Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Effleure Du Bien

Poème Amour
Publié le 20/04/2012 20:28

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Wildpath

L’Effleure Du Bien

Quand on ne cherche rien, on trouve sans comprendre
L’amour se tapissant et qu’il suffit de prendre.
Il suffit d’un regard, lac des vœux silencieux
Et dans tes bras câlins je plonge, délicieux.
Tu me donnes le feu qui couve éperdument
Dans l’âtre paradis d’un pacte qui ne ment.
Et je puise à ta source une insigne assurance
Quand s’insurge l’aveu d’un frisson en naissance.
J’obscurcis la noirceur des lambeaux de l’hiver
Nébulise les flots, blanc dauphin de ta mer.
Funambule en ton sein, je franchis Rubicon
Fier fossé du donjon où flotte ton blason.
Si le gardien sauvage en robe d’anthracite
Assurant une veille à l’énoncé tacite
Retient dans son iris mon élan émouvant
Je n’y sens néanmoins aucun signe alarmant.
Ayant vu des saisons qui ne reviendront pas
J’approche l’horizon d’un accord pas à pas.
Portillon de jardin à l’allée triomphale
A les airs langoureux d’une antique vestale.
Nectar de magnolia à l’effluve embrumée
Fuse comme l’éclair en terre, onde pâmée.
Sillon source de vie en offrande au sarment
Ivre de sa passion, livre son doux serment.
L’Espagne et ses châteaux aligne des moulins
Qu’un Don qui, dingue, trotte, abat de traits mutins.
Saluez son humour ! Ce n’est que par le rêve
Que dure infiniment en fleur d’amour la sève.

WildPath, avril 2012
 • Pieds Hyphénique: L’Effleure Du Bien

  quand=on=ne=cher=che=rien=on=trou=ve=sans=com=prendre 12
  la=mour=se=ta=pis=sant=et=quil=suf=fit=de=prendre 12
  il=suf=fit=dun=re=gard=lac=des=vœux=si=len=cieux 12
  et=dans=tes=bras=câ=lins=je=plon=ge=dé=li=cieux 12
  tu=me=don=nes=le=feu=qui=cou=ve=é=per=dument 12
  dans=lâ=tre=pa=ra=dis=dun=pac=te=qui=ne=ment 12
  et=je=puiseà=ta=sour=ce=u=ne=in=si=gne=as=su=rance 14
  quand=sin=sur=ge=la=veu=dun=fris=son=en=nais=sance 12
  jobs=cur=cis=la=noir=ceur=des=lam=beaux=de=lhi=ver 12
  né=bu=li=se=les=flots=blanc=dau=phin=de=ta=mer 12
  fu=nam=bule=en=ton=sein=je=fran=chis=ru=bi=con 12
  fier=fos=sé=du=don=jon=où=flot=te=ton=bla=son 12
  si=le=gar=dien=sau=vage=en=ro=be=dan=thra=cite 12
  as=su=rant=u=ne=veille=à=lé=non=cé=ta=cite 12
  re=ti=ent=dans=son=i=ris=mon=é=lan=é=mou=vant 13
  je=ny=sens=né=an=moins=au=cun=signe=a=lar=mant 12
  ay=ant=vu=des=sai=sons=qui=ne=re=vien=dront=pas 12
  jap=proche=l=ho=ri=zon=dun=ac=cord=pas=à=pas 12
  por=tillon=de=jar=din=à=lal=lée=tri=om=pha=le 12
  a=les=airs=lan=gou=reux=dune=an=ti=que=ves=tale 12
  nec=tar=de=ma=gno=lia=à=lef=fluve=em=bru=mée 12
  fuse=com=me=lé=clair=en=ter=re=on=de=pâ=mée 12
  sil=lon=sour=ce=de=vie=en=of=fran=de=au=sarment 12
  i=vre=de=sa=pas=si=on=li=vre=son=doux=serment 12
  les=pagne=et=ses=châ=teaux=a=li=gne=des=mou=lins 12
  quun=don=qui=din=gue=trot=te=a=bat=de=traits=mu=tins 13
  sa=luez=son=hu=mour=ce=nest=que=par=le=rê=ve 12
  que=dure=in=fi=ni=ment=en=fleur=da=mour=la=sève 12

