Poeme : Juste Un Pas De Dire À Faire

Juste Un Pas De Dire À Faire

Au sens du vent contraire en aile volontaire
Au dam de l’arbitraire à goût de sang vermeil
Je glissai hardiment hors de mon nid sommeil
Qu’un vain maître à penser tissait, réglementaire.

L’herbe ne fit qu’un tour dans ma veine insensée
Sitôt que j’eus plongé le long d’un sentier clair.
L’orage menaçait, grognait d’un pâle éclair
Eclairant prudemment la moindre arrière-pensée.

Un soupçon d’aquilon guettant de sa redoute,
Le conseil avisé d’un roseau bienveillant
Me séduisit assez. Son avis recueillant
Qu’un envol point ne sied, je choisis donc la route.

Lors, j’avais observé, loin du mot et du livre
Une étreinte, une union, entre mer et torrent :
Un retour par le don de nues et de courant.
Le souffle du présent me poussa à le vivre.

Le confort bien connu me laissa, dénudé
Goûter au sel amer, enraciné profond
Des germes du courage. A cœur qui ne confond
Sourit la chance honnête et l’orgueil exsudé.

Je ne savais plus rien de mon art raffiné
A justifier de l’un pour de l’autre railler
Les efforts appliqués d’une huître pour bailler.
Mon esprit à moquer n’était plus confiné.

Je vis un chêne immense au feuillage zélé
Céder en geste ample à rose qu’il ombrait
Un cercle lumineux dont le halo vibrait.
Les secrets non gardés sont amour révélé.

Je retrouvai le grain d’une peau mordorée
Sur une mer de seigle à chevelure argent
Où trône coccinelle en bien humble régent.
Du Bois des Innocents j’arrivai à l’orée.

Au bord de ma fenêtre a trillé un moineau
Tandis que j’enseignais. Ainsi leçon se fit
Que la joie d’un oiseau à morale suffit.
Je quittai mon estrade et marchai au fourneau.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Juste Un Pas De Dire À Faire

  au=sens=du=vent=con=traire=en=ai=le=vo=lon=taire 12
  au=dam=de=lar=bi=traire=à=goût=de=sang=ver=meil 12
  je=glis=sai=har=di=ment=hors=de=mon=nid=som=meil 12
  quun=vain=maître=à=pen=ser=tis=sait=ré=gle=men=taire 12

  lherbe=ne=fit=quun=tour=dans=ma=vei=ne=in=sen=sée 12
  si=tôt=que=jeus=plon=gé=le=long=dun=sen=tier=clair 12
  lo=rage=me=na=çait=gro=gnait=dun=pâ=le=é=clair 12
  eclai=rant=pru=dem=ment=la=moindre=ar=riè=re=pen=sée 12

  un=soup=çon=da=qui=lon=guet=tant=de=sa=re=doute 12
  le=con=seil=a=vi=sé=dun=ro=seau=bien=veillant 11
  me=sé=dui=sit=as=sez=son=a=vis=re=cueillant 11
  quun=en=vol=point=ne=sied=je=choi=sis=donc=la=route 12

  lors=ja=vais=ob=ser=vé=loin=du=mot=et=du=livre 12
  uneé=trein=te=u=ne=u=nion=en=tre=mer=et=torrent 12
  un=re=tour=par=le=don=de=nues=et=de=cou=rant 12
  le=souf=fle=du=pré=sent=me=pous=sa=à=le=vivre 12

  le=con=fort=bien=con=nu=me=lais=sa=dé=nu=dé 12
  goû=ter=au=sel=a=mer=en=ra=ci=né=pro=fond 12
  des=ger=mes=du=cou=rage=a=cœur=qui=ne=con=fond 12
  sou=rit=la=chance=hon=nê=teet=lor=gueil=ex=su=dé 12

  je=ne=sa=vais=plus=rien=de=mon=art=raf=fi=né 12
  a=jus=ti=fier=de=lun=pour=de=lau=tre=rail=ler 12
  les=ef=forts=ap=pli=qués=dune=huî=tre=pour=bail=ler 12
  mon=es=prit=à=mo=quer=né=tait=plus=con=fi=né 12

  je=vis=un=chêneim=men=se=au=feuil=la=ge=zé=lé 12
  cé=der=en=ges=te=ample=à=ro=se=quil=om=brait 12
  un=cer=cle=lu=mi=neux=dont=le=ha=lo=vi=brait 12
  les=se=crets=non=gar=dés=sont=a=mour=ré=vé=lé 12

  je=re=trou=vai=le=grain=du=ne=peau=mor=do=rée 12
  sur=u=ne=mer=de=seigle=à=che=ve=lu=re=argent 12
  où=trô=ne=coc=ci=nel=le=en=bien=hum=ble=régent 12
  du=bois=des=in=no=cents=jar=ri=vai=à=lo=rée 12

