Poeme-France : Lecture Écrit Condition

Poeme : Ca Chauffe Sur Le Boulevard.

Poème Condition
Publié le 17/07/2016 00:25

L'écrit contient 232 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Coburitc

Ca Chauffe Sur Le Boulevard.

Seize Juillet en direct du boulevard,
Les tentes s’échauffent sur le trottoir,
Fumées blanches sous le Métropolitain
Lacrymogènes jetés sur les Syriens,
Dire que le quatorze j’ai pas dormi de la Nuit
Le camion fou de Nice a réveillé mes insomnies,
Ca hurle, ça tape les planches de bois sur le macadam,
Les CRS foncent en rangs serrés, guerrier ramdam,
Les Soudanais jettent sur les Syriens des bouteilles,
Les Irakiens ont perdus la lampe du Génie des Merveilles,
Ca aboie comme des chiens, ça galope comme des chevaux fous,
Ca remonte le boulevard, ça redescend comme des yoyos,
L’été sera chaud de la Villette à Anvers, un mini Mogadiscio,
Filent dans les rues les blindés, les pompiers sans garde-fou,
Hurlent les sirènes, aujourd’hui à Paris, Hier à Nice l’endeuillée,
A Istanbul les militaires tentent un putsch, fatal été.
J’allume la radio, du rock pour éteindre la folie de la Nuit,
Le silence remplace doucement la folie des cris,
Mick Jagger va devenir Papa, les Clash mettent le feu à London,
Sur les matelas gris blancs des corps s’échouent après l’Amok,
Un petit gars balaie les débris, d’autres remettent leurs tentes,
Du sable du désert pour endormir les naufragés de la Maldonne,
Nirvana gueule dans le poste, bon dieu j’adore le Rock,
Je vais me coucher sans espoir de trouver un somme.
 • Pieds Hyphénique: Ca Chauffe Sur Le Boulevard.

  sei=ze=jui=llet=en=di=rect=du=bou=le=vard 11
  les=ten=tes=sé=chauf=fent=sur=le=trot=toir 10
  fu=mées=blan=ches=sous=le=mé=tro=po=li=tain 11
  la=cry=mo=gè=nes=je=tés=sur=les=sy=riens 11
  di=re=que=le=qua=tor=ze=jai=pas=dor=mi=de=la=nuit 14
  le=ca=mion=fou=de=ni=ce=a=ré=veillé=mes=in=som=nies 14
  ca=hur=le=ça=tape=les=plan=ches=de=bois=sur=le=ma=ca=dam 15
  les=c=r=s=fon=cent=en=rangs=ser=rés=guer=rier=ram=dam 14
  les=sou=da=nais=jet=tent=sur=les=sy=riens=des=bou=tei=lles 14
  les=i=ra=kiens=ont=per=dus=la=lampe=du=gé=nie=des=mer=veilles 15
  ca=a=boie=comme=des=chiens=ça=ga=lo=pe=com=me=des=che=vaux=fous 16
  ca=re=monte=le=bou=le=vard=ça=re=des=cend=com=me=des=yoyos 15
  lé=té=se=ra=chaud=de=la=villetteà=an=vers=un=mi=ni=mo=ga=dis=cio 17
  filent=dans=les=rues=les=blin=dés=les=pom=piers=sans=gar=de=fou 14
  hur=lent=les=si=rènes=au=jourdhui=à=pa=ris=hier=à=ni=ce=len=deuillée 16
  a=is=tan=bul=les=mi=li=taires=ten=tent=un=put=sch=fa=tal=é=té 17
  jal=lume=la=ra=dio=du=ro=ck=pour=é=tein=dre=la=fo=lie=de=la=nuit 18
  le=silen=ce=rem=pla=ce=dou=ce=ment=la=fo=lie=des=cris 14
  mi=ck=jag=ger=va=de=ve=nir=pa=pa=les=cla=sh=mettent=le=feu=à=lon=don 19
  sur=les=mate=las=gris=blancs=des=corps=sé=chouent=a=près=la=mok 14
  un=pe=tit=gars=ba=laie=les=dé=bris=dautres=re=met=tent=leurs=tentes 15
  du=sable=du=dé=sert=pour=en=dor=mir=les=nau=fra=gés=de=la=mal=donne 17
  nir=va=na=gueule=dans=le=pos=te=bon=dieu=ja=do=re=le=ro=ck 16
  je=vais=me=cou=cher=sans=es=poir=de=trou=ver=un=som=me 14
 • Phonétique : Ca Chauffe Sur Le Boulevard.

