Univers de poésie d'un auteur

Poème:Dapparence Tu Parait Si Dur

Le Poème

D’apparence tu parait si dur
Mais personne ne sais que ton cœur est pure
Personne ne sais ce que tu endre

Tu ve faire le plus fort
Toi qui chez toi et tjs rabesser
Tu ve tous les effrayer
Mais rien ne cert de te vanger

C’est a lui seul que tu dois en vouloir
C’ est seulement lui qui doit arreter de boir
C lui seul qui peut stoper ton cauchemar
Pour quenfin tu te reveille

Mais elle que tu aime
Elle ne sais pas tout ca
Et quand jlui explique
Elle ne me croit pas

Elle ne sais pas quton pert de bas
Et ca jle garde pour moi
Ca ne regarde que toi
Moi jle c’est car c a moi que tu t confier

Merci de mavoir delivrer ce secret
Ta frapper a la bonne porte
Celle de mon amitier
Jferai tout cque jpe pour taider

Mais c pas a moi qtu dois dire ca
C pas moi qui ’ai regler tous ca
Même si jle veut jpe pas
Remettre toute lodre dun claquement de doigts

Tout ca me rend triste
De savoir que jpe rien faire
Quand toi mon amie
Tu vis lenfer

Sil te plait fais le pour moi
Ou pour elle
Bas toi
Jusqua cque ton pere en creve
Ou enfin se reveille

Ya des gens pour taider
Ya pas seulement lamitier
Lenfance maltraiter
Eux sont la pour toi

Je c que cette demarche n’ai pas faccille
Car même si tu ne le parait pas t trop fragile
Mais jyrai avec toi, ne tenerve pas
T comme les autre ni plus fort ni plus faible
Ta juste besoin quon taide

Accept laid des autre
C pas de nautre faute
Si ton pere te bas et se noit
Dans lalcool

Accept mon aide ne fait pas le firer
Ne le laisse pas faire
Laisse pas ton pere
Vous faire la misere

Ba toi
A nous deux on sra plus fort que lui
Faut pas quce soit un combat
Car avec litre dalcolle dans le sang
Contre lui on ne fait pas le poigt

Mais bat toi
Pas par la violence
Montre ton intelligence
Pas par ta violence
T plus fort que ca
Ya qla paroles pour regler ca
Sinon c dans un bein se sang qsaura ton pere
Et meme si ta tjs voulu ca
C dans une prison qta vie secroulera

Alors pense a elle
Si tu lm soit ford
Bas toi contre cette maladie
Montre lmui ces tord

Ne pense pas qua toi
Ya d millier de gesn qui vivent ca
Tu c a quelle point ca fait mal
Alors bat toi, cherche au plus prfofond de toi
Et jsuis sur que tu troiuvera

Une solution
A cet maldie, aton pere si con
Pour avoir cru o bien fait dla bouteil
Ba toi ba toi pour quil se reveille
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

pour un amie

Poeme de Je T'aime Nicolas(L)

Poète Je T'aime Nicolas(L)

Je T'aime Nicolas(L) a publié sur le site 170 écrits. Je T'aime Nicolas(L) est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Dapparence Tu Parait Si Durdap=paren=ce=tu=pa=rait=si=dur 8
mais=per=sonne=ne=sais=que=ton=cœur=est=pure 10
per=sonne=ne=sais=ce=que=tu=endre 8

tu=ve=faire=le=plus=fort 6
toi=qui=chez=toi=et=t=j=s=rabes=ser 10
tu=ve=tous=les=ef=frayer 6
mais=rien=ne=cert=de=te=van=ger 8

cest=a=lui=seul=que=tu=dois=en=vou=loir 10
cest=seule=ment=lui=qui=doit=ar=re=ter=de=boir 11
c=lui=seul=qui=peut=sto=per=ton=cauche=mar 10
pour=quen=fin=tu=te=re=veille 7

mais=el=le=que=tu=aime 6
elle=ne=sais=pas=tout=ca 6
et=quand=j=lui=ex=plique 6
el=le=ne=me=croit=pas 6

elle=ne=sais=pas=qu=ton=pert=de=bas 9
et=ca=j=le=gar=de=pour=moi 8
ca=ne=re=gar=de=que=toi 7
moi=j=le=cest=car=c=a=moi=que=tu=t=con=fier 13

mer=ci=de=ma=voir=de=li=vrer=ce=se=cret 11
ta=frap=per=a=la=bonne=porte 7
cel=le=de=mon=a=mi=tier 7
jfe=rai=tout=c=que=j=pe=pour=tai=der 10

mais=c=pas=a=moi=q=tu=dois=dire=ca 10
c=pas=moi=quiai=re=gler=tous=ca 8
même=si=j=le=veut=j=pe=pas 8
re=mettre=tou=te=lodre=dun=cla=que=ment=de=doigts 11

