Poeme : Dapparence Tu Parait Si Dur

Dapparence Tu Parait Si Dur

D’apparence tu parait si dur
Mais personne ne sais que ton cœur est pure
Personne ne sais ce que tu endre

Tu ve faire le plus fort
Toi qui chez toi et tjs rabesser
Tu ve tous les effrayer
Mais rien ne cert de te vanger

C’est a lui seul que tu dois en vouloir
C’ est seulement lui qui doit arreter de boir
C lui seul qui peut stoper ton cauchemar
Pour quenfin tu te reveille

Mais elle que tu aime
Elle ne sais pas tout ca
Et quand jlui explique
Elle ne me croit pas

Elle ne sais pas quton pert de bas
Et ca jle garde pour moi
Ca ne regarde que toi
Moi jle c’est car c a moi que tu t confier

Merci de mavoir delivrer ce secret
Ta frapper a la bonne porte
Celle de mon amitier
Jferai tout cque jpe pour taider

Mais c pas a moi qtu dois dire ca
C pas moi qui ’ai regler tous ca
Même si jle veut jpe pas
Remettre toute lodre dun claquement de doigts

Tout ca me rend triste
De savoir que jpe rien faire
Quand toi mon amie
Tu vis lenfer

Sil te plait fais le pour moi
Ou pour elle
Bas toi
Jusqua cque ton pere en creve
Ou enfin se reveille

Ya des gens pour taider
Ya pas seulement lamitier
Lenfance maltraiter
Eux sont la pour toi

Je c que cette demarche n’ai pas faccille
Car même si tu ne le parait pas t trop fragile
Mais jyrai avec toi, ne tenerve pas
T comme les autre ni plus fort ni plus faible
Ta juste besoin quon taide

Accept laid des autre
C pas de nautre faute
Si ton pere te bas et se noit
Dans lalcool

Accept mon aide ne fait pas le firer
Ne le laisse pas faire
Laisse pas ton pere
Vous faire la misere

Ba toi
A nous deux on sra plus fort que lui
Faut pas quce soit un combat
Car avec litre dalcolle dans le sang
Contre lui on ne fait pas le poigt

Mais bat toi
Pas par la violence
Montre ton intelligence
Pas par ta violence
T plus fort que ca
Ya qla paroles pour regler ca
Sinon c dans un bein se sang qsaura ton pere
Et meme si ta tjs voulu ca
C dans une prison qta vie secroulera

Alors pense a elle
Si tu lm soit ford
Bas toi contre cette maladie
Montre lmui ces tord

Ne pense pas qua toi
Ya d millier de gesn qui vivent ca
Tu c a quelle point ca fait mal
Alors bat toi, cherche au plus prfofond de toi
Et jsuis sur que tu troiuvera

Une solution
A cet maldie, aton pere si con
Pour avoir cru o bien fait dla bouteil
Ba toi ba toi pour quil se reveille

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dapparence Tu Parait Si Dur

  dap=paren=ce=tu=pa=rait=si=dur 8
  mais=per=sonne=ne=sais=que=ton=cœur=est=pure 10
  per=sonne=ne=sais=ce=que=tu=endre 8

  tu=ve=faire=le=plus=fort 6
  toi=qui=chez=toi=et=t=j=s=rabes=ser 10
  tu=ve=tous=les=ef=frayer 6
  mais=rien=ne=cert=de=te=van=ger 8

  cest=a=lui=seul=que=tu=dois=en=vou=loir 10
  cest=seule=ment=lui=qui=doit=ar=re=ter=de=boir 11
  c=lui=seul=qui=peut=sto=per=ton=cauche=mar 10
  pour=quen=fin=tu=te=re=veille 7

  mais=el=le=que=tu=aime 6
  elle=ne=sais=pas=tout=ca 6
  et=quand=j=lui=ex=plique 6
  el=le=ne=me=croit=pas 6

