Poeme : … Pour Toi Ma Petite Fleur…

… Pour Toi Ma Petite Fleur…

Je veut te dire se que je ressent, avec mon cœur et mon accent,
C’est un amour si fort, qu’il ne peut me causer te tors,
Chaque jour qui passe, mon cœur ne se lasse,
De cette amour, qui dureras toujours.

Tu est la flamme, qui conserve mon âme,
Depuis le jour ou je tes vue, Mon cœur c’est mis à nue,
A chaque sourire de toi, je retrouve la foi,
Je t’aime et sa ne changeras pas, tous se que je veut c’est être dans tes bras.

Et à chaque jours qui se léve, je suis encore dans mes rêves,
Qui ne fait que durer, parce que je ne fait qui penser,
Et chaque matin, je sent encore ton parfum,
A chacun de tes dépars, je te dit à ce soir, même si il est tard.

Mais les souvenirs refonds toujours surface, et je ne sait plus comment y faire face,
C’est pour toi que j’écris, car je ne veut plus pousser de cris
On va vivre tellement de chose, il me semble, que notre avenir est ensemble,
Comme tu le sait, rien ne peut nous séparer.

Mon cœur et mon âme t’appertienne,
Malgré ce qu’ils contiennent,
Ils te gardent à mes cotés,
Même quand j’ai plus la force d’avancer.

Mais quoi qu’il se passe, je ne serais jamais lasse,
De ton sourire, qui me fais tant rire,
De ta voix, qui me sauve de l’émois,
Et de ton humour, qui me transmet tant d’amour.

Et tous les matins, j’imagine tes câlins,
Ils doivent être si doux et affecteux, qu’il me rende heureux,
Je te suivrais toujours, avec tout mon amour,
Tu est si forte, mais ce qui m’importe.

C’est ton bonheur, à toute heure,
Tu est si importante pour moi, que je ne peut imaginer ma vie sans toi,
Tu est celle qui me redonne confiance, en toute inconscience,
Car à tes cotès, je me sent en sécuriter.

Avec toi au fond de mon cœur, je ne ressent plus aucune peur,
Nous sommes si proche que l’on ne peut se faire de repproche,
Tu me connait par cœur, et tu tiens la premiere place dans mon cœur,
Tu est la seul personne qui c’est me dire stop quans je déconne.

Tu est celles avec qui je me montre comme tel,
Je t’aime tellement, sa croie moi sa dureras eternellement,
Quant tu t’en vas mon cœur ne sent remet pas,
Et quand je suis prés de toi, tu fais ressortir le meilleur de moi.

Comme on s’est dit, unis pour la vie,
Et je peux te dire, que je vais m’y tenir,
Veut tu devenir, ma femme a l’avenir,
Je prendrais soin de toi, oh ma chèrie.

Je serais toujours près de toi, quoi qu’il en soit,
Tu mérrite tant de bonheur,
Que je vais en éblouir,
… Ton cœur…
Pour toi ma petite fleur d’amour, je t’aime

Delphine D.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: … Pour Toi Ma Petite Fleur…

