Poeme : Une Nuit Angoissante

Une Nuit Angoissante

Dans une nuit sombre
Une petite lumière te fait voir ton ombre
Tu t’imagines qu’il y a un ogre
Tu t’enfuis
Et soudain tu trouves un coffre
Qui te fait voir ton oeuvre
Tu t’enfuis le vent siffle
Et tu sens que quelqu’un t’as donné un giffle
Tu t’enfuis
Tu veux être calme mais la pluie tombe
Et tu rêves d’une gurre où il y a des bombes
Tu te réveilles et tu t’enfuis
Tu te caches entre les fleurs
Pour sentir la douceur
Tu dors
Et tu rêves quetu as tort
Car les grands n’ont pas peur
Et toi tu es grand
Tu chasses ce rêve
Tu te réveilles et tu t’enfuis
La fatigue te prend
Tu te plonge sur le gazon
Et tu prends une gorgée d’un flacon
Et tu dors
Tu rêves que le printemps est venu
Et qu’il n’y a pas d’orages qui pollus
Tu te réveilles
Mais tu ne t’enfuis pas
Ton r^ve t’as sauvé
Tu trouves le soleil brillé.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Nuit Angoissante

  dans=u=ne=nuit=som=bre 6
  une=pe=ti=te=lu=miè=re=te=fait=voir=ton=ombre 12
  tu=ti=ma=gines=quil=y=a=un=ogre 9
  tu=ten=fuis 3
  et=sou=dain=tu=trouves=un=coffre 7
  qui=te=fait=voir=ton=oeuvre 6
  tu=ten=fuis=le=vent=siffle 6
  et=tu=sens=que=quel=quun=tas=don=né=un=giffle 11
  tu=ten=fuis 3
  tu=veux=être=cal=me=mais=la=pluie=tombe 9
  et=tu=rêves=du=ne=gur=reoù=il=y=a=des=bombes 12
  tu=te=ré=veilles=et=tu=ten=fuis 8
  tu=te=caches=en=tre=les=fleurs 7
  pour=sen=tir=la=dou=ceur 6
  tu=dors 2
  et=tu=rêves=que=tu=as=tort 7
  car=les=grands=nont=pas=peur 6
  et=toi=tu=es=grand 5
  tu=chas=ses=ce=rê=ve 6
  tu=te=ré=veilles=et=tu=ten=fuis 8
  la=fa=ti=gue=te=prend 6
  tu=te=plonge=sur=le=ga=zon 7
  et=tu=prends=une=gor=gée=dun=fla=con 9
  et=tu=dors 3
  tu=rêves=que=le=prin=temps=est=ve=nu 9
  et=quil=ny=a=pas=do=rages=qui=pol=lus 10
  tu=te=ré=vei=lles 5
  mais=tu=ne=ten=fuis=pas 6
  ton=r=cir=con=flexe=ve=tas=sau=vé 9
  tu=trouves=le=so=leil=brillé 6
 • Phonétique : Une Nuit Angoissante

  dɑ̃z- ynə nɥi sɔ̃bʁə
  ynə pətitə lymjεʁə tə fε vwaʁ tɔ̃n- ɔ̃bʁə
  ty timaʒinə kil i a œ̃n- ɔɡʁə
  ty tɑ̃fɥi
  e sudɛ̃ ty tʁuvəz- œ̃ kɔfʁə
  ki tə fε vwaʁ tɔ̃n- œvʁə
  ty tɑ̃fɥi lə vɑ̃ siflə
  e ty sɑ̃s kə kεlkœ̃ ta dɔne œ̃ ʒiflə
  ty tɑ̃fɥi
  ty vøz- εtʁə kalmə mε la plɥi tɔ̃bə
  e ty ʁεvə dynə ɡyʁə u il i a dε bɔ̃bə
  ty tə ʁevεjəz- e ty tɑ̃fɥi
  ty tə kaʃəz- ɑ̃tʁə lε flœʁ
  puʁ sɑ̃tiʁ la dusœʁ
  ty dɔʁ
  e ty ʁεvə kəty a tɔʁ
  kaʁ lε ɡʁɑ̃ nɔ̃ pa pœʁ
  e twa ty ε ɡʁɑ̃
  ty ʃasə sə ʁεvə
  ty tə ʁevεjəz- e ty tɑ̃fɥi
  la fatiɡ tə pʁɑ̃
  ty tə plɔ̃ʒə syʁ lə ɡazɔ̃
  e ty pʁɑ̃z- ynə ɡɔʁʒe dœ̃ flakɔ̃
  e ty dɔʁ
  ty ʁεvə kə lə pʁɛ̃tɑ̃z- ε vəny
  e kil ni a pa dɔʁaʒə ki pɔlys
  ty tə ʁevεjə
  mε ty nə tɑ̃fɥi pa
  tɔ̃ εʁ siʁkɔ̃flεksə və ta sove
  ty tʁuvə lə sɔlεj bʁije.
 • Syllabes Phonétique : Une Nuit Angoissante