  elle=ne=sais=pas=qu=ton=pert=de=bas 9
  et=ca=j=le=gar=de=pour=moi 8
  ca=ne=re=gar=de=que=toi 7
  moi=j=le=cest=car=c=a=moi=que=tu=t=con=fier 13

  mer=ci=de=ma=voir=de=li=vrer=ce=se=cret 11
  ta=frap=per=a=la=bonne=porte 7
  cel=le=de=mon=a=mi=tier 7
  jfe=rai=tout=c=que=j=pe=pour=tai=der 10

  mais=c=pas=a=moi=q=tu=dois=dire=ca 10
  c=pas=moi=quiai=re=gler=tous=ca 8
  même=si=j=le=veut=j=pe=pas 8
  re=mettre=tou=te=lodre=dun=cla=que=ment=de=doigts 11

  tout=ca=me=rend=tris=te 6
  de=sa=voir=que=j=pe=rien=faire 8
  quand=toi=mon=a=mie 5
  tu=vis=len=fer 4

  sil=te=plait=fais=le=pour=moi 7
  ou=pour=elle 3
  bas=toi 2
  jus=qua=c=que=ton=pe=reen=creve 8
  ou=en=fin=se=re=veille 6

  ya=des=gens=pour=tai=der 6
  ya=pas=seule=ment=la=mi=tier 7
  len=fan=ce=mal=trai=ter 6
  eux=sont=la=pour=toi 5

  je=c=que=cette=de=mar=che=nai=pas=fac=cille 11
  car=même=si=tu=ne=le=pa=rait=pas=t=trop=fra=gile 13
  mais=jy=rai=a=vec=toi=ne=te=nerve=pas 10
  t=comme=les=au=tre=ni=plus=fort=ni=plus=faible 11
  ta=jus=te=be=soin=quon=taide 7

  ac=cept=laid=des=au=tre 6
  c=pas=de=nau=tre=faute 6
  si=ton=pe=re=te=bas=et=se=noit 9
  dans=lal=cool 3

  ac=cept=mon=aide=ne=fait=pas=le=fi=rer 10
  ne=le=lais=se=pas=faire 6
  lais=se=pas=ton=pere 5
  vous=fai=re=la=mi=sere 6

  ba=toi 2
  a=nous=deux=on=s=ra=plus=fort=que=lui 10
  faut=pas=quce=soit=un=com=bat 7
  car=a=vec=litre=dal=col=le=dans=le=sang 10
  contre=lui=on=ne=fait=pas=le=poigt 8

  mais=bat=toi 3
  pas=par=la=vio=len=ce 6
  montre=ton=in=tel=li=gence 6
  pas=par=ta=vio=len=ce 6
  t=plus=fort=que=ca 5
  ya=q=la=pa=roles=pour=re=gler=ca 9
  si=non=c=dans=un=bein=se=sang=q=sau=ra=ton=pere 13
  et=me=me=si=ta=t=j=s=vou=lu=ca 11
  c=dans=une=pri=son=q=ta=vie=se=crou=le=ra 12

  a=lors=pen=se=a=elle 6
  si=tu=l=m=soit=ford 6
  bas=toi=contre=cet=te=ma=la=die 8
  mon=tre=l=mui=ces=tord 6

  ne=pen=se=pas=qua=toi 6
  ya=d=millier=de=gesn=qui=vivent=ca 8
  tu=c=a=quel=le=point=ca=fait=mal 9
  a=lors=bat=toi=chercheau=plus=pr=fo=fond=de=toi 11
  et=j=suis=sur=que=tu=troiuve=ra 8

  u=ne=so=lu=ti=on 6
  a=cet=mal=die=a=ton=pe=re=si=con 10
  pour=a=voir=cru=o=bien=fait=d=la=bou=teil 11
  ba=toi=ba=toi=pour=quil=se=re=veille 9
 • Phonétique : Dapparence Tu Parait Si Dur

