Slam : Peur Inexpliquee

Peur Inexpliquee

Je veux vous parler d’une espece méconnue.
Ils sont souvent critiqués, mais jamais compris.
On ne peut pas dire qu’ils sont grands ou bien qu’ils sont petits,
Mais bon sang, mon cher inconnu, qui es-tu ?
T’en as sûrement déjà croisé un,
Au collège, au lycée ou dans le train.
Ce type de personne mou,
Qui a son pantalon aux genoux.

A la voix bien singulière,
Comme des grincements de portes en fer.
Oui, tu sais bien qui il est,
Peut-être en as tu déjà fait ?
Il a mauvaise réputation,
Réputation d’être décadent.
Mais aux rumeurs, fais attention.
Cet énergumène s’appelle : l’adolescent.
Ces personnes font une patrie,
Patrie dont je fais partie ;
Malheureusement, sous-estimés,
entre faits réels et clichés.
Il faut voir ce qui est dit,
Dans le journal télévisé.
On y voit que des bandits,
De 15 ans en train de braquer.
Cette sale réputation,
Qui nous suit depuis toujours,
Que ce soit les vrais rejetons,
Et ce qui n’ont rien fait pour.
On prend trop la jeunesse
Pour des humains bas de gamme.
Mais entre ’’vrai’’ et ’’presse’’,
Il y a trop d’amalgames.
Hier, une vieille dame
M’avait demandé son chemin
Alors moi, grandeur d’âme,
Je lui montre avec ma main.
Elle a cru que je la tapais,
Quand j’ai monté mon doigt.
Voila un exemple concret,
Que les clichés sont rois.
Vous allez m’dire que c’est rien,
Que c’était le destin,
Mais ce genre de truc me touche,
Me passant pour un quelqu’un d’louche.
Ce genre de honte me hante,
L’impression d’être un naze.
Mes intentions sont differentes,
Je n’suis pas eux, je suis Glaze.
On regroupe trop les ados,
Dans le même paquet.
Cette impression m’a mis trop
Face contre le parquet.
Ce sentiment me donne
Toutes les raisons d’abandonner ;
L’esperance d’un monde toléré
Alors que les adultes le prônent.
C’est cette fermeture d’esprit
De la part de certains vieux,
Qui fait bien de ma vie
Un nuage pluvieux.
Comprendront-t-ils un jour
Que l’âge n’est pas l’meilleur
Ingrédient utile pour
Avoir le meilleur des cœurs ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Peur Inexpliquee

  je=veux=vous=par=ler=dunees=pe=ce=mé=con=nue 11
  ils=sont=souvent=cri=ti=qués=mais=ja=mais=com=pris 11
  on=ne=peut=pas=dire=quils=sont=grands=ou=bien=quils=sont=pe=tits 14
  mais=bon=sang=mon=cher=in=con=nu=qui=es=tu 11
  ten=as=sû=re=ment=dé=jà=croi=sé=un 10
  au=col=lège=au=ly=cée=ou=dans=le=train 10
  ce=ty=pe=de=per=son=ne=mou 8
  qui=a=son=pan=ta=lon=aux=ge=noux 9

