Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Notre Amitié…

Poème Amitié
Publié le 03/12/2011 11:40

L'écrit contient 193 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Etoile Du Soir

Notre Amitié…

Je nous sens nous éloigner
Et ça ne me plait pas !
Je voudrai tant te parler
Et te dire combien je tiens à toi,
Mais je ne sais comment le faire
Et ne cesse de me taire.
Quand je te vois, je sourie
Quand je t’entends, je ris
Mais ce ne sont que façades,
Je sourie pour cacher ma peine
Je ris pour empêcher que mes larmes se déchainent.
Petit à petit mon humeur se dégrade
Et je ne peux ainsi continuer,
Je n’arrive plus à te regarder
Sans penser à tous nos souvenirs,
Je les vois tous resurgir
Et sens mon cœur dépérir
Souffrir et s’affaiblir.
Y-a-t-il encore un espoir ?
Ou dois-je déjà sortir les mouchoirs ?
Je tiens à connaitre ton souhait, toute fois
Je le respecterai quel qu’il soit !
Etre ton amie a toujours été un plaisir
Ça, je peux te le garantir !
Tu manques à mon cœur meurtri
Si tu disparaissais, je serai anéantie.
Si tu veux encore de moi,
En tant que n’importe quoi,
Je serai là !
Toujours présente pour toi,
Prête à nous réunir
Et à, notre amitié, chérir.
 • Pieds Hyphénique: Notre Amitié…

  je=nous=sens=nous=é=loi=gner 7
  et=ça=ne=me=plait=pas 6
  je=vou=drai=tant=te=par=ler 7
  et=te=dire=com=bien=je=tiens=à=toi 9
  mais=je=ne=sais=com=ment=le=faire 8
  et=ne=ces=se=de=me=tai=re 8
  quand=je=te=vois=je=sou=rie 7
  quand=je=ten=tends=je=ris 6
  mais=ce=ne=sont=que=fa=ça=des 8
  je=sou=rie=pour=ca=cher=ma=peine 8
  je=ris=pour=em=pê=cher=que=mes=lar=mes=se=dé=chainent 13
  pe=tit=à=pe=tit=mon=hu=meur=se=dé=grade 11
  et=je=ne=peux=ain=si=con=ti=nuer 9
  je=nar=rive=plus=à=te=re=gar=der 9
  sans=pen=ser=à=tous=nos=souve=nirs 8
  je=les=vois=tous=re=sur=gir 7
  et=sens=mon=cœur=dé=pé=rir 7
  souf=frir=et=saf=fai=blir 6
  y=a=til=en=core=un=es=poir 8
  ou=dois=je=dé=jà=sor=tir=les=mou=choirs 10
  je=tiens=à=con=naitre=ton=sou=hait=tou=te=fois 11
  je=le=res=pec=te=rai=quel=quil=soit 9
  etre=ton=a=miea=tou=jours=é=té=un=plai=sir 11
  ça=je=peux=te=le=ga=ran=tir 8
  tu=man=ques=à=mon=cœur=meur=tri 8
  si=tu=dis=pa=rais=sais=je=se=rai=a=né=an=tie 13
  si=tu=veux=en=co=re=de=moi 8
  en=tant=que=nim=por=te=quoi 7
  je=se=rai=là 4
  tou=jours=pré=sen=te=pour=toi 7
  prê=te=à=nous=réu=nir 6
  et=à=notre=a=mi=tié=ché=rir 8
 • Phonétique : Notre Amitié…

