Poeme-France : Lecture Écrit Anniversaire

Slam : Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

Slam Anniversaire
Publié le 13/02/2013 13:40

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cobainette

Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

Je ne peux pas te donner un cadeau magnifique,
Mais tout du moins, je tiens à te faire un geste modique. .
Un petit poème, pour un ami idyllique,
Quelques lignes, pour un garçon unique. .

Hier encore, on fêtait ton joli prénom. .
Aujourd’hui alors, on fête ton éclosion.
Mettons notre gue-guerre entre parenthèses,
Je veux te souhaiter un bon anniversaire, Glaze !

Je n’pensais pas pouvoir rencontrer un mec aussi marrant,
Je n’pensais pas te considérer comme un ami, un accompagnant. .
Mais tu m’as eu au piège de tes mots et de ta plume,
L’ami, je rélève ton défi d’amitié. . A ta gloire, à ta fortune !

C’est pas très original mais tu me le pardonneras,
Je veux que ton jour soit empli de ce qui te conviendra. .
Argent ? Amour ? Je te souhaite tout simplement ce que tu désires,
Mais alors surtout, ne penses pas au fait de vieillir !

Je ne peux pas te donner un cadeau magnifique,
Mais tout du moins, je tiens à te faire un geste modique. .
Un petit poème, pour un ami idyllique,
Quelques lignes, pour un garçon unique. .

Par nos défis, notre rivalité se fait de plus belle,
Mais après tous nos combats, nos plumes s’emmelent,
La beauté des mots n’aura jamais été aussi prononcé,
Que quand dans nos coups de gueule, on s’est completé !

C’est clair que l’on ne se connait pas In Real Life,
Mais ça ne me gêne pas, pas plus que nos Strifes !
Tu es un mec bien, je refuse que tu en doutes,
Mais je serai touchée si tu avais à ton oeil, une goutte ; )

En ce jour, messieurs-dames, tournez vos regards vers ce jeune homme,
Ce gars, capable des pires délires, visage bien loin d’un tableau monochrome !
T’as coloré mon arrivée sur ce site, je veux teinté ta journée de bonheur,
Alors rehausses tes épaules, montres ton sourire, tu es aujourd’hui notre acteur !

Je ne peux pas te donner un cadeau magnifique,
Mais tout du moins, je tiens à te faire un geste modique. .
Un petit poème, pour un ami idyllique,
Quelques lignes, pour un garçon unique. .
 • Pieds Hyphénique: Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

  je=ne=peux=pas=te=don=ner=un=ca=deau=ma=gni=fique 13
  mais=tout=du=moins=je=tiens=à=te=fai=reun=ges=te=mo=dique 14
  un=pe=tit=po=ème=pour=un=a=mi=i=dyl=lique 12
  quel=ques=lignes=pour=un=gar=çon=u=nique 9

  hier=en=core=on=fê=tait=ton=jo=li=pré=nom 11
  au=jourd=hui=a=lors=on=fê=te=ton=é=clo=sion 12
  met=tons=no=tre=gue=guer=reen=tre=pa=ren=thèses 11
  je=veux=te=sou=hai=ter=un=bon=an=ni=ver=saire=glaze 13

  je=n=pen=sais=pas=pou=voir=ren=con=trer=un=mec=aus=si=mar=rant 16
  je=n=pen=sais=pas=te=con=si=dé=rer=com=meun=a=mi=un=ac=com=pa=gnant 19
  mais=tu=mas=eu=au=piè=ge=de=tes=mots=et=de=ta=plume 14
  la=mi=je=ré=lè=ve=ton=dé=fi=da=mi=ti=é=a=ta=gloire=à=ta=for=tune 20

  cest=pas=très=o=ri=gi=nal=mais=tu=me=le=par=don=ne=ras 15
  je=veux=que=ton=jour=soit=em=pli=de=ce=qui=te=con=vien=dra 15
  ar=gent=a=mour=je=te=sou=hai=te=tout=sim=ple=ment=ce=que=tu=dé=sires 18
  mais=a=lors=sur=tout=ne=pen=ses=pas=au=fait=de=vieillir 13