  dɑ̃=zy=nə=nɥi=sɔ̃=bʁə 6
  ynə=pə=ti=tə=ly=mjε=ʁə=tə=fε=vwaʁtɔ̃nɔ̃bʁə 10
  ty=ti=ma=ʒinə=kil=i=a=œ̃=nɔɡʁə 9
  ty=tɑ̃f=ɥi 3
  e=su=dɛ̃=ty=tʁuvə=zœ̃=kɔfʁə 7
  kitə=fε=vwaʁ=tɔ̃=nœ=vʁə 6
  ty=tɑ̃f=ɥi=lə=vɑ̃=siflə 6
  e=ty=sɑ̃s=kə=kεl=kœ̃=ta=dɔ=ne=œ̃=ʒiflə 11
  ty=tɑ̃f=ɥi 3
  ty=vø=zεtʁə=kal=mə=mε=la=plɥitɔ̃bə 8
  e=ty=ʁεvə=dy=nə=ɡy=ʁəu=il=i=a=dεbɔ̃bə 11
  tytə=ʁe=vεjə=ze=ty=tɑ̃f=ɥi 7
  tytə=ka=ʃə=zɑ̃=tʁə=lε=flœʁ 7
  puʁ=sɑ̃=tiʁ=la=du=sœʁ 6
  ty=dɔʁ 2
  e=ty=ʁεvə=kə=ty=a=tɔʁ 7
  kaʁ=lε=ɡʁɑ̃=nɔ̃=pa=pœʁ 6
  e=twa=ty=ε=ɡʁɑ̃ 5
  ty=ʃa=sə=sə=ʁε=və 6
  tytə=ʁe=vεjə=ze=ty=tɑ̃f=ɥi 7
  la=fa=ti=ɡə=tə=pʁɑ̃ 6
  tytə=plɔ̃=ʒə=syʁ=lə=ɡa=zɔ̃ 7
  e=ty=pʁɑ̃=zynə=ɡɔʁ=ʒe=dœ̃=fla=kɔ̃ 9
  e=ty=dɔʁ 3
  ty=ʁεvə=kə=lə=pʁɛ̃=tɑ̃=zε=və=ny 9
  e=kil=ni=a=pa=dɔ=ʁaʒə=ki=pɔ=lys 10
  ty=tə=ʁe=vε=jə 5
  mε=ty=nə=tɑ̃f=ɥi=pa 6
  tɔ̃=εʁ=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=və=ta=so=ve 10
  ty=tʁuvə=lə=sɔ=lεj=bʁi=je 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/08/2011 21:12Lemmiath

Heureux d’être le premier à commenter ton poème, espérant que d’autres suivent.

Auteur de Poésie
15/08/2012 18:22Nouwenda 97

c’est jolie, bravo!!!!!!!!

Auteur de Poésie
15/08/2012 21:07Eden33

gm la beauté de ton écrit
Merci pour ce partage

Auteur de Poésie
21/09/2015 13:50BK Gogoi

Très joli écrit, mes amitiés.

Auteur de Poésie
21/09/2015 17:51Willy25

Bah moi je trouve que c’est un peu trop inégal dans le rythme.
Il y a des strophes un peu dissonantes.
Désolé de casser l’ambiance, je ferais mieux une prochaine fois.
Willy