tout=ca=me=rend=tris=te 6
de=sa=voir=que=j=pe=rien=faire 8
quand=toi=mon=a=mie 5
tu=vis=len=fer 4

sil=te=plait=fais=le=pour=moi 7
ou=pour=elle 3
bas=toi 2
jus=qua=c=que=ton=pe=reen=creve 8
ou=en=fin=se=re=veille 6

ya=des=gens=pour=tai=der 6
ya=pas=seule=ment=la=mi=tier 7
len=fan=ce=mal=trai=ter 6
eux=sont=la=pour=toi 5

je=c=que=cette=de=mar=che=nai=pas=fac=cille 11
car=même=si=tu=ne=le=pa=rait=pas=t=trop=fra=gile 13
mais=jy=rai=a=vec=toi=ne=te=nerve=pas 10
t=comme=les=au=tre=ni=plus=fort=ni=plus=faible 11
ta=jus=te=be=soin=quon=taide 7

ac=cept=laid=des=au=tre 6
c=pas=de=nau=tre=faute 6
si=ton=pe=re=te=bas=et=se=noit 9
dans=lal=cool 3

ac=cept=mon=aide=ne=fait=pas=le=fi=rer 10
ne=le=lais=se=pas=faire 6
lais=se=pas=ton=pere 5
vous=fai=re=la=mi=sere 6

ba=toi 2
a=nous=deux=on=s=ra=plus=fort=que=lui 10
faut=pas=quce=soit=un=com=bat 7
car=a=vec=litre=dal=col=le=dans=le=sang 10
contre=lui=on=ne=fait=pas=le=poigt 8

mais=bat=toi 3
pas=par=la=vio=len=ce 6
montre=ton=in=tel=li=gence 6
pas=par=ta=vio=len=ce 6
t=plus=fort=que=ca 5
ya=q=la=pa=roles=pour=re=gler=ca 9
si=non=c=dans=un=bein=se=sang=q=sau=ra=ton=pere 13
et=me=me=si=ta=t=j=s=vou=lu=ca 11
c=dans=une=pri=son=q=ta=vie=se=crou=le=ra 12

a=lors=pen=se=a=elle 6
si=tu=l=m=soit=ford 6
bas=toi=contre=cet=te=ma=la=die 8
mon=tre=l=mui=ces=tord 6

ne=pen=se=pas=qua=toi 6
ya=d=millier=de=gesn=qui=vivent=ca 8
tu=c=a=quel=le=point=ca=fait=mal 9
a=lors=bat=toi=chercheau=plus=pr=fo=fond=de=toi 11
et=j=suis=sur=que=tu=troiuve=ra 8

u=ne=so=lu=ti=on 6
a=cet=mal=die=a=ton=pe=re=si=con 10
pour=a=voir=cru=o=bien=fait=d=la=bou=teil 11
ba=toi=ba=toi=pour=quil=se=re=veille 9
Phonétique : Dapparence Tu Parait Si Durdapaʁɑ̃sə ty paʁε si dyʁ
mε pεʁsɔnə nə sε kə tɔ̃ kœʁ ε pyʁə
pεʁsɔnə nə sε sə kə ty ɑ̃dʁə

ty və fεʁə lə plys fɔʁ
twa ki ʃe twa e te ʒi εs ʁabese
ty və tus lεz- efʁεje
mε ʁjɛ̃ nə sεʁ də tə vɑ̃ʒe

sεt- a lɥi səl kə ty dwaz- ɑ̃ vulwaʁ
sε sələmɑ̃ lɥi ki dwa aʁəte də bwaʁ
se lɥi səl ki pø stɔpe tɔ̃ koʃəmaʁ
puʁ kɑ̃fɛ̃ ty tə ʁəvεjə

mεz- εllə kə ty εmə
εllə nə sε pa tu ka
e kɑ̃ ʒlɥi εksplikə
εllə nə mə kʁwa pa

εllə nə sε pa ktɔ̃ pεʁ də ba
e ka ʒlə ɡaʁdə puʁ mwa
ka nə ʁəɡaʁdə kə twa
mwa ʒlə sε kaʁ se a mwa kə ty te kɔ̃fje

mεʁsi də mavwaʁ dəlivʁe sə sεkʁε
ta fʁape a la bɔnə pɔʁtə
sεllə də mɔ̃n- amitje
ʒfəʁε tu k ʒpə puʁ tεde

mε se pa a mwa kty dwa diʁə ka
se pa mwa kiε ʁəɡle tus ka
mεmə si ʒlə vø ʒpə pa
ʁəmεtʁə tutə lɔdʁə dœ̃ klakəmɑ̃ də dwa