  je=ne=peux=pas=te=don=ner=un=ca=deau=ma=gni=fique 13
  mais=tout=du=moins=je=tiens=à=te=fai=reun=ges=te=mo=dique 14
  un=pe=tit=po=ème=pour=un=a=mi=i=dyl=lique 12
  quel=ques=lignes=pour=un=gar=çon=u=nique 9

  par=nos=dé=fis=no=tre=ri=va=li=té=se=fait=de=plus=bel=le 16
  mais=a=près=tous=nos=com=bats=nos=plu=mes=sem=me=lent 13
  la=beau=té=des=mots=nau=ra=ja=mais=é=té=aus=si=pro=non=cé 16
  que=quand=dans=nos=coups=de=gueule=on=sest=com=ple=té 12

  cest=clair=que=lon=ne=se=con=nait=pas=in=real=life 12
  mais=ça=ne=me=gê=ne=pas=pas=plus=que=nos=s=trifes 13
  tu=es=un=mec=bien=je=re=fu=se=que=tu=en=doutes 13
  mais=je=se=rai=tou=chée=si=tu=a=vais=à=ton=oeil=u=ne=gout=te=fer=me=pa=ren=thèse 22

  en=ce=jour=mes=sieurs=dames=tour=nez=vos=re=gards=vers=ce=jeu=ne=hom=me 17
  ce=gars=ca=pa=ble=des=pi=res=dé=lires=vi=sa=ge=bien=loin=dun=ta=bleau=mo=no=chrome 21
  tas=co=lo=ré=mon=ar=ri=vée=sur=ce=site=je=veux=tein=té=ta=jour=née=de=bon=heur 21
  a=lors=re=haus=ses=tes=é=paules=mon=tres=ton=sou=rire=tu=es=au=jourd=hui=no=treac=teur 21

  je=ne=peux=pas=te=don=ner=un=ca=deau=ma=gni=fique 13
  mais=tout=du=moins=je=tiens=à=te=fai=reun=ges=te=mo=dique 14
  un=pe=tit=po=ème=pour=un=a=mi=i=dyl=lique 12
  quel=ques=lignes=pour=un=gar=çon=u=nique 9
 • Phonétique : Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

  ʒə nə pø pa tə dɔne œ̃ kado maɲifikə,
  mε tu dy mwɛ̃, ʒə tjɛ̃z- a tə fεʁə œ̃ ʒεstə mɔdikə.
  œ̃ pəti pɔεmə, puʁ œ̃n- ami idilikə,
  kεlk liɲə, puʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃ ynikə.

  jεʁ ɑ̃kɔʁə, ɔ̃ fεtε tɔ̃ ʒɔli pʁenɔ̃.
  oʒuʁdɥi alɔʁ, ɔ̃ fεtə tɔ̃n- eklozjɔ̃.
  mεtɔ̃ nɔtʁə ɡ ɡeʁə ɑ̃tʁə paʁɑ̃tεzə,
  ʒə vø tə suεte œ̃ bɔ̃ anivεʁsεʁə, ɡlazə !

  ʒə npɑ̃sε pa puvwaʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ mεk osi maʁɑ̃,
  ʒə npɑ̃sε pa tə kɔ̃sideʁe kɔmə œ̃n- ami, œ̃n- akɔ̃paɲɑ̃.
  mε ty ma y o pjεʒə də tε moz- e də ta plymə,
  lami, ʒə ʁelεvə tɔ̃ defi damitje. a ta ɡlwaʁə, a ta fɔʁtynə !

  sε pa tʁεz- ɔʁiʒinal mε ty mə lə paʁdɔnəʁa,
  ʒə vø kə tɔ̃ ʒuʁ swa ɑ̃pli də sə ki tə kɔ̃vjɛ̃dʁa.
  aʁʒe ? amuʁ ? ʒə tə suεtə tu sɛ̃pləmɑ̃ sə kə ty deziʁə,
  mεz- alɔʁ syʁtu, nə pɑ̃sə pa o fε də vjεjiʁ !