  sεzə ʒɥjε ɑ̃ diʁεkt dy buləvaʁ,
  lε tɑ̃tə seʃofe syʁ lə tʁɔtwaʁ,
  fyme blɑ̃ʃə su lə metʁɔpɔlitɛ̃
  lakʁimɔʒεnə ʒəte syʁ lε siʁjɛ̃,
  diʁə kə lə katɔʁzə ʒε pa dɔʁmi də la nɥi
  lə kamjɔ̃ fu də nisə a ʁevεje mεz- ɛ̃sɔmni,
  ka yʁlə, sa tapə lε plɑ̃ʃə də bwa syʁ lə makadam,
  lε se εʁ εs fɔ̃se ɑ̃ ʁɑ̃ɡ seʁe, ɡeʁje ʁamdam,
  lε sudanε ʒεte syʁ lε siʁjɛ̃ dε butεjə,
  lεz- iʁakjɛ̃z- ɔ̃ pεʁdys la lɑ̃pə dy ʒeni dε mεʁvεjə,
  ka abwa kɔmə dε ʃjɛ̃, sa ɡalɔpə kɔmə dε ʃəvo fus,
  ka ʁəmɔ̃tə lə buləvaʁ, sa ʁədesɑ̃ kɔmə dεz- iwajo,
  lete səʁa ʃo də la vilεtə a ɑ̃ve, œ̃ mini mɔɡadisjo,
  file dɑ̃ lε ʁy lε blɛ̃de, lε pɔ̃pje sɑ̃ ɡaʁdə fu,
  yʁle lε siʁεnə, oʒuʁdɥi a paʁi, jεʁ a nisə lɑ̃dœje,
  a istɑ̃byl lε militεʁə tɑ̃te œ̃ pytʃ, fatal ete.
  ʒalymə la ʁadjo, dy ʁɔk puʁ etɛ̃dʁə la fɔli də la nɥi,
  lə silɑ̃sə ʁɑ̃plasə dusəmɑ̃ la fɔli dε kʁi,
  mik ʒaɡe va dəvəniʁ papa, lε klaʃ mεte lə fø a lɔ̃dɔ̃,
  syʁ lε matəla ɡʁi blɑ̃ dε kɔʁ seʃue apʁε lamɔk,
  œ̃ pəti ɡaʁ balε lε debʁi, dotʁə- ʁəmεte lœʁ tɑ̃tə,
  dy sablə dy dezεʁ puʁ ɑ̃dɔʁmiʁ lε nofʁaʒe də la maldɔnə,
  niʁvana ɡələ dɑ̃ lə pɔstə, bɔ̃ djø ʒadɔʁə lə ʁɔk,
  ʒə vε mə kuʃe sɑ̃z- εspwaʁ də tʁuve œ̃ sɔmə.
 • Pieds Phonétique : Ca Chauffe Sur Le Boulevard.