  dapaʁɑ̃sə ty paʁε si dyʁ
  mε pεʁsɔnə nə sε kə tɔ̃ kœʁ ε pyʁə
  pεʁsɔnə nə sε sə kə ty ɑ̃dʁə

  ty və fεʁə lə plys fɔʁ
  twa ki ʃe twa e te ʒi εs ʁabese
  ty və tus lεz- efʁεje
  mε ʁjɛ̃ nə sεʁ də tə vɑ̃ʒe

  sεt- a lɥi səl kə ty dwaz- ɑ̃ vulwaʁ
  sε sələmɑ̃ lɥi ki dwa aʁəte də bwaʁ
  se lɥi səl ki pø stɔpe tɔ̃ koʃəmaʁ
  puʁ kɑ̃fɛ̃ ty tə ʁəvεjə

  mεz- εllə kə ty εmə
  εllə nə sε pa tu ka
  e kɑ̃ ʒlɥi εksplikə
  εllə nə mə kʁwa pa

  εllə nə sε pa ktɔ̃ pεʁ də ba
  e ka ʒlə ɡaʁdə puʁ mwa
  ka nə ʁəɡaʁdə kə twa
  mwa ʒlə sε kaʁ se a mwa kə ty te kɔ̃fje

  mεʁsi də mavwaʁ dəlivʁe sə sεkʁε
  ta fʁape a la bɔnə pɔʁtə
  sεllə də mɔ̃n- amitje
  ʒfəʁε tu k ʒpə puʁ tεde

  mε se pa a mwa kty dwa diʁə ka
  se pa mwa kiε ʁəɡle tus ka
  mεmə si ʒlə vø ʒpə pa
  ʁəmεtʁə tutə lɔdʁə dœ̃ klakəmɑ̃ də dwa

  tu ka mə ʁɑ̃ tʁistə
  də savwaʁ kə ʒpə ʁjɛ̃ fεʁə
  kɑ̃ twa mɔ̃n- ami
  ty vis lɑ̃fe

  sil tə plε fε lə puʁ mwa
  u puʁ εllə
  ba twa
  ʒyska k tɔ̃ pəʁə ɑ̃ kʁəvə
  u ɑ̃fɛ̃ sə ʁəvεjə

  ia dε ʒɑ̃ puʁ tεde
  ia pa sələmɑ̃ lamitje
  lɑ̃fɑ̃sə maltʁεte
  ø sɔ̃ la puʁ twa

  ʒə se kə sεtə dəmaʁʃə nε pa faksijə
  kaʁ mεmə si ty nə lə paʁε pa te tʁo fʁaʒilə
  mε ʒiʁε avεk twa, nə tənεʁvə pa
  te kɔmə lεz- otʁə ni plys fɔʁ ni plys fεblə
  ta ʒystə bəzwɛ̃ kɔ̃ tεdə

  aksεpt lε dεz- otʁə
  se pa də notʁə fotə
  si tɔ̃ pəʁə tə ba e sə nwa
  dɑ̃ lalkɔl

  aksεpt mɔ̃n- εdə nə fε pa lə fiʁe
  nə lə lεsə pa fεʁə
  lεsə pa tɔ̃ pəʁə
  vu fεʁə la mizəʁə

  ba twa
  a nu døz- ɔ̃ sʁa plys fɔʁ kə lɥi
  fo pa ksə swa œ̃ kɔ̃ba
  kaʁ avεk litʁə dalkɔlə dɑ̃ lə sɑ̃
  kɔ̃tʁə lɥi ɔ̃ nə fε pa lə pwa

  mε ba twa
  pa paʁ la vjɔlɑ̃sə
  mɔ̃tʁə tɔ̃n- ɛ̃tεlliʒɑ̃sə
  pa paʁ ta vjɔlɑ̃sə
  te plys fɔʁ kə ka
  ia kla paʁɔlə puʁ ʁəɡle ka
  sinɔ̃ se dɑ̃z- œ̃ bɛ̃ sə sɑ̃ ksoʁa tɔ̃ pəʁə
  e məmə si ta te ʒi εs vuly ka
  se dɑ̃z- ynə pʁizɔ̃ kta vi sεkʁuləʁa

