Poeme-France : Lecture Écrit Anniversaire

Slam : Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

Slam Anniversaire
Publié le 13/02/2013 13:40

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cobainette

Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

Je ne peux pas te donner un cadeau magnifique,
Mais tout du moins, je tiens à te faire un geste modique. .
Un petit poème, pour un ami idyllique,
Quelques lignes, pour un garçon unique. .

Hier encore, on fêtait ton joli prénom. .
Aujourd’hui alors, on fête ton éclosion.
Mettons notre gue-guerre entre parenthèses,
Je veux te souhaiter un bon anniversaire, Glaze !

Je n’pensais pas pouvoir rencontrer un mec aussi marrant,
Je n’pensais pas te considérer comme un ami, un accompagnant. .
Mais tu m’as eu au piège de tes mots et de ta plume,
L’ami, je rélève ton défi d’amitié. . A ta gloire, à ta fortune !

C’est pas très original mais tu me le pardonneras,
Je veux que ton jour soit empli de ce qui te conviendra. .
Argent ? Amour ? Je te souhaite tout simplement ce que tu désires,
Mais alors surtout, ne penses pas au fait de vieillir !

Je ne peux pas te donner un cadeau magnifique,
Mais tout du moins, je tiens à te faire un geste modique. .
Un petit poème, pour un ami idyllique,
Quelques lignes, pour un garçon unique. .

Par nos défis, notre rivalité se fait de plus belle,
Mais après tous nos combats, nos plumes s’emmelent,
La beauté des mots n’aura jamais été aussi prononcé,
Que quand dans nos coups de gueule, on s’est completé !

C’est clair que l’on ne se connait pas In Real Life,
Mais ça ne me gêne pas, pas plus que nos Strifes !
Tu es un mec bien, je refuse que tu en doutes,
Mais je serai touchée si tu avais à ton oeil, une goutte ; )

En ce jour, messieurs-dames, tournez vos regards vers ce jeune homme,
Ce gars, capable des pires délires, visage bien loin d’un tableau monochrome !
T’as coloré mon arrivée sur ce site, je veux teinté ta journée de bonheur,
Alors rehausses tes épaules, montres ton sourire, tu es aujourd’hui notre acteur !

Je ne peux pas te donner un cadeau magnifique,
Mais tout du moins, je tiens à te faire un geste modique. .
Un petit poème, pour un ami idyllique,
Quelques lignes, pour un garçon unique. .
 • Pieds Hyphénique: Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

  je=ne=peux=pas=te=don=ner=un=ca=deau=ma=gni=fi=que 14
  mais=tout=du=moins=je=tiens=à=te=faire=un=ges=te=mo=dique 14
  un=pe=tit=po=è=me=pour=un=a=mi=i=dyl=li=que 14
  quel=ques=li=gnes=pour=un=gar=çon=u=nique 10

  hi=er=en=co=re=on=fê=tait=ton=jo=li=pré=nom 13
  au=jourd=hui=a=lors=on=fê=te=ton=é=clo=si=on 13
  met=tons=no=tre=gue=guer=re=en=tre=pa=ren=thè=ses 13
  je=veux=te=sou=hai=ter=un=bon=an=ni=ver=sai=re=glaze 14

  je=n=pen=sais=pas=pou=voir=ren=con=trer=un=mec=aus=si=mar=rant 16
  je=n=pen=sais=pas=te=con=si=dé=rer=commeun=a=mi=un=ac=com=pa=gnant 18
  mais=tu=mas=eu=au=piè=ge=de=tes=mots=et=de=ta=plume 14
  la=mi=je=ré=lève=ton=dé=fi=da=mi=tié=a=ta=gloi=re=à=ta=for=tune 19

  cest=pas=très=o=ri=gi=nal=mais=tu=me=le=par=donne=ras 14
  je=veux=que=ton=jour=soit=em=pli=de=ce=qui=te=con=vien=dra 15
  ar=gent=a=mour=je=te=sou=haite=tout=sim=ple=ment=ce=que=tu=dé=sires 17
  mais=a=lors=sur=tout=ne=pen=ses=pas=au=fait=de=vieil=lir 14