  a=la=voix=bien=sin=gu=liè=re 8
  comme=des=grin=ce=ments=de=por=tes=en=fer 10
  oui=tu=sais=bien=qui=il=est 7
  peut=têtre=en=as=tu=dé=jà=fait 8
  il=a=mau=vaise=ré=pu=ta=tion 8
  ré=pu=ta=ti=on=dêtre=dé=cadent 8
  mais=aux=ru=meurs=fais=at=ten=tion 8
  cet=éner=gu=mène=sap=pel=le=la=do=les=cent 11
  ces=per=sonnes=font=u=ne=pa=trie 8
  pa=trie=dont=je=fais=par=tie 7
  mal=heu=reuse=ment=sous=es=ti=més 8
  en=tre=faits=réels=et=cli=chés 7
  il=faut=voir=ce=qui=est=dit 7
  dans=le=jour=nal=té=lé=vi=sé 8
  on=y=voit=que=des=ban=dits 7
  de=quinze=ans=en=train=de=bra=quer 8
  cet=te=sa=le=ré=pu=ta=tion 8
  qui=nous=suit=de=puis=tou=jours 7
  que=ce=soit=les=vrais=re=je=tons 8
  et=ce=qui=nont=rien=fait=pour 7
  on=prend=trop=la=jeu=nesse 6
  pour=des=hu=mains=bas=de=gam=me 8
  mais=en=tre=vraiet=pres=se 6
  il=y=a=trop=da=mal=ga=mes 8
  hi=er=u=ne=viei=lle=da=me 8
  ma=vait=de=man=dé=son=che=min 8
  a=lors=moi=gran=deur=dâ=me 7
  je=lui=mon=tre=a=vec=ma=main 8
  elle=a=cru=que=je=la=ta=pais 8
  quand=jai=mon=té=mon=doigt 6
  voi=la=un=exem=ple=con=cret 7
  que=les=cli=chés=sont=rois 6
  vous=al=lez=m=dire=que=cest=rien 8
  que=cé=tait=le=des=tin 6
  mais=ce=gen=re=de=truc=me=touche 8
  me=pas=sant=pour=un=quel=quun=d=louche 9
  ce=gen=re=de=hon=te=me=hante 8
  lim=pres=sion=dê=tre=un=na=ze 8
  mes=in=ten=tions=sont=dif=fe=rentes 8
  je=n=suis=pas=eux=je=suis=glaze 8
  on=re=grou=pe=trop=les=a=dos 8
  dans=le=mê=me=pa=quet 6
  cet=te=im=pres=sion=ma=mis=trop 8
  fa=ce=con=tre=le=par=quet 7
  ce=sen=ti=ment=me=don=ne 7
  toutes=les=rai=sons=da=ban=don=ner 8
  les=pe=rance=dun=mon=de=to=lé=ré 9
  a=lors=que=les=a=dul=tes=le=prônent 9
  cest=cette=fer=me=tu=re=des=prit 8
  de=la=part=de=cer=tains=vieux 7
  qui=fait=bien=de=ma=vie 6
  un=nu=a=ge=plu=vieux 6
  com=pren=dront=t=ils=un=jour 7
  que=lâ=ge=nest=pas=l=meil=leur 8
  in=gré=dient=u=ti=le=pour 7
  avoir=le=meil=leur=des=cœurs 6
 • Phonétique : Peur Inexpliquee

  ʒə vø vu paʁle dynə εspəsə mekɔnɥ.
  il sɔ̃ suvɑ̃ kʁitike, mε ʒamε kɔ̃pʁi.
  ɔ̃ nə pø pa diʁə kil sɔ̃ ɡʁɑ̃z- u bjɛ̃ kil sɔ̃ pəti,
  mε bɔ̃ sɑ̃, mɔ̃ ʃεʁ ɛ̃kɔny, ki ε ty ?
  tɑ̃n- a syʁəmɑ̃ deʒa kʁwaze œ̃,
  o kɔlεʒə, o lise u dɑ̃ lə tʁɛ̃.
  sə tipə də pεʁsɔnə mu,
  ki a sɔ̃ pɑ̃talɔ̃ o ʒənu.

