vεʁtɥø.
  si lε pεʁlə- ʃɑ̃tε, ʁoze ʃyʃɔtəʁε.
  ʁɥisεllə syʁ sə domə aʒite, u meditə
  œ̃n- ɑ̃fɑ̃ də la ulə e suʁsə dy bɔnœʁ
  də sa vənɥ o ʒuʁ. kɑ̃, ʁaʒœʁ, il saʒitə
  o kʁi də sɔ̃n- esɔʁ, apεzə œ̃ pø sa pœʁ
  tiʁaje dɛ̃kɔ̃fɔʁ a lapεl dy dεstɛ̃.
  mε nə tə ʁətjɛ̃ plysz- o ləve dy matɛ̃
  u dœ̃ pa lɑ̃ e fje safiʁmə sa viɡœʁ.
  abʁəvə lε ʁizjεʁə də satjete yʁʒɑ̃tə
  e la fulə afame o ʒuɡ də ʒuʁ fuʁbys.
  delavə lε kulœʁ də kɔ̃tʁɛ̃tə latɑ̃tə
  distʁibɥ lε kado pasjamɑ̃ atɑ̃dys.
  pɑ̃ʃə lə ʁevɔlte a labɑ̃dɔ̃ sudɛ̃
  dε lytəz- ɛ̃kɔ̃pʁizə, ɑ̃n- εɡzil e dedɛ̃.
  ʁəʒwɛ̃ lə fləvə εze lwɛ̃ də kʁy mezɑ̃tɑ̃tə.
  ʒamε baʁaʒə-otɛ̃ nə soʁε detuʁne
  lə kuʁ sɑ̃z- ɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də ta sybstɑ̃sə flɥidə
  o tuʁbijɔ̃ leʒe dɔ̃ εllə vø bjɛ̃ sɔʁne.
  ʁivjεʁə sɑ̃ ʁətuʁ e kə lemɔsjɔ̃ ɡidə
  avu tɔ̃ nɔ̃ o fʁɔ̃ sɑ̃ fajə ni ʁəɡʁε
  e nwa tus lε ʁəmɔʁdz- a lubli dy sεkʁε.
  εklabusə, etɛ̃sεllə, ty ε laʁmə lɛ̃pidə.