  je=veut=te=dire=se=que=je=res=sent=a=vec=mon=cœur=et=mon=ac=cent 17
  cest=un=a=mour=si=fort=quil=ne=peut=me=cau=ser=te=tors 14
  cha=que=jour=qui=pas=se=mon=cœur=ne=se=las=se 12
  de=cet=te=a=mour=qui=du=re=ras=tou=jours 11
  1
  tu=est=la=flam=me=qui=con=ser=ve=mon=â=me 12
  de=puis=le=jour=ou=je=tes=vue=mon=cœur=cest=mis=à=nue 14
  a=cha=que=sou=rire=de=toi=je=re=trou=ve=la=foi 13
  je=taimeet=sa=ne=chan=ge=ras=pas=tous=se=que=je=veut=cest=ê=tre=dans=tes=bras 19
  1
  et=à=cha=que=jours=qui=se=léve=je=suis=en=co=re=dans=mes=rêves 16
  qui=ne=fait=que=du=rer=par=ce=que=je=ne=fait=qui=pen=ser 15
  et=cha=que=ma=tin=je=sent=en=core=ton=par=fum 12
  a=cha=cun=de=tes=dé=pars=je=te=dit=à=ce=soir=même=si=il=est=tard 18
  1
  mais=les=souve=nirs=re=fonds=tou=jours=sur=fa=ce=et=je=ne=sait=plus=com=ment=y=fai=re=face 22
  cest=pour=toi=que=jé=cris=car=je=ne=veut=plus=pous=ser=de=cris 15
  on=va=vivre=tel=le=ment=de=cho=se=il=me=sem=ble=que=no=trea=ve=nir=est=en=sem=ble 22
  com=me=tu=le=sait=rien=ne=peut=nous=sé=pa=rer 12
  1
  mon=cœur=et=mon=â=me=tap=per=tien=ne 10
  mal=gré=ce=quils=con=tien=nent 7
  ils=te=gar=dent=à=mes=co=tés 8
  mê=me=quand=jai=plus=la=for=ce=da=van=cer 11
  1
  mais=quoi=quil=se=passe=je=ne=se=rais=ja=mais=lasse 12
  de=ton=sou=ri=re=qui=me=fais=tant=ri=re 11
  de=ta=voix=qui=me=sau=ve=de=lé=mois 10
  et=de=ton=hu=mour=qui=me=trans=met=tant=da=mour 12
  1
  et=tous=les=ma=tins=ji=ma=gi=ne=tes=câ=lins 12
  ils=doivent=ê=tre=si=doux=et=af=fec=teux=quil=me=ren=de=heu=reux 16
  je=te=sui=vrais=tou=jours=a=vec=tout=mon=a=mour 12
  tu=est=si=for=te=mais=ce=qui=mim=por=te 11
  1
  cest=ton=bon=heur=à=tou=te=heu=re 9
  tu=est=si=im=por=tante=pour=moi=que=je=ne=peut=i=ma=gi=ner=ma=vie=sans=toi 20
  tu=est=cel=le=qui=me=re=donne=con=fian=ce=en=tou=tein=cons=cience 16
  car=à=tes=co=tès=je=me=sent=en=sé=cu=ri=ter 13
  1
  a=vec=toi=au=fond=de=mon=cœur=je=ne=res=sent=plus=au=cune=peur 16
  nous=sommes=si=pro=che=que=lon=ne=peut=se=fai=re=de=rep=proche 15
  tu=me=con=nait=par=cœur=et=tu=tiens=la=pre=mie=re=place=dans=mon=cœur 17
  tu=est=la=seul=per=sonne=qui=cest=me=di=re=stop=quans=je=dé=conne 16
  1
  tu=est=cel=les=a=vec=qui=je=me=montre=com=me=tel 13
  je=taime=tel=le=ment=sa=croie=moi=sa=du=re=ras=e=ter=nel=le=ment 17
  quant=tu=ten=vas=mon=cœur=ne=sent=re=met=pas 11
  et=quand=je=suis=prés=de=toi=tu=fais=res=sor=tir=le=meilleur=de=moi 16
  1
  com=me=on=sest=dit=u=nis=pour=la=vie 10
  et=je=peux=te=di=re=que=je=vais=my=te=nir 12
  veut=tu=de=ve=nir=ma=fem=me=a=la=ve=nir 12
  je=pren=drais=soin=de=toi=oh=ma=chè=rie 10
  1
  je=se=rais=tou=jours=près=de=toi=quoi=quil=en=soit 12
  tu=mér=ri=te=tant=de=bon=heur 8
  que=je=vais=en=é=blou=ir 7
  ton=cœur 3
  pour=toi=ma=pe=ti=te=fleur=da=mour=je=tai=me 12

  del=phi=ne=d 4
 • Phonétique : … Pour Toi Ma Petite Fleur…

  ʒə vø tə diʁə sə kə ʒə ʁəse, avεk mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- aksɑ̃,
  sεt- œ̃n- amuʁ si fɔʁ, kil nə pø mə koze tə tɔʁ,
  ʃakə ʒuʁ ki pasə, mɔ̃ kœʁ nə sə lasə,
  də sεtə amuʁ, ki dyʁəʁa tuʒuʁ.

