Poeme-France : Lecture Écrit Armée

Poeme : La Complainte Du Soldat

Poème Armée
Publié le 07/11/2016 11:00

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Souleyjpb

La Complainte Du Soldat

Je n’ai pas connu la chaleur du foyer
Les soins attentionnés de l’enfance
Les doux plaisirs de l’adolescence.
Qu’importe. Il est bien tard pour s’apitoyer.

Tôt, très tôt, j’ai décidé de m’enrôler.
Le métier des armes conduit à convoler
En noces avec la grandeur et à s’auréoler
De gloire pour qui vers elle voudrait s’envoler.

J’ai combattu aux quatre coins du globe.
Mes nombreux champs de bataille englobent
Tous les territoires asservis et opprimés
Partout où les peuples innocents sont brimés.

Sur terre dans les airs et sur les fleuves
J’ai traversé mille et une épreuves
Vécu tant de choses qui émeuvent
Comme hélas croiser d’inconsolables veuves.

Je veille inlassablement sur votre sommeil
Tutoyant les étoiles dans un interminable monologue
Trompant mon ennui dans l’attente de votre réveil
Qui seul de ma faction constitue l’épilogue.

Mon cœur refuge de toutes les souffrances
Accuse insensible les coups tel un automate
Mon corps meurtri en porte les stigmates
Et à l’épreuve a développé une accoutumance.

J’ai remporté des victoires éclatantes
Pour lesquelles la nation reconnaissante
M’a porté en triomphe, débordante de joie
Et réservé des accueils populaires de bon aloi.

Puis aux heures sombres des défaites
De ma faible performance insatisfaite
Elle trouvait alors ma réputation surfaite
Et jugeait dès lors ma formation imparfaite.

Je suis bien souvent victime d’injustices
Et les critiques parfois tournent au supplice.
Je suis astreint au silence depuis belle lurette
Fidèle à la tradition de la grande muette.

Je suis l’enfant tantôt adulé tantôt rejeté
D’une mère trop aimante, qui méprisant le mot faiblir
Condamne le fils intrépide à ne jamais faillir
A demeurer ad æternam le héros étiqueté.
 • Pieds Hyphénique: La Complainte Du Soldat

  je=nai=pas=con=nu=la=cha=leur=du=foyer 10
  les=soins=at=ten=ti=on=nés=de=len=fance 10
  les=doux=plai=sirs=de=la=do=les=cen=ce 10
  quim=porte=il=est=bien=tard=pour=sa=pi=toyer 10

  tôt=très=tôt=jai=dé=ci=dé=de=men=rô=ler 11
  le=mé=tier=des=ar=mes=con=duit=à=con=vo=ler 12
  en=noces=a=vec=la=gran=deur=et=à=sau=réo=ler 12
  de=gloire=pour=qui=vers=el=le=vou=drait=sen=vo=ler 12

  jai=com=bat=tu=aux=qua=tre=coins=du=glo=be 11
  mes=nom=breux=champs=de=ba=tail=le=en=globent 10
  tous=les=ter=ri=toires=as=ser=vis=et=op=pri=més 12
  par=tout=où=les=peu=ples=in=no=cents=sont=bri=més 12

  sur=ter=re=dans=les=airs=et=sur=les=fleu=ves 11
  jai=tra=ver=sé=mil=le=et=u=ne=é=preu=ves 12
  vé=cu=tant=de=cho=ses=qui=é=meuvent 9
  com=me=hé=las=croi=ser=din=con=so=la=bles=veuves 12

  je=veille=in=las=sa=ble=ment=sur=vo=tre=som=meil 12
  tu=toyant=les=é=toiles=dans=un=in=ter=mi=na=ble=mo=no=logue 15
  trom=pant=mon=en=nui=dans=lat=tente=de=vo=tre=ré=veil 13
  qui=seul=de=ma=fac=tion=cons=ti=tue=lé=pi=logue 12

  mon=cœur=re=fu=ge=de=tou=tes=les=souf=fran=ces 12
  ac=cusein=sen=si=ble=les=coups=tel=un=au=to=mate 12
  mon=corps=meur=tri=en=por=te=les=stig=ma=tes 11
  et=à=lé=preuvea=dé=ve=lop=pé=u=ne=ac=cou=tu=mance 14

  jai=rem=por=té=des=vic=toi=res=é=cla=tan=tes 12
  pour=les=quel=les=la=na=ti=on=re=con=nais=sante 12
  ma=por=té=en=triom=phe=dé=bor=dan=te=de=joie 12
  et=ré=ser=vé=des=ac=cueils=po=pu=laires=de=bon=a=loi 14

  puis=aux=heu=res=som=bres=des=dé=fai=tes 10
  de=ma=fai=ble=per=for=man=ce=in=sa=tis=faite 12
  elle=trou=vait=a=lors=ma=ré=pu=ta=tion=sur=faite 12
  et=ju=geait=dès=lors=ma=for=ma=tion=im=par=faite 12

  je=suis=bien=sou=vent=vic=ti=me=din=jus=ti=ces 12
  et=les=cri=ti=ques=par=fois=tour=nent=au=sup=plice 12
  je=suis=as=treint=au=silen=ce=de=puis=bel=le=lu=rette 13
  fi=dèle=à=la=tra=di=tion=de=la=gran=de=muette 12

  je=suis=len=fant=tan=tôt=a=du=lé=tan=tôt=re=je=té 14
  dune=mè=re=trop=ai=man=te=qui=mé=pri=sant=le=mot=fai=blir 15
  condamne=le=fils=in=tré=pi=de=à=ne=ja=mais=faillir 12
  a=de=meu=rer=ad=æ=ter=nam=le=hé=ros=é=ti=que=té 15
 • Phonétique : La Complainte Du Soldat