  wildpat, avʁil dø milə duzə
 • Pieds Phonétique : Petit Lac Salé

  a=nε=tʁə=dɑ̃=la=ʒwa=u=la=du=lœʁ=ɛ̃=siɲə 12
  ty=tʁu=və=spɔ̃=ta=ne=lε=li=ze=lε=sɑ̃=tje 12
  ki=ku=vʁe=də=lœʁ=bʁa=maʁ=bʁe=fœ=jə=də=viɲə 12
  lε=za=bi=mə=dis=kʁε=dε=pɔ=ε=tə=zɑ̃=tje 12
  de=va=lə=li=bʁə=mɑ̃=lε=pɑ̃=tə=dy=vɔl=kɑ̃ 12
  e=la=və=dœ̃=ne=lɑ̃=tu=de=ziʁ=paʁ=ti=zɑ̃ 12
  paʁ=ta=ʒə=li=nɔ=sɑ̃sə=e=fɔʁ=ʒə=lε=za=sje 12
  a=bɑ̃=dɔnə=o=pʁe=zɑ̃=lə=swɛ̃=a=tɑ̃=sjɔ=ne 12
  də=puʁ=vwaʁ=a=la=swaf=də=de=ku=vʁiʁ=də=mɛ̃ 12
  u=vʁə=lə=pɔʁ=ti=jɔ̃=dy=dɔ̃=ɔ=ka=zjɔ=ne 12
  a=la=ʃa=lœʁ=di=fyzə=o=sə=kuʁ=dy=nə=mɛ̃ 12
  nuʁ=ʁi=za=pʁɔ=fy=zjɔ̃=lε=zɔ=se=ɑ̃=sɑ̃=fɔ̃ 12
  kə=nyl=ku=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁεʁə=ɑ̃=sɔ̃=sɛ̃=nə=kɔ̃=fɔ̃ 12
  swa=sεl=e=pyʁ=fεʁ=me=tεl=o=pɛ̃=lə=lə=vɛ̃ 12
  paʁ=dɔnə=o=suʁ=de=ziʁ=dε=tʁə=lə=pʁe=fe=ʁe 12
  kɑ̃lə=tɛ̃=dy=mi=ʁwaʁ=ɔ̃=bʁə=œ̃=fy=nεs=tə=tʁε 12
  nɔ̃=nə=ʁə=ɡʁε=tə=pa=lə=tɑ̃=sε=tal=te=ʁe 12
  di=nɔ̃=de=œ̃=paʁ=dɔ̃=ki=bʁy=lε=ʃa=vi=ʁε 12
  nə=mas=kə=plys=lɑ̃=tʁe=dy=ʃə=mɛ̃=sin=ɥø 11
  a=le=kla=flɑ̃=bwa=jɑ̃=dœ̃=ʒεs=tə=vεʁ=tɥ=ø 12
  si=lε=pεʁ=lə=ʃɑ̃=tε=ʁo=ze=ʃy=ʃɔ=tə=ʁε 12
  ʁɥi=sεl=lə=syʁ=sə=domə=a=ʒi=te=u=me=ditə 12
  œ̃=nɑ̃=fɑ̃=də=la=ulə=e=suʁ=sə=dy=bɔ=nœʁ 12
  də=sa=vənɥ=o=ʒuʁ=kɑ̃=ʁa=ʒœ=ʁə=il=sa=ʒitə 12
  o=kʁidə=sɔ̃=ne=sɔʁ=a=pε=zə=œ̃=pø=sa=pœʁ 12
  ti=ʁaj=e=dɛ̃=kɔ̃=fɔʁ=a=la=pεl=dy=dεs=tɛ̃ 12
  mεnə=tə=ʁə=tj=ɛ̃=plys=zo=lə=ve=dy=ma=tɛ̃ 12
  u=dœ̃=pa=lɑ̃=e=fje=sa=fiʁ=mə=sa=vi=ɡœʁ 12
  a=bʁə=və=lε=ʁi=zjεʁə=də=sa=tje=te=yʁ=ʒɑ̃tə 12
  e=la=fulə=a=fa=me=o=ʒuɡ=də=ʒuʁ=fuʁ=bys 12
  de=la=və=lε=ku=lœʁ=də=kɔ̃=tʁɛ̃=tə=la=tɑ̃tə 12
  dis=tʁibɥ=lε=ka=do=pa=sj=a=mɑ̃=a=tɑ̃=dys 12
  pɑ̃=ʃə=lə=ʁe=vɔl=te=a=la=bɑ̃=dɔ̃=su=dɛ̃ 12
  dε=ly=tə=zɛ̃=kɔ̃=pʁizə=ɑ̃=nεɡ=zil=e=de=dɛ̃ 12
  ʁə=ʒwɛ̃lə=flə=və=ε=ze=lwɛ̃=də=kʁy=me=zɑ̃=tɑ̃tə 12
  ʒa=mε=ba=ʁa=ʒə-o=tɛ̃nə=so=ʁε=de=tuʁ=ne 12
  lə=kuʁ=sɑ̃=zɛ̃=tɑ̃=sjɔ̃=də=ta=syb=stɑ̃=sə=flɥidə 12
  o=tuʁ=bi=jɔ̃=le=ʒe=dɔ̃=εllə=vø=bjɛ̃=sɔʁ=ne 12
  ʁi=vjε=ʁə=sɑ̃=ʁə=tuʁ=e=kə=le=mɔ=sjɔ̃=ɡidə 12
  a=vu=tɔ̃=nɔ̃=o=fʁɔ̃=sɑ̃=fa=jə=ni=ʁə=ɡʁε 12
  e=nwa=tus=lε=ʁə=mɔʁ=dza=lu=bli=dy=sε=kʁε 12
  ε=kla=busə=e=tɛ̃=sεl=lə=ty=ε=laʁ=mə=lɛ̃pidə 12

  wil=dpat=a=vʁil=dø=mi=lə=du=zə 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.