  je=ne=peux=pas=te=don=ner=un=ca=deau=ma=gni=fi=que 14
  mais=tout=du=moins=je=tiens=à=te=faire=un=ges=te=mo=dique 14
  un=pe=tit=po=è=me=pour=un=a=mi=i=dyl=li=que 14
  quel=ques=li=gnes=pour=un=gar=çon=u=nique 10

  par=nos=dé=fis=notre=ri=va=li=té=se=fait=de=plus=bel=le 15
  mais=a=près=tous=nos=com=bats=nos=plu=mes=sem=me=lent 13
  la=beau=té=des=mots=nau=ra=ja=mais=é=té=aus=si=pro=non=cé 16
  que=quand=dans=nos=coups=de=gu=eu=le=on=sest=com=ple=té 14

  cest=clair=que=lon=ne=se=con=nait=pas=in=real=li=fe 13
  mais=ça=ne=me=gê=ne=pas=pas=plus=que=nos=stri=fes 13
  tu=es=un=mec=bien=je=re=fu=se=que=tu=en=dou=tes 14
  mais=je=se=rai=tou=chée=si=tu=a=vais=à=ton=oeil=une=gout=te 16

  en=ce=jour=mes=sieurs=dames=tour=nez=vos=re=gards=vers=ce=jeu=ne=homme 16
  ce=gars=ca=pable=des=pi=res=dé=li=res=vi=sa=ge=bien=loin=dun=ta=bleau=mo=no=chrome 21
  tas=co=lo=ré=mon=ar=ri=vée=sur=ce=site=je=veux=tein=té=ta=jour=née=de=bon=heur 21
  a=lors=rehaus=ses=tes=é=paules=mon=tres=ton=sou=ri=re=tu=es=au=jourd=hui=no=treac=teur 21

  je=ne=peux=pas=te=don=ner=un=ca=deau=ma=gni=fi=que 14
  mais=tout=du=moins=je=tiens=à=te=faire=un=ges=te=mo=dique 14
  un=pe=tit=po=è=me=pour=un=a=mi=i=dyl=li=que 14
  quel=ques=li=gnes=pour=un=gar=çon=u=nique 10
 • Phonétique : Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

  ʒə nə pø pa tə dɔne œ̃ kado maɲifikə,
  mε tu dy mwɛ̃, ʒə tjɛ̃z- a tə fεʁə œ̃ ʒεstə mɔdikə.
  œ̃ pəti pɔεmə, puʁ œ̃n- ami idilikə,
  kεlk liɲə, puʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃ ynikə.

  jεʁ ɑ̃kɔʁə, ɔ̃ fεtε tɔ̃ ʒɔli pʁenɔ̃.
  oʒuʁdɥi alɔʁ, ɔ̃ fεtə tɔ̃n- eklozjɔ̃.
  mεtɔ̃ nɔtʁə ɡ ɡeʁə ɑ̃tʁə paʁɑ̃tεzə,
  ʒə vø tə suεte œ̃ bɔ̃ anivεʁsεʁə, ɡlazə !

  ʒə npɑ̃sε pa puvwaʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ mεk osi maʁɑ̃,
  ʒə npɑ̃sε pa tə kɔ̃sideʁe kɔmə œ̃n- ami, œ̃n- akɔ̃paɲɑ̃.
  mε ty ma y o pjεʒə də tε moz- e də ta plymə,
  lami, ʒə ʁelεvə tɔ̃ defi damitje. a ta ɡlwaʁə, a ta fɔʁtynə !

  sε pa tʁεz- ɔʁiʒinal mε ty mə lə paʁdɔnəʁa,
  ʒə vø kə tɔ̃ ʒuʁ swa ɑ̃pli də sə ki tə kɔ̃vjɛ̃dʁa.
  aʁʒe ? amuʁ ? ʒə tə suεtə tu sɛ̃pləmɑ̃ sə kə ty deziʁə,
  mεz- alɔʁ syʁtu, nə pɑ̃sə pa o fε də vjεjiʁ !

