Poeme : Ma Ville,

Ma Ville,

C’est un lieu sans limite, un monde absout de norme,
Bâtis avec amour des mains fines du feng shui,
Un abri pour chacun, dans une douceur de forme,
Parfumé d’hamburgers, de choucroute, de méchoui…

C’est avant tout des tours sans voile de pollution,
Et une nuit si claire que de voir les étoiles,
Nous ferait contempler, cette autre dimension…
La joie de vivre ensemble sans violence et sans voile…

À cette simple ville, je veux donner un nom,
Revêtant et offrant, de ses murs transparents,
De ses portes sans serrure, d’espaces sans cloison,
Pour notre corps social, un habit tolérant…

Par la circulation des savoirs et d’infos,
En son centre où rayonne toute la chaleur humaine,
Dans sa moindre ruelle, et même dans son métro,
Son nom serait crié, pour terrasser la haine…

Archétype du monde qui uni les contraires,
Architecture vivante des quatre éléments,
Archive de la justice, des lois et des « affaires »,
Arithmétiquement stable, par tous ces habitants…

Je l’appelle à venir de notre imaginaire
Tel un pont de sagesse pour des pensées lointaines,
En citant en exemple la citée solidaire,
J’en dresse déjà le plan et son nom est « urbaine ».

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Ville,

  cest=un=lieu=sans=li=mi=te=un=mon=de=ab=sout=de=norme 14
  bâ=tis=a=vec=a=mour=des=mains=fi=nes=du=feng=shui 13
  un=a=bri=pour=cha=cun=dans=u=ne=dou=ceur=de=for=me 14
  par=fu=mé=d=ham=bur=gers=de=chou=crou=te=de=mé=choui 14

  cest=a=vant=tout=des=tours=sans=voi=le=de=pol=lu=ti=on 14
  et=u=ne=nuit=si=clai=re=que=de=voir=les=é=toi=les 14
  nous=fe=rait=con=tem=pler=cet=te=au=tre=di=men=si=on 14
  la=joie=de=vivre=en=sem=ble=sans=vio=len=ce=et=sans=voile 14

  à=cet=te=sim=ple=vil=le=je=veux=don=ner=un=nom 13
  re=vê=tant=et=of=frant=de=ses=murs=trans=pa=rents 12
  de=ses=por=tes=sans=ser=ru=re=des=pa=ces=sans=cloi=son 14
  pour=no=tre=corps=so=cial=un=ha=bit=to=lé=rant 12

  par=la=cir=cu=la=ti=on=des=sa=voirs=et=din=fos 13
  en=son=cen=tre=où=rayon=ne=tou=te=la=cha=leur=hu=maine 14
  dans=sa=moin=dre=ru=el=le=et=mê=me=dans=son=mé=tro 14
  son=nom=se=rait=cri=é=pour=ter=ras=ser=la=hai=ne 13

  ar=ché=ty=pe=du=mon=de=qui=u=ni=les=con=trai=res 14
  ar=chi=tec=tu=re=vi=van=te=des=qua=tre=élé=ments 13
  ar=chive=de=la=jus=ti=ce=des=lois=et=des=af=fai=res 14
  arith=mé=ti=que=ment=sta=ble=par=tous=ces=ha=bi=tants 13

  je=lap=pel=le=à=ve=nir=de=no=tre=i=ma=gi=naire 14
  tel=un=pont=de=sa=ges=se=pour=des=pen=sées=loin=tai=nes 14
  en=ci=tant=en=exem=ple=la=ci=tée=so=li=dai=re 13
  jen=dres=se=dé=jà=le=plan=et=son=nom=est=ur=bai=ne 14
 • Phonétique : Ma Ville,

  sεt- œ̃ ljø sɑ̃ limitə, œ̃ mɔ̃də absu də nɔʁmə,
  batiz- avεk amuʁ dε mɛ̃ finə dy fεŋ ʃɥi,
  œ̃n- abʁi puʁ ʃakœ̃, dɑ̃z- ynə dusœʁ də fɔʁmə,
  paʁfyme dɑ̃byʁʒe, də ʃukʁutə, də meʃui…

  sεt- avɑ̃ tu dε tuʁ sɑ̃ vwalə də pɔlysjɔ̃,
  e ynə nɥi si klεʁə kə də vwaʁ lεz- etwalə,
  nu fəʁε kɔ̃tɑ̃ple, sεtə otʁə dimɑ̃sjɔ̃…
  la ʒwa də vivʁə ɑ̃sɑ̃blə sɑ̃ vjɔlɑ̃sə e sɑ̃ vwalə…

  a sεtə sɛ̃plə vilə, ʒə vø dɔne œ̃ nɔ̃,
  ʁəvεtɑ̃ e ɔfʁɑ̃, də sε myʁ tʁɑ̃spaʁɑ̃,
  də sε pɔʁtə- sɑ̃ seʁyʁə, dεspasə sɑ̃ klwazɔ̃,
  puʁ nɔtʁə kɔʁ sɔsjal, œ̃-abi tɔleʁɑ̃…

  paʁ la siʁkylasjɔ̃ dε savwaʁz- e dɛ̃fo,
  ɑ̃ sɔ̃ sɑ̃tʁə u ʁεjɔnə tutə la ʃalœʁ ymεnə,
  dɑ̃ sa mwɛ̃dʁə ʁyεllə, e mεmə dɑ̃ sɔ̃ metʁo,
  sɔ̃ nɔ̃ səʁε kʁje, puʁ teʁase la-εnə…

  aʁketipə dy mɔ̃də ki yni lε kɔ̃tʁεʁə,
  aʁʃitεktyʁə vivɑ̃tə dε katʁə elemɑ̃,
  aʁʃivə də la ʒystisə, dε lwaz- e dəs « afεʁəs »,
  aʁitmetikəmɑ̃ stablə, paʁ tus sεz- abitɑ̃…

