Poeme-France : Lecture Écrit Armée

Poeme : La Complainte Du Soldat

Poème Armée
Publié le 07/11/2016 11:00

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Souleyjpb

La Complainte Du Soldat

Je n’ai pas connu la chaleur du foyer
Les soins attentionnés de l’enfance
Les doux plaisirs de l’adolescence.
Qu’importe. Il est bien tard pour s’apitoyer.

Tôt, très tôt, j’ai décidé de m’enrôler.
Le métier des armes conduit à convoler
En noces avec la grandeur et à s’auréoler
De gloire pour qui vers elle voudrait s’envoler.

J’ai combattu aux quatre coins du globe.
Mes nombreux champs de bataille englobent
Tous les territoires asservis et opprimés
Partout où les peuples innocents sont brimés.

Sur terre dans les airs et sur les fleuves
J’ai traversé mille et une épreuves
Vécu tant de choses qui émeuvent
Comme hélas croiser d’inconsolables veuves.

Je veille inlassablement sur votre sommeil
Tutoyant les étoiles dans un interminable monologue
Trompant mon ennui dans l’attente de votre réveil
Qui seul de ma faction constitue l’épilogue.

Mon cœur refuge de toutes les souffrances
Accuse insensible les coups tel un automate
Mon corps meurtri en porte les stigmates
Et à l’épreuve a développé une accoutumance.

J’ai remporté des victoires éclatantes
Pour lesquelles la nation reconnaissante
M’a porté en triomphe, débordante de joie
Et réservé des accueils populaires de bon aloi.

Puis aux heures sombres des défaites
De ma faible performance insatisfaite
Elle trouvait alors ma réputation surfaite
Et jugeait dès lors ma formation imparfaite.

Je suis bien souvent victime d’injustices
Et les critiques parfois tournent au supplice.
Je suis astreint au silence depuis belle lurette
Fidèle à la tradition de la grande muette.

Je suis l’enfant tantôt adulé tantôt rejeté
D’une mère trop aimante, qui méprisant le mot faiblir
Condamne le fils intrépide à ne jamais faillir
A demeurer ad æternam le héros étiqueté.
 • Pieds Hyphénique: La Complainte Du Soldat

  je=nai=pas=con=nu=la=cha=leur=du=foyer 10
  les=soins=at=ten=ti=on=nés=de=len=fance 10
  les=doux=plai=sirs=de=la=do=les=cence 9
  quim=porte=il=est=bien=tard=pour=sa=pi=toyer 10

  tôt=très=tôt=jai=dé=ci=dé=de=men=rô=ler 11
  le=mé=tier=des=ar=mes=con=duit=à=con=vo=ler 12
  en=no=ces=a=vec=la=gran=deur=et=à=sau=réo=ler 13
  de=gloi=re=pour=qui=vers=el=le=vou=drait=sen=vo=ler 13

  jai=com=bat=tu=aux=qua=tre=coins=du=globe 10
  mes=nom=breux=champs=de=ba=tail=leen=globent 9
  tous=les=ter=ri=toi=res=as=ser=vis=et=op=pri=més 13
  par=tout=où=les=peu=ples=in=no=cents=sont=bri=més 12

  sur=ter=re=dans=les=airs=et=sur=les=fleuves 10
  jai=tra=ver=sé=mil=leet=u=neé=preuves 9
  vé=cu=tant=de=cho=ses=qui=é=meuvent 9
  com=me=hé=las=croi=ser=din=con=so=la=bles=veuves 12

  je=vei=lle=in=las=sa=ble=ment=sur=vo=tre=som=meil 13
  tu=toy=ant=les=é=toi=les=dans=un=in=ter=mi=na=ble=mo=no=logue 17
  trom=pant=mon=en=nui=dans=lat=ten=te=de=vo=tre=ré=veil 14
  qui=seul=de=ma=fac=ti=on=cons=ti=tue=lé=pi=logue 13

  mon=cœur=re=fu=ge=de=tou=tes=les=souf=frances 11
  ac=cu=se=in=sen=si=ble=les=coups=tel=un=au=to=mate 14
  mon=corps=meur=tri=en=por=te=les=stig=mates 10
  et=à=lé=preu=vea=dé=ve=lop=pé=u=neac=cou=tu=mance 14

  jai=rem=por=té=des=vic=toi=res=é=cla=tantes 11
  pour=les=quel=les=la=na=ti=on=re=con=nais=sante 12
  ma=por=té=en=triom=phe=dé=bor=dan=te=de=joie 12
  et=ré=ser=vé=des=ac=cueils=po=pu=lai=res=de=bon=a=loi 15

  puis=aux=heu=res=som=bres=des=dé=faites 9
  de=ma=fai=ble=per=for=man=ce=in=sa=tis=faite 12
  el=le=trou=vait=a=lors=ma=ré=pu=ta=ti=on=sur=faite 14
  et=ju=geait=dès=lors=ma=for=ma=ti=on=im=par=faite 13

  je=suis=bien=sou=vent=vic=ti=me=din=jus=tices 11
  et=les=cri=ti=ques=par=fois=tour=nent=au=sup=plice 12
  je=suis=as=treint=au=si=len=ce=de=puis=bel=le=lu=rette 14
  fi=dè=leà=la=tra=di=ti=on=de=la=gran=de=muette 13

  je=suis=len=fant=tan=tôt=a=du=lé=tan=tôt=re=je=té 14
  du=ne=mè=re=trop=ai=mante=qui=mé=pri=sant=le=mot=fai=blir 15
  condam=ne=le=fils=in=tré=pi=deà=ne=ja=mais=faillir 12
  a=de=meu=rer=ad=æ=ter=nam=le=hé=ros=é=ti=que=té 15
 • Phonétique : La Complainte Du Soldat