  sε=zə=ʒɥj=ε=ɑ̃=di=ʁεkt=dy=bu=lə=vaʁ 11
  lε=tɑ̃=tə=se=ʃo=fe=syʁ=lə=tʁɔ=twaʁ 10
  fy=me=blɑ̃=ʃə=su=lə=me=tʁɔ=pɔ=li=tɛ̃ 11
  la=kʁi=mɔ=ʒε=nə=ʒə=te=syʁ=lε=si=ʁj=ɛ̃ 12
  di=ʁə=kə=lə=ka=tɔʁ=zə=ʒε=pa=dɔʁ=mi=də=la=nɥi 14
  lə=ka=mj=ɔ̃=fu=də=ni=sə=a=ʁe=vε=je=mε=zɛ̃=sɔm=ni 16
  ka=yʁ=lə=sa=ta=pə=lε=plɑ̃=ʃə=də=bwa=syʁ=lə=ma=ka=dam 16
  lε=se=εʁ=ε=sə=fɔ̃=se=ɑ̃=ʁɑ̃ɡ=se=ʁe=ɡe=ʁj=e=ʁam=dam 16
  lε=su=da=nε=ʒε=te=syʁ=lε=si=ʁj=ɛ̃=dε=bu=tε=jə 15
  lε=zi=ʁa=kjɛ̃=zɔ̃=pεʁ=dys=la=lɑ̃pə=dy=ʒe=ni=dε=mεʁ=vε=jə 16
  ka=a=bwa=kɔmə=dε=ʃjɛ̃=sa=ɡa=lɔ=pə=kɔ=mə=dε=ʃə=vo=fus 16
  kaʁə=mɔ̃=tə=lə=bu=lə=vaʁ=sa=ʁə=de=sɑ̃=kɔ=mə=dε=zi=wa=jo 17
  le=te=sə=ʁa=ʃodə=la=vi=lε=təa=ɑ̃=ve=œ̃=mi=ni=mɔ=ɡa=di=sjo 18
  fi=le=dɑ̃=lε=ʁy=lε=blɛ̃=de=lε=pɔ̃=pj=e=sɑ̃=ɡaʁ=də=fu 16
  yʁ=le=lε=si=ʁεnə=o=ʒuʁ=dɥi=a=pa=ʁi=jεʁ=a=ni=sə=lɑ̃=dœje 17
  a=is=tɑ̃=byl=lε=mi=li=tεʁə=tɑ̃=te=œ̃=pytʃ=fa=tal=e=te 16
  ʒa=lymə=la=ʁa=djo=dy=ʁɔk=puʁ=e=tɛ̃=dʁə=la=fɔ=li=də=la=nɥi 17
  lə=si=lɑ̃=sə=ʁɑ̃=pla=sə=du=sə=mɑ̃=la=fɔ=li=dε=kʁi 15
  mik=ʒa=ɡe=vadə=və=niʁ=pa=pa=lε=klaʃ=mε=te=lə=fø=a=lɔ̃=dɔ̃ 17
  syʁ=lε=ma=tə=la=ɡʁi=blɑ̃=dε=kɔʁ=se=ʃu=e=a=pʁε=la=mɔk 16
  œ̃=pə=ti=ɡaʁ=ba=lε=lε=de=bʁi=do=tʁə=ʁə=mε=te=lœʁ=tɑ̃tə 16
  dy=sablə=dy=de=zεʁ=puʁ=ɑ̃=dɔʁ=miʁ=lε=no=fʁa=ʒe=də=la=mal=dɔnə 17
  niʁ=va=na=ɡə=lə=dɑ̃=lə=pɔs=tə=bɔ̃=djø=ʒa=dɔ=ʁə=lə=ʁɔk 16
  ʒə=vε=mə=ku=ʃe=sɑ̃=zεs=pwaʁ=də=tʁu=ve=œ̃=sɔ=mə 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/07/2016 10:57Willy25

C’est comme une claque qui nous réveille et nous relis à la réalité de notre vie

Auteur de Poésie
17/07/2016 11:22Bernard Deletang

Joli partage merci Amicalement

Auteur de Poésie
17/07/2016 11:42Lisador

Dur dur....Les temps sont difficiles....La faute à qui...A tous les tarés, avec qui ont partage ce monde...Merci Corburitc
Désolée, j’étais obligé de l’écrire...

Auteur de Poésie
17/07/2016 14:27Df

Un cauchemar en insomnie... La musique pour effacer les cris et l’écriture pour oublier les maux... D’autres non plus ne dorment pas... Ils sont nombreux... Ceux à souffrir... Ceux à pleurer... Ceux qui ont peur..