  au=bord=de=ma=fe=nê=tre=a=trillé=un=moi=neau 12
  tan=dis=que=jen=sei=gnais=ain=si=le=çon=se=fit 12
  que=la=joie=dun=oi=seau=à=mo=ra=le=suf=fit 12
  je=quit=tai=mon=es=trade=et=mar=chai=au=four=neau 12
 • Phonétique : Juste Un Pas De Dire À Faire

  o sɑ̃s dy vɑ̃ kɔ̃tʁεʁə ɑ̃n- εlə vɔlɔ̃tεʁə
  o dam də laʁbitʁεʁə a ɡu də sɑ̃ vεʁmεj
  ʒə ɡlisε-aʁdime ɔʁ də mɔ̃ nid sɔmεj
  kœ̃ vɛ̃ mεtʁə a pɑ̃se tisε, ʁeɡləmɑ̃tεʁə.

  lεʁbə nə fi kœ̃ tuʁ dɑ̃ ma vεnə ɛ̃sɑ̃se
  sito kə ʒy plɔ̃ʒe lə lɔ̃ dœ̃ sɑ̃tje klεʁ.
  lɔʁaʒə mənasε, ɡʁɔɲε dœ̃ palə eklεʁ
  εklεʁɑ̃ pʁydamɑ̃ la mwɛ̃dʁə aʁjεʁə pɑ̃se.

  œ̃ supsɔ̃ dakilɔ̃ ɡεtɑ̃ də sa ʁədutə,
  lə kɔ̃sεj avize dœ̃ ʁozo bjɛ̃vεjɑ̃
  mə sedɥizi ase. sɔ̃n- avi ʁəkœjɑ̃
  kœ̃n- ɑ̃vɔl pwɛ̃ nə sjε, ʒə ʃwazi dɔ̃k la ʁutə.

  lɔʁ, ʒavεz- ɔpsεʁve, lwɛ̃ dy mo e dy livʁə
  ynə etʁɛ̃tə, ynə ynjɔ̃, ɑ̃tʁə mεʁ e tɔʁe :
  œ̃ ʁətuʁ paʁ lə dɔ̃ də nɥz- e də kuʁɑ̃.
  lə suflə dy pʁezɑ̃ mə pusa a lə vivʁə.

  lə kɔ̃fɔʁ bjɛ̃ kɔny mə lεsa, denyde
  ɡute o sεl ame, ɑ̃ʁasine pʁɔfɔ̃
  dε ʒεʁmə- dy kuʁaʒə. a kœʁ ki nə kɔ̃fɔ̃
  suʁi la ʃɑ̃sə ɔnεtə e lɔʁɡœj εksyde.

  ʒə nə savε plys ʁjɛ̃ də mɔ̃n- aʁ ʁafine
  a ʒystifje də lœ̃ puʁ də lotʁə ʁaje
  lεz- efɔʁz- aplike dynə yitʁə puʁ baje.
  mɔ̃n- εspʁi a mɔke netε plys kɔ̃fine.

  ʒə vis œ̃ ʃεnə imɑ̃sə o fœjaʒə zele
  sede ɑ̃ ʒεstə ɑ̃plə a ʁozə kil ɔ̃bʁε
  œ̃ sεʁklə lyminø dɔ̃ lə-alo vibʁε.
  lε sεkʁε nɔ̃ ɡaʁde sɔ̃t- amuʁ ʁevele.

  ʒə ʁətʁuvε lə ɡʁɛ̃ dynə po mɔʁdɔʁe
  syʁ ynə mεʁ də sεɡlə a ʃəvəlyʁə aʁʒe
  u tʁonə kɔksinεllə ɑ̃ bjɛ̃ œ̃blə ʁeʒɑ̃.
  dy bwa dεz- inɔsɑ̃ ʒaʁivε a lɔʁe.

  o bɔʁ də ma fənεtʁə a tʁije œ̃ mwano
  tɑ̃di kə ʒɑ̃sεɲε. ɛ̃si ləsɔ̃ sə fi
  kə la ʒwa dœ̃n- wazo a mɔʁalə syfi.
  ʒə kitε mɔ̃n- εstʁadə e maʁʃε o fuʁno.
 • Syllabes Phonétique : Juste Un Pas De Dire À Faire

  o=sɑ̃s=dy=vɑ̃=kɔ̃=tʁεʁə=ɑ̃=nε=lə=vɔ=lɔ̃=tεʁə 12
  o=dam=də=laʁ=bi=tʁεʁə=a=ɡu=də=sɑ̃=vεʁ=mεj 12
  ʒə=ɡli=sε-aʁ=di=me=ɔʁ=də=mɔ̃=nid=sɔ=mεj 12
  kœ̃=vɛ̃=mεtʁə=a=pɑ̃=se=ti=sε=ʁe=ɡlə=mɑ̃=tεʁə 12

