Poeme-France : Lecture Écrit Jour-Nuit

Poeme : Rendez-Vous De Rêve

Poème Jour-Nuit
Publié le 18/04/2012 00:00

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Wildpath

Rendez-Vous De Rêve

Viens donc mon bel amant, mon jour, clair diamant
A l’eau vive et torride, en reflet irisé.
Viens emplir l’écrin chaud de mon sens attisé,
Eveille mon étoile, envoûte firmament.
Loin du bruit lancinant des rêves glorieux
Aimons-nous en secret. La houle, d’un soupir,
Invitera la lune à glisser se tapir
Derrière le brumeux bandeau des curieux.
Fondons intimement les ors et l’obsidienne.
Alchimiste infini, entraîne moi au bord
Du lac sérénité, au rythme des accords
Des cors sans hallali, en fugue azuréenne.
Pénètre au point géant où les dieux se fréquentent
Et le papillon frêle, aux ailes soie brodée,
Caresse d’un frisson la falaise érodée.
Coule le plomb au feu de mes forges ardentes.
Aube pâle viendra, d’une tendresse aisée,
Ranimer ta vigueur nourrissante et toujours
La garante aux rêveurs des éternels retours.
Je demeure pour toi profonde et apaisée.

Et quand au chant du coq une femme sourit,
C’est qu’elle se souvient d’avoir songé, émue,
Qu’un jour l’avait bercée, amante libre et nue.
Le brouillard onirique est voile de l’esprit.

WildPath, avril 2012
 • Pieds Hyphénique: Rendez-Vous De Rêve

  viens=donc=mon=bel=a=mant=mon=jour=clair=di=a=mant 12
  a=leau=viveet=tor=ri=de=en=re=flet=i=ri=sé 12
  viens=em=plir=lé=crin=chaud=de=mon=sens=at=ti=sé 12
  evei=lle=mon=é=toi=le=en=voû=te=fir=ma=ment 12
  loin=du=bruit=lan=ci=nant=des=rê=ves=glo=rieux 11
  ai=mons=nous=en=se=cret=la=hou=le=dun=sou=pir 12
  in=vi=te=ra=la=lune=à=glis=ser=se=ta=pir 12
  der=ri=è=re=le=bru=meux=ban=deau=des=cu=rieux 12
  fon=dons=in=ti=me=ment=les=ors=et=lob=si=dienne 12
  al=chi=miste=in=fi=ni=en=traî=ne=moi=au=bord 12
  du=lac=sé=ré=ni=té=au=ryth=me=des=ac=cords 12
  des=cors=sans=hal=la=li=en=fu=gue=a=zu=réenne 12
  pé=nètre=au=point=gé=ant=où=les=dieux=se=fré=quentent 12
  et=le=pa=pillon=frê=le=aux=ai=les=soie=bro=dée 12
  cares=se=dun=fris=son=la=fa=lai=se=é=ro=dée 12
  cou=le=le=plomb=au=feu=de=mes=for=ges=ar=dentes 12
  au=be=pâ=le=vien=dra=dune=ten=dres=se=ai=sée 12
  ra=ni=mer=ta=vi=gueur=nour=ris=sante=et=tou=jours 12
  la=ga=rante=aux=rê=veurs=des=é=ter=nels=re=tours 12
  je=de=meure=pour=toi=pro=fon=de=et=a=pai=sée 12
  1
  et=quand=au=chant=du=coq=u=ne=fem=me=sou=rit 12
  cest=quel=le=se=sou=vient=da=voir=son=gé=é=mue 12
  quun=jour=la=vait=ber=cée=a=mante=li=bre=et=nue 12
  le=brouil=lard=o=ni=ri=que=est=voile=de=les=prit 12

  wild=pa=th=a=vril=deux=mil=le=dou=ze 10
 • Phonétique : Rendez-Vous De Rêve

  vjɛ̃ dɔ̃k mɔ̃ bεl amɑ̃, mɔ̃ ʒuʁ, klεʁ djamɑ̃
  a lo vivə e tɔʁidə, ɑ̃ ʁəflε iʁize.
  vjɛ̃z- ɑ̃pliʁ lekʁɛ̃ ʃo də mɔ̃ sɑ̃sz- atize,
  əvεjə mɔ̃n- etwalə, ɑ̃vutə fiʁmame.
  lwɛ̃ dy bʁɥi lɑ̃sinɑ̃ dε ʁεvə ɡlɔʁjø
  εmɔ̃ nuz- ɑ̃ sεkʁε. la ulə, dœ̃ supiʁ,
  ɛ̃vitəʁa la lynə a ɡlise sə tapiʁ
  dəʁjεʁə lə bʁymø bɑ̃do dε kyʁjø.
  fɔ̃dɔ̃z- ɛ̃timəmɑ̃ lεz- ɔʁs e lɔpsidjεnə.
  alʃimistə ɛ̃fini, ɑ̃tʁεnə mwa o bɔʁ
  dy lak seʁenite, o ʁitmə dεz- akɔʁd
  dε kɔʁ sɑ̃-alali, ɑ̃ fyɡ azyʁeεnə.
  penεtʁə o pwɛ̃ ʒeɑ̃ u lε djø sə fʁekɑ̃te
  e lə papijɔ̃ fʁεlə, oz- εlə swa bʁɔde,
  kaʁεsə dœ̃ fʁisɔ̃ la falεzə eʁɔde.
  kulə lə plɔ̃ o fø də mε fɔʁʒəz- aʁdɑ̃tə.
  obə palə vjɛ̃dʁa, dynə tɑ̃dʁεsə εze,
  ʁanime ta viɡœʁ nuʁʁisɑ̃tə e tuʒuʁ
  la ɡaʁɑ̃tə o ʁεvœʁ dεz- etεʁnεl ʁətuʁ.
  ʒə dəməʁə puʁ twa pʁɔfɔ̃də e apεze.