  a la vwa bjɛ̃ sɛ̃ɡyljεʁə,
  kɔmə dε ɡʁɛ̃səmɑ̃ də pɔʁtəz- ɑ̃ fεʁ.
  ui, ty sε bjɛ̃ ki il ε,
  pø tεtʁə ɑ̃n- a ty deʒa fε ?
  il a movεzə ʁepytasjɔ̃,
  ʁepytasjɔ̃ dεtʁə dekade.
  mεz- o ʁymœʁ, fεz- atɑ̃sjɔ̃.
  sεt enεʁɡymεnə sapεllə : ladɔlesɑ̃.
  sε pεʁsɔnə fɔ̃ ynə patʁi,
  patʁi dɔ̃ ʒə fε paʁti,
  maləʁøzəmɑ̃, suz- εstime,
  ɑ̃tʁə fε ʁeεlz- e kliʃe.
  il fo vwaʁ sə ki ε di,
  dɑ̃ lə ʒuʁnal televize.
  ɔ̃n- i vwa kə dε bɑ̃di,
  də kɛ̃zə ɑ̃ ɑ̃ tʁɛ̃ də bʁake.
  sεtə salə ʁepytasjɔ̃,
  ki nu sɥi dəpɥi tuʒuʁ,
  kə sə swa lε vʁε ʁəʒətɔ̃,
  e sə ki nɔ̃ ʁjɛ̃ fε puʁ.
  ɔ̃ pʁɑ̃ tʁo la ʒənεsə
  puʁ dεz- ymɛ̃ ba də ɡamə.
  mεz- ɑ̃tʁəvʁεətpʁesə,
  il i a tʁo damalɡamə.
  jεʁ, ynə vjεjə damə
  mavε dəmɑ̃de sɔ̃ ʃəmɛ̃
  alɔʁ mwa, ɡʁɑ̃dœʁ damə,
  ʒə lɥi mɔ̃tʁə avεk ma mɛ̃.
  εllə a kʁy kə ʒə la tapε,
  kɑ̃ ʒε mɔ̃te mɔ̃ dwa.
  vwala œ̃n- εɡzɑ̃plə kɔ̃kʁε,
  kə lε kliʃe sɔ̃ ʁwa.
  vuz- ale mdiʁə kə sε ʁjɛ̃,
  kə setε lə dεstɛ̃,
  mε sə ʒɑ̃ʁə də tʁyk mə tuʃə,
  mə pasɑ̃ puʁ œ̃ kεlkœ̃ dluʃə.
  sə ʒɑ̃ʁə də ɔ̃tə mə-ɑ̃tə,
  lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə œ̃ nazə.
  mεz- ɛ̃tɑ̃sjɔ̃ sɔ̃ difəʁɑ̃tə,
  ʒə nsɥi pa ø, ʒə sɥi ɡlazə.
  ɔ̃ ʁəɡʁupə tʁo lεz- ado,
  dɑ̃ lə mεmə pakε.
  sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ ma mi tʁo
  fasə kɔ̃tʁə lə paʁkε.
  sə sɑ̃timɑ̃ mə dɔnə
  tutə lε ʁεzɔ̃ dabɑ̃dɔne,
  lεspəʁɑ̃sə dœ̃ mɔ̃də tɔleʁe
  alɔʁ kə lεz- adyltə lə pʁone.
  sε sεtə fεʁmətyʁə dεspʁi
  də la paʁ də sεʁtɛ̃ vjø,
  ki fε bjɛ̃ də ma vi
  œ̃ nɥaʒə plyvjø.
  kɔ̃pʁɑ̃dʁɔ̃ te ilz- œ̃ ʒuʁ
  kə laʒə nε pa lmεjœʁ
  ɛ̃ɡʁedje ytilə puʁ
  avwaʁ lə mεjœʁ dε kœʁ ?
 • Syllabes Phonétique : Peur Inexpliquee

  ʒə=vø=vu=paʁ=le=dynəεspə=sə=me=kɔ=nəɥ 10
  il=sɔ̃=su=vɑ̃=kʁi=ti=ke=mε=ʒa=mε=kɔ̃=pʁi 12
  ɔ̃nə=pø=pa=di=ʁə=kil=sɔ̃=ɡʁɑ̃=zu=bjɛ̃=kil=sɔ̃=pə=ti 14
  mε=bɔ̃=sɑ̃=mɔ̃=ʃεʁ=ɛ̃=kɔ=ny=ki=ε=ty 11
  tɑ̃=na=syʁə=mɑ̃=de=ʒa=kʁwa=ze=œ̃ 9
  o=kɔ=lεʒə=o=li=se=u=dɑ̃=lə=tʁɛ̃ 10
  sə=ti=pə=də=pεʁ=sɔ=nə=mu 8
  ki=a=sɔ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃=oʒə=nu 8