  alɔʁ pɑ̃sə a εllə
  si ty εl εm swa fɔʁ
  ba twa kɔ̃tʁə sεtə maladi
  mɔ̃tʁə lmɥi sε tɔʁ

  nə pɑ̃sə pa ka twa
  ia de milje də ʒεsn ki vive ka
  ty se a kεllə pwɛ̃ ka fε mal
  alɔʁ ba twa, ʃεʁʃə o plys pʁfɔfɔ̃ də twa
  e ʒsɥi syʁ kə ty tʁwayvəʁa

  ynə sɔlysjɔ̃
  a sεt maldi, atɔ̃ pəʁə si kɔ̃
  puʁ avwaʁ kʁy o bjɛ̃ fε dla butεj
  ba twa ba twa puʁ kj sə ʁəvεjə
 • Syllabes Phonétique : Dapparence Tu Parait Si Dur

  da=pa=ʁɑ̃sə=ty=pa=ʁε=si=dyʁ 8
  mε=pεʁ=sɔnə=nə=sε=kə=tɔ̃=kœʁ=ε=pyʁə 10
  pεʁ=sɔnə=nə=sε=sə=kə=ty=ɑ̃dʁə 8

  tyvə=fε=ʁə=lə=plys=fɔʁ 6
  twa=ki=ʃe=twa=e=te=ʒi=εsə=ʁa=be=se 11
  tyvə=tus=lε=ze=fʁε=je 6
  mε=ʁjɛ̃nə=sεʁ=də=tə=vɑ̃=ʒe 7

  sε=ta=lɥi=səl=kə=ty=dwa=zɑ̃=vu=lwaʁ 10
  sεsə=lə=mɑ̃=lɥi=ki=dwa=a=ʁə=te=də=bwaʁ 11
  se=lɥi=səl=ki=pø=stɔ=pe=tɔ̃=koʃə=maʁ 10
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=tytəʁə=vε=jə 6

  mε=zεl=lə=kə=ty=εmə 6
  εllə=nə=sε=pa=tu=ka 6
  e=kɑ̃=ʒlɥi=εk=spli=kə 6
  εl=lə=nə=mə=kʁwa=pa 6

  εllə=nə=sε=pa=ktɔ̃=pεʁdə=ba 7
  e=kaʒlə=ɡaʁ=də=puʁ=mwa 6
  kanə=ʁə=ɡaʁ=də=kə=twa 6
  mwaʒlə=sε=kaʁ=se=a=mwa=kə=ty=te=kɔ̃=fje 11

  mεʁ=sidə=ma=vwaʁdə=li=vʁe=sə=sε=kʁε 9
  ta=fʁa=pe=a=la=bɔnə=pɔʁtə 7
  sεllə=də=mɔ̃=na=mi=tje 6
  ʒfə=ʁε=tu=k=ʒpə=puʁ=tε=de 8

  mεse=pa=a=mwa=kty=dwa=di=ʁə=ka 9
  se=pa=mwa=ki=εʁə=ɡle=tus=ka 8
  mεmə=si=ʒlə=vø=ʒpə=pa 6
  ʁə=mεtʁə=tu=tə=lɔdʁə=dœ̃=kla=kə=mɑ̃=də=dwa 11

  tu=ka=mə=ʁɑ̃=tʁis=tə 6
  də=sa=vwaʁkə=ʒpə=ʁjɛ̃=fεʁə 6
  kɑ̃=twa=mɔ̃=na=mi 5
  ty=vis=lɑ̃=fe 4

  sil=tə=plε=fεlə=puʁ=mwa 6
  u=puʁ=εl=lə 4
  ba=twa 2
  ʒys=ka=k=tɔ̃pəʁə=ɑ̃kʁə=və 6
  u=ɑ̃=fɛ̃sə=ʁə=vε=jə 6

  i=a=dε=ʒɑ̃=puʁ=tε=de 7
  i=a=pasə=lə=mɑ̃=la=mi=tje 8
  lɑ̃=fɑ̃=sə=mal=tʁε=te 6
  ø=sɔ̃=la=puʁ=twa 5