  ʒə nε pa kɔny la ʃalœʁ dy fwaje
  lε swɛ̃z- atɑ̃sjɔne də lɑ̃fɑ̃sə
  lε du plεziʁ də ladɔlesɑ̃sə.
  kɛ̃pɔʁtə. il ε bjɛ̃ taʁ puʁ sapitwaje.

  to, tʁε to, ʒε deside də mɑ̃ʁole.
  lə metje dεz- aʁmə- kɔ̃dɥi a kɔ̃vɔle
  ɑ̃ nɔsəz- avεk la ɡʁɑ̃dœʁ e a soʁeɔle
  də ɡlwaʁə puʁ ki vεʁz- εllə vudʁε sɑ̃vɔle.

  ʒε kɔ̃baty o katʁə kwɛ̃ dy ɡlɔbə.
  mε nɔ̃bʁø ʃɑ̃ də batajə ɑ̃ɡlɔbe
  tus lε teʁitwaʁəz- asεʁviz- e ɔpʁime
  paʁtu u lε pəpləz- inɔsɑ̃ sɔ̃ bʁime.

  syʁ teʁə dɑ̃ lεz- εʁz- e syʁ lε fləvə
  ʒε tʁavεʁse milə e ynə epʁəvə
  veky tɑ̃ də ʃozə ki eməve
  kɔmə ela kʁwaze dɛ̃kɔ̃sɔlablə vəvə.

  ʒə vεjə ɛ̃lasabləmɑ̃ syʁ vɔtʁə sɔmεj
  tytwajɑ̃ lεz- etwalə dɑ̃z- œ̃n- ɛ̃tεʁminablə monolɔɡ
  tʁɔ̃pɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃nɥi dɑ̃ latɑ̃tə də vɔtʁə ʁevεj
  ki səl də ma faksjɔ̃ kɔ̃stitɥ lepilɔɡ.

  mɔ̃ kœʁ ʁəfyʒə də tutə lε sufʁɑ̃sə
  akyzə ɛ̃sɑ̃siblə lε ku tεl œ̃n- otɔmatə
  mɔ̃ kɔʁ məʁtʁi ɑ̃ pɔʁtə lε stiɡmatə
  e a lepʁəvə a devəlɔpe ynə akutymɑ̃sə.

  ʒε ʁɑ̃pɔʁte dε viktwaʁəz- eklatɑ̃tə
  puʁ lekεllə la nasjɔ̃ ʁəkɔnεsɑ̃tə
  ma pɔʁte ɑ̃ tʁjɔ̃fə, debɔʁdɑ̃tə də ʒwa
  e ʁezεʁve dεz- akɥεj pɔpylεʁə də bɔ̃ alwa.

  pɥiz- o œʁ sɔ̃bʁə- dε defεtə
  də ma fεblə pεʁfɔʁmɑ̃sə ɛ̃satisfεtə
  εllə tʁuvε alɔʁ ma ʁepytasjɔ̃ syʁfεtə
  e ʒyʒε dε lɔʁ ma fɔʁmasjɔ̃ ɛ̃paʁfεtə.

  ʒə sɥi bjɛ̃ suvɑ̃ viktimə dɛ̃ʒystisə
  e lε kʁitik paʁfwa tuʁne o syplisə.
  ʒə sɥiz- astʁɛ̃ o silɑ̃sə dəpɥi bεllə lyʁεtə
  fidεlə a la tʁadisjɔ̃ də la ɡʁɑ̃də mɥεtə.

  ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃ tɑ̃to adyle tɑ̃to ʁəʒəte
  dynə mεʁə tʁo εmɑ̃tə, ki mepʁizɑ̃ lə mo fεbliʁ
  kɔ̃damnə lə fisz- ɛ̃tʁepidə a nə ʒamε fajiʁ
  a dəməʁe ad aetεʁnam lə eʁoz- etikəte.
 • Pieds Phonétique : La Complainte Du Soldat