  a=la=vwa=bjɛ̃=sɛ̃=ɡy=ljε=ʁə 8
  kɔmə=dε=ɡʁɛ̃sə=mɑ̃=də=pɔʁ=tə=zɑ̃=fεʁ 9
  u=i=ty=sε=bjɛ̃=ki=il=ε 8
  pø=tεtʁə=ɑ̃=na=ty=de=ʒa=fε 8
  il=a=mo=vεzə=ʁe=py=ta=sjɔ̃ 8
  ʁe=py=ta=sjɔ̃=dεtʁə=de=ka=de 8
  mε=zo=ʁy=mœʁ=fε=za=tɑ̃=sjɔ̃ 8
  sεt=e=nεʁ=ɡy=mεnə=sa=pεllə=la=dɔ=le=sɑ̃ 11
  sε=pεʁ=sɔnə=fɔ̃=y=nə=pa=tʁi 8
  pa=tʁi=dɔ̃=ʒə=fε=paʁ=ti 7
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=su=zεs=ti=me 8
  ɑ̃=tʁə=fε=ʁe=εl=ze=kli=ʃe 8
  il=fo=vwaʁ=sə=ki=ε=di 7
  dɑ̃=lə=ʒuʁ=nal=te=le=vi=ze 8
  ɔ̃=ni=vwa=kə=dε=bɑ̃=di 7
  də=kɛ̃zə=ɑ̃=ɑ̃=tʁɛ̃=də=bʁa=ke 8
  sε=tə=sa=lə=ʁe=py=ta=sjɔ̃ 8
  ki=nu=sɥi=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 7
  kə=sə=swa=lε=vʁε=ʁə=ʒə=tɔ̃ 8
  e=sə=ki=nɔ̃=ʁj=ɛ̃=fε=puʁ 8
  ɔ̃=pʁɑ̃=tʁo=la=ʒə=nε=sə 7
  puʁ=dε=zy=mɛ̃=ba=də=ɡa=mə 8
  mε=zɑ̃=tʁə=vʁε=ət=pʁe=sə 7
  il=i=a=tʁo=da=mal=ɡa=mə 8
  jεʁ=y=nə=vj=ε=jə=da=mə 8
  ma=vε=də=mɑ̃=de=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  a=lɔʁ=mwa=ɡʁɑ̃=dœ=ʁə=da=mə 8
  ʒə=lɥi=mɔ̃=tʁə=a=vεk=ma=mɛ̃ 8
  εl=lə=a=kʁykə=ʒə=la=ta=pε 8
  kɑ̃=ʒε=mɔ̃=te=mɔ̃=dwa 6
  vwa=la=œ̃=nεɡ=zɑ̃=plə=kɔ̃=kʁε 8
  kə=lε=kli=ʃe=sɔ̃=ʁwa 6
  vu=za=le=mdi=ʁə=kə=sε=ʁjɛ̃ 8
  kə=se=tε=lə=dεs=tɛ̃ 6
  mε=sə=ʒɑ̃=ʁə=də=tʁyk=mə=tuʃə 8
  mə=pa=sɑ̃=puʁ=œ̃=kεl=kœ̃=dluʃə 8
  sə=ʒɑ̃=ʁə=də=ɔ̃=tə=mə-ɑ̃tə 8
  lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=dε=tʁə=œ̃=na=zə 8
  mε=zɛ̃=tɑ̃=sjɔ̃=sɔ̃=di=fə=ʁɑ̃tə 8
  ʒə=nsɥi=pa=ø=ʒə=sɥi=ɡla=zə 8
  ɔ̃=ʁə=ɡʁu=pə=tʁo=lε=za=do 8
  dɑ̃=lə=mε=mə=pa=kε 6
  sε=tə=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=ma=mi=tʁo 8
  fa=sə=kɔ̃=tʁə=lə=paʁ=kε 7
  sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=mə=dɔ=nə 7
  tutə=lε=ʁε=zɔ̃=da=bɑ̃=dɔ=ne 8
  lεspə=ʁɑ̃=sə=dœ̃=mɔ̃=də=tɔ=le=ʁe 9
  a=lɔʁkə=lε=za=dyl=tə=lə=pʁo=ne 9
  sε=sε=tə=fεʁmə=ty=ʁə=dεs=pʁi 8
  də=la=paʁ=də=sεʁ=tɛ̃=vj=ø 8
  ki=fε=bj=ɛ̃=də=ma=vi 7
  œ̃=nɥ=a=ʒə=ply=vj=ø 7
  kɔ̃=pʁɑ̃=dʁɔ̃=te=il=zœ̃=ʒuʁ 7
  kə=la=ʒə=nε=pa=lmε=jœ=ʁə 8
  ɛ̃=ɡʁe=dj=e=y=ti=lə=puʁ 8
  a=vwaʁ=lə=mε=jœ=ʁə=dε=kœʁ 8

PostScriptum

… mouais, je le trouve moins bien que les autres, mais bon…
… en tout cas, l’histoire avec la mémé, c’est bien vrai, pourtant, j’habite pas en banlieue parisienne…

Esperons qu’il vous plaise quand même…

Amitié

Glaze

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/09/2012 22:46Glaze

@lukyone
Oui , les idees toutes faites tournent trop autour du monde , mais les gens sont cons et aiment bien transgresser les lois du bon sens , alors , chaques clichés qu’ils rencontrent sont les leurs

Auteur de Poésie
15/09/2012 01:36Eden33

c’est vrai que l’on vit une époque qui parle en mal de nos adolescents.
Ces adultes, ces "vieux" ont trop vite oublié qu’ils ont été eux mêmes des ados ..
Désolée pour la vieille dame mon ami, mais la prochaine te remerciera ...j’espère.
amitiés

Auteur de Poésie
15/09/2012 08:15Glaze

@Gmlavie
Mouais , j’espere
Amiczlement
Glaze

Auteur de Poésie
18/09/2012 12:24Lemmiath

Non, elle n’est pas moins bien que les autres, simplement différente et c’est ainsi qu’on les aime.

