Poeme-France : Lecture Écrit Contempler

Poeme : Brouillard

Poème Contempler
Publié le 03/01/2018 00:39

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Fuiteenavant

Brouillard

Je suis le reflet d’une ombre vacillante sur le pont
Que les nuages vont chasser
Je ne suis pas souhaité.
L’impression d’être maudite par l’amour, je n’ai que la contemplation des arbres tremblant, petite contrefaçon
Tout est si chaotique malgré le vent, le mouvement
Et le soleil ne m’enchante plus
Il disparait.
Deux réalités s’affrontent en moi comme celles qui se dessinent sur le fleuve.
Un temps d’espérance saccagé par une vision pluvieuse.
Je me noie dans les eaux de mes souvenirs, libre et rieuse.
Ne sachant où nager, je m’aventure dans des lieux incertains.
Les âmes que je croise semblent se mouvoir au-delà des êtres félins.
Les environs qui me paraissaient si paisibles, ne sont que mirages.
Les tourments des vagues me promettent une vue sauvage
Autour il ne reste qu’une nature entachée par un point de vue solaire, solitaire qui gronde.
La beauté reste dans l’introspection : Peinture monstrueuse, l’état d’âme d’une dame encore en état.
 • Pieds Hyphénique: Brouillard

  je=suis=le=re=flet=dune=om=bre=va=cillan=te=sur=le=pont 14
  que=les=nu=a=ges=vont=chas=ser 8
  je=ne=suis=pas=sou=hai=té 7
  limpres=sion=dê=tre=mau=di=te=par=la=mour=je=nai=que=la=con=tem=pla=tion=des=ar=bres=trem=blant=pe=ti=te=con=tre=fa=çon 30
  tout=est=si=chao=ti=que=mal=gré=le=vent=le=mou=ve=ment 14
  et=le=so=leil=ne=men=chan=te=plus 9
  il=dis=pa=rait 4
  deux=ré=a=li=tés=saf=frontent=en=moi=com=me=cel=les=qui=se=des=si=nent=sur=le=fleuve 21
  un=temps=des=pé=rance=sac=ca=gé=par=u=ne=vi=sion=plu=vieuse 15
  je=me=noie=dans=les=eaux=de=mes=souve=nirs=li=bre=et=rieuse 14
  ne=sa=chant=où=na=ger=je=maven=tu=re=dans=des=lieux=in=cer=tains 16
  les=â=mes=que=je=croise=sem=blent=se=mou=voir=au=de=là=des=ê=tres=fé=lins 19
  les=en=vi=rons=qui=me=pa=rais=saient=si=pai=sibles=ne=sont=que=mi=rages 17
  les=tourments=des=va=gues=me=pro=met=tent=u=ne=vue=sau=vage 14
  au=tour=il=ne=res=te=quune=na=tu=reen=ta=chée=par=un=point=de=vue=so=lai=re=so=li=tai=re=qui=gronde 26
  la=beau=té=res=te=dans=lin=tros=pec=tion=pein=ture=mons=trueu=se=lé=tat=dâ=me=du=ne=da=meen=co=re=en=é=tat 28
 • Phonétique : Brouillard

