Prose : J’aimerais…

J’aimerais…

J’aimerais être la seule que tu vois sur les photos de groupe. J’aimerais que tu me cherches dans la foule. J’aimerais te surprendre en train de me fixer. J’aimerais que tu penses à moi en écoutant telle ou telle chanson. J’aimerais que tu t’endormes en pensant à moi. Je rêve que tu songes à prendre ma main quand on marche ensemble. J’aimerais que tu songes à tout ce qu’on a en commun. J’aimerais qu’à chaque fois que tu me vois, tu te dises que tu préférerais que je sois collée à toi. J’aimerais être ton inaccessible en étant proche. Ton rêve, une fois réveillé. J’aimerais que dans les endroits publics tu te tiennes tout proche de moi pour me protéger. J’aimerais que tu souries en me voyant de loin. J’aimerais que tu puisses me dessiner les yeux fermés tellement tu connais les traits de mon visage. J’aimerais pouvoir poser ma main sur ton torse & sentir ton cœur qui ne bat que pour moi. Je rêve qu’un jour tu me dises ou m’écrive « va, je ne te hais point », même si pour toi le rapport avec la litote (li quoi ? ) de Corneille est insensé. J’aimerais que tu glisses des petits mots dans mon casier. J’aimerais que tu sois mon premier, ma moitié. J’aimerais que tu sois l’un des seuls à remarquer que j’ai changé qqch à mes cheveux, mon parfum. Que tu me redises, l’air de rien, en me faisant la bise, que je sens bon. Je rêve qu’à ce moment-là, tes lèvres « dérapent »… Mais surtout, surtout, je rêve que tout cela soit un jour réciproque… Pouvoir passer du « j’aimerais que » au « je sais que »… A toi de rendre ces rêves réalité…

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: J’aimerais…


  • Phonétique : J’aimerais…

    ʒεməʁεz- εtʁə la sələ kə ty vwa syʁ lε fɔto də ɡʁupə. ʒεməʁε kə ty mə ʃεʁʃə dɑ̃ la fulə. ʒεməʁε tə syʁpʁɑ̃dʁə ɑ̃ tʁɛ̃ də mə fikse. ʒεməʁε kə ty pɑ̃səz- a mwa ɑ̃n- ekutɑ̃ tεllə u tεllə ʃɑ̃sɔ̃. ʒεməʁε kə ty tɑ̃dɔʁməz- ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a mwa. ʒə ʁεvə kə ty sɔ̃ʒəz- a pʁɑ̃dʁə ma mɛ̃ kɑ̃t- ɔ̃ maʁʃə ɑ̃sɑ̃blə. ʒεməʁε kə ty sɔ̃ʒəz- a tu sə kɔ̃n- a ɑ̃ kɔmœ̃. ʒεməʁε ka ʃakə fwa kə ty mə vwa, ty tə dizə kə ty pʁefeʁəʁε kə ʒə swa kɔle a twa. ʒεməʁεz- εtʁə tɔ̃n- inaksesiblə ɑ̃n- etɑ̃ pʁoʃə. tɔ̃ ʁεvə, ynə fwa ʁevεje. ʒεməʁε kə dɑ̃ lεz- ɑ̃dʁwa pyblik ty tə tjεnə tu pʁoʃə də mwa puʁ mə pʁɔteʒe. ʒεməʁε kə ty suʁiz- ɑ̃ mə vwajɑ̃ də lwɛ̃. ʒεməʁε kə ty pɥisə mə desine lεz- iø fεʁme tεllmɑ̃ ty kɔnε lε tʁε də mɔ̃ vizaʒə. ʒεməʁε puvwaʁ poze ma mɛ̃ syʁ tɔ̃ tɔʁsə e sɑ̃tiʁ tɔ̃ kœʁ ki nə ba kə puʁ mwa. ʒə ʁεvə kœ̃ ʒuʁ ty mə dizəz- u mekʁivə « va, ʒə nə tə-ε pwɛ̃t », mεmə si puʁ twa lə ʁapɔʁ avεk la litɔtə (li kwa ? ) də kɔʁnεjə εt- ɛ̃sɑ̃se. ʒεməʁε kə ty ɡlisə dε pəti mo dɑ̃ mɔ̃ kazje. ʒεməʁε kə ty swa mɔ̃ pʁəmje, ma mwatje. ʒεməʁε kə ty swa lœ̃ dε səlz- a ʁəmaʁke kə ʒε ʃɑ̃ʒe ky ky se aʃ a mε ʃəvø, mɔ̃ paʁfœ̃. kə ty mə ʁədizə, lεʁ də ʁjɛ̃, ɑ̃ mə fəzɑ̃ la bizə, kə ʒə sɑ̃s bɔ̃. ʒə ʁεvə ka sə mɔmɑ̃ la, tε lεvʁəs « deʁapεnt »… mε syʁtu, syʁtu, ʒə ʁεvə kə tu səla swa œ̃ ʒuʁ ʁesipʁɔkə… puvwaʁ pase dy « ʒεməʁε kə » o « ʒə sε kə »… a twa də ʁɑ̃dʁə sε ʁεvə ʁealite…
  • Syllabes Phonétique : J’aimerais…


Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Prose - Sans Thème -
Publié le 24/09/2011 22:38

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Petite_Plume

Récompense

0
0
0