  ty ε la flamə, ki kɔ̃sεʁvə mɔ̃n- amə,
  dəpɥi lə ʒuʁ u ʒə tε vɥ, mɔ̃ kœʁ sε miz- a nɥ,
  a ʃakə suʁiʁə də twa, ʒə ʁətʁuvə la fwa,
  ʒə tεmə e sa nə ʃɑ̃ʒəʁa pa, tus sə kə ʒə vø sεt- εtʁə dɑ̃ tε bʁa.

  e a ʃakə ʒuʁ ki sə levə, ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə dɑ̃ mε ʁεvə,
  ki nə fε kə dyʁe, paʁsə kə ʒə nə fε ki pɑ̃se,
  e ʃakə matɛ̃, ʒə sɑ̃ ɑ̃kɔʁə tɔ̃ paʁfœ̃,
  a ʃakœ̃ də tε depaʁ, ʒə tə di a sə swaʁ, mεmə si il ε taʁ.

  mε lε suvəniʁ ʁəfɔ̃ tuʒuʁ syʁfasə, e ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ i fεʁə fasə,
  sε puʁ twa kə ʒekʁi, kaʁ ʒə nə vø plys puse də kʁi
  ɔ̃ va vivʁə tεllmɑ̃ də ʃozə, il mə sɑ̃blə, kə nɔtʁə avəniʁ εt- ɑ̃sɑ̃blə,
  kɔmə ty lə sε, ʁjɛ̃ nə pø nu sepaʁe.

  mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə tapεʁtjεnə,
  malɡʁe sə kil kɔ̃tjεne,
  il tə ɡaʁde a mε kɔte,
  mεmə kɑ̃ ʒε plys la fɔʁsə davɑ̃se.

  mε kwa kil sə pasə, ʒə nə səʁε ʒamε lasə,
  də tɔ̃ suʁiʁə, ki mə fε tɑ̃ ʁiʁə,
  də ta vwa, ki mə sovə də lemwa,
  e də tɔ̃n- ymuʁ, ki mə tʁɑ̃smε tɑ̃ damuʁ.

  e tus lε matɛ̃, ʒimaʒinə tε kalɛ̃,
  il dwave εtʁə si duz- e afεktø, kil mə ʁɑ̃də œʁø,
  ʒə tə sɥivʁε tuʒuʁ, avεk tu mɔ̃n- amuʁ,
  ty ε si fɔʁtə, mε sə ki mɛ̃pɔʁtə.

  sε tɔ̃ bɔnœʁ, a tutə œʁ,
  ty ε si ɛ̃pɔʁtɑ̃tə puʁ mwa, kə ʒə nə pø imaʒine ma vi sɑ̃ twa,
  ty ε sεllə ki mə ʁədɔnə kɔ̃fjɑ̃sə, ɑ̃ tutə ɛ̃kɔ̃sjɑ̃sə,
  kaʁ a tε kɔtε, ʒə mə sɑ̃ ɑ̃ sekyʁite.

  avεk twa o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ, ʒə nə ʁəse plysz- okynə pœʁ,
  nu sɔmə si pʁoʃə kə lɔ̃ nə pø sə fεʁə də ʁεpʁoʃə,
  ty mə kɔnε paʁ kœʁ, e ty tjɛ̃ la pʁəmjəʁə plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  ty ε la səl pεʁsɔnə ki sε mə diʁə stɔp kɑ̃ ʒə dekɔnə.