tu ka mə ʁɑ̃ tʁistə
də savwaʁ kə ʒpə ʁjɛ̃ fεʁə
kɑ̃ twa mɔ̃n- ami
ty vis lɑ̃fe

sil tə plε fε lə puʁ mwa
u puʁ εllə
ba twa
ʒyska k tɔ̃ pəʁə ɑ̃ kʁəvə
u ɑ̃fɛ̃ sə ʁəvεjə

ia dε ʒɑ̃ puʁ tεde
ia pa sələmɑ̃ lamitje
lɑ̃fɑ̃sə maltʁεte
ø sɔ̃ la puʁ twa

ʒə se kə sεtə dəmaʁʃə nε pa faksijə
kaʁ mεmə si ty nə lə paʁε pa te tʁo fʁaʒilə
mε ʒiʁε avεk twa, nə tənεʁvə pa
te kɔmə lεz- otʁə ni plys fɔʁ ni plys fεblə
ta ʒystə bəzwɛ̃ kɔ̃ tεdə

aksεpt lε dεz- otʁə
se pa də notʁə fotə
si tɔ̃ pəʁə tə ba e sə nwa
dɑ̃ lalkɔl

aksεpt mɔ̃n- εdə nə fε pa lə fiʁe
nə lə lεsə pa fεʁə
lεsə pa tɔ̃ pəʁə
vu fεʁə la mizəʁə

ba twa
a nu døz- ɔ̃ sʁa plys fɔʁ kə lɥi
fo pa ksə swa œ̃ kɔ̃ba
kaʁ avεk litʁə dalkɔlə dɑ̃ lə sɑ̃
kɔ̃tʁə lɥi ɔ̃ nə fε pa lə pwa

mε ba twa
pa paʁ la vjɔlɑ̃sə
mɔ̃tʁə tɔ̃n- ɛ̃tεlliʒɑ̃sə
pa paʁ ta vjɔlɑ̃sə
te plys fɔʁ kə ka
ia kla paʁɔlə puʁ ʁəɡle ka
sinɔ̃ se dɑ̃z- œ̃ bɛ̃ sə sɑ̃ ksoʁa tɔ̃ pəʁə
e məmə si ta te ʒi εs vuly ka
se dɑ̃z- ynə pʁizɔ̃ kta vi sεkʁuləʁa

alɔʁ pɑ̃sə a εllə
si ty εl εm swa fɔʁ
ba twa kɔ̃tʁə sεtə maladi
mɔ̃tʁə lmɥi sε tɔʁ

nə pɑ̃sə pa ka twa
ia de milje də ʒεsn ki vive ka
ty se a kεllə pwɛ̃ ka fε mal
alɔʁ ba twa, ʃεʁʃə o plys pʁfɔfɔ̃ də twa
e ʒsɥi syʁ kə ty tʁwayvəʁa

ynə sɔlysjɔ̃
a sεt maldi, atɔ̃ pəʁə si kɔ̃
puʁ avwaʁ kʁy o bjɛ̃ fε dla butεj
ba twa ba twa puʁ kj sə ʁəvεjə
Syllabes Phonétique : Dapparence Tu Parait Si Durda=pa=ʁɑ̃sə=ty=pa=ʁε=si=dyʁ 8
mε=pεʁ=sɔnə=nə=sε=kə=tɔ̃=kœʁ=ε=pyʁə 10
pεʁ=sɔnə=nə=sε=sə=kə=ty=ɑ̃dʁə 8

tyvə=fε=ʁə=lə=plys=fɔʁ 6
twa=ki=ʃe=twa=e=te=ʒi=εsə=ʁa=be=se 11
tyvə=tus=lε=ze=fʁε=je 6
mε=ʁjɛ̃nə=sεʁ=də=tə=vɑ̃=ʒe 7

sε=ta=lɥi=səl=kə=ty=dwa=zɑ̃=vu=lwaʁ 10
sεsə=lə=mɑ̃=lɥi=ki=dwa=a=ʁə=te=də=bwaʁ 11
se=lɥi=səl=ki=pø=stɔ=pe=tɔ̃=koʃə=maʁ 10
puʁ=kɑ̃=fɛ̃=tytəʁə=vε=jə 6

mε=zεl=lə=kə=ty=εmə 6
εllə=nə=sε=pa=tu=ka 6
e=kɑ̃=ʒlɥi=εk=spli=kə 6
εl=lə=nə=mə=kʁwa=pa 6