  ʒə nε pa kɔny la ʃalœʁ dy fwaje
  lε swɛ̃z- atɑ̃sjɔne də lɑ̃fɑ̃sə
  lε du plεziʁ də ladɔlesɑ̃sə.
  kɛ̃pɔʁtə. il ε bjɛ̃ taʁ puʁ sapitwaje.

  to, tʁε to, ʒε deside də mɑ̃ʁole.
  lə metje dεz- aʁmə- kɔ̃dɥi a kɔ̃vɔle
  ɑ̃ nɔsəz- avεk la ɡʁɑ̃dœʁ e a soʁeɔle
  də ɡlwaʁə puʁ ki vεʁz- εllə vudʁε sɑ̃vɔle.

  ʒε kɔ̃baty o katʁə kwɛ̃ dy ɡlɔbə.
  mε nɔ̃bʁø ʃɑ̃ də batajə ɑ̃ɡlɔbe
  tus lε teʁitwaʁəz- asεʁviz- e ɔpʁime
  paʁtu u lε pəpləz- inɔsɑ̃ sɔ̃ bʁime.

  syʁ teʁə dɑ̃ lεz- εʁz- e syʁ lε fləvə
  ʒε tʁavεʁse milə e ynə epʁəvə
  veky tɑ̃ də ʃozə ki eməve
  kɔmə ela kʁwaze dɛ̃kɔ̃sɔlablə vəvə.

  ʒə vεjə ɛ̃lasabləmɑ̃ syʁ vɔtʁə sɔmεj
  tytwajɑ̃ lεz- etwalə dɑ̃z- œ̃n- ɛ̃tεʁminablə monolɔɡ
  tʁɔ̃pɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃nɥi dɑ̃ latɑ̃tə də vɔtʁə ʁevεj
  ki səl də ma faksjɔ̃ kɔ̃stitɥ lepilɔɡ.

  mɔ̃ kœʁ ʁəfyʒə də tutə lε sufʁɑ̃sə
  akyzə ɛ̃sɑ̃siblə lε ku tεl œ̃n- otɔmatə
  mɔ̃ kɔʁ məʁtʁi ɑ̃ pɔʁtə lε stiɡmatə
  e a lepʁəvə a devəlɔpe ynə akutymɑ̃sə.

  ʒε ʁɑ̃pɔʁte dε viktwaʁəz- eklatɑ̃tə
  puʁ lekεllə la nasjɔ̃ ʁəkɔnεsɑ̃tə
  ma pɔʁte ɑ̃ tʁjɔ̃fə, debɔʁdɑ̃tə də ʒwa
  e ʁezεʁve dεz- akɥεj pɔpylεʁə də bɔ̃ alwa.

  pɥiz- o œʁ sɔ̃bʁə- dε defεtə
  də ma fεblə pεʁfɔʁmɑ̃sə ɛ̃satisfεtə
  εllə tʁuvε alɔʁ ma ʁepytasjɔ̃ syʁfεtə
  e ʒyʒε dε lɔʁ ma fɔʁmasjɔ̃ ɛ̃paʁfεtə.

  ʒə sɥi bjɛ̃ suvɑ̃ viktimə dɛ̃ʒystisə
  e lε kʁitik paʁfwa tuʁne o syplisə.
  ʒə sɥiz- astʁɛ̃ o silɑ̃sə dəpɥi bεllə lyʁεtə
  fidεlə a la tʁadisjɔ̃ də la ɡʁɑ̃də mɥεtə.

  ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃ tɑ̃to adyle tɑ̃to ʁəʒəte
  dynə mεʁə tʁo εmɑ̃tə, ki mepʁizɑ̃ lə mo fεbliʁ
  kɔ̃damnə lə fisz- ɛ̃tʁepidə a nə ʒamε fajiʁ
  a dəməʁe ad aetεʁnam lə eʁoz- etikəte.
 • Pieds Phonétique : La Complainte Du Soldat

  ʒə=nε=pa=kɔ=ny=la=ʃa=lœʁ=dy=fwa=j=e 12
  lε=swɛ̃=za=tɑ̃=sj=ɔ=ne=də=lɑ̃=fɑ̃=sə 11
  lε=du=plε=ziʁ=də=la=dɔ=le=sɑ̃=sə 10
  kɛ̃=pɔʁ=tə=il=ε=bjɛ̃=taʁ=puʁ=sa=pi=twa=je 12

  to=tʁε=to=ʒε=de=si=de=də=mɑ̃=ʁo=le 11
  lə=me=tje=dε=zaʁ=mə=kɔ̃d=ɥi=a=kɔ̃=vɔ=le 12
  ɑ̃=nɔsə=za=vεk=la=ɡʁɑ̃=dœʁ=e=a=so=ʁe=ɔ=le 13
  də=ɡlwaʁə=puʁ=ki=vεʁ=zεl=lə=vu=dʁε=sɑ̃=vɔ=le 12