  ʒə nə pø pa tə dɔne œ̃ kado maɲifikə,
  mε tu dy mwɛ̃, ʒə tjɛ̃z- a tə fεʁə œ̃ ʒεstə mɔdikə.
  œ̃ pəti pɔεmə, puʁ œ̃n- ami idilikə,
  kεlk liɲə, puʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃ ynikə.

  paʁ no defi, nɔtʁə ʁivalite sə fε də plys bεllə,
  mεz- apʁε tus no kɔ̃ba, no plymə saməle,
  la bote dε mo noʁa ʒamεz- ete osi pʁonɔ̃se,
  kə kɑ̃ dɑ̃ no ku də ɡələ, ɔ̃ sε kɔ̃pləte !

  sε klεʁ kə lɔ̃ nə sə kɔnε pa ɛ̃ ʁəal lifə,
  mε sa nə mə ʒεnə pa, pa plys kə no stʁifə !
  ty ε œ̃ mεk bjɛ̃, ʒə ʁəfyzə kə ty ɑ̃ dutə,
  mε ʒə səʁε tuʃe si ty avεz- a tɔ̃n- ɔεj, ynə ɡutə, fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  ɑ̃ sə ʒuʁ, mesjœʁ damə, tuʁne vo ʁəɡaʁd vεʁ sə ʒənə ɔmə,
  sə ɡaʁ, kapablə dε piʁə deliʁə, vizaʒə bjɛ̃ lwɛ̃ dœ̃ tablo monokʁɔmə !
  ta kɔlɔʁe mɔ̃n- aʁive syʁ sə sitə, ʒə vø tɛ̃te ta ʒuʁne də bɔnœʁ,
  alɔʁ ʁəosə tεz- epolə, mɔ̃tʁə- tɔ̃ suʁiʁə, ty ε oʒuʁdɥi nɔtʁə aktœʁ !

  ʒə nə pø pa tə dɔne œ̃ kado maɲifikə,
  mε tu dy mwɛ̃, ʒə tjɛ̃z- a tə fεʁə œ̃ ʒεstə mɔdikə.
  œ̃ pəti pɔεmə, puʁ œ̃n- ami idilikə,
  kεlk liɲə, puʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃ ynikə.
 • Pieds Phonétique : Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

  ʒə=nə=pø=pa=tə=dɔ=ne=œ̃=ka=do=ma=ɲi=fikə 13
  mε=tu=dy=mwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=za=tə=fε=ʁəœ̃=ʒεs=tə=mɔ=dikə 14
  œ̃=pə=ti=pɔ=εmə=puʁ=œ̃=na=mi=i=di=likə 12
  kεlk=liɲə=puʁ=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=y=nikə 8

  jεʁ=ɑ̃=kɔʁə=ɔ̃=fε=tε=tɔ̃=ʒɔ=li=pʁe=nɔ̃ 11
  o=ʒuʁ=dɥi=a=lɔʁ=ɔ̃=fε=tə=tɔ̃=ne=klo=zjɔ̃ 12
  mε=tɔ̃=nɔ=tʁə=ɡ=ɡe=ʁəɑ̃=tʁə=pa=ʁɑ̃=tεzə 11
  ʒə=vø=tə=su=ε=te=œ̃=bɔ̃=a=ni=vεʁ=sεʁə=ɡlazə 13

  ʒə=npɑ̃=sε=pa=pu=vwaʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=mεk=o=si=ma=ʁɑ̃ 15
  ʒə=npɑ̃=sε=pa=tə=kɔ̃=si=de=ʁe=kɔ=məœ̃=na=mi=œ̃=na=kɔ̃=pa=ɲɑ̃ 18
  mε=ty=ma=y=o=pjε=ʒə=də=tε=mo=ze=də=ta=plymə 14
  la=mi=ʒə=ʁe=lε=və=tɔ̃=de=fi=da=mi=tj=e=a=ta=ɡlwaʁə=a=ta=fɔʁ=tynə 20

  sε=pa=tʁε=zɔ=ʁi=ʒi=nal=mε=ty=mə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁa 15
  ʒə=vø=kə=tɔ̃=ʒuʁ=swa=ɑ̃=pli=də=sə=ki=tə=kɔ̃=vjɛ̃=dʁa 15
  aʁ=ʒe=a=muʁ=ʒə=tə=su=ε=tə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=sə=kə=ty=de=ziʁə 18
  mε=za=lɔʁ=syʁ=tu=nə=pɑ̃=sə=pa=o=fε=də=vjε=jiʁ 14