  wild=pa=th=a=vril=deux=mil=le=dou=ze 10
 • Phonétique : L’Effleure Du Bien

  kɑ̃t- ɔ̃ nə ʃεʁʃə ʁjɛ̃, ɔ̃ tʁuvə sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  lamuʁ sə tapisɑ̃ e kil syfi də pʁɑ̃dʁə.
  il syfi dœ̃ ʁəɡaʁ, lak dε veyks silɑ̃sjø
  e dɑ̃ tε bʁa kalɛ̃ ʒə plɔ̃ʒə, delisjø.
  ty mə dɔnə lə fø ki kuvə epεʁdyme
  dɑ̃ latʁə paʁadi dœ̃ paktə ki nə mɑ̃.
  e ʒə pɥizə a ta suʁsə ynə ɛ̃siɲə asyʁɑ̃sə
  kɑ̃ sɛ̃syʁʒə lavø dœ̃ fʁisɔ̃ ɑ̃ nεsɑ̃sə.
  ʒɔpskyʁsi la nwaʁsœʁ dε lɑ̃bo də livεʁ
  nebylizə lε flo, blɑ̃ dofɛ̃ də ta mεʁ.
  fynɑ̃bylə ɑ̃ tɔ̃ sɛ̃, ʒə fʁɑ̃ʃi ʁybikɔ̃
  fje fɔse dy dɔ̃ʒɔ̃ u flɔtə tɔ̃ blazɔ̃.
  si lə ɡaʁdjɛ̃ sovaʒə ɑ̃ ʁɔbə dɑ̃tʁasitə
  asyʁɑ̃ ynə vεjə a lenɔ̃se tasitə
  ʁətjɛ̃ dɑ̃ sɔ̃n- iʁi mɔ̃n- elɑ̃ emuvɑ̃
  ʒə ni sɑ̃s neɑ̃mwɛ̃z- okœ̃ siɲə alaʁmɑ̃.
  εjɑ̃ vy dε sεzɔ̃ ki nə ʁəvjɛ̃dʁɔ̃ pa
  ʒapʁoʃə lɔʁizɔ̃ dœ̃n- akɔʁ pa a pa.
  pɔʁtijɔ̃ də ʒaʁdɛ̃ a lale tʁjɔ̃falə
  a lεz- εʁ lɑ̃ɡuʁø dynə ɑ̃tikə vεstalə.
  nεktaʁ də maɲɔlja a leflyvə ɑ̃bʁyme
  fyzə kɔmə leklεʁ ɑ̃ teʁə, ɔ̃də pame.
  sijɔ̃ suʁsə də vi ɑ̃n- ɔfʁɑ̃də o saʁme
  ivʁə də sa pasjɔ̃, livʁə sɔ̃ du sεʁme.
  lεspaɲə e sε ʃatoz- aliɲə dε mulɛ̃
  kœ̃ dɔ̃ ki, dɛ̃ɡ, tʁɔtə, aba də tʁε mytɛ̃.
  salɥe sɔ̃n- ymuʁ ! sə nε kə paʁ lə ʁεvə
  kə dyʁə ɛ̃finime ɑ̃ flœʁ damuʁ la sεvə.