  ty ε sεlləz- avεk ki ʒə mə mɔ̃tʁə kɔmə tεl,
  ʒə tεmə tεllmɑ̃, sa kʁwa mwa sa dyʁəʁaz- ətεʁnεllmɑ̃,
  kɑ̃ ty tɑ̃ va mɔ̃ kœʁ nə sɑ̃ ʁəmε pa,
  e kɑ̃ ʒə sɥi pʁe də twa, ty fε ʁəsɔʁtiʁ lə mεjœʁ də mwa.

  kɔmə ɔ̃ sε di, yni puʁ la vi,
  e ʒə pø tə diʁə, kə ʒə vε mi təniʁ,
  vø ty dəvəniʁ, ma famə a lavəniʁ,
  ʒə pʁɑ̃dʁε swɛ̃ də twa, ɔ ma ʃεʁi.

  ʒə səʁε tuʒuʁ pʁε də twa, kwa kil ɑ̃ swa,
  ty meʁitə tɑ̃ də bɔnœʁ,
  kə ʒə vεz- ɑ̃n- ebluiʁ,
  … tɔ̃ kœʁ…
  puʁ twa ma pətitə flœʁ damuʁ, ʒə tεmə

  dεlfinə de.
 • Syllabes Phonétique : … Pour Toi Ma Petite Fleur…

  ʒə=vøtə=di=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=se=a=vεk=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=nak=sɑ̃ 17
  sε=tœ̃=na=muʁ=si=fɔʁ=kil=nə=pømə=ko=ze=tə=tɔʁ 13
  ʃa=kə=ʒuʁ=ki=pa=sə=mɔ̃=kœʁ=nə=sə=la=sə 12
  də=sε=tə=a=muʁ=ki=dy=ʁə=ʁa=tu=ʒuʁ 11
  1
  ty=ε=la=fla=mə=ki=kɔ̃=sεʁ=və=mɔ̃=na=mə 12
  dəp=ɥilə=ʒuʁ=u=ʒə=tε=vɥ=mɔ̃=kœʁ=sε=mi=za=nɥ 13
  a=ʃakə=su=ʁi=ʁə=də=twa=ʒəʁə=tʁu=və=la=fwa 12
  ʒə=tεməe=sa=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=pa=tus=sə=kə=ʒə=vø=sε=tε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa 19
  1
  e=a=ʃakə=ʒuʁ=ki=sə=le=və=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=dɑ̃=mε=ʁεvə 16
  kinə=fε=kə=dy=ʁe=paʁsə=kə=ʒə=nə=fε=ki=pɑ̃se 12
  e=ʃakə=ma=tɛ̃=ʒə=sɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=paʁ=fœ̃ 12
  a=ʃa=kœ̃=də=tε=de=paʁ=ʒə=tə=di=asə=swaʁ=mε=mə=si=il=ε=taʁ 18
  1
  mε=lε=suvə=niʁ=ʁə=fɔ̃=tu=ʒuʁ=syʁ=fa=sə=e=ʒə=nə=sε=plys=kɔ=mɑ̃=i=fε=ʁə=fasə 22
  sε=puʁ=twakə=ʒe=kʁi=kaʁʒə=nə=vø=plys=pu=se=də=kʁi 13
  ɔ̃=va=vivʁə=tεl=lmɑ̃=də=ʃo=zə=il=mə=sɑ̃=blə=kə=nɔ=tʁəa=və=niʁ=ε=tɑ̃=sɑ̃blə 20
  kɔ=mə=ty=lə=sε=ʁjɛ̃=nə=pø=nu=se=pa=ʁe 12
  1
  mɔ̃=kœ=ʁə=e=mɔ̃=na=mə=ta=pεʁ=tj=ε=nə 12
  mal=ɡʁe=sə=kil=kɔ̃=tj=ε=ne 8
  il=tə=ɡaʁ=de=a=mε=kɔ=te 8
  mε=mə=kɑ̃=ʒε=plys=la=fɔʁ=sə=da=vɑ̃=se 11
  1
  mε=kwa=kil=sə=pasə=ʒə=nə=sə=ʁε=ʒa=mε=lasə 12
  də=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ki=mə=fε=tɑ̃=ʁi=ʁə 11
  də=ta=vwa=ki=mə=so=və=də=le=mwa 10
  e=də=tɔ̃=ny=muʁ=ki=mə=tʁɑ̃s=mε=tɑ̃=da=muʁ 12
  1
  e=tus=lε=ma=tɛ̃=ʒi=ma=ʒi=nə=tε=ka=lɛ̃ 12
