Poeme : Pour Tes Yeux

Pour Tes Yeux

Rien que pour tes yeux,
J’ai peint le ciel en bleu,
J’y ai dessiné des nuages,
Pour te faire de l’ombrage.
Protégeant ton doux corps
Pour qu’il me dise encore,
Coucher dans un pré fleuri,
Te contemplant qui me sourit.
Et ne garder de ta bouche
Que ces mots qui me touchent,
Caresse du silence d’un mot susurré
Comme une bise sur nos corps dénudés.
Silence d’une étreinte de deux âmes
Dont l’une serait ma dame,
Repos entre deux enlacements
Répit d’amour de deux amants.
Entre toi et moi
Dans un éternel émoi.
Après la fougue de nos joutes
Que nos cœurs qui écoutent
Ils nous restent comme une évidence
Le plus merveilleux des silences

WøLø

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Tes Yeux

  rien=que=pour=tes=y=eux 6
  jai=peint=le=ciel=en=bleu 6
  jy=ai=des=si=né=des=nu=ages 8
  pour=te=fai=re=de=lom=bra=ge 8
  pro=té=geant=ton=doux=corps 6
  pour=quil=me=di=se=en=co=re 8
  cou=cher=dans=un=pré=fleu=ri 7
  te=con=tem=plant=qui=me=sou=rit 8
  et=ne=gar=der=de=ta=bou=che 8
  que=ces=mots=qui=me=tou=chent 7
  cares=se=du=si=len=ce=dun=mot=su=sur=ré 11
  commeu=ne=bi=se=sur=nos=corps=dé=nu=dés 10
  silen=ce=duneé=trein=te=de=deux=âmes 8
  dont=lu=ne=se=rait=ma=da=me 8
  re=pos=entre=deux=en=la=ce=ments 8
  ré=pit=da=mour=de=deux=a=mants 8
  en=tre=toi=et=moi 5
  dans=un=é=ter=nel=é=moi 7
  après=la=fou=gue=de=nos=jou=tes 8
  que=nos=cœurs=qui=é=coutent 6
  ils=nous=res=tent=commeune=é=vi=dence 8
  le=plus=mer=veil=leux=des=si=lences 8

  wølø 1
 • Phonétique : Pour Tes Yeux

  ʁjɛ̃ kə puʁ tεz- iø,
  ʒε pɛ̃ lə sjεl ɑ̃ blø,
  ʒi ε desine dε nɥaʒə,
  puʁ tə fεʁə də lɔ̃bʁaʒə.
  pʁɔteʒɑ̃ tɔ̃ du kɔʁ
  puʁ kil mə dizə ɑ̃kɔʁə,
  kuʃe dɑ̃z- œ̃ pʁe fləʁi,
  tə kɔ̃tɑ̃plɑ̃ ki mə suʁi.
  e nə ɡaʁde də ta buʃə
  kə sε mo ki mə tuʃe,
  kaʁεsə dy silɑ̃sə dœ̃ mo syzyʁe
  kɔmə ynə bizə syʁ no kɔʁ denyde.
  silɑ̃sə dynə etʁɛ̃tə də døz- amə
  dɔ̃ lynə səʁε ma damə,
  ʁəpoz- ɑ̃tʁə døz- ɑ̃lasəmɑ̃
  ʁepi damuʁ də døz- amɑ̃.
  ɑ̃tʁə twa e mwa
  dɑ̃z- œ̃n- etεʁnεl emwa.
  apʁε la fuɡ də no ʒutə
  kə no kœʁ ki ekute
  il nu ʁεste kɔmə ynə evidɑ̃sə
  lə plys mεʁvεjø dε silɑ̃sə

  wl
 • Syllabes Phonétique : Pour Tes Yeux

  ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=tε=zi=ø 7
  ʒε=pɛ̃=lə=sjεl=ɑ̃=blø 6
  ʒi=ε=de=si=ne=dε=nɥ=aʒə 8
  puʁ=tə=fε=ʁə=də=lɔ̃=bʁa=ʒə 8
  pʁɔ=te=ʒɑ̃=tɔ̃=du=kɔʁ 6
  puʁ=kil=mə=di=zə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  ku=ʃe=dɑ̃=zœ̃=pʁe=flə=ʁi 7
  tə=kɔ̃=tɑ̃=plɑ̃=ki=mə=su=ʁi 8
  e=nə=ɡaʁ=de=də=ta=bu=ʃə 8
  kə=sε=mo=ki=mə=tu=ʃe 7
  ka=ʁεsə=dy=si=lɑ̃=sə=dœ̃=mo=sy=zy=ʁe 11
  kɔməy=nə=bi=zə=syʁ=no=kɔʁ=de=ny=de 10
  si=lɑ̃sə=dy=nəe=tʁɛ̃=tə=də=dø=zamə 9
  dɔ̃=ly=nə=sə=ʁε=ma=da=mə 8
  ʁə=po=zɑ̃tʁə=dø=zɑ̃=la=sə=mɑ̃ 8
  ʁe=pi=da=muʁ=də=dø=za=mɑ̃ 8
  ɑ̃=tʁə=twa=e=mwa 5
  dɑ̃=zœ̃=ne=tεʁ=nεl=e=mwa 7
  a=pʁε=la=fuɡ=də=no=ʒu=tə 8
  kə=no=kœ=ʁə=ki=e=ku=te 8
  il=nu=ʁεs=te=kɔmə=ynə=e=vidɑ̃sə 8
  lə=plys=mεʁ=vε=jø=dε=si=lɑ̃sə 8

  wl 1

Récompense

0
4
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/09/2015 09:30Coburitc

Rien que pour tes yeux , j’ai peint le ciel en bleu , une belle déclaration d’amour toute en douceur. Tendre partage.
Amicalement
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
01/11/2015 13:03Claude408

Une déclaration d’amour avec des mots pertinents d’une grande finesse.

Auteur de Poésie
01/11/2015 13:49Willy25

Merci Coco

Auteur de Poésie
01/11/2015 17:34Mistou

Effectivement belle déclaration....
Mistou