  ʒə=se=kə=sεtə=də=maʁ=ʃə=nε=pa=fak=sijə 11
  kaʁ=mεmə=si=ty=nə=lə=pa=ʁε=pa=te=tʁo=fʁaʒilə 12
  mε=ʒi=ʁε=a=vεk=twanə=tə=nεʁvə=pa 9
  te=kɔmə=lε=zo=tʁə=ni=plys=fɔʁ=ni=plys=fεblə 11
  ta=ʒys=tə=bə=zwɛ̃=kɔ̃=tεdə 7

  ak=sεpt=lε=dε=zo=tʁə 6
  se=pa=də=no=tʁə=fotə 6
  si=tɔ̃pə=ʁə=tə=ba=e=sə=nwa 8
  dɑ̃=lal=kɔl 3

  ak=sεpt=mɔ̃nεdə=nə=fε=pa=lə=fi=ʁe 9
  nə=lə=lε=sə=pa=fεʁə 6
  lε=sə=pa=tɔ̃=pə=ʁə 6
  vu=fεʁə=la=mi=zə=ʁə 6

  ba=twa 2
  a=nu=dø=zɔ̃=sʁa=plys=fɔʁkə=lɥi 8
  fo=paksə=swa=œ̃=kɔ̃=ba 6
  kaʁ=a=vεk=litʁə=dal=kɔlə=dɑ̃=lə=sɑ̃ 9
  kɔ̃tʁə=lɥi=ɔ̃nə=fε=pa=lə=pwa 7

  mε=ba=twa 3
  pa=paʁ=la=vjɔ=lɑ̃=sə 6
  mɔ̃tʁə=tɔ̃=nɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃sə 6
  pa=paʁ=ta=vjɔ=lɑ̃=sə 6
  te=plys=fɔʁ=kə=ka 5
  i=a=kla=pa=ʁɔlə=puʁ=ʁə=ɡle=ka 9
  si=nɔ̃se=dɑ̃=zœ̃=bɛ̃sə=sɑ̃=kso=ʁa=tɔ̃=pə=ʁə 11
  e=mə=mə=si=ta=te=ʒi=εsə=vu=ly=ka 11
  se=dɑ̃=zynə=pʁi=zɔ̃=kta=vi=sε=kʁu=lə=ʁa 11

  a=lɔʁ=pɑ̃sə=a=εl=lə 6
  si=ty=εl=εm=swa=fɔʁ 6
  ba=twa=kɔ̃tʁə=sε=tə=ma=la=di 8
  mɔ̃=tʁə=lmɥi=sε=tɔʁ 5

  nə=pɑ̃=sə=pa=ka=twa 6
  i=a=de=mi=lje=də=ʒεsn=ki=vi=ve=ka 11
  tyse=a=kεllə=pwɛ̃=ka=fε=mal 7
  a=lɔʁ=ba=twa=ʃεʁʃəo=plys=pʁfɔ=fɔ̃=də=twa 10
  e=ʒsɥi=syʁ=kə=ty=tʁwa=yvə=ʁa 8

  y=nə=sɔ=ly=sj=ɔ̃ 6
  a=sεt=mal=di=a=tɔ̃pə=ʁə=si=kɔ̃ 9
  puʁ=a=vwaʁ=kʁy=o=bjɛ̃=fε=dla=bu=tεj 10
  ba=twa=ba=twa=puʁ=kj=sə=ʁə=vεjə 9

PostScriptum

pour un amie

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.