  ʒə lapεllə a vəniʁ də nɔtʁə imaʒinεʁə
  tεl œ̃ pɔ̃ də saʒεsə puʁ dε pɑ̃se lwɛ̃tεnə,
  ɑ̃ sitɑ̃ ɑ̃n- εɡzɑ̃plə la site sɔlidεʁə,
  ʒɑ̃ dʁεsə deʒa lə plɑ̃ e sɔ̃ nɔ̃ εst « yʁbεnə ».
 • Syllabes Phonétique : Ma Ville,

  sε=tœ̃=ljø=sɑ̃=li=mi=tə=œ̃=mɔ̃=də=ab=su=də=nɔʁmə 14
  ba=ti=za=vεk=a=muʁ=dε=mɛ̃=fi=nə=dy=fεŋ=ʃɥi 13
  œ̃=na=bʁi=puʁ=ʃa=kœ̃=dɑ̃=zy=nə=du=sœʁ=də=fɔʁ=mə 14
  paʁ=fy=me=dɑ̃=byʁ=ʒe=də=ʃu=kʁu=tə=də=me=ʃu=i 14

  sε=ta=vɑ̃=tu=dε=tuʁ=sɑ̃=vwa=lə=də=pɔ=ly=s=jɔ̃ 14
  e=y=nə=nɥi=si=klεʁ=ə=kə=də=vwaʁ=lε=ze=twa=lə 14
  nu=fə=ʁε=kɔ̃=tɑ̃=ple=sε=tə=o=tʁə=di=mɑ̃=sj=ɔ̃ 14
  la=ʒwa=də=vi=vʁə=ɑ̃=sɑ̃blə=sɑ̃=vjɔ=lɑ̃=sə=e=sɑ̃=vwalə 14

  a=sε=tə=sɛ̃=plə=vi=lə=ʒə=vø=dɔ=ne=œ̃=nɔ̃ 13
  ʁə=vε=tɑ̃=e=ɔ=fʁɑ̃=də=sε=myʁ=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃ 12
  də=sε=pɔʁ=tə=sɑ̃=se=ʁy=ʁə=dεs=pa=sə=sɑ̃=klwa=zɔ̃ 14
  puʁ=nɔ=tʁə=kɔʁ=sɔ=sjal=œ̃-a=bi=tɔ=le=ʁɑ̃ 12

  paʁ=la=siʁ=ky=la=sj=ɔ̃=dε=sa=vwaʁ=ze=dɛ̃=fo 13
  ɑ̃=sɔ̃=sɑ̃=tʁə=u=ʁε=jɔnə=tu=tə=la=ʃa=lœʁ=y=mεnə 14
  dɑ̃=sa=mwɛ̃=dʁə=ʁy=εl=lə=e=mε=mə=dɑ̃=sɔ̃=me=tʁo 14
  sɔ̃=nɔ̃=sə=ʁε=kʁj=e=puʁ=te=ʁa=se=la-ε=nə 13

  aʁ=ke=ti=pə=dy=mɔ̃=də=ki=y=ni=lε=kɔ̃=tʁεʁ=ə 14
  aʁ=ʃi=tεk=ty=ʁə=vi=vɑ̃=tə=dε=ka=tʁə=e=le=mɑ̃ 14
  aʁ=ʃivə=də=la=ʒys=ti=sə=dε=lwa=ze=dəs=a=fε=ʁəs 14
  a=ʁit=me=ti=kə=mɑ̃=sta=blə=paʁ=tus=sε=za=bi=tɑ̃ 14

  ʒə=la=pεl=lə=a=və=niʁ=də=nɔ=tʁə=i=ma=ʒi=nεʁə 14
  tεl=œ̃=pɔ̃=də=sa=ʒεs=ə=puʁ=dε=pɑ̃=se=lwɛ̃=tε=nə 14
  ɑ̃=si=tɑ̃=ɑ̃=nεɡ=zɑ̃=plə=la=si=te=sɔ=li=dεʁ=ə 14
  ʒɑ̃=dʁε=sə=de=ʒa=lə=plɑ̃=e=sɔ̃=nɔ̃=εst=yʁ=bε=nə 14

Récompense

1
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/06/2022 14:39Mémo

toujours vos écrits se terminent par une dernière strophe en apothéose

Auteur de Poésie
15/06/2022 14:53Zeugma

oui Mémo, comme un repas ne doit jamais rater son dessert...

Auteur de Poésie
16/06/2022 02:10Tom Astral

Prix du loyer dans la Cité URBAINE : Un rire par jour.
Délai en cas de retard de paiement : avant le prochain 36 du mois.