  ʒə nu sɑ̃s nuz- elwaɲe
  e sa nə mə plε pa !
  ʒə vudʁε tɑ̃ tə paʁle
  e tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa,
  mε ʒə nə sε kɔmɑ̃ lə fεʁə
  e nə sεsə də mə tεʁə.
  kɑ̃ ʒə tə vwa, ʒə suʁi
  kɑ̃ ʒə tɑ̃tɑ̃, ʒə ʁis
  mε sə nə sɔ̃ kə fasadə,
  ʒə suʁi puʁ kaʃe ma pεnə
  ʒə ʁis puʁ ɑ̃pεʃe kə mε laʁmə- sə deʃεne.
  pəti a pəti mɔ̃n- ymœʁ sə deɡʁadə
  e ʒə nə pøz- ɛ̃si kɔ̃tinɥe,
  ʒə naʁivə plysz- a tə ʁəɡaʁde
  sɑ̃ pɑ̃se a tus no suvəniʁ,
  ʒə lε vwa tus ʁəsyʁʒiʁ
  e sɑ̃s mɔ̃ kœʁ depeʁiʁ
  sufʁiʁ e safεbliʁ.
  i a til ɑ̃kɔʁə œ̃n- εspwaʁ ?
  u dwa ʒə deʒa sɔʁtiʁ lε muʃwaʁ ?
  ʒə tjɛ̃z- a kɔnεtʁə tɔ̃ suε, tutə fwa
  ʒə lə ʁεspεktəʁε kεl kil swa !
  εtʁə tɔ̃n- ami a tuʒuʁz- ete œ̃ plεziʁ
  sa, ʒə pø tə lə ɡaʁɑ̃tiʁ !
  ty mɑ̃kz- a mɔ̃ kœʁ məʁtʁi
  si ty dispaʁεsε, ʒə səʁε aneɑ̃ti.
  si ty vøz- ɑ̃kɔʁə də mwa,
  ɑ̃ tɑ̃ kə nɛ̃pɔʁtə kwa,
  ʒə səʁε la !
  tuʒuʁ pʁezɑ̃tə puʁ twa,
  pʁεtə a nu ʁeyniʁ
  e a, nɔtʁə amitje, ʃeʁiʁ.
 • Pieds Phonétique : Notre Amitié…

  ʒə=nu=sɑ̃s=nu=ze=lwa=ɲe 7
  e=sa=nə=mə=plε=pa 6
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tə=paʁ=le 7
  e=tə=diʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tjɛ̃=za=twa 9
  mε=ʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=lə=fεʁə 8
  e=nə=sε=sə=də=mə=tε=ʁə 8
  kɑ̃=ʒə=tə=vwa=ʒə=su=ʁi 7
  kɑ̃=ʒə=tɑ̃=tɑ̃=ʒə=ʁis 6
  mε=sə=nə=sɔ̃=kə=fa=sa=də 8
  ʒə=su=ʁi=puʁ=ka=ʃe=ma=pεnə 8
  ʒə=ʁis=puʁ=ɑ̃=pε=ʃe=kə=mε=laʁmə=sə=de=ʃε=ne 13
  pə=ti=apə=ti=mɔ̃=ny=mœʁ=sə=de=ɡʁadə 10
  e=ʒə=nə=pø=zɛ̃=si=kɔ̃=tin=ɥe 9
  ʒə=na=ʁivə=plys=za=təʁə=ɡaʁ=de 8
  sɑ̃=pɑ̃se=a=tus=no=su=və=niʁ 8
  ʒə=lε=vwa=tus=ʁə=syʁ=ʒiʁ 7
  e=sɑ̃s=mɔ̃=kœ=ʁə=de=pe=ʁiʁ 8
  su=fʁiʁ=e=sa=fε=bliʁ 6
  i=a=til=ɑ̃=kɔʁə=œ̃=nεs=pwaʁ 8
  u=dwaʒə=de=ʒa=sɔʁ=tiʁ=lε=mu=ʃwaʁ 9
  ʒə=tjɛ̃=za=kɔ=nεtʁə=tɔ̃=su=ε=tu=tə=fwa 11
  ʒə=lə=ʁεs=pεk=tə=ʁε=kεl=kil=swa 9
  εtʁə=tɔ̃=na=mi=a=tu=ʒuʁ=ze=te=œ̃=plε=ziʁ 12
  sa=ʒə=pø=tə=lə=ɡa=ʁɑ̃=tiʁ 8
  ty=mɑ̃k=za=mɔ̃=kœ=ʁə=məʁ=tʁi 8
  si=ty=dis=pa=ʁεsεʒə=sə=ʁε=a=ne=ɑ̃=ti 11
  si=ty=vø=zɑ̃=kɔ=ʁə=də=mwa 8
  ɑ̃=tɑ̃=kə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa 7
  ʒə=sə=ʁε=la 4
  tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃=tə=puʁ=twa 7
  pʁε=tə=a=nu=ʁe=y=niʁ 7
  e=a=nɔtʁə=a=mi=tje=ʃe=ʁiʁ 8

PostScriptum

A une amie qui s’en va

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/12/2011 14:32Marcel42

Agréable lecture.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
06/12/2011 21:31Alyssandre

J’aime beaucoup, j’ai moi aussi été parfois dans cette situation et je sais que c’est dur. J’espère qu’elle restera.

Auteur de Poésie
06/12/2011 22:57Gramo

J’ai beaucoup aimé. L’amitié est un sentiment qui est sacré.
Gramo