Auteur de Poésie
18/09/2012 12:46Glaze

Lemmiath
Une phrase magnifiquement juste ^^ , merci
Amitié
Glaze

Référence :
Auteur de Poésie
20/09/2012 21:50Melly-Mellow

Les remarques négatives en premier lieu..

J’ai corrigé ton texte mais quelques maladresses subsistent car je ne voulais pas modifier ton choix de texte, je parle notamment de : " Me passant pour un quelqu’un de louche " ----= " Me faisant passer pour quelqu’un de louche ". Pareil, " l’espérance d’un monde toléré " .. La formulation me gêne car dans l’idée que tu donnes, je pencherai plutôt pour un monde tolérant.
Ensuite, remarque sur le fond : " Alors moi, grandeur d’âme " .. Je ne doute pas que tu sois quelqu’un de bien mais je trouve cette petite parenthèse peut-être trop centré sur toi, j’aurai penché pour une forme de " Naturellement, et par politesse je lui indique le chemin ", poétiquement et avec des rimes évidemment.

Les remarques positives pour la fin :

Une très bonne idée de texte, effectivement, faisant encore partie des "jeunes", je constate bien trop souvent l’avis péjoratif de nos prédécesseurs sur nous. Pour rajouter à ton anecdote la mienne, il y a quelques jours, je vois une vieille femme avec plusieurs sacs aux semblants de poids à la sortie d’un super-marché. Je lui ai proposé de l’aider à les charger dans son véhicule ou de les amener chez elle, mais elle a décliné mon offre avec dédain en me disant en résumé qu’elle n’avait pas envie que je les lui vole alors que pourtant je ne fais vraiment pas bandit ( enfin je pense.. ). Malheureusement, je pense que c’est un fléau inévitable. Ils ont pourtant, comme l’a souligné Lukyone, étaient jeunes, et devraient savoir que tous les adolescents ne sont pas semblables mais non.. D’autant plus que les médias n’arrangent rien, en montrant bien les images qu’ils veulent, surtout en temps médiatique. Il vaut mieux passé outre et tenter au maximum de faire bonne figure, quelque soit la situation, car malgré tout, eux non plus ne sont pas tous pareil (comme tu le dis en avant dernière strophe). Donc il y a aussi et forcément des personnes qui remarquent ceci et surtout apprécient. Ne désespères pas.
Ensuite, pour en venir à la forme, c’est plutôt bien, même si tu changes souvent de forme de versification et qu’on y perd légèrement la musicalité du slam. Beaucoup de petites perles, surtout " entre "vrai" et "presse" " .. Bien trouvé 😉. Je rejoindrai l’avis des autres, ce texte est loin d’être raté, et le final est très sympathique dans le coté moralisateur. J’aime beaucoup et cela sera donc un 8/10 pour moi.
Merci du partage, bonne continuation 🙂 Bises.

Auteur de Poésie
20/09/2012 22:03Glaze

Melly-Mellow
Ouais c’est pour ca que je fis que ce poeme est un peu moins bien...
Mais bon , si pour vous , en general , il est bien , c’est le principal 🙂
Amitié
Glaze

Auteur de Poésie
07/10/2012 21:47Pen&la

Ah ouais quand même !!

Auteur de Poésie
07/10/2012 22:11Glaze

Ouais , et crois moi , ca met un peu les nerfs

Auteur de Poésie
07/10/2012 23:09Skrame2014

Tres joli...J’aime!
Amicalement,
skrame

Auteur de Poésie
08/10/2012 06:31Glaze

@skrame
Merci 🙂

Auteur de Poésie
08/10/2012 09:46Terredeshommes

Très beau écrit
Merci pour ce partage

Auteur de Poésie
08/10/2012 10:36Nouga

je le trouve pas mal , ce regard generationnel

Auteur de Poésie
08/10/2012 13:29Oliver

Il arrive très souvent que des types de 15 ans en bande se fichent de la tronche voire insultent "grave" des gens plus âgés.
Un mec seul et "vieux" ne peut guère se défendre alors ils en profitent, les lâches!
Il y a aussi des mémées à l’esprit étroit et aux idées toutes faites qui regardent les jeunes de biais.
C’est comme ça.
L’âge ne fait rien à l’affaire.
Sinon le poème est bien écrit.