  ʒə nə pø pa tə dɔne œ̃ kado maɲifikə,
  mε tu dy mwɛ̃, ʒə tjɛ̃z- a tə fεʁə œ̃ ʒεstə mɔdikə.
  œ̃ pəti pɔεmə, puʁ œ̃n- ami idilikə,
  kεlk liɲə, puʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃ ynikə.

  paʁ no defi, nɔtʁə ʁivalite sə fε də plys bεllə,
  mεz- apʁε tus no kɔ̃ba, no plymə saməle,
  la bote dε mo noʁa ʒamεz- ete osi pʁonɔ̃se,
  kə kɑ̃ dɑ̃ no ku də ɡələ, ɔ̃ sε kɔ̃pləte !

  sε klεʁ kə lɔ̃ nə sə kɔnε pa ɛ̃ ʁəal lifə,
  mε sa nə mə ʒεnə pa, pa plys kə no stʁifə !
  ty ε œ̃ mεk bjɛ̃, ʒə ʁəfyzə kə ty ɑ̃ dutə,
  mε ʒə səʁε tuʃe si ty avεz- a tɔ̃n- ɔεj, ynə ɡutə, )

  ɑ̃ sə ʒuʁ, mesjœʁ damə, tuʁne vo ʁəɡaʁd vεʁ sə ʒənə ɔmə,
  sə ɡaʁ, kapablə dε piʁə deliʁə, vizaʒə bjɛ̃ lwɛ̃ dœ̃ tablo monokʁɔmə !
  ta kɔlɔʁe mɔ̃n- aʁive syʁ sə sitə, ʒə vø tɛ̃te ta ʒuʁne də bɔnœʁ,
  alɔʁ ʁəosə tεz- epolə, mɔ̃tʁə- tɔ̃ suʁiʁə, ty ε oʒuʁdɥi nɔtʁə aktœʁ !

  ʒə nə pø pa tə dɔne œ̃ kado maɲifikə,
  mε tu dy mwɛ̃, ʒə tjɛ̃z- a tə fεʁə œ̃ ʒεstə mɔdikə.
  œ̃ pəti pɔεmə, puʁ œ̃n- ami idilikə,
  kεlk liɲə, puʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃ ynikə.
 • Pieds Phonétique : Slam Pour Un Ami D’Écriture, Glaze This Is For You !

  ʒə=nə=pø=pa=tə=dɔ=ne=œ̃=ka=do=ma=ɲi=fi=kə 14
  mε=tu=dy=mwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=zatə=fε=ʁə=œ̃=ʒεs=tə=mɔ=dikə 14
  œ̃=pə=ti=pɔ=ε=mə=puʁ=œ̃=na=mi=i=di=li=kə 14
  kεl=kə=li=ɲə=puʁ=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=y=ni=kə 11

  jεʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɔ̃=fε=tε=tɔ̃=ʒɔ=li=pʁe=nɔ̃ 12
  o=ʒuʁ=dɥi=a=lɔʁ=ɔ̃=fε=tə=tɔ̃=ne=klo=zj=ɔ̃ 13
  mε=tɔ̃=nɔ=tʁə=ɡ=ɡe=ʁə=ɑ̃=tʁə=pa=ʁɑ̃=tε=zə 13
  ʒə=vø=tə=su=ε=te=œ̃=bɔ̃=a=ni=vεʁ=sε=ʁə=ɡlazə 14

  ʒə=npɑ̃=sε=pa=pu=vwaʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=mεk=o=si=ma=ʁɑ̃ 15
  ʒə=npɑ̃=sε=patə=kɔ̃=si=de=ʁe=kɔ=məœ̃=na=mi=œ̃=na=kɔ̃=pa=ɲɑ̃ 17
  mε=ty=ma=y=o=pjε=ʒə=də=tε=mo=ze=də=ta=plymə 14
  la=mi=ʒə=ʁe=lεvə=tɔ̃=de=fi=da=mi=tje=a=ta=ɡlwa=ʁə=a=ta=fɔʁ=tynə 19

  sε=pa=tʁε=zɔ=ʁi=ʒi=nal=mε=tymə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁa 14
  ʒə=vøkə=tɔ̃=ʒuʁ=swa=ɑ̃=pli=də=sə=ki=tə=kɔ̃=vjɛ̃=dʁa 14
  aʁ=ʒe=amuʁ=ʒə=tə=su=ε=tə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=sə=kə=ty=de=ziʁə 17
  mε=za=lɔʁ=syʁ=tu=nə=pɑ̃=sə=pa=o=fε=də=vjε=jiʁ 14