  ʒə sɥi lə ʁəflε dynə ɔ̃bʁə vasijɑ̃tə syʁ lə pɔ̃
  kə lε nɥaʒə vɔ̃ ʃase
  ʒə nə sɥi pa suεte.
  lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə moditə paʁ lamuʁ, ʒə nε kə la kɔ̃tɑ̃plasjɔ̃ dεz- aʁbʁə- tʁɑ̃blɑ̃, pətitə kɔ̃tʁəfasɔ̃
  tut- ε si ʃaɔtikə malɡʁe lə vɑ̃, lə muvəmɑ̃
  e lə sɔlεj nə mɑ̃ʃɑ̃tə plys
  il dispaʁε.
  dø ʁealite safʁɔ̃te ɑ̃ mwa kɔmə sεllə ki sə desine syʁ lə fləvə.
  œ̃ tɑ̃ dεspeʁɑ̃sə sakaʒe paʁ ynə vizjɔ̃ plyvjøzə.
  ʒə mə nwa dɑ̃ lεz- o də mε suvəniʁ, libʁə e ʁjøzə.
  nə saʃɑ̃ u naʒe, ʒə mavɑ̃tyʁə dɑ̃ dε ljøz- ɛ̃sεʁtɛ̃.
  lεz- amə kə ʒə kʁwazə sɑ̃ble sə muvwaʁ o dəla dεz- εtʁə- felɛ̃.
  lεz- ɑ̃viʁɔ̃ ki mə paʁεsε si pεziblə, nə sɔ̃ kə miʁaʒə.
  lε tuʁmɑ̃ dε vaɡ mə pʁɔmεte ynə vɥ sovaʒə
  otuʁ il nə ʁεstə kynə natyʁə ɑ̃taʃe paʁ œ̃ pwɛ̃ də vɥ sɔlεʁə, sɔlitεʁə ki ɡʁɔ̃də.
  la bote ʁεstə dɑ̃ lɛ̃tʁɔspεksjɔ̃ : pɛ̃tyʁə mɔ̃stʁyøzə, leta damə dynə damə ɑ̃kɔʁə ɑ̃n- eta.
 • Pieds Phonétique : Brouillard

  ʒə=sɥi=lə=ʁə=flε=dy=nə=ɔ̃=bʁə=va=si=jɑ̃=tə=syʁ=lə=pɔ̃ 16
  kə=lε=nɥ=a=ʒə=vɔ̃=ʃa=se 8
  ʒə=nə=sɥi=pa=su=ε=te 7
  lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=dεtʁə=mo=di=tə=paʁ=la=muʁ=ʒə=nε=kə=la=kɔ̃=tɑ̃=pla=sjɔ̃=dε=zaʁ=bʁə=tʁɑ̃=blɑ̃=pə=ti=tə=kɔ̃=tʁə=fa=sɔ̃ 30
  tu=tε=si=ʃa=ɔ=ti=kə=mal=ɡʁe=lə=vɑ̃=lə=mu=və=mɑ̃ 15
  e=lə=sɔ=lεj=nə=mɑ̃=ʃɑ̃=tə=plys 9
  il=dis=pa=ʁε 4
  dø=ʁe=a=li=te=sa=fʁɔ̃=te=ɑ̃=mwa=kɔmə=sεllə=ki=sə=de=si=ne=syʁ=lə=flə=və 21
  œ̃=tɑ̃=dεs=pe=ʁɑ̃=sə=sa=ka=ʒe=paʁ=y=nə=vi=zjɔ̃=ply=vjøzə 16
  ʒə=mə=nwa=dɑ̃=lε=zo=də=mε=su=və=niʁ=li=bʁə=e=ʁjø=zə 16
  nə=sa=ʃɑ̃=u=na=ʒe=ʒə=ma=vɑ̃=tyʁə=dɑ̃=dε=ljø=zɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 16
  lε=zamə=kə=ʒə=kʁwa=zə=sɑ̃=ble=sə=mu=vwaʁ=o=də=la=dε=zε=tʁə=fe=lɛ̃ 19
  lε=zɑ̃=vi=ʁɔ̃=kimə=pa=ʁε=sε=si=pε=zi=blə=nə=sɔ̃=kə=mi=ʁaʒə 17
  lε=tuʁ=mɑ̃=dε=va=ɡə=mə=pʁɔ=mε=te=y=nə=vɥ=so=va=ʒə 16
  o=tuʁ=il=nə=ʁεstə=ky=nə=na=ty=ʁəɑ̃=ta=ʃe=paʁ=œ̃=pwɛ̃=də=vɥ=sɔ=lε=ʁə=sɔ=li=tε=ʁə=ki=ɡʁɔ̃də 26
  la=bo=te=ʁεstə=dɑ̃=lɛ̃=tʁɔs=pεk=sjɔ̃=pɛ̃=ty=ʁə=mɔ̃s=tʁy=ø=zə=le=ta=da=mə=dy=nə=da=məɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=ne=ta 29

Historique des Modifications

04/01/2018 00:10
03/01/2018 00:55
03/01/2018 00:41

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/01/2018 13:06Tulipe Noire

Très joli ton écrit sur cette état d’âme, merci du partage.