εllə=nə=sε=pa=ktɔ̃=pεʁdə=ba 7
e=kaʒlə=ɡaʁ=də=puʁ=mwa 6
kanə=ʁə=ɡaʁ=də=kə=twa 6
mwaʒlə=sε=kaʁ=se=a=mwa=kə=ty=te=kɔ̃=fje 11

mεʁ=sidə=ma=vwaʁdə=li=vʁe=sə=sε=kʁε 9
ta=fʁa=pe=a=la=bɔnə=pɔʁtə 7
sεllə=də=mɔ̃=na=mi=tje 6
ʒfə=ʁε=tu=k=ʒpə=puʁ=tε=de 8

mεse=pa=a=mwa=kty=dwa=di=ʁə=ka 9
se=pa=mwa=ki=εʁə=ɡle=tus=ka 8
mεmə=si=ʒlə=vø=ʒpə=pa 6
ʁə=mεtʁə=tu=tə=lɔdʁə=dœ̃=kla=kə=mɑ̃=də=dwa 11

tu=ka=mə=ʁɑ̃=tʁis=tə 6
də=sa=vwaʁkə=ʒpə=ʁjɛ̃=fεʁə 6
kɑ̃=twa=mɔ̃=na=mi 5
ty=vis=lɑ̃=fe 4

sil=tə=plε=fεlə=puʁ=mwa 6
u=puʁ=εl=lə 4
ba=twa 2
ʒys=ka=k=tɔ̃pəʁə=ɑ̃kʁə=və 6
u=ɑ̃=fɛ̃sə=ʁə=vε=jə 6

i=a=dε=ʒɑ̃=puʁ=tε=de 7
i=a=pasə=lə=mɑ̃=la=mi=tje 8
lɑ̃=fɑ̃=sə=mal=tʁε=te 6
ø=sɔ̃=la=puʁ=twa 5

ʒə=se=kə=sεtə=də=maʁ=ʃə=nε=pa=fak=sijə 11
kaʁ=mεmə=si=ty=nə=lə=pa=ʁε=pa=te=tʁo=fʁaʒilə 12
mε=ʒi=ʁε=a=vεk=twanə=tə=nεʁvə=pa 9
te=kɔmə=lε=zo=tʁə=ni=plys=fɔʁ=ni=plys=fεblə 11
ta=ʒys=tə=bə=zwɛ̃=kɔ̃=tεdə 7

ak=sεpt=lε=dε=zo=tʁə 6
se=pa=də=no=tʁə=fotə 6
si=tɔ̃pə=ʁə=tə=ba=e=sə=nwa 8
dɑ̃=lal=kɔl 3

ak=sεpt=mɔ̃nεdə=nə=fε=pa=lə=fi=ʁe 9
nə=lə=lε=sə=pa=fεʁə 6
lε=sə=pa=tɔ̃=pə=ʁə 6
vu=fεʁə=la=mi=zə=ʁə 6

ba=twa 2
a=nu=dø=zɔ̃=sʁa=plys=fɔʁkə=lɥi 8
fo=paksə=swa=œ̃=kɔ̃=ba 6
kaʁ=a=vεk=litʁə=dal=kɔlə=dɑ̃=lə=sɑ̃ 9
kɔ̃tʁə=lɥi=ɔ̃nə=fε=pa=lə=pwa 7

mε=ba=twa 3
pa=paʁ=la=vjɔ=lɑ̃=sə 6
mɔ̃tʁə=tɔ̃=nɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃sə 6
pa=paʁ=ta=vjɔ=lɑ̃=sə 6
te=plys=fɔʁ=kə=ka 5
i=a=kla=pa=ʁɔlə=puʁ=ʁə=ɡle=ka 9
si=nɔ̃se=dɑ̃=zœ̃=bɛ̃sə=sɑ̃=kso=ʁa=tɔ̃=pə=ʁə 11
e=mə=mə=si=ta=te=ʒi=εsə=vu=ly=ka 11
se=dɑ̃=zynə=pʁi=zɔ̃=kta=vi=sε=kʁu=lə=ʁa 11

a=lɔʁ=pɑ̃sə=a=εl=lə 6
si=ty=εl=εm=swa=fɔʁ 6
ba=twa=kɔ̃tʁə=sε=tə=ma=la=di 8
mɔ̃=tʁə=lmɥi=sε=tɔʁ 5

nə=pɑ̃=sə=pa=ka=twa 6
i=a=de=mi=lje=də=ʒεsn=ki=vi=ve=ka 11
tyse=a=kεllə=pwɛ̃=ka=fε=mal 7
a=lɔʁ=ba=twa=ʃεʁʃəo=plys=pʁfɔ=fɔ̃=də=twa 10
e=ʒsɥi=syʁ=kə=ty=tʁwa=yvə=ʁa 8

y=nə=sɔ=ly=sj=ɔ̃ 6
a=sεt=mal=di=a=tɔ̃pə=ʁə=si=kɔ̃ 9
puʁ=a=vwaʁ=kʁy=o=bjɛ̃=fε=dla=bu=tεj 10
ba=twa=ba=twa=puʁ=kj=sə=ʁə=vεjə 9

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/04/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 09/04/2004 00:00

L'écrit contient 480 mots qui sont répartis dans 18 strophes.