  wildpat, avʁil dø milə duzə
 • Pieds Phonétique : L’Effleure Du Bien

  kɑ̃=tɔ̃=nə=ʃεʁ=ʃə=ʁjɛ̃=ɔ̃=tʁu=və=sɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 12
  la=muʁ=sə=ta=pi=sɑ̃=e=kil=sy=fi=də=pʁɑ̃dʁə 12
  il=sy=fi=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=lak=dε=ve=yks=si=lɑ̃=sjø 13
  e=dɑ̃=tε=bʁa=ka=lɛ̃=ʒə=plɔ̃=ʒə=de=li=sjø 12
  tymə=dɔ=nə=lə=fø=ki=ku=və=e=pεʁ=dy=me 12
  dɑ̃=la=tʁə=pa=ʁa=di=dœ̃=pak=tə=ki=nə=mɑ̃ 12
  e=ʒə=pɥizəa=ta=suʁ=sə=y=nə=ɛ̃=si=ɲə=a=sy=ʁɑ̃sə 14
  kɑ̃=sɛ̃=syʁ=ʒə=la=vø=dœ̃=fʁi=sɔ̃=ɑ̃=nε=sɑ̃sə 12
  ʒɔp=skyʁ=si=la=nwaʁ=sœʁ=dε=lɑ̃=bo=də=li=vεʁ 12
  ne=by=li=zə=lε=flo=blɑ̃=do=fɛ̃=də=ta=mεʁ 12
  fy=nɑ̃=bylə=ɑ̃=tɔ̃=sɛ̃=ʒə=fʁɑ̃=ʃi=ʁy=bi=kɔ̃ 12
  fje=fɔ=se=dy=dɔ̃=ʒɔ̃=u=flɔ=tə=tɔ̃=bla=zɔ̃ 12
  si=lə=ɡaʁ=djɛ̃=so=vaʒə=ɑ̃=ʁɔ=bə=dɑ̃=tʁa=sitə 12
  a=sy=ʁɑ̃=y=nə=vεjə=a=le=nɔ̃=se=ta=sitə 12
  ʁə=tjɛ̃=dɑ̃=sɔ̃=ni=ʁi=mɔ̃=ne=lɑ̃=e=mu=vɑ̃ 12
  ʒə=ni=sɑ̃s=ne=ɑ̃=mwɛ̃=zo=kœ̃=siɲə=a=laʁ=mɑ̃ 12
  ε=jɑ̃=vy=dε=sε=zɔ̃=ki=nə=ʁə=vjɛ̃=dʁɔ̃=pa 12
  ʒa=pʁo=ʃə=lɔ=ʁi=zɔ̃=dœ̃=na=kɔʁ=pa=a=pa 12
  pɔʁ=ti=jɔ̃=də=ʒaʁ=dɛ̃=a=la=le=tʁjɔ̃=fa=lə 12
  a=lε=zεʁ=lɑ̃=ɡu=ʁø=dynə=ɑ̃=ti=kə=vεs=talə 12
  nεk=taʁdə=ma=ɲɔ=lja=a=le=fly=və=ɑ̃=bʁy=me 12
  fyzə=kɔ=mə=le=klεʁ=ɑ̃=te=ʁə=ɔ̃=də=pa=me 12
  si=jɔ̃=suʁsə=də=vi=ɑ̃=nɔ=fʁɑ̃=də=o=saʁ=me 12
  i=vʁə=də=sa=pa=sjɔ̃=li=vʁə=sɔ̃=du=sεʁ=me 12
  lεs=paɲə=e=sε=ʃa=to=za=li=ɲə=dε=mu=lɛ̃ 12
  kœ̃=dɔ̃=ki=dɛ̃ɡ=tʁɔ=tə=a=ba=də=tʁε=my=tɛ̃ 12
  sal=ɥe=sɔ̃=ny=muʁ=sə=nε=kə=paʁ=lə=ʁε=və 12
  kə=dyʁə=ɛ̃=fi=ni=me=ɑ̃=flœʁ=da=muʁ=la=sεvə 12

  wil=dpat=a=vʁil=dø=mi=lə=du=zə 9

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/04/2012 21:42Belisha

Un seul mot... Magnifique.

Auteur de Poésie
20/04/2012 21:58Wildpath

Merci à vous, Belisha et Luky. Je suis heureux que vous ayiez apprécié.
Et si les dames qui le lisent peuvent y ressentir le délicat "touch", alors je serai...comblé.
Belle soirée à vous deux.
Amicalement, Wild