  e kɑ̃t- o ʃɑ̃ dy kɔk ynə famə suʁi,
  sε kεllə sə suvjɛ̃ davwaʁ sɔ̃ʒe, emɥ,
  kœ̃ ʒuʁ lavε bεʁse, amɑ̃tə libʁə e nɥ.
  lə bʁujaʁ ɔniʁikə ε vwalə də lεspʁi.

  wildpat, avʁil dø milə duzə
 • Pieds Phonétique : Rendez-Vous De Rêve

  vj=ɛ̃=dɔ̃k=mɔ̃=bεl=a=mɑ̃=mɔ̃=ʒuʁ=klεʁ=dja=mɑ̃ 12
  a=lo=vivəe=tɔ=ʁi=də=ɑ̃=ʁə=flε=i=ʁi=ze 12
  vjɛ̃=zɑ̃=pliʁ=le=kʁɛ̃=ʃo=də=mɔ̃=sɑ̃s=za=ti=ze 12
  ə=vε=jə=mɔ̃=ne=twalə=ɑ̃=vu=tə=fiʁ=ma=me 12
  lwɛ̃=dy=bʁɥi=lɑ̃=si=nɑ̃=dε=ʁε=və=ɡlɔ=ʁj=ø 12
  ε=mɔ̃=nu=zɑ̃=sε=kʁε=la=u=lə=dœ̃=su=piʁ 12
  ɛ̃=vi=tə=ʁa=la=lynə=a=ɡli=se=sə=ta=piʁ 12
  də=ʁjε=ʁə=lə=bʁy=mø=bɑ̃=do=dε=ky=ʁj=ø 12
  fɔ̃=dɔ̃=zɛ̃=ti=mə=mɑ̃=lε=zɔʁs=e=lɔp=si=djεnə 12
  al=ʃi=mistə=ɛ̃=fi=ni=ɑ̃=tʁε=nə=mwa=o=bɔʁ 12
  dy=lak=se=ʁe=ni=te=o=ʁit=mə=dε=za=kɔʁd 12
  dε=kɔʁ=sɑ̃-a=la=li=ɑ̃=fyɡ=a=zy=ʁe=εnə 12
  pe=nεtʁəo=pwɛ̃=ʒe=ɑ̃=u=lε=djø=sə=fʁe=kɑ̃=te 12
  e=lə=pa=pi=jɔ̃=fʁεlə=o=zε=lə=swa=bʁɔ=de 12
  ka=ʁεsə=dœ̃=fʁi=sɔ̃=la=fa=lε=zə=e=ʁɔ=de 12
  ku=lə=lə=plɔ̃=o=fø=də=mε=fɔʁ=ʒə=zaʁ=dɑ̃tə 12
  obə=pa=lə=vjɛ̃=dʁa=dy=nə=tɑ̃=dʁε=sə=ε=ze 12
  ʁa=ni=me=ta=vi=ɡœʁ=nuʁ=ʁi=sɑ̃tə=e=tu=ʒuʁ 12
  la=ɡa=ʁɑ̃tə=o=ʁε=vœʁ=dε=ze=tεʁ=nεl=ʁə=tuʁ 12
  ʒə=də=mə=ʁə=puʁ=twa=pʁɔ=fɔ̃də=e=a=pε=ze 12
  1
  e=kɑ̃=to=ʃɑ̃=dy=kɔk=y=nə=fa=mə=su=ʁi 12
  sε=kεl=lə=sə=su=vj=ɛ̃=da=vwaʁ=sɔ̃=ʒe=emɥ 12
  kœ̃=ʒuʁ=la=vε=bεʁse=a=mɑ̃=tə=li=bʁə=e=nɥ 12
  lə=bʁu=jaʁ=ɔ=ni=ʁikə=ε=vwa=lə=də=lεs=pʁi 12

  wil=dpat=a=vʁil=dø=mi=lə=du=zə 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/07/2014 16:03Melly-Mellow

Sensuel & romantique, c’est très agréable ! Merci du partage.. Amicalement-