  ʒə=nə=pø=pa=tə=dɔ=ne=œ̃=ka=do=ma=ɲi=fikə 13
  mε=tu=dy=mwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=za=tə=fε=ʁəœ̃=ʒεs=tə=mɔ=dikə 14
  œ̃=pə=ti=pɔ=εmə=puʁ=œ̃=na=mi=i=di=likə 12
  kεlk=liɲə=puʁ=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=y=nikə 8

  paʁ=no=de=fi=nɔ=tʁə=ʁi=va=li=te=sə=fε=də=plys=bεl=lə 16
  mε=za=pʁε=tus=no=kɔ̃=ba=no=ply=mə=sa=mə=le 13
  la=bo=te=dε=mo=no=ʁa=ʒa=mε=ze=te=o=si=pʁo=nɔ̃=se 16
  kə=kɑ̃=dɑ̃=no=ku=də=ɡə=lə=ɔ̃=sε=kɔ̃=plə=te 13

  sε=klεʁ=kə=lɔ̃=nə=sə=kɔ=nε=pa=ɛ̃=ʁə=al=lifə 13
  mε=sa=nə=mə=ʒε=nə=pa=pa=plys=kə=no=stʁifə 12
  ty=ε=œ̃=mεk=bjɛ̃=ʒə=ʁə=fy=zə=kə=ty=ɑ̃=dutə 13
  mε=ʒə=sə=ʁε=tu=ʃe=si=ty=a=vε=za=tɔ̃=nɔ=εj=y=nə=ɡutə=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃=tεzə 22

  ɑ̃=sə=ʒuʁ=me=sjœʁ=damə=tuʁ=ne=vo=ʁə=ɡaʁd=vεʁ=sə=ʒə=nə=ɔmə 16
  sə=ɡaʁ=ka=pa=blə=dε=pi=ʁə=de=liʁə=vi=za=ʒə=bjɛ̃=lwɛ̃=dœ̃=ta=blo=mo=no=kʁɔmə 21
  ta=kɔ=lɔ=ʁe=mɔ̃=na=ʁi=ve=syʁ=sə=sitə=ʒə=vø=tɛ̃=te=ta=ʒuʁ=ne=də=bɔ=nœʁ 21
  a=lɔʁ=ʁə=o=sə=tε=ze=polə=mɔ̃=tʁə=tɔ̃=su=ʁiʁə=ty=ε=o=ʒuʁ=dɥi=nɔ=tʁəak=tœʁ 21

  ʒə=nə=pø=pa=tə=dɔ=ne=œ̃=ka=do=ma=ɲi=fikə 13
  mε=tu=dy=mwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=za=tə=fε=ʁəœ̃=ʒεs=tə=mɔ=dikə 14
  œ̃=pə=ti=pɔ=εmə=puʁ=œ̃=na=mi=i=di=likə 12
  kεlk=liɲə=puʁ=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=y=nikə 8

PostScriptum

Pour un ami, Glaze… ça s’passe de mots dans cette partie ! ! biiiises ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/02/2013 09:47Mikie95

bonne fête a valentin , joli texte sincère et amical

Auteur de Poésie
15/02/2013 11:40Eden33

🙂, un slam comme il va aimer !
bien à toi

Auteur de Poésie
15/02/2013 13:31La Petite Etoile

Un joli Slam en cadeau d’anniversaire... Je pense qu’il appréciera cet écrit comme il se doit !
Amitié de la Petite Etoile

Auteur de Poésie
15/02/2013 19:36Glaze

...
...
...merci 😂...

Auteur de Poésie
28/02/2013 15:51El Papangue

Merci pour ce partage,c’est le plus beau cadeau que tu pouvais faire à notre ami Glaze,il appréciera j’en suis certain.amitiés ELPP