  il=dwa=ve=εtʁə=si=du=ze=a=fεk=tø=kil=mə=ʁɑ̃=də=œ=ʁø 16
  ʒə=tə=sɥi=vʁε=tu=ʒuʁ=a=vεk=tu=mɔ̃=na=muʁ 12
  ty=ε=si=fɔʁ=tə=mε=sə=ki=mɛ̃=pɔʁ=tə 11
  1
  sε=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=a=tu=tə=œʁ 9
  ty=ε=si=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃tə=puʁ=mwa=kə=ʒə=nə=pø=i=ma=ʒi=ne=ma=vi=sɑ̃=twa 20
  ty=ε=sεllə=kimə=ʁə=dɔ=nə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=tu=təɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃sə 15
  kaʁ=a=tε=kɔ=tε=ʒə=mə=sɑ̃=ɑ̃se=ky=ʁi=te 12
  1
  a=vεk=twa=o=fɔ̃də=mɔ̃=kœʁ=ʒə=nə=ʁə=se=plys=zo=ky=nə=pœʁ 16
  nu=sɔmə=si=pʁo=ʃə=kə=lɔ̃=nə=pø=sə=fε=ʁə=də=ʁε=pʁoʃə 15
  tymə=kɔ=nε=paʁ=kœʁ=e=ty=tjɛ̃=la=pʁə=mjə=ʁə=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 17
  ty=ε=la=səl=pεʁ=sɔnə=ki=sε=mə=di=ʁə=stɔp=kɑ̃=ʒə=de=kɔnə 16
  1
  ty=ε=sεllə=za=vεk=kiʒə=mə=mɔ̃=tʁə=kɔ=mə=tεl 12
  ʒə=tεmə=tεl=lmɑ̃=sa=kʁwa=mwa=sa=dy=ʁə=ʁa=zə=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 15
  kɑ̃=ty=tɑ̃=va=mɔ̃=kœ=ʁə=nə=sɑ̃=ʁə=mε=pa 12
  e=kɑ̃ʒə=sɥi=pʁe=də=twa=ty=fε=ʁə=sɔʁ=tiʁ=lə=mε=jœʁ=də=mwa 16
  1
  kɔ=mə=ɔ̃=sε=di=y=ni=puʁ=la=vi 10
  e=ʒə=pø=tə=di=ʁə=kə=ʒə=vε=mi=tə=niʁ 12
  vø=ty=də=və=niʁ=ma=fa=mə=a=la=və=niʁ 12
  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=swɛ̃=də=twa=ɔ=ma=ʃε=ʁi 10
  1
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=pʁε=də=twa=kwa=kil=ɑ̃=swa 12
  ty=me=ʁi=tə=tɑ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 9
  kə=ʒə=vε=zɑ̃=ne=blu=iʁ 7
  tɔ̃=kœ=ʁə 4
  puʁ=twa=ma=pə=ti=tə=flœʁ=da=muʁ=ʒə=tε=mə 12

  dεl=fi=nə=de 4

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/06/2012 22:21Finou

Je vien t’éclairer, mon poème est destiner, à mon être le plus chers, ma petite femme adorée, elle viens de mon coeur, du plus profond de mes rondeurs exprimée toute mon amour pour elle.....!!
Delphine D.

Auteur de Poésie
18/06/2012 22:25Finou

Désoler j’ai du faire une fausse manip, j’ai effacer ton com, je m’en excuse profondément, je commence juste a me servir d’un ordi.... (lol)!!
En esperant que tu trouve ma rèponse et qu’elle t’éclaire....
Ecore mille fois pardon....!!!!!
Delphnie D.