  lεʁ=bə=nə=fi=kœ̃=tuʁ=dɑ̃=ma=vε=nə=ɛ̃=sɑ̃se 12
  si=to=kə=ʒy=plɔ̃=ʒe=lə=lɔ̃=dœ̃=sɑ̃=tje=klεʁ 12
  lɔ=ʁaʒə=mə=na=sε=ɡʁɔ=ɲε=dœ̃=pa=lə=e=klεʁ 12
  ε=klε=ʁɑ̃=pʁy=da=mɑ̃=la=mwɛ̃dʁə=a=ʁjε=ʁə=pɑ̃se 12

  œ̃=sup=sɔ̃=da=ki=lɔ̃=ɡε=tɑ̃=də=sa=ʁə=dutə 12
  lə=kɔ̃=sεj=a=vi=ze=dœ̃=ʁo=zo=bjɛ̃=vε=jɑ̃ 12
  mə=sed=ɥi=zi=a=se=sɔ̃=na=vi=ʁə=kœj=ɑ̃ 12
  kœ̃=nɑ̃=vɔl=pwɛ̃=nə=sjε=ʒə=ʃwa=zi=dɔ̃k=la=ʁutə 12

  lɔʁ=ʒa=vε=zɔp=sεʁ=ve=lwɛ̃=dy=mo=e=dy=livʁə 12
  ynəe=tʁɛ̃=tə=y=nə=y=njɔ̃=ɑ̃=tʁə=mεʁ=e=tɔ=ʁe 13
  œ̃=ʁə=tuʁ=pa=ʁlə=dɔ̃=də=nɥze=də=ku=ʁɑ̃ 11
  lə=su=flə=dy=pʁe=zɑ̃=mə=pu=sa=a=lə=vivʁə 12

  lə=kɔ̃=fɔʁ=bjɛ̃=kɔ=ny=mə=lε=sa=de=ny=de 12
  ɡu=te=o=sεl=a=meʁ=ɑ̃=ʁa=si=ne=pʁɔ=fɔ̃ 12
  dε=ʒεʁ=mə=dy=ku=ʁaʒə=a=kœʁ=ki=nə=kɔ̃=fɔ̃ 12
  su=ʁi=la=ʃɑ̃səɔ=nε=tə=e=lɔʁ=ɡœj=εk=sy=de 12

  ʒə=nə=sa=vε=plys=ʁjɛ̃=də=mɔ̃=naʁ=ʁa=fi=ne 12
  a=ʒys=ti=fje=də=lœ̃=puʁ=də=lo=tʁə=ʁa=je 12
  lε=ze=fɔʁ=za=pli=ke=dynəy=i=tʁə=puʁ=ba=je 12
  mɔ̃=nεs=pʁi=a=mɔ=ke=ne=tε=plys=kɔ̃=fi=ne 12

  ʒə=vis=œ̃=ʃεnə=i=mɑ̃=səo=fœ=ja=ʒə=ze=le 12
  se=de=ɑ̃=ʒεs=tə=ɑ̃plə=a=ʁo=zə=kil=ɔ̃=bʁε 12
  œ̃=sεʁ=klə=ly=mi=nø=dɔ̃=lə-a=lo=vi=bʁε 12
  lε=sε=kʁε=nɔ̃=ɡaʁ=de=sɔ̃=ta=muʁ=ʁe=ve=le 12

  ʒə=ʁə=tʁu=vε=lə=ɡʁɛ̃=dy=nə=po=mɔʁ=dɔ=ʁe 12
  syʁ=ynə=mεʁ=də=sε=ɡləa=ʃə=və=ly=ʁə=aʁ=ʒe 12
  u=tʁonə=kɔk=si=nεl=lə=ɑ̃=bjɛ̃=œ̃=blə=ʁe=ʒɑ̃ 12
  dy=bwa=dε=zi=nɔ=sɑ̃=ʒa=ʁi=vε=a=lɔ=ʁe 12

  o=bɔʁ=də=ma=fə=nεtʁə=a=tʁi=je=œ̃=mwa=no 12
  tɑ̃=di=kə=ʒɑ̃=sε=ɲε=ɛ̃=si=lə=sɔ̃=sə=fi 12
  kə=la=ʒwa=dœ̃=nwa=zo=a=mɔ=ʁa=lə=sy=fi 12
  ʒə=ki=tε=mɔ̃=nεs=tʁadə=e=maʁ=ʃε=o=fuʁ=no 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Progrès
Publié le 19/04/2012 18:00

L'écrit contient 301 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Wildpath