  ʒə=nε=pa=kɔ=ny=la=ʃa=lœʁ=dy=fwa=j=e 12
  lε=swɛ̃=za=tɑ̃=sjɔ=ne=də=lɑ̃=fɑ̃sə 9
  lε=du=plε=ziʁ=də=la=dɔ=le=sɑ̃sə 9
  kɛ̃=pɔʁ=tə=il=ε=bjɛ̃=taʁ=puʁ=sa=pi=twa=j=e 13

  to=tʁε=to=ʒε=de=si=de=də=mɑ̃=ʁo=le 11
  lə=me=tj=e=dε=zaʁ=mə=kɔ̃d=ɥi=a=kɔ̃=vɔ=le 13
  ɑ̃=nɔ=sə=za=vεk=la=ɡʁɑ̃=dœʁ=e=a=so=ʁe=ɔ=le 14
  də=ɡlwa=ʁə=puʁ=ki=vεʁ=zεl=lə=vu=dʁε=sɑ̃=vɔ=le 13

  ʒε=kɔ̃=ba=ty=o=ka=tʁə=kwɛ̃=dy=ɡlɔbə 10
  mε=nɔ̃=bʁø=ʃɑ̃=də=ba=ta=jəɑ̃=ɡlɔ=be 10
  tus=lε=te=ʁi=twa=ʁə=za=sεʁ=vi=ze=ɔ=pʁi=me 13
  paʁ=tu=u=lε=pə=plə=zi=nɔ=sɑ̃=sɔ̃=bʁi=me 12

  syʁ=te=ʁə=dɑ̃=lε=zεʁ=ze=syʁ=lε=flə=və 11
  ʒε=tʁa=vεʁ=se=mi=ləe=y=nəe=pʁə=və 10
  ve=ky=tɑ̃=də=ʃo=zə=ki=e=mə=ve 10
  kɔ=məe=la=kʁwa=ze=dɛ̃=kɔ̃=sɔ=la=blə=və=və 12

  ʒə=vε=jə=ɛ̃=la=sa=blə=mɑ̃=syʁ=vɔ=tʁə=sɔ=mεj 13
  ty=twa=jɑ̃=lε=ze=twa=lə=dɑ̃=zœ̃=nɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=mo=no=lɔɡ 17
  tʁɔ̃=pɑ̃=mɔ̃=nɑ̃n=ɥi=dɑ̃=la=tɑ̃=tə=də=vɔ=tʁə=ʁe=vεj 14
  ki=səl=də=ma=fak=sj=ɔ̃=kɔ̃s=titɥ=le=pi=lɔɡ 12

  mɔ̃=kœʁ=ʁə=fy=ʒə=də=tu=tə=lε=su=fʁɑ̃sə 11
  a=ky=zə=ɛ̃=sɑ̃=si=blə=lε=ku=tεl=œ̃=no=tɔ=matə 14
  mɔ̃=kɔʁ=məʁ=tʁi=ɑ̃=pɔʁ=tə=lε=stiɡ=matə 10
  e=a=le=pʁə=vəa=de=və=lɔ=pe=y=nəa=ku=ty=mɑ̃sə 14

  ʒε=ʁɑ̃=pɔʁ=te=dε=vik=twa=ʁə=ze=kla=tɑ̃tə 11
  puʁ=le=kεl=lə=la=na=sj=ɔ̃=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃tə 12
  ma=pɔʁ=te=ɑ̃=tʁjɔ̃fə=de=bɔʁ=dɑ̃=tə=də=ʒwa 11
  e=ʁe=zεʁ=ve=dε=zak=ɥεj=pɔ=py=lε=ʁə=də=bɔ̃=a=lwa 15

  pɥi=zo=œʁ=sɔ̃=bʁə=dε=de=fεtə 8
  də=ma=fε=blə=pεʁ=fɔʁ=mɑ̃=sə=ɛ̃=sa=tis=fεtə 12
  εl=lə=tʁu=vε=a=lɔʁ=ma=ʁe=py=ta=sj=ɔ̃=syʁ=fεtə 14
  e=ʒy=ʒε=dε=lɔʁ=ma=fɔʁ=ma=sj=ɔ̃=ɛ̃=paʁ=fεtə 13

  ʒə=sɥi=bjɛ̃=su=vɑ̃=vik=ti=mə=dɛ̃=ʒys=tisə 11
  e=lε=kʁi=tik=paʁ=fwa=tuʁ=ne=o=sy=plisə 11
  ʒə=sɥi=zas=tʁɛ̃=o=si=lɑ̃=sə=dəp=ɥi=bεl=lə=ly=ʁεtə 14
  fi=dε=ləa=la=tʁa=di=sj=ɔ̃=də=la=ɡʁɑ̃=də=mɥεtə 13

  ʒə=sɥi=lɑ̃=fɑ̃=tɑ̃=to=a=dy=le=tɑ̃=to=ʁə=ʒə=te 14
  dy=nə=mε=ʁə=tʁo=ε=mɑ̃tə=ki=me=pʁi=zɑ̃=lə=mo=fε=bliʁ 15
  kɔ̃=dam=nə=lə=fis=zɛ̃=tʁe=pi=dəa=nə=ʒa=mε=fa=jiʁ 14
  a=də=mə=ʁe=ad=a=e=tεʁ=nam=ləe=ʁo=ze=ti=kə=te 15

PostScriptum

Poème en rimes variées, sans mesures définies.

Historique des Modifications

07/11/2016 13:38

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
15/12/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.