  ʒə=nə=pø=pa=tə=dɔ=ne=œ̃=ka=do=ma=ɲi=fi=kə 14
  mε=tu=dy=mwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=zatə=fε=ʁə=œ̃=ʒεs=tə=mɔ=dikə 14
  œ̃=pə=ti=pɔ=ε=mə=puʁ=œ̃=na=mi=i=di=li=kə 14
  kεl=kə=li=ɲə=puʁ=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=y=ni=kə 11

  paʁ=no=de=fi=nɔtʁə=ʁi=va=li=te=sə=fε=də=plys=bεllə 14
  mε=za=pʁε=tus=no=kɔ̃=ba=no=ply=mə=sa=mə=le 13
  la=bo=te=dε=mo=no=ʁa=ʒa=mε=ze=te=o=si=pʁo=nɔ̃se 15
  kə=kɑ̃=dɑ̃=no=ku=də=ɡə=lə=ɔ̃=sε=kɔ̃=plə=te 13

  sε=klεʁ=kə=lɔ̃=nə=sə=kɔ=nε=pa=ɛ̃=ʁə=al=li=fə 14
  mε=sa=nə=mə=ʒε=nə=pa=pa=plys=kə=no=stʁi=fə 13
  ty=ε=œ̃=mεk=bjɛ̃=ʒə=ʁə=fy=zə=kə=ty=ɑ̃=du=tə 14
  mεʒə=sə=ʁε=tu=ʃe=si=ty=a=vε=za=tɔ̃=nɔ=εj=y=nə=ɡu=tə 17

  ɑ̃sə=ʒuʁ=me=sjœʁ=da=mə=tuʁ=ne=vo=ʁə=ɡaʁd=vεʁ=sə=ʒə=nəɔmə 15
  sə=ɡaʁ=ka=pablə=dε=pi=ʁə=de=li=ʁə=vi=za=ʒə=bjɛ̃=lwɛ̃=dœ̃=ta=blo=mo=no=kʁɔmə 21
  ta=kɔ=lɔ=ʁe=mɔ̃=na=ʁi=ve=syʁ=sə=sitə=ʒə=vø=tɛ̃=te=ta=ʒuʁ=ne=də=bɔ=nœʁ 21
  a=lɔʁʁəo=sə=tε=ze=po=lə=mɔ̃=tʁə=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ty=ε=o=ʒuʁ=dɥi=nɔ=tʁə=ak=tœʁ 22

  ʒə=nə=pø=pa=tə=dɔ=ne=œ̃=ka=do=ma=ɲi=fi=kə 14
  mε=tu=dy=mwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=zatə=fε=ʁə=œ̃=ʒεs=tə=mɔ=dikə 14
  œ̃=pə=ti=pɔ=ε=mə=puʁ=œ̃=na=mi=i=di=li=kə 14
  kεl=kə=li=ɲə=puʁ=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=y=ni=kə 11

PostScriptum

Pour un ami, Glaze… ça s’passe de mots dans cette partie ! ! biiiises ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/02/2013 09:47Mikie95

bonne fête a valentin , joli texte sincère et amical

Auteur de Poésie
15/02/2013 11:40Eden33

🙂, un slam comme il va aimer !
bien à toi

Auteur de Poésie
15/02/2013 13:31La Petite Etoile

Un joli Slam en cadeau d’anniversaire... Je pense qu’il appréciera cet écrit comme il se doit !
Amitié de la Petite Etoile

Auteur de Poésie
15/02/2013 19:36Glaze

...
...
...merci 😂...

Auteur de Poésie
28/02/2013 15:51El Papangue

Merci pour ce partage,c’est le plus beau cadeau que tu pouvais faire à notre ami Glaze,il appréciera j’en suis certain.amitiés ELPP