  ʒε=kɔ̃=ba=ty=o=ka=tʁə=kwɛ̃=dy=ɡlɔ=bə 11
  mε=nɔ̃=bʁø=ʃɑ̃=də=ba=ta=jə=ɑ̃=ɡlɔ=be 11
  tus=lε=te=ʁi=twaʁə=za=sεʁ=vi=ze=ɔ=pʁi=me 12
  paʁ=tu=u=lε=pə=plə=zi=nɔ=sɑ̃=sɔ̃=bʁi=me 12

  syʁ=te=ʁə=dɑ̃=lε=zεʁ=ze=syʁ=lε=flə=və 11
  ʒε=tʁa=vεʁ=se=mi=lə=e=y=nə=e=pʁə=və 12
  ve=ky=tɑ̃=də=ʃo=zə=ki=e=mə=ve 10
  kɔmə=e=la=kʁwa=ze=dɛ̃=kɔ̃=sɔ=la=blə=və=və 12

  ʒə=vε=jə=ɛ̃=la=sablə=mɑ̃=syʁ=vɔ=tʁə=sɔ=mεj 12
  ty=twa=jɑ̃=lε=ze=twalə=dɑ̃=zœ̃=nɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=mo=no=lɔɡ 16
  tʁɔ̃=pɑ̃=mɔ̃=nɑ̃n=ɥi=dɑ̃=la=tɑ̃tə=də=vɔ=tʁə=ʁe=vεj 13
  ki=səl=də=ma=fak=sj=ɔ̃=kɔ̃s=titɥ=le=pi=lɔɡ 12

  mɔ̃=kœʁ=ʁə=fy=ʒə=də=tu=tə=lε=su=fʁɑ̃=sə 12
  a=kyzə=ɛ̃=sɑ̃=si=blə=lε=ku=tεl=œ̃=no=tɔmatə 12
  mɔ̃=kɔʁ=məʁ=tʁi=ɑ̃=pɔʁ=tə=lε=stiɡ=ma=tə 11
  e=a=le=pʁə=vəa=de=və=lɔ=pe=ynə=a=ku=ty=mɑ̃sə 14

  ʒε=ʁɑ̃=pɔʁ=te=dε=vik=twa=ʁə=ze=kla=tɑ̃=tə 12
  puʁ=le=kεl=lə=la=na=sjɔ̃=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃=tə 12
  ma=pɔʁ=te=ɑ̃=tʁjɔ̃=fə=de=bɔʁ=dɑ̃=tə=də=ʒwa 12
  e=ʁe=zεʁ=ve=dε=zak=ɥεj=pɔ=py=lεʁə=də=bɔ̃=a=lwa 14

  pɥi=zo=œ=ʁə=sɔ̃=bʁə=dε=de=fε=tə 10
  də=ma=fε=blə=pεʁ=fɔʁ=mɑ̃=sə=ɛ̃=sa=tis=fεtə 12
  εllə=tʁu=vε=a=lɔʁ=ma=ʁe=py=ta=sjɔ̃=syʁ=fεtə 12
  e=ʒy=ʒε=dε=lɔʁ=ma=fɔʁ=ma=sjɔ̃=ɛ̃=paʁ=fεtə 12

  ʒə=sɥi=bjɛ̃=su=vɑ̃=vik=ti=mə=dɛ̃=ʒys=ti=sə 12
  e=lε=kʁi=tik=paʁ=fwa=tuʁ=ne=o=sy=pli=sə 12
  ʒə=sɥi=zas=tʁɛ̃=o=si=lɑ̃sə=dəp=ɥi=bεl=lə=lyʁεtə 12
  fi=dεlə=a=la=tʁa=di=sjɔ̃=də=la=ɡʁɑ̃=də=mɥεtə 12

  ʒə=sɥi=lɑ̃=fɑ̃=tɑ̃=to=a=dy=le=tɑ̃=toʁə=ʒə=te 13
  dynə=mε=ʁə=tʁo=ε=mɑ̃=tə=ki=me=pʁi=zɑ̃=lə=mo=fε=bliʁ 15
  kɔ̃=dam=nə=lə=fis=zɛ̃=tʁe=pidəa=nə=ʒa=mε=fa=jiʁ 13
  adə=mə=ʁe=ad=a=e=tεʁ=nam=ləe=ʁo=ze=ti=kə=te 14

PostScriptum

Poème en rimes variées, sans mesures définies.

Historique des Modifications

07/11/2016 13:38

Récompense

1
3
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2018 03:00Nadette

Extraordinaire. Vous exprimez tellement bien ce que vous avez vécu et ce que vous êtes aujourd’hui. Vous êtes, Monsieur, bien au-dessus de vos critiques